U2:5


(Rubrik:)
Brobyggie fiärdingen.


      Notarum .

      Efftershrefne ägha höö utij enn ängh, kallas
      Hälängien och är en skarp hårdeualz
      ängh, huilken finss afritat folio 4,                   las  8.
      Erich Jonsson i Söderbo, äger af bemälte äng
      medh G noterat,                                          las  2 5/8 .
      Bemälte Erich Jonssonn finss på den taflann
      medh nummero      i Brobyggie fierdingenn.
      Jörann Perssonn ibidem, äger och utij bemälte äng,  las  2 5/8.
      Erich Perssonn ibidem, äger och utij bemälte äng,    las  2 5/8.
      Åcker utij samma ängh medh H noterat,   tunn3/8.
I.   Höö af Dumbegårdz ängen som fins folio 4,
      kommer Carl Jönsson i Dumbegården til
      och på den tafflan medh nummero 8,          las  6.
      Till förbemälte hemman är skogh och mule-
      bet till nötorfften.
K.  En sågh bruckas åhrligen, helst ner wätåhr är.
L.  Sualtequarn bruckas åhrligen. Fiske i Tuna åhn.

      Fråsteboo ähr tu skattehemman, skattade
      bådha tillhopa,                                    spansäde  15 1/2.   
      Oluf Pedherssonn ägher uti det ena hemmanet,    7 3/4 span.
B.  Utsäde det ena åhret,                               spän  6.
C.  Det andra åhret i trädes åkren,                 spän  6 3/16.
D.  Höö af en äng, kallas Hestehagen,              las  10.


      Explicatio.

E.  Höö af enn ängh beblandat medh myre och
      hårdeualdz botnn,                                      las  6.
      Åcker utij en täppa medh F noterat,       tunna  1 9/32.
G.  Höö af en hårdeualz ängh,                         las  6.
      Åcker der sammastedes,                       tunna  11/16.
H.  Höö af Lisle änghenn,                                las  5.
      Åcker ibidem,                                       tunna  11/16.
      Enn beteshagha medh I noterat.
      Enn åckertäpper medh K noterat,          tunna  3/16.

      Hanss Jörensson ibidem, ägher utij det andra hemmanet,   7 3/4 span.
B.  Utsäde det ena åhret,                              spän  6.
C.  Det andra åhret,                                     spän  6 3/16.
      Höö af Hestehaghen medh L noterat,       las  12.
      Åcker der sammastedes medh,            tunnor  2 3/4.
M.  Höö af Litzee ängerna,                             las  28.
      Åcker utij den ena engien medh N noterat,  tunnor  2 3/16.
O.  Höö af Alengenn,                                     las  8.
P.  Höö af Suedenn,                                       las  3.
      Höö af en engies fiehl medh Q  noterat,    las  3.
      Åcker af samma fiehl,                         tunno13/16.
      Åcker uti Alängen medh O noterat,    tunno3/8.

      Til förbemälte hemman är skog och mulebetee
      effter nötorfften. Fiskewatn i Tuna åhnn.
      Quarn och sågh ingenn. Näfuer och timberskog ingen.


(Karttext:)
Här mötha Täcktte ägor på denna sidhan, folio 4.
Skogh och uthmarck.
Ler iordh.
Ler iordh.
Här möther Lijndeswedhen på denna sidhan och ähr alenast en gata her emällan eller boskapzwäg.
Leriordh.
Leriordh.
Tuna åhn.
Norr Selenäss ägor uthan broon.