U2:50-1


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Tierne bygge fierdingen


      Notarum explicatio.

      Åker uthi dhen täppen med X noterat, fins folio 50,  tunnor  1 7/8.

7.   Anderss Andersson ibidem, äger
      och uthi förbemälte heman,                               spannesäde  16.
      Utsäde det ena åhret,                                               tunnor  6 3/8.
      Det andra åhret,                                                       tunnor  5 7/16.
      Obrukat åker der sammestedes med R no-
      terat,                                                                       tunno11/32.
S.  Höö uthi en god hårdwals täckt,                                     las  12.
      Åker dher sammestädes,                                         tunno15/16.
T.  Höö uthi Forssängan,                                                     las  5 24/40.
      En åker wret med X noterat,                                   tunno3/16.
      Höö uthi gerdeslinderna,                                                las  2 1/2.
      Åker uthi dhen täppan med X noterat, fins folio 50, tunnor  1 7/8.

8.   Greguss Hansson ibidem, 
      äger uthi förbemälte hemman,                              spansäde  8.
      Utsde1 dhet ena åhret,                                            tunnor  3 3/16.
      Det andra åhret,                                                     tunnor  2 11/16.
      Obrukat åker ibidem, med R noterat,                     tunno5/32.
S.  Höö uthi en god hårdwals täckt,                                    las  6.
      Åker uthi samma täckt,                                          tunno1/2.
      Höö uthi Forssängan med T noterat,                            las  2 32/40.
      En liten åkerwret med Y noterat,                            tunno1/32.
      Åker uthi dhen täppan med X noterat, fins folio 50,  tunno15/16.

      Ytter Mora ähr 2 skatteheman
      och itt croneheman.
      Skattehemmanen ähra skattade för,                    spansäde  24.
      Cronehemanet renter för,                              spannesade2  18.
      Och ähre dhesse för förbemälte 3 hemman uthi
      thegeskiefte belägne uthi åkren, men uti
      ängerne intet, utan blifua sålunda noterade
      och specificerade som efterfölier.
A.  Utsäde det ena åhret til både skatte-
      hemmanen tilhoopa,                                            tunnor  12 13/16.
B.  Det andra åhret tilhopa,                                       tunnor  9 3/4.
 
      Obrukat åker til dhet första utsädet som
      ähr med A noterat,                                             tunnor  1 29/32.

      Specialis explicatio.

9.   Mass Danielsson ibidem, äger
      uthi skattehemmanen,                                 spannesäde  10.
      Med sina bytesslegrre3.
A.  Utsade1 det ena åhret,                                      tunnor  5 5/16.
      Obrukat åker der samestädes,                          tunno3/4.
B.  Det andra åhret,                                               tunnor  4 1/16.
C.  Höö uthi Kiell änghan enskijlt,                                las  5.
      Obrukat åker der sammestädes,                      tunno13/32.
D.  Höö uthi Rödeängen med sina bytessmen
      och ähr med D noterat,                                          las  7 1/2.


      Höö uthi en skarp hårdwals ängh, kallass
      Lissle Bäckelängan med E noterat,                         las  3 1/2.
      Höö uthi en skarp hård och myrewals
      ängh, kallas Fors ängen, fins afrijtat
      folio 28 och ähr med      noterat,                            las  3 1/2.
F.  En åkerwret på Hedan uptagen,                       tunnor  4 3/8.
G.  En åkerwret och på Hedan uptagen,                tunnor  1 9/16.
H.  Noch en åkerwret af Hedan uptagen,              tunno15/16.
I.   Noch en ljthen åhkerwret med ,                       tunno5/32.
      En åkerwret med K noterat,                          tunnor  2 7/8.
     
En åkerwret med L noterat,                           tunnor  1 5/8.
      Noch en åkerwret af Hedan uptagen,
      och ähr med M  noterat,                                 tunnor  2.
      Höö uthi gerdes limdena4,                                     las  4.

10. Peder Larsson ibidem, äger och
      uthi förbemälte skattehemmanen,                spansäde  7.
A.  Utsäde det ena åhret,                                      tunnor  3 23/32.
B.  Det andra åhret,                                              tunnor  2 27/32.
      Obrukat åker i det första åhrssadet5 med A
      noterat,                                                          tunno9/16.
      En åkertäppa med N noterat,                         tunnor  3 1/8.
      Höö uthi gerdes linderna,                                      las  3.
(Fortsättning flikens baksida:)

      Höö af Tälnebeckzmyran med N noterat, fins i Amussbergz
      dingen6, folio 19,                                                 lass  3.

11. Oloff Ericksson i Båtsta fer-
      gian, äger och her uthi Ytter Mora,              spänsäde  7
      och fins describerat folio                                             31.
A.  Utsäde det ena åhret,                                      tunnor  3 23/32.
B.  Det andra åhret,                                              tunnor  2 27/32.
      Obrukat åker i det första åhrs sädet med A
      noterat,                                                          tunno9/16.
O.  En åkerwret af Hedan uptagin,                       tunnor  2 5/8.
P.  Noch en åkerwret på Hedan,                          tunnor  2 1/8.
Q.  Noch en åkerwret på Hedan belägen,             tunno31/32.
      Höö uthi Forssängen, fins afrijtat folio                        28
      och ähr med         noterat,                                     las  2 1/2.
      Höö uthi gerdes linderna,                                      las  3.

12. Daniel Meckelszon hafuer bygt
      sigh utur Öfuer Forssaa som fins afrijtat
      folio 26 och describerat folio 25 och
      utpå Hedan och kallass nu förbemälte Daniels
      Meckelssons heman som på Hedan upbygt ähr.
      Smedzgården skattat för                             spansäde  5 3/4.
      Till förbemälte Smedzgården ähr ännu ingen ängh.
      Åker uthi en täppa med R noterat,                  tunnor  6 11/16.
      Noch en åkertäppa med S noterat,                 tunnor  4 29/32.
      Noch en åkertäppa med T noterat,                 tunno5/8.

13. Crone hemmanet äger och uthi
      förbemälte Ytter Mora,                          spannesäde  18.
U.  Utsäde det ena åhret,                                      tunnor  6 7/8. 
W.  Det andra åhret,                                             tunnor  5 13/16.
      Obrukat åker uti samma åhrsäde,                    tunnor  3 11/32.
      Höö uthi en skarp hårdwals ängh med E
      noterat, kallass Lissle Bäckelängen,                       las  4 1/2.  
      Höö uthi Rödeängan med D noterat,                     las  2 1/2.
      Höö uthi Forsängen, fins afrijtat folio 28
      och ähr med         noterat,                                     las  1/2.
                                                    Höö uti.
(Fortsättning sid 51:)


      Notarum explicatio.

      Höö uthi gerdes linderna,                                    las  5 1/2.
      Höö af en änges fiell, fins afrijtat folio 28
      och ähr med M noterat,                                     las  2.
      Höö uthi Norrbeckz änghan, fins afrijtat
      folio 89 uthi Ammussbergz fierdingen,                 las    .

      En åkertäppa med X noterat, komer
      Öffuer och Ytter Forssa till och fins descri-
      berat och specificerat folio 50 och 49
      och innehåller förbemälte täppa,                   tunnor  9 11/32.
      En åkertäppa med Y noterat, kommer Peder
      Oloffson i Öffuer Forssa til huilken fins
      folio 49 under nummero 6 discriberat,          tunno29/32.

      Till förbemälte Ytter Mora ähr skogh til wed och
      gerdzle litet. Mulebete och litet. Timber,
      näfuer och löfskogh intet. Fijskwatn uthi
      Dale elfuen. Quarn och sågh intet.


      Nordanåker ähr itt skattehem-
      man, skattat för                                 spannesäde  18.
      Och fins med sina ägor afrijtat folio                       52.
      Nordanbeck ähr och itt skat-
      teheman, skattat för                           spannesäde  12.
      Och fins afrijtat med sina ägor folio                        28.
      Ofuan bemälte Nordanåker och Nordanbek ähro
      uthi theskifte7 belägne både i åker täckter.
A.  Utsäde det ena åhret, alla tilhopa,             tunnor  13 31/32.
B.  Det andra åhret, alla tilhopa,                     tunnor  10.
C.  Åker uthi täcktan, alla tilhopa,                  tunnor  6 31/32.
      Höö uthi samma täckt, alla tilhopa,                las  30.   
T.  Höö uthi en liten täckt, alla tilhopa, fins folio 52,  las  6.
      Åker dher sammestädes,                         tunno15/16.

      Specialis explicatio.

      Desse effterskrifne äga uthi Nor-
      danåker, alla tilhopa,                        spannesäde  18.

1.   Mass Jöransson ibidem, äger och
      uthi förbemälte hemman,                  spannesäde  10.
A.  Utsäde dhet ena åhret,                             tunnor  4 5/8.
B.  Det andra åhret,                                      tunnor  3 5/16.
                                                Verte folium.
(Fortsättning sid 52:)(Karttext:)
Dale elffwan.
Här mötta Ytter Mora ägor.
Lermyl-la.
Ler mylla.
Sand mylla.
Här möther skog och uthmark.
Lermylla.
Ler mylla.
Här möther Ytter Fårssa ägor.

Här möther Nolanbäck och Nordanåkers ägor.
Här möther skogh och uthmarck.
Elack sandiordh.
Obrukad.
Lermylla.
Lermylla.
Här möther skogh och uth-marck.
Lermylla.
Sand iord.
Leriord.
Obrukad leriord.
Sand iord.
Sand iord.
Sandiord öfwer alt.
Sand iordh.
Lermylla.
Sandiord.
Sand iord.
Här mötha Öfwer Fårssa ägor på denna sidhan.
Sandiord.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_________________
1Fel för utsäde.
2Fel för spannesäde.
3Fel för bytesslegare?
4Fel för linderna.
5Fel för åhrssädet.
6Fel för fiärdingen?
7Fel för thegskifte.