U2:52


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

      Åker uthi tächtan med C noterat,       tunnor  2 5/16.
      Höö uthi samma täckt,                             las  10.
D.  Åker uthi Rogängen,                           tunno1/4.
      Höö der sammestädes                              las  2.
      Äger och af halfparten hästehagen med E
      noterat, höö                                              las  8 1/2.
      Åker dher sammestädes,                     tunno5/32.
      Höö uthi Forssängen med F noterat,          las  1/2.
      En kalfuetäppa med G noterat.
      Höö uthi gerdeslinderna,                            las  2.
      Tuåå huustomptr1 med N noterade, höö    las  1/2.
      Höö uthi tächtan med T noterat,               lass  2.
      Åker dher sammestädhes,                    tunno5/16.

2.   Hans Matzon ibidem, äger och
      uthi förbemälte hemman               spannesäde  8.
A.  Utsäde det ena åhret,                           tunnor  3 23/32.
B.  Det andra åhret,                                   tunnor  2 21/32.
D.  Höö uthi Roghängan inne med Mass Jö-
      ranson ibidem,                                          las  4.
      Åker dher sammestädes,                     tunnor  1.
      Höö uthi hästehagen med E noterat,        las  +0+
      Åker dher sannestädhes2,                  tunnor  +0+
      Höö uthi Fors ängen,                                 las  1.

      Åker uthi täcktan med C noterat,         tunnor  1 27/32.
      Höö dher sammestädes,                             las  8.
      Höö uti gerdeslinderna,                              las  1 1/4.
      En huustompt med O noterat,                    las  1.
      Höö uthi täcktan med T noterat,                las  1 18/30.
      Åker dher sannestädhes2,                    tunno1/4.

      Desse effterskriffne äga uthi
      Nordanbeck alla tilhopa,                  spansäde  12.

3.   Joran Matsson i Nordanbeck äger
      uthi förbemälte hemman,               spannesäde  6.
A.  Utsäde det ena åhret,                           tunnor  2 25/32.


      Notarum explicatio.

B.  Det andra åhret,                                  tunnor  2.
C.  Åker uthi tächtan,                               tunnor  1 13/32.
      Höö dher sammestädes,                            las  6.
      Höö af halfparten hästehagen med
      E noterat,                                                 las  4 1/2.
      Åker dher sammestädes,                     tunno3/16.
      Äger och halfparten uthi Roghängen
      med H noterat, höö dher sannestädes2,     las  2.
      Åker dher samnestades2,                     tunnor  1 13/32.
      En halfpart af Quarnsueden med K
      noterat, höö af samme halfpart,                  las  2.
      Åker dher sammestädes,                     tunno13/16.
      Höö uthi Forsängan med F noterat,            las  1/8.
      Höö uti gerdes linderna,                             las  1.
      Höö uthi täcktan med T noterat,                 las  1 6/30.
      Åker dher sammestädes,                      tunno3/16.

4.   Anderss Oloffsson ibidem, äger
      och uti förbemälte hemman,           spannesäde  6.
A.  Utsäde det ena åhret,                            tunnor  2 25/32.
B.  Det andra åhret,                                    tunnor  2.
C.  Åker uthi täcktan,                                 tunnor  1 13/32.
      Höö der sammestädes,                               las  6.
      Åker uthi den andra halfparten af Rogh
      ängan med H noterat,                            tunnor  1 13/32.
      Höö dher sammestädes,                              las  2
(Fortsättning flikens baksida:)


      Höö af halfparten Quarnsueden med K
      noterat,                                                       las  2.
      Åker dher sammestädes,                       tunno13/16.
      Höö uthi Forsängan med F,                         las  1/8.
      Höö uti gerdes linderna,                               las  1.
      Höö uthi den täcktan med T noterat,            las  1 6/30.
      Åker dher sammestädes,                       tunno3/16.

      Mass Danielsson i Ytter
      Mora, äger och uthi den Quarnsueden
      med L noterat,                                            las  5.
      Åker der sammestädes,                         tunnor  1 1/4.
      Mass Danielsson fins folio 26 under
      nummero 9.

      Cronehemmanet i Yttemora äger
      och en ängesfiel uthi Quarnsuedan med
      M noterat,                                                   las  2.

      Til förbemälte Nordanåker och Nordanbeck ähr
      skogh til wed och gerdzle litet. Mule-
      bete och litet. Fijskewatn uthi elfuen.
      Timber, näfuer och löfskogh intet, utan på
      Stora Ålmenningen.


      Desse effterskrifne ägha några fäbo-
      wallar som sålunda blifua noterade och
      specificerade som efterfölier.

      Mass Andersson i Tierna fins på den
      taflan i Kiernebygge fierdingen med
      nummero 12, äger höö af en fäbowall
      med P noterat,                                            las  2.

      Höö af en fäbowall med 2 noterat,
      kommer Hanss Knutzon ibidem
      til som fins på samma tafla med nummero
      12 i Tiernebygge fierdingen,                        las  3 1/2.

      Höö af en fäboll3 med R noterat, kom-
      mer Mass Germunsson i Reppe-
      bäckan till, fins folio 58,                              las  4.

      Höö af en fäbowall med S noterat, kom-
      mer Motewal til som fins folio 56,                     4 lass.


(Karttext:)
Kallas Länssen.
Här mötter Öfwer Mora ägor.
Ler mylla.
Här mötter skogh och uthmark på denna sidhan.
Lermylla.
Lermylla.
Lermylla.
Dale elffwan.
Obrukad.
Sånd mylla.
Sandmylla.
Onyttigh myra.
Sand mylla.
Här mötter Ytter Mora ägor.


(Under skalan:)
Sala5 ulnarum

___________________
1Fel för hustompter.
2Fel för sammestädhes.
3Fel för fäbowall.
5Fel för Scala.