U2:54-5


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Tierne byggee fierdingen.


      Notarum explicatio.

1.   Båtsta ferian ähr itt
      cronehemman och ähr skattfrijtt
      för dhet at ferian hålles åhrligen wed macht.
      Till förbemälte hemman ähr ingen trädes
      eller sädes åker, utan täckteiordh.
A.  Åker uthi täcktan,                             tunnor  5 5/8.
B.  Obrukat åker aff samma täckt,          tunnor  2 1/8.
      Höö af samma täckt,                              las  4.
C.  Höö af en skarp hårdwals ängh,              las  6.
      Noch höö af en skarp hårdwals ängh
      med D noterat,                                       las  2.
      En obrukat åker af dhen täcktan
      med C noterat,                                  tunn1/8.
      En hästehage med F noterat.
      En humblegård med G noterat, til
      stänger                                                         80.
      Höö af en myre och hårdwals ängh,
      kallas Norbergz ängan, fins afrijtat
      och describerat folio  89  uthi Amunssbergz fierdingen,   lass  171.
      En mååse måse med I noterat.

      Till förbemälte hemman ähr skogh och mulebete
      till nötarftan. Timber, näfuer och löfskogh
      intet.  Fijskewantn uthi Dale elfuen såsom
      uthi dhen tiernan med H noterat.

(Text till höger om ramen under figur1:)
Doch komma dhe 17 lass höö intet
cronehemmanet Båtsta fergan
til, utan til dhen jordelen som
Oloff Erichsson i Båtsta ferian
äger uthi Ytter Mora som fins af-
rijtat och describerat folio 50
med nummero 11.


(Karttext:)
Här möther skogh och uthmarck.
Dale elffwan.
Obrukad.
Här mötter Jemtheboo ägor på denna sidhan.
Elack sandiordh.
På denna sidhan uthmarck.
Sand iordh.
Tiern.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.