U2:6-7


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Brobyggie fiärdingen.


      Notarum explicatio.

1.   Hännebärgh är et skattehemman.
      Skattat för,                                    spansäde  6 1/2.
A.  Utsädee det ena åhret,                        tunna  4 5/16.
B.  Det andra åhret,                                tunnor  3 7/16.
C.  Höö utij enn tächt beblandat medh myra
      och skarp hårdewaldz botn,                    las  10.
      Åcker der sammastedhes,                 tunnor  9/16.
D.  Höö af enn hårdeewalz engh,                   las  14.
      Enn åckerteppa medh E noterat,       tunnor  13/16.
      Höö der sammastedhes,                           las  3.
      Åckerteppa medh F noterat,             tunnor  1 11/16.
G.  Höö af samma teppa,                               las  2.
      Höö af en skogz ängh, fins afrijtat folio 20
      med H noterat,                                        las  1 1/2.

      Till förbemälte hemman ähr skogh till wedh
      och gerslee litet. Mulebetee
      litet. Fiskewatn intet.
      Quarn och sågh intet. Näfuer och
      timberskog intet.

2.   Storsueden ähr et skattehemman.
      Skattat för,                                   spansädee  5.
H.  Utsäde det ena åhret,                          tunnor  2 1/2.
I.   Det andra åhret,                                  tunnor  1 3/16.
K.  Höö af en tächt,                                        las  12.
      Åker der sammastedhes,                     tunnor  2 1/16.        
L.  Höö af en skarp hårdeualz tächt,                 las  16.
      Åker i samma ängh,                             tunnor  3/4.
M.  Höö af en ängies täppa,                             las  3.
N.  Noch en ängies täppa, höö                         las  2.
      Åcker i samma täppa,                          tunnor  1/4.
O.  Höö af en hårdeualz ängh som kallas Per
      Erichssonz suedenn,                                    las  34.
      Åker der sammastedhes,                      tunnor  1 1/4.
P.  Noch höö af en ängh, kallas och Per Erich-
      sonss suedenn,                                            las  8.
Q.  En åckerteppa nyligen inlagder,             tunnor  25/32.
      Noch en suedh nyligen inlagder, doger til
      at giöra åcker utaf, medh R noterat.
      Beteshagher medh S noterat.
T.  Höö af en hårdwalz ängh, kallas Lindsueden,
      kommer Lindanee til i Brobyggie fierdingen 
      som finss folio 2,                                        las  36.


      Notarum explicatio.

      Till förbemälte hemman är skog til wedh och gerslee
      litet. Mujlebete litet. Timberskogh,
      näfuer och löfskogh intet. Fiskee watn
      utij Kutebo siöhn. Sågh och quarn ingen.
U.  Höö af en myra och hårdwals ängh med grän1, een och
      biörk skoggången, och kommer det andra Wester Ler-
      becken till, fins folio 9 under nummero 2 describerat,   lass  6.


(Karttext:)
Här möther skogh och uthmarck.
Här möther Wäster Lerbäckz ägor, finnes folio 8.
Bethesshage.
Leriordh.
Här mötha Kulheboo2 ägor.
Fråsteboo ägor på denna sidhan.
Grundh leriordh.
Ler iordh.
Grund leriodh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Här mötha Noorr Selenäss ägor.
Lindesweden.
Kuteboo siön.
Slogh myra.
Grundh leriordh.
Lerirord.
Här möther en ängh, kommer Hässee till uthan bronn i Hässe fierdingen, kallas Seleänghan.
Selängan.
Här mötha Walsta ägor, finnes folio 15.
Her möter Wester Ler-becks äger som ähr under nummero 2 describerade folio 8.
Myre och hård-wals ängh, kallas Tierret.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


__________________
1Fel för gran.
2Fel för Kutheboo?