U2:61


(Rubrik:)
Tierne bygge fierdingen.


      Notarum explicatio.

1.   Pålssboo hafuer warit itt
      skattehemman, skattat för spansäde
      och nu ähr dhet ödhe med huus, ordsaken
      der till föregifua arfuingarna dhenna
      wara, nembligen at sedan dhe gamble
      folken blifue döda, så hafua nu arfuinger-
      na huar sin dheel af förbemälte heman
      och bruka nu huar för sigh, som folio 62 blifuer wijdare förmält och specificerat.


(Karttext:)
Här mötter skogh och uth-marck.
Här möther Matz Jonsson äger på Lenhedhan.
Hårdwalz tächter.
Obrukad sandiordh.
Hard-wallz1 täckt.
Kallas Pålzbo tächtan, hård och myrewals tächt.
Dale elffwan.
Sandhiordh.
Här möther skogh och mulebete på denna sidhan.
Sandiordh öfuer alt.
Här möther Jemtheboo täckterna.


_______________
1Fel för Hårdwallz.