U2:62-3


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Tierne bygge fierdingen.      Notarum explicatio.

      Pålszboo täckterna som finnas
      afrijtade folio 61, komma efterskrifne till.
A.  Höö af förbemälte täckter, alla tilhoopa,        las  24.
      Åker uthi förbemälte täckter, alt tilhopa,  tunnor  2.
B.  Obrukat åker dher sammestädes,             tunno3/4.
      Alla dhesse effterskrifne äga lijka mycket
      huar sigh uti förbemälte täckter.

      Knut Andersson i Tierna, finss
      på den taflan i Tiernebygge fierdingen
      med nummero 12, äger en 1/4 del förbemälte täckter
      bådhe i åker och ängh, höö                          las  6.
      Åker ibidhem,                                       tunno1/2.
      Obrukat åker,                                       tunno3/32.

      Reppebecken finss folio 58, äger
      och en fierde dell uti förbemälte täckter.
      Höö,                                                          las  6.
      Åker i för förbemälte täckter,              tunno1/2.
      Obrukat åker af förbemälte täckter,    tunno3/32.

      Mass Pedersson i Gimmebärkie
      i Amunssbergz fierdingen, fins folio 97 med nummero 6,
      äger och en fierdel af förbemälte täckter.
      Höö,                                                          las  6.
      Åker dher sammestädhes,                    tunno1/2.
      Obrukat åker dher sammestädes,         tunno3/32.

      Oloff Germunsson ibidem, äger
      och en fierdedell af förbemälte täckter.
      Höö til,                                                       las  6.
      Åker dher sammestädes,                      tunno1/2.
     
Obrukat åker dher sammestädes,         tunno3/32.
   
1.   Leenheden ähr ännu intet skat-
      lagd för sigh sielft, utan dhet ligger in un-
      der samma mantal som Anderss Knutzon
      i Tierna äger med ulagerna5, huilken förbemälte
      Anders Knutsson fins på dhen talflan1 med nummero
      12 i Kiärrebygge fierdingen, til förbemälte heman ähr
      ingen trädes eller sädes åker utan täckteiord.
C.  Åker uthi en täckt,                              tunnor  3.
D.  Obrukat åker i samma täckt,               tunnor  1 1/4.
      Höö uti samma täckt,                                las  8.
      En skarp och ellack sandbacke duger intet
      annat til än som at göra åker af, med E noterat.


      Notarum explicatio.

F.  Höö af en hårdwals täckt ahr2 full
      med biörk, gran, alder och talskogh.
      Höö till,                                                  las  8.
      Åker dher sannestädes3,                   tunno3/16.

      Till förbemälte hemman ähr skogh och mule-
      bete til nödtarften. Fijskewatn uti
      Dale elfuen. Sågh ingen. Squaltequarn
      tilhopa med det andra Lenhedan som fins folio 56. Söck sinile4 signum ö lector. Nota bene.


(Karttext:)
Dale elffwan.
Elack såndhbacke, duger intett annat till ähn som åcker för nödh skull.
Här mötter skogh och uthmarck på denna sidhan.
Tor sandiordh.
Hårdwalz täckt.
Elack sandiordh öfwer alt.
Obrukad.
Hårdwalz täckt.
Sandiordh.
Här möther Pålsboo täcktan.
Här mötter skogh och mulebethe på denna sidhan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för taflan.
2Fel för ähr.
3Fel för sammestädes.
4Fel för simile?
5Fel för utlagerna?