U2:66-7a


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Tiern bygge fierdingen.


      Notarum explicatio.

Nota bene. Lenhedan ähr 3
      skattehemman, skattade
      alla tilhopa,        spansäde  19 1/2.
      Til förbemälte by ähr ingen trä-
      dhes eller sädhes åker utan
      tächte jord.

1.   Erick Pedherssonss hem-
      man ähr skattat för,                   spannsäde  11 1/2.
A.  Åker uthi en täckt,                           tunnor  6 13/16.
      Höö uti samma täckt,                             las  8.
B.  Åker uthi en täckt,                           tunnor  7 1/16.
      Höö der sammestädes,                          las  8.
      Noch åker uthi en täckt
      med C noterat,                                tunnor  1 19/32.
      Höö der sammestädes,                          las  6.
      Noch åker uti en täckt
      med D noterat,                                tunnor  1 5/32.
      Höö der sammestädes,                          las  4.
      En åkerwret med E no-
      terat,                                               tunno15/16.
H.  Obrukat åker i den täckten
      med D noterat,                                tunnor  1 1/4.
      Höö af en hårdwals ängh,
      kalla1 Norrbergz ängen,
      fins afrijtat och describe-
      rat folio 89,                                          lass
      En humblegårdh med F
      noterat til,                                       stänger  100.
P.  Utsäde i sädess åkeren,                   tunnor  2 3/4.
Q.  Utsäde i trädess åkeren,                 tunnor  2 3/16.

      En squalte quarn til förbemälte
      hemman som brukas höst och
      wåår med G noterat.
                            Verte folium.
(Fortsättning sid 66-7b:)


(Karttext:)
Här mötter skogh och mulebethe på denna sidhan.
Här mötter skogh och mulebethe på denna sidhan.
Kallas Långz siön.
Godh hårdwallss tächt.
Sandiordh öfwer alt.
Sandiordh öfwer alt.
Elack onyttigh myra.
Sandiordh öfwer alt.
Sädes åkeren.
Obrukad.
Sandiordh.
Sandiordh.
Här mötter skogh och mulebethe.
Kallas Lille siön.
Elack sandiordh.
Trädez åkeren.
Sandiordh.
Hårdwals ängh, kallas Biörs änghan.
Dale elffwen.
Elack sandiordh.
Sandiordh öfwer alt.
Sandmylla.
Kallass Leen hede bäcken.
Hård och myrewals ängh, kallas Leen ängan.
Elack sand backar.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_______________
1Fel för kallas.