U2:68


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Tiernebygge fierdingen.


      Notarum explicatio.

A.  Helsingegården ähr itt skatttorp.
      skattat för,                                 kol stigh  1 1/2.
      Åker uti täcktan med A noterat,   tunnor  1 24/32.
      Höö af samma täckt,                          las  8.
      Uthi bemälte täckt ähr ellack och torr sandiord
      öffuer alt.
      Till förbemälte torp ähr skogh och mulebete nogh.
      Fijskewatn intet. Quarn och sågh intet.

      En croneängh medh B noterat, kallas
      Huusshagen och ähr forbemälte1 ängh arenderat
      af wälaktatt Johan Tråssigh wed Kåpperberget för 280 stiger koll.
      Höö af samma ängh,                             las  260.
      Obrukat åker i samma ängh,           tunno3/8.


      Höö af en hålma til samma ängh med
      C noterat,                                           las  6.


(Karttext:)
Här mötter skogh och mulebethe på denna sidhan.
Här möther skogh och mulebethe på denna sidhan.
Elacka torre sand backar.
Skarp och ellack hårdwalz täckt.
Torr och elack sandiordh.
Sand backar.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för förbemälte.