U2:72-3


(Rubrik, se sid 71:)


      Notarum explicatio.

      Gylle ähr trij hemman.
      Et cronee, skattee och frelssee.
A.  Cronohemmanet rentar båedee i skatte
      och afradz kohl,                                        stigar  48 1/4.
      Des äghor noterah medh A öffer alt.
      Utsädee det ena åhret i trädes åkren,        tunnor  9 11/16  tunnor.
      Det andra åhret,                                          tunna  9 1/8.
      Utsädhee utij tächtenn medh A noterat,      tunnor  2 3/16.
      Obruckat åcker der sammastädhes,           tunner.
      Höö af samma tächt,                                       las  16.
      Höö af en ängies tegh utij Degier enghann
      medh A noterat,                                               las  3.
      Höö af enn ängh, kallas Stora Lussenn,
      fins afritat  folio 15,                                           las  10.
      Och är bemältt ängh i Tiärbygge fierding belägen.
      Noch höö af enn stor ängh, kallas Norbär-
      gz ängien, finnes afritat i Ammunssbergz
      fierdinghenn folio 18,                                          las  11.
      Obruckat åcker utij trädet medh A noterat,  tunno1/8.
      Åcker utij Dusketäppann medh A noterat,    tunner  7/32.
      Åcker utij täppann medh A noterat,             tunne13/16.
      Höö af enn wret medh A noterat,                      las  1 1/2.
      Kåhl teppor medh A noterat.

      Desse effterskreffne ägha utij skatte
      hemmanet.
B.  Hanss Nillssonn i Åsleeby i Broobyggee
      fiärdingenn beläghet huilket finns på
      denn taflann medh nommero          , äger
      utij skattehemmanet utsädhee
      det ena åhret medh B noterat,                  tunner  5 5/8.
      Det andra åhret i sädhes åckren och medh
      B noterat,                                                tunner  4 5/32.
      Åcker utij enn täppa medh B noterat,         tunna  1 13/32.
      Noch obruckat åcker i samma täppa af
      enn tegh medh B noterat,                           tunna  1 1/32.
      Höö af några tegher i samma täppa och
      medh B noterade,                                           las  6.
      Åcker af några tegher utij enn tächt medh
      B noteradhe,                                              tunna  1 1/2.
      Höö af några tegher i samma tächt och
      medh B noterade,                                          las  1/4.
      Noch utsädhee af Håghe suedhenn medh B
      noterat,                                                    tunner  4.
      Höö af samma suedh,                                    las  8.
      Åcker utij Degerängien medh B noterat,   tunna  5 1/8.
      Höö af samma ängh medh B noterat,              las  8.
      Höö af Stora Lussenn i Tiärbyggie fierding
      beläghen, fins afritat folio 15,                           las  3.                          af den
      Höö af Rögh myree täppann medh B noterat,  las  2 1/2.                    delen ned1
      Obrukad åker utij trädes åckeren medh B noterat,  tunno17/32.      A noterat.
      Åcker utij tomptenn medh B noterat,           tunna  1/2.
      Höö der sammastedhes,                                   las  2.


      Notarum.

C.  Pedher Olufssonn utij Gylle, ägher och
      utij förbemältte skattehemmann.
      Utsädee det ena åhret medh C noterat,      tunner  2 1/8.
      Det andra åhret medh C noterat,               tunner  2 1/16.
      Åker utij Lisla tächtenn medh C noterat,     tunna  2 1/8.
      Höö der sammastedhes,                                  las  1.
      Obrukat åcker utij en täppa medh C noterat,  tunna  3 3/32.
      Höö aff tomptenn medh C noterat,                 las  3 1/2.
      Obruckat åcker utij Hestehagenn medh
      C noterade,                                                tunna  1 9/32.
      Höö der sammastedhes,                                  las  5.
      Obrukad åcker utij Degerängien medh C noterat,  tunna  1 21/32.
      Höö af samma ängh,                                       las  9.
      Höö aff Stora Lusenn i Tiärbyggie fierdinge
      beläghenn, fins afritat folio 15,                         las  1 1/2.
      Husstompt medh C noterat,                            las  1/4.

D.  Knut Jnghellssonn ibidem, ägher och utij
      förbemälte skathemman.
      Utsädee det ena åhret medh D noterat,     tunner  1 5/8.
      Det 2ndra åhret medh D noterat,              tunner  2 5/16.
      Åcker utij tomptenn medh D noterat,          tunna  7/32.
      Obrukad åcker af täppann medh D noterat, tunna  3/32.
      Noch åcker af enn täppa medh D noterat,   tunna  1 3/4.
                                                                    Latris.


      Explicatio.
                                                                    Transport.
      Höö aff samma täppa medh D noterat,            las  1/4.
      Höö af en tegh utij tomptenn medh D noterat,  las  1 1/2.
      Åcker utij Lislee tächten medh D noterat,   tunner  1/2.
      Höö af samma tacht2,                                      las  1/2.
      Åcker utij Lisle ängit medh D noterat,         tunna  1 13/16.
      Höö der sammastedhes,                                  las  9.
      Kåhltäppa medh D noterat.

G.  Moråcker ähr it frelse hemman och renter
      till cronan,                                                     kohl  4 1/2  stig.
      Och kommer welborne hustru Jngebor till på Åhle
      quarn i Öcknebo herradh och Tueta sochn i
      Södermannelandh och des äghor ähro medh
      G noterade både i åcker och tächter.
      Utsäde i sädes åckren medh G noterat,      tunna  2 5/16.
      Det andra åhret i trädes åckren med G noterat,    2 3/16  tunna.
      Åcker utij Mortechten medh G noterat,      tunna  3 5/16.
      Obruckat åcker der sammastedhes,            tunna  1 13/16.
      Hö af samma techt,                                        las  7.
      Åcker utij täppann medh G noterat,           tunna  2 7/8.
      Hö der sammastedhes,                                   las  12.


      Notarum explicatio.

E.  Jorann3 Andersson i Gylle, ägher och utij
      förbemältte skattehemmann.
      Utsädee det ena åhret medh E noterat,     tunner  2 5/8.
      Det andra åhret medh E noterat,               tunner  2 15/16.
      Obruckat åcker uthij trädes åckren medh E noterat,  tunn3/32.
      Åcker utij tomptenn medh E noterat,         tunna  5/16.
      Höö af samma tompt,                                    las  3.
      Höö af täppann medh E noterat,                    las  1.
      Obruckat åcker utij Höga suedenn medh E noterat,  tunna  13/32.
      Höö der sammastedhes,                                 las  6.
      Höö af Lisleetächtan medh E noterat,              las  1.
      Obruckat åcker af Hestehaghann medh dito littra,  tunna  1 7/16.
      Åker der sammastedhes,                            tunna  1/2.
      Höö der sammastedhes,                                  las  6.


      Notarum explicatio.

F.  Frälsehemman renter kohl,               stigar  18.
      Kommer wälborne fru Jngebor till på
      Ålequarnn i Öckneboo herradt och
      Tueta sochnn i Södermannelandh
      Utsädee det ena åhret i trädes
      åckrerna medh F noterat,                  tunner  9 15/16.
      Det andra åhret i sädhes åckrar-
      na medh F noterat,                            tunner  7 3/4.
      Moråchrarna innehålla tillhopå och
      äre medh G noterade,                        tunna  4 1/2.
      Åcker af Mortächten medh G noterat, tunna  3 5/16.
      Obruckat åcker der sammastedhes,    tunna  1 13/16.
      Höö der sammastedhes,                         las  7.
      Höö af täppann medh G noterat,           las  12.
      Åker der sammastedhes,                  tunner  2 7/8.
      Höö af Bäckängienn medh F noterat,    las  7.
      Obrukad åcker utij Degerängien medh F noterat,  tunnor  2 15/32.
      Åcker utij Dusketompten medh F noterat,  tunno7/32.
                                                                             Latris.


      Notarum explicatio.

      Desse efftershrefne ägha utij Saxe-
      ängann, huilka finnas afritadhee
      på den taflan medh nommero 6 i Brobygge
      fierdingen.
      Anders Anderssonn i Roghåcker ägor
      utij förbemälte ängh medh H noterat,
      höö                                                            las  2.
      Åker der sammastedhes,                        tunna  11/32.

      Pädher Knudhssonn ibidem äghor och
      utij Saxeängienn, 1 tegh medh K noterat,
      höö                                                           las  1/2.
      Åker der sammastedhes,                       tunna  1/16.

      Jöns Oluffssonn i Bärgh utom bron
      i Hessefierdingh, huilken finns afritat
      folio        . Ägher och utij föreshrefne
      ängh, en tegh medh I noterat,
      höö                                                         las  1 1/2.

      Desse effterskreffne ägha wtij Deger
      ängian, huilka finnas afritadhee på
      dee taflor medh nummero 3 och nummero 1 i Brobygge fiärding.
      Knut Knudhsson i Åhreby ägher wtij bemältte
      Degerängien medh I noterat,
      höö                                                            las  4 1/2.
      Jörann Andersson i Grukareby äghor
      utij förbemältte ängh medh L noterat,
      höö                                                            las  4 1/2.

                    Transport.
      Obruckat åcker af en täppa medh F noterat,  tunn1/8.
      Obrukad åker af trädes åckerenn med F noterat,  tunna  1/8.
      Höö utij wreten medh F noterat,                         las  1 1/2.
      Ägor och uti enn hesthagha medh F noterat.
      Humblegårdh till                                          stenger  30.


(Till vänster om littera E:)
Till förbemälte by ähr skogh til wedh
och gerslee. Mulebetee till nödh-
torftenn. Fiskewatnn intet.
Quarn och sågh inghenn.


(Karttext:)
Her möter Stora Luss ängienn.
Her möter Miälga äghor.
Her möter Bårlengiee äghor på denna sidann.
Obrukad leriordh.
Deger enghien.
Lätt jordh.
Ilack myra mäst onyttig ilach slogh myra.
Jordhögh.
Kallas Täppann, skarp hådewaldh5.
Här möter skogh och mulebete på denna sidann.
Myreualz än<>h.
Lätte jordh.
Her möter Ytter Åkree äghier.
Her möter Stora Luss ängien.
Her möter Stora Rögh myre änghian på denna sidann.
Duske myrann.
Hårdeuallz ängh.
Hårdewall.
Onytigh Duskemyra.
Obrukad grundh leriordh.
Myre walz ängh.
Kallas Bäck änget, beblandat medh myre och hårdewaldz botnn.
Ilack sandh jordh.
Ilack sandh jordh.
Kallas Täppann, hårde walz ängh.
Kallas Luss bäcken.
Höghe sueden.
Grundh leriordh.
Ler mylla.
Täppann.
Sädes åckrenn.
Mor tächtenn, skarp hårde wall.
Kallas.
Obrukad sandh jordh.
Mor åckrarna.
Sand högee.
Ler jordh.
Hågha suedenn.
Trädes åckren.
Leriordh.
Godh hårdewalz tompt.
Ilack sandh jordh, sädes åckren.
Sandh jordh.
Grundh leriordh.
Kallas Lisle ängit.
Obrukad sandh jordh.
Ler mylla trädes åckrenn.
Jordh högh.
Kallas täppann.
Ler mylla trädes åckrenn.
Lätt jordh.
Kallas Rögh myre täppan.
Hårdewallz wret.
Skarp hårdewahl.
Lisla tächten.
Ler jordh mylla.
Åsleby äghor.
Häst hagann.
Grund leriordh.
Sax ängienn, hårdeualz ängh.
Obruckat grundh ler jordh.
Hästehaghenn.
Här möter Roghåckers äghor, skogh utmark.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________
1Fel för med.
2Fel för tächt.
3Fel för Jörann?
5Fel för hårdewaldh.