U2:77-82


(Rubrik saknas:)


      Notarum

     
Bårlängie ähr fem skat-
      te hemman, der wthij boo
      och ägha desze efterskrefne.
      Dess äghor noteras och specificeras
      som effterföllier.

A.  Pädher Hanssonn i Bårlängie.
      Ägher utsädee det ena åhret
      i båda trädes åckrarna och
      ähre medh A noterade,                           tunna  4 7/16.
      Det andra åhret i sädhes åckrar-
      na,                                                        tunner  5 5/16.


      Explicatio.

      Höö utij enn ängh, kallas Stora Lussenn och
      finss i Tiernbyggie fierdingen beläghenn
      och afritat folio 15,                                      las  6.
      Höö utij Rögzmyrann, fins afritat på den
      taflann medh nummero 1 i Brobyggie fierdingen, 2 las.
      Höö utij Stora Täppann medh A noterat,    las  5.
      Åker utij Tårstee tepperna,                     tunna  1 1/32.
      Höö der sammastedhes, medh A noterat,   las  1 1/2.
      Höö af Lusseeteppann, A noterat,             las  1/4.


      Notarum explicatio.

B.  Hanss Simmonsson utij Bårlängie.
      Utsädee det ena åhret medh B noterat, i trädes
      åkrerna,                                                       tunner  4 7/16.
      Det andra åhret i sädes åckrerna noterat B,   tunna  5 5/16.
      Höö utij Storeteppann medh B noterat,              las  6 1/2.
      Höö af enn täppa utij Haghenn medh B noterat,  las  3.
      Höö utij enn ängh, kallas Stora Lussenn och
      finss i Tierbygge fierdingen belägenn och af -
      ritat folio 15,                                                       las  8.
      Höö utij Röghmyree ängien, finss afritat på
      denn taflann nummero 1 i Brobyggie fierdingen,   las  2 1/2.
      Höö af tomptenn medh B noterat,                        las  1 1/2.
     
Åkertompt medh B noterat,                           tunner  1 3/32
      Höö af gerdes lindorna noterat medh B,              las  1.
      Höö utij Haghenn medh NB noterat,                   las  1.
      Höö af enn teppa utij Haghen medh B noterat,    las  2 1/2.

C.  Johann Mickellssonn ibidem, ägher
      utsädhee uti trädes åckrerna medh C noterat,  tunnor  3 7/8.
      Det andra åhret i sädhes åkrerna medh C noterat,  tunnor  4 3/16.
      Höö utij Stora Teppann medh C noterat,              las  6.
      Höö af 3 tepper uthi Haghenn medh C noterat,     las  12 1/2.
      Åker utij Lussängz täppann medh C noterat,   tunner  29/32.
      Höö der sammastedhes medh C noterat,              las  2 1/2.
      Höö af enn tompt medh C noterat,                       las  1 1/2.
      Kåhltäppa.


      Notarum explicatio.

      Dito höö af enn hustompt medh C noterat,           las  1.
      Höö uti Stora Lussenn och finnes i Tiernbygge
      fierdinghen beläghenn och afritat folio 15,             las  2.
      Höö uti Röghmyre ängien, fins afritat
      på den taflan nomero 1 i Brobyggie fierdingen,   las  2.
      Gierdes linnerna medh C noterat, höö                 las  1.
      Humblegårdh medh C noterat, till                 stenger  60.


      Notarum.

E.  Jörann Hanssonn i Bårlängie äghor
      wtsädhee i trädes åckrarna medh
      E noteradhee,                                             tunner  7 5/32.
      Det andra åhret i sädesåckrarna
      medh E noteradhee,                                               8 9/32.
      Höö utij Stora Täppann medh E noterat,                4  las.
      Åker der sammastedhes,                              tunna  3/4.
      Höö af en teppa uti Haghen medh E noterat,          1 1/2  las.
      Åker af samma teppa,                                  tunn9/32.
      Höö af Tårsteteppan medh E noterat,               las  1/2.
      Åker der sammastedhes,                              tunna  7/32.
      Höö utij Haghann medh NB noterat,                 las  5.
      Åker uti Grindehaghenn medh E noterat,                 3/8.
      Obruckat åcker der sammastedhes,             tunno1/8.
      Höö af samma hagha,                                        las  1/2.
      Höö af en tegh uti Lusetäppan, E noterat,                3/4  las.
      Höö af en täppa medh E noterat,                            1/2  lass.
      Obruckat åcker der sammastedhes,                         9/32  tunnor.
      Obruckat åcker utij Lusängz
      täppann medh E noterat,                                         3/16.
      Hustompt medh E noterat,  höö                             1/2  lass.
      Kåhltäppor medh E noterat.
     
Höö utij Stora Lussenn och finss i
      Tierbyggie fierdingen beläghen,
      afritat folio 15,                                               las  .
      Höö af gerdes linnorna, E noterat,                 las  1.

F.   Wnge Anderss Matzssonn i Bårlängie.
      Utsädee i trädes åckrerna medh
      F noteradhe,                                              tunna  1 7/8.
      Utsädee i sädhes åckrarna medh F noterat,         1 1/2  tunna.
      Höö utij Stora Täppann, F noterat,               las  3.
      Höö af tuå tepper utij Hagen, F noterat,              3 1/2  lass.
      Höö af Lustäppann, F noterat,                            1/2.
      Åker der sammastedhes,                           tunna  9/16.
      Obrukad åcker utij en tompt, F noterat,  tunn1/32.
      Höö af gerdes linnorna, F noterat,                las  1/4.
      Höö uti Haghen medh NB noterat,               las  1.
      Höö utij Stora Lusen och finss
      afritat i Tiärbyggie fierdingen
      beläget, folio 15,                                          las  2.


     Explicatio.

G.  Oluff Matzssonn ibidem, ägher
      utsädhee i trädes åckerna
      medh G noteradhee,                               tunner  5 1/2.
      Det andra åhret i trädhes
      åckerna medh G noterat,                        tunna  7 1/16.
      Höö utij Stortäppann medh
      G noterade,                                                las  6 1/2.
      Höö af en täppa uti Haghenn
      medh G noterat,                                         las  1.
      Noch höö af en täppa utij
      samma hagha,                                            las  2.
      Åcker der sammastedhes,                    tunno1/8.
      Höö utij Haghenn medh NB noterat,                3 las.
      Åcker utij Kornteppann
      medh G noterat,                                    tunna  1/2.
      Höö der sammastedhes,                            las  1/4.
      Kalfue täppan medh G noterat.
      Höö af Lustäppan medh G noterat,           las  1.
      Obrukad åcker der sammastedhes,     tunno1/4.
      Hustompt medh G noterat.
      Kåhltäppa medh G noterat.
      Höö af gerdes linderna medh
      G noterat,                                                 las  1.
      Höö utij enn ängh, kallas Stora
      Lusenn och finss i Tierbyggie
      fierdingen beläghen och
      afritat folio 15,                                          las  6.

H.  Jönss Mickellssonn ibidem, ägher
      wtsädhee i trädes åckrarna
      medh H noterat,                                   tunna  5 7/32.
      Det andra åhret i sädhes åck-
      rarna medh H noterat,                                    3 9/16.
      Höö uti Store Täppann medh
      H noterat,                                                las  4.
      Åker af en teppa uti Hagen medh
      H noterat,                                            tunna  5/16.
      Höö der sammastedhes,                           las  1 3/4.
      Noch höö af en teppa der samma-
      stedhes medh H noterat,                           las  4 1/2.
      Höö uti Haghen medh NB noterat,           las  2 1/2.
      Höö af en husstompt medh H noterat,      las  1.
      Kåhlteppa medh H noterat.
      Höö af Stora Lusenn och finss i
      Tierbyggie fierdingen belägen
      och afritat folio 15,                                   las  4.
                                      Latris.


      Notarum explicatio.
                                             Transport.
      Höö utij Röghmyre änghenn, fins afritat
      på den taflann medh nummero 1 i Brobyggie
      fierdinghen,                                                 las  2.
      Höö utij gerdes linnorna medh H noterat,    las  3/4.

I.    Erich Hanssonn i Bårlängie, ägher
      utsädhee det ena åhret i trädes åckrer-
      na medh I noterat,                                  tunna  3 17/32.
      Det andra åhret i sädhes åckrarna,
      medh I noterat,                                     tunner  2 13/32.
      Höö utij Stortäppann medh I noterat,         las  1 1/2.
      Höö af en teppa utij Haghenn medh I noterat, las  2.

      Åker der sammastedhes,                        tunna  7/16.
      Höö utij Stora Lussenn och finnes i
      Tiärbyggie fierdinghenn beläghet och
      afritat folio 15,                                            las  3.
      Åker utij Lusstäppann medh I noterat,  tunnor  3/16.
      Höö af en hustompt medh I noterat,            las  1.
      Höö af gerdhes linnerna medh I noterat,      las  1/2.
      Kåhlteppa medh I noterat.

K.  Pädher Jönssonn ibidem, ägher
      utsädee i trädes åckrarna medh
      K noterat,                                              tunna  3 5/8.
      Utsädee i sädhes åckrarna det 2 dra åhret
      medh K noterat,                                               4 9/16.
      Höö uti Stortäppann medh K noterat,         las  2.
      Höö utij Torstee teppann medh K noterat,  las  1.
      Åcker utij Korntächten medh K noterat,  tunna  2 9/16.
      Höö der sammastedhes,                              las  2.
      Höö utij Haghenn medh NB noterat,           las  2 1/2.
      Höö utij Stora Lusenn och finnes i
      Tiärbyggie fierdinghen beläget
      och afritat folio 15,                                      las  2.
      Höö utij Röghmyree änghienn, fins af-
      ritat på den taflan medh  nummero 1
      i Brobyggie fierdingenn,                               las  2.
      Höö uti gerdes linnorna medh K noterat,     las  1/2.
      Humblegårdh medh K noterat, till        stenger  30.
      Kåhltäppa medh K noterat.

L.  Matz Klemetzssonn ibidem, ägher
      i trädhes åckerenn medh L noterat,        tunna  5.
      Utsädhee det andra åhret i sädhes
      åckrarna medh L noterat,                       tunna  3 5/16.
      Höö utij Storteppann medh L noterat,        las  1 1/2.
      Åker utij Grindhaghenn medh L noterat, tunnor  2 5/8.
      Höö der sammstedhes medh L noterat,      las  2.
      Höö utij Hagen medh NB noterat,              las  2 1/2.
      Höö uti Stora Lussenn finnes i Tiern-
      byggie fierdingen beläghenn och
      afritat folio 15,                                            las  3.
      Höö utij Röghmyrann, finss afritat
      på denn taflann medh nummero 1 i
      Brobyggie fierdinghenn,                              las  1.
      Hö uti gerdes linnorna medh L noterat,       las  3/4.
      Tompt medh L noterat, höö                        las  1.

M.  Matz Hanssonn ibidem, ägher
      utsädhee i trädhes åckeren medh
      M noterat,                                             tunna  3 3/4.
      Det andra åhret i sädes åckrerna
      medh M noterat,                                    tunna  3 7/32.
      Höö uti Storteppann medh M noterat,        las  1 1/2.
      Åker af en teppa uti Haghenn medh
      M noterat,                                             tunna  9/16.
      Höö der sammastedhes,                            las  1 1/2.
      Noch höö af en teppa utij Haghen
      medh M noterat,                                        las  2.
      Hustompter medh M noterat, höö              las  2.
      Hö uti Haghenn medh NB noterat,                    2.
      Höö utij Stora Lusenn och finnes
      i Tiernbyggie fierdingenn beläget
      och afritat folio 15,                                     las  1.
      Höö utij gerdhes linnorna medh
      M noterat,                                                 las  1/2.


      Notarum.

N.  Oluff Knudtzssonn ibidem, äghor
      utij trädhes åckrarna, utsädhee det
      ena åhret medh N noteradhe,                  tunna  4 1/16.
      Det andra åhret i sädhes åckrarna
      medh N noteradhe,                                tunna  5 5/32.
      Hö utij Store täppann medh Noterat1,       las  2 1/2.
      Höö af tepporna utij Haghenn medh N noterat,  8 3/4.
      Obrukad åckerteppa utij samma hagha
      medh N noterat,                                        las  3 1/8.
      Höö af en hustompt medh N noterat,        las  1.
      Åker der sammastedhes medh N noterat, tunna  1/32.
      Höö af Haghenn medh NB noterat,                  3.
      Höö af en engh, kallas Stora Lussen och
      fins i Tierbyggie fierdingen belägen,
      afritat follio 15,                                           las  1 1/2.
      Lustäppan medh N noterat , höö                las  1.

P.  Anderss Matzssonn i Norbodane,
      fins afritat i Tierbyggie fierdingen
      folio 7, ägher och utij Bårlängiee
      utsädhee i träs2 åckrarna medh P
      noteradhe,                                              tunna  2 23/32.
      Det andra åhret uti sädhes åckrar-
      na medh P noterat,                                 tunna  3 5/32.
      Höö af Stora Täppann medh P noterat,      las  1 1/2.
      Höö af en tegh uti Lusängz teppann
      medh P noterat,                                         las  1 3/4.
      Höö uti Haghen medh NB noterat,             las  1/2.
      Höö uti Stora Lusenn och i Tierbyg-
      gie fierdingen belägenn, afritat
      folio 15,                                                     las  2 1/2.

Q.  Matz Andersson i Öfuer Åkre finss
      afritat i Tierbyggie fierdingenn
      folio 18, äghor och uti Bårrlängiee.
      Utsäde i trädhes åckeren noterat
      medh Q,                                                 tunna  7/8.
      Det andra åhret i sädhes åckren
      medh Q noterat,                                     tunna  7/8.
      Hö uti Hagen medh NB noterat,                 las  1/2.
                                                           latriz.


      Explicatio.
                                       Transport.
      Höö uti Stora Lusenn och fins
      i Tiernnbyggie fierdingenn
      beläggenn och afritat folio 15,                     las  1/2.

R.  Pädher Pädhersson i Nykle-
      by och Skomsareby fierdingen
      folio 21, ägher och utij Bårlängie
      utsädhee i trädhes åckrenn
      medh R noterat,                                     tunna  21/32.
      Det andra åhret i sädhes åck-
      erenn medh R noterat,                           tunna  3/8.
      Höö af Haghen medh NB noterat,              las  1/2.
      Höö af en engh, kallas Stora
      Lusenn och finss i Tiernbyg-
      gie fierdingen belägenn,
      afritat folio 15,                                           las  1.

S.  Nillss Andersson i Öfuer Åkre,
      fins afritat i Tiernbyggie
      fierdinghen folio 18, ägher och
      uti Bårlänghee.
      Utsäde i trädhes åckrenn medh
      S noterat,                                              tunna  3/8.
      Det andra åhret i sädess åck-
      renn medh S noterat,                            tunna  1/8.
      Höö af en täppa uti Hagenn
      medh S noterat,                                        las  1.
      Höö af en ängh, kallas Stora
      Lusenn och finss i Tiernbyggie
      fierdingen belägen, afritat
      folio 15,                                                    las  1/2.

T.  Gamle Päder Knudtzssonn i Bårl-
      ängie ägher.
      Utsädhee i trädes åckren
      medh T noterat,                                    tunna  15/16.
      Det andra åhret i sädhes
      åkrenn medh T noterat,                        tunna  5/8.


      Notarum explicatio.

      Höö uti Haghenn medh NB noterat,                2  las.
      Höö af en ängh, kallas Stora
      Lusenn och finss i Tierbyggie
      fierdingenn belägen, afritat
      folio 15,                                                   las  4.
      Höö uti Store Techtenn medh
      nomero T noterat,                                    las  1.

      Larss Matzssonn i Tiärna i Tiärn-
      byggie fierdinghenn, fins på denn
      taflann medh nomero 3, ägher
      uti Bårlänghiee.
      Åcker af Lusteppann medh 5 noterat,
      tuner                                                              13/16.
      Höö der sammastedhes,                           las  1 3/4.

U.  Wnge Pädher Knudtzssonn i Bårl-
      ängiee, ägher och utsädhe uti
      trädhes åckrarna medh U noterat,      tunnor  5/8.
      Det andra åhret i sädhes åckrar-
      na medh U noterat,                             tunna  1.
      Höö uti Storteppann medh U
      noterat,                                                    las  1/2.
      Hö uti Haghen medh NB noterat,                   1/2  las.
      Höö uti Stora Lusenn och finnes af-
      ritat i Tiernbyggie fierdingen
      lelägen3 och afritat folio 15,                      las  1/2.
      Kåhltäppa medh U noterat.

W.  Anderss Oluffsson i Öfuer Åkre,
      fins afritat i Tierbyggie fiärdingen
      folio 18, ägher och utij Bårll-
      änghiee utsädhee i trädhes
      åckeren det ena åhret medh
      W noterat,                                            tunna  5/8.
      Det andhra åhret i sädhes åker-
      enn medh W noterat,                            tunna  1 17/32.
      Höö uti Haghen medh NB noterat,            las  1/2.
      Höö utij Storteppann medh W
      noterat,                                                          1/4.
      Höö af en Lusteppa medh W noterat,       las  1/2.
      Åcker utij Kornteppann medh W
      noterat,                                                 tunna  3/8.
      Höö der sammastedhes,                            las  1/2.


(Baksidan:)
      Notarum.

X.  Vnge Anderss Oluffssonn i Yter Åker, huilken
      finss afritat i Tiernbyggie fierdinghenn
      folio 18, ägher utij Borlänghe ägher
      i sädhes åckrenn medh X noterat,           tunna  15/32.
      Åker af en tegh utij Lustäppann med X noterat,  tunnor  3/16.
      Höö af samma tegh,                                    las  1/2.
      Åker wtij Lusängiet medh X noterat,      tunna  7/16.
      Höö der sammastedhes,                             las  4 1/2.
      Höö uti Stora Lusengien, finss afritat i
      Tiernbyggie fierdingen beläghenn
      folio 15,                                                     las  1 1/2.

Y.  Jörann Andersson i Söder Amunssbergh,
      finss afritat i Ammunssbergz fierdingen
      folio 15, ägher och uti Borlängiee
      utsädhe i trädhes åckren det ena åhret
      medh Y noterat,                                       tunna  1 9/16.
      Det andra åhret i sädes åckrenn
      medh Y noterat,                                       tunna  1 7/8.
      Höö utij Storteppann medh Y noterat,          las  1/2.
      Åker af en teppa medh Y noterat,            tunna  21/32.
      Höö af en tegh utij hustomptan                            1/2.
      Hö utij Stora Lusenn, finss afritat i
      Tiernbyggiee fierdingenn folio 15,                        1/2.

Z.  Pädher Hansson i Ytter Åcker huilken
      fins afritat i Tiernbyggie fierdingen
      folio 18, ägher utij Borlänghe
      sädhes åckren medh Z noterat,                tunna  7/16.

2.   Vnge Nillss Mårtenssonn i Ytter Åcker
      huillken fins afritat i Tiernbyggie
      fierdinghenn folio 18, ägher uti
      Borlängie i
      sädhes åckrenn medh 2 noterat,            tunna  7/16.

3.   Anderss Pädhersson i Ytter Åcher fins
      afritat i Tiernbyggie fierdingen.
      folio 18, ägher uti Borlängiee i
      sädhes åckeren medh 3 noterat,            tunn7/16.


      Explicatio.

4.   Päder Oluffssonn i Gylle finss afrittat
      i Tierbyggie fierdingenn på den taf-
      lann medh nomero 1, ägher och
      utij Borlängiee i
      sädhes åckrenn medh 4 noterat,            tunna  3/8.

      Till förbenemte by ähr skogh till wedh och
      gerslee. Timberskogh inghenn. Näfuerskog
      ingenn. Quarn och sågh ingen. Fiskewatn
      intet. Mulebetee effter nödtorftenn.


(Karttext:)
Här möter enn cronoängh, kallas Store Huss hagen.
Miälga äghor på denna sidann.
Här möter Gylle äghor.
Sand myl-la.
Skarp hårdewal.
Skarp hårde-wallz ängh.
Skap4 hårde-walz ängh.
Kallas Stor täppan, skarp hårde-walz ängh.
Hårdeualz ängh.
Ler jordh.
Hårde-waldz hage.
Biör må-ssa.
Hår-dewalz ängh.
Hårdewalz ängh.
Ler myl-la.
Sandh myl-la.
Ler jord, obrukad.
Sädes åkren.
Trädes åkren.
Ilack måssa.
Skarp hårdewalz ängh.
Teppor-na.
Ler myl-la.
Ängz täppan.
Ler myl-la.
Sädhes åkeren.
Sandh mylla.
Her möther skogh och mulebete på denna sidann.
Kallas Haghen, skarp hårdwalz ängh.
Trädes åkeren.
Hårde-waldz tompt.
Iord hög.
Ler my<  >.
Rude dam.
Kåhl teppor.
Her möter Yttree Åckree äghor.
Her möter Öfuer Åkree äghor.
 Huss tompt.
Grund ler-jordh.
Hustom-ter.
Skarp hårdewalz ängh.
Husstompter.
Ler myl-la.
Tårs-te tä-ppann.
Hårdewall.
Kallas Grinde hagen.
Grundh leriordh.
Sandh myl-la.
Grundh lerjordh.
Trädes åkren.
Hårdeualzängh, Korntächtan.
Korntäppann.
Kalffue täppan.
Sand jord.
Sandmylla.
Sädes åkren.
Sand myl-la.
Obrukad sand-myl-la.
Skarp hårdhe-walldz ängh, Lusängz täppann.
Sandh mylla.
Godh hårdewall.
Sand myl-la.
Lustäppan.
Lusängiet.
Myre waldz ängh.
Her möter Lussängien.
Her möther Stora Luss-ängien.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


 _________________
1Fel för N noterat.
2Fel för trädes.
3Fel