U2:8


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum.

1.   Wästerlerbäcken ähr itt skattehemman.
      Skattat för,                                      spansäde  12.
      Till förendee hafuer warit till bemälte hemman
      både sädes och trädes åcker, emedhan
       såsom någon ther på boddee, men nu ligger
      thet ödhee. Ägorna bruckas af arffuinger-
      na, utlagorna får1 bemälte hemman giöra
      de alla tilhopa.
A.  Höö af en hårdeualz tächt,                        las  60.
B.  Åcker utij samma täccht,                      tunna  4 5/16.
C.  Åcker utij enn tächt,                            tunna  3 1/16.
      Höö af samma tächt,                               lass  8.
D.  Höö af en liten täppa,                               las  2.
      Åcker der sammastedhes,                   tunna  1/8.
      Enn ödes ängh medh E noterat, ähr mycket
      skoggångenn aff gränn2.
F.  Enn tompt, höö lass                                        2.


      Explicatio.

2.   Dät andra Wäster Lerbächenn är och skattehemman
      och är til bemälte hemman ingen trädes eller sädes
      åcker utan allenast täccht jordh.
G.  Höö af en hårdeualz täccht,                      las  20.
      Åcker utij samma täccht,                    tunnor  3/8.
I.   Noch höö af enn täccht,                            las  10.
      Åcker utij samma täccht,                    tunnor  1 7/16.
K.  Enn liten åcker täppa,                         tunnor  5/16.
L.  Noch en liten åcker täppa,                  tunnor  5/16.
U.  Höö af enn hårdh och myrewalz engh,       las  4 las.
      Och är samma ängh mycket skoggångh
      af grän2, enn och biörk, fins folio 7.
      En hårdeualz täccht medh N noterat, kommer
      båda bemälte Wester Lerbäckz hemmenna till,
      ägha licka mycket både i slog och åcker,        14 las.
      Åcker uti samma tächt,                      tunnor  1 7/8.
      Til båda hemmanen är skogh och mulebetee intet mer
      än inom gerdzgårdarna. Timberskogh ingen.
      Näfuer och löfskog lijtet. Fiskewatn intet. Quarn och
                                                                  sågh intet.
(Fortsättning sid 9:)


(Karttext:)
Skogh och uthmarck.
Ödessängh.
Här möther skogh och uthmarck.
Här möther en ängh, kallas Tierret, fins folio 7 med U noterat.
Grundh leriordh.
Här möther Öster Lerbäckz äghor.
Ler iordh.
Mulebethe påå denna sidhan.
Här möther Storre Swedhen ägor, finns folio 6.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_________________
1Fel för för?
2Fel för gran?