U2:83-6


(Rubrik:)
Tuna sochnn,  Tiärnebyggie fiärdinghen.


      Notarium.

      Tiärna ähr sex skattehemman,
      alla tillhoppa ägha utij hele bynn  spansädhe  128 1/4.
      Bynn dellas utij tuenne parter, nembligen.
      Trij hemman öfuan siön och trij hemman utann.
      Des äghor noteras och specificeras som her efter
      förmähles.
      Utij Hans Knudtzssons hemman ägha desse efftershrefne.
      Och des äghor äro enskiltee och för sigh sielfua belägne.

1.   Hanss Knudtzssonn ägher utij förbemältte hemmann,
      spansädhee               12,                             tunnan  6.
A.  Utsäde i trädhes åckrenn det ena åhret,        tunner  4 5/32.
B.  Det andra åhret,                                            tunna  3 13/16.
      Åker utij Store Haghenn medh C noterat,     tunna  2 1/16.
     
Höö der sammastedhes,                                    las  4.
      Åker utij Bammershaghenn medh D noterat,  tunna  1 5/32.
      Kommer förbemälte Hanss Knudtzsson enskijlt till.
      Höö der sammastedhes af myrwall,                   lass  1 1/2
      Höö af en ängh, kallas Stora Lussenn utij
      Tiernbyggie fierdinghenn beläghenn, fins
      folio 15,                                                            las  4.
      Höö af en stor ängh, kallas Norbergzängien
      utij Ammunssbergz fierdingen folio 18,              las  11.
      Åker af en teg utij Gundmundz hemmanet med F noterat,  tunnor  1/32.
      Hustompter medh F noterat.
      Enn åckerwret medh 45 noterat,                 tunner  1 1/32.

2.   Johann Larssonn ibidem äger och uti förbemälte hemman,
      spansädhe                                                             12.
A.  Utsädhee i trädhes åckrenn det ena åhret,    tunna  4 5/32.
B.  Det andra åhret,                                                    3 13/32.
      Åker utij Store haghenn medh C noterat,    tunna  2 1/16.
      Höö der sammastedhes,                                  las  4
      Höö af Tiers haghenn medh G noterat,            las  3.
      Åker der sammastedhes,                             tunna  1/2.
      Höö af Stora Lussenn utij Tiernbyggie fierdingen
      beläghenn, folio 15,                                         las  4.
      Åker af en tegh utij Gunmundz hemmanet Fårssa
      medh     noterat,                                          tunna  1/32.
      Tompter medh F noterat, ägher och  Johann 
      Larssonn licka emot Hans Knudtzssonn som i the
      andra äghorna.

      Desse efftershrefne ägha wtij Lars Matzssonz hemman,
      äghorna noteras och specificeras som effterföllier.
3.   Matz Ambruson i Tiärna, ägher wtij
      förbemältte hemman spansädhee                           8.
      Utsädhe i trädhes åckrenn det ena åhret medh H noterat,  tunnor  2 27/32.
      Det andhra åhret i sädesåckrenn medh I noterat,  tunna  3 5/32.
      Åker utij tächten medh K noterat,               tunna  3 11/32.
      Höö utij samma tächt,                                      las  4.
      Höö af några ängies hagher medh L noterat,    las  4.
      Obruckat åckerteppa,         M noterat,     tunno1/8.
      Höö af Stora Lusenn utij Tiernbyggie fierdingen
      beläghenn, folio 15,                                         las  1.
      Höö af en ängh medh Q noterat,                      las  1 1/2.
      Hustompter medh R noterat,     höö                 las  1.
      Åcker utij den ängien medh Q noterat,       tunner  1/8.

4.   Lars  Matzssonn ibidem, ägher och wtij näst
      förbemältte hemmann spansädhee                         8.
      Wtsäde det ena åhret  i trädesåckren medh N noterat,  tunnor  2 27/32.
      Det andra åhret i sädesåckren medh O noterat,  tunna  3 5/32.
      Åcker wtij tächten medh K noterat, tillhopa medh
      Matz Ambrussonn,                                      tunna  11/32.
      Höö utij samma tächt,                                      las  4.
      Obruckat åcker utij teppann medh M noterat,  tunna  1/8.
      Höö af en engestegh utij en teppa, P noterat,    las  1.
      Höö af en ängh medh Q noterat,                      las  1 1/2.
      Åcker der sammastedhes,                            tunna  1/8.
      Höö af hus tompterna medh R noterat,             las  1.


      Explicatio.

      Desse effterskreffne ägha wtij Gundmundz
      hemmanet, ägorna noteras och specificeras
      som her effter förmähles.
5.   Matz Knudtzssonn i Tierna ägher utij förbemälte
      hemmann, spansädhee                                             11.                                  
      Utsädhe i trädhes åckrenn medh S noterat,    tunna 
6 1/16.
      Det andra åhret i sädhes åckren med T noterat, tunnor  5.
      Åker utij tächtenn medh U noterat,                tunna  13/16.
      Höö der sammastedhes,                                     las  4 3/4.
      Åcker utij enn täppa medh W noterat,           tunna  15/16.
      Höö der sammastedhes,                                     las  2.
      Höö af enn ängh, kallas Stora Lusenn utij
      Tiernbyggie fierdingenn beläghen, folio 15.
      Höö af en ängh, kallas Norbergz ängienn
      utij Ammundssbergz fierdingenn folio 18             las  8.
      Obruckat åcker uti techten medh U noterat,  tunnor  5/32.
      Humblegårdh medh rodt1 Q noterat,           stenger  200.
      Enn tompt medh rödt R noterat,                        las  1/4.


      Notarium.

6.   Knut Anderssonn ibidem, ägher och utij förbemälte
      hemman, spansädhee                                                     11.
      Utsädhee i trädhes åckrarna medh S noterat,     tunnor  6 1/16.
      Det andra åhret i sädesåckrarna med T noterat,  tunnor  5.
      Åcker utij techten medh U noterat,                      tunna  13/16.
      Obruckat åker der samastedhes,                          tunna  5/32.
      Dito höö i samma techt,                                                  4 3/4.
      Åkerteppa medh X noterat,                                 tunner  9/32.

7.   Hans Jörenssonn ibidem, ägher och utij förbemälte
      hemmann,  spansädhee                                                   5 3/8.
      Utsäde i trädes åckrarna medh S noterat,           tunnor  2 15/16.
      Det andra åhret i sädesåckrarna med T noterat,  tunnor  2 7/16.
      Åcker utij tächtenn medh U noterat,                      tunna  5/16.


      Explicatio.

      Obruckat åcker utij samma tächt medh U noterat,  tunnor  3/32.
      Dito höö der sammastedhes,                                             2 1/2.
      Åkerteppa medh Y noterat,                                    tunna  1 1/16.
      Noch obruckat åckerteppa medh Z noterat,          tunnor  15/16.
      Åcker utij Kittetächten medh Å noterat,                tunnor  15/16.
      Höö der sammastedhes,                                              las  2.
      Höö af enn ängh, kallas Norbergz ängienn uti
      Ammundzbergz fierdingh beläghenn, folio 18,                     15 las.
      Hö af en ängh, kallas Stora Lusenn utij Tiern-
      byggie fierdingen beläghenn, folio 15,                           las  3.
      Höö utij en ängh, kallas Tomptenn medh Ä noterat,
      Kommer desee alle til som ägha utij
      Gundmundz hemmanet huar efter sin quota,                        3 las.
      Åker der sammastedhes,                                         tunn7/8.
      Enn engiies hagha medh Ö noterat,
     
kommer och Gundmundz hemmanet till,                       las  2.
      Hustompter kommer och offanbemältte5 hemman til
      och är medh IJ noterat,                                                las  2.


      Notarium.

      Efterfölliande trij skattehemman
      ähro öffuenn siönn belägnee.
      Uthij Hanssgårdz hemmanet ägha desse
      efterfölliandhee, des äghor noteras och
      specificeras som förmähles.
8.   Erich Larssonn i Tiärna ägher utij för-
      bemälte hemmann,  spansädhee                          11.
      Utsäde i trädhes åckren det ena åhret
      medh 2 noterat,                                       tunner  5.
      Utsädhee i sädes åckren det andra
      åhret medh 3 noterat,                              tunner  3 12/32.
      Åcker utij hestehaghenn medh 4 noterat, kommer
      Erich Larsson enskijlt till,                         tunna  1 7/16.   


      Explicatio.

      Höö utij samma hesteehagha medh 4 noterat,  las  2.
      Åkertegher utij enn wret medh 5 noterat,     tunna  1 7/16.
      Höö utij enn ängh, kallas Stora Lusenn utij
      Tiärnbyggie fierdingen belägenn, folio 15,         las  1.
      Höö af enn ängh, kallas Norbergz ängien  
      utij Amundzbergz fierdingen beläghen,
      folio 18,                                                          las  10.
      Åcker af en tegh medh 6 noterat, kommer
      bemältte Erich Larsson 1/2 parten till,         tunner  7/8.
      Tompten medh 7 noterat, kommer Erich
      Larson medh sina bytesmen till,                      las  1.
      Höö utij Stor täppan medh 34 noterat, kommer     
      dem alla til som ägha uti Hanssgårdz
      hemmanet,                                                    las  3.
      Åcker der sammastedhes,                         tunna  17/32.
      Enn åckerwret kommer dem och
      alla til som äga uti bemälte hemman
      Hanssgårdz medh 35 noterat,                    tunna  1 7/16.
      Höö ibidem,                                                 las  1.


      Åcker utij enn tächt medh 42 noterat, kommer
      Erich Larsson och Anders Knudtzssonn uti
      Hanssgårdz hemmanet till,                      tunner  1 1/8.
      En åckerteppa medh 43 noterat,           tunnor  1/8.
      Höö utij samma tächt medh 42 noterat,             2 las.
      Enn hesthagha medh S noterat,
      och kommer dem til som ägha
      uti Hanssgårdz hemmanet.


      Notarium.

9.   Anderss Knutzssonn i T<ier>na ägher och uti
      förbemälte Hanssgårdz hemm<an>et,  spansäd  11.
      Utsädhee i tredhes åckren medh 2 noterat,         5  tunnor.
      Utsäde i sädhes åckren det a<nd>hra
      åhret medh 3 notera<t>,                         tunner  3 12/32.
      Höö utij Lislegårdz tep<pan> med 8 noterat,     3 1/2  las.
      Åcker der sammastedhess,                      tunna  9/32.
      Enn tompt medh 9 noterat, h<öö>                     2 lass.
      Åkerteger utij en wret <med>h 10 noterat
      enskijlltee,                                              tunner  3 7/32.
      Denn andra halfparten af den tegh medh 6 noterat,
      kommer och bemältte Ande<rs> Knudtzsson
      till i Hanssgårdz hemman,                         tunna  7/8.
      Höö af enn ängh, kallas St<or>a Lusen
      utij Tiernbyggie fierdin<ge>n belägen,
      folio 15,                                                      las  2.
      Hö af en engh, kallas Norbe<r>gz engien
     
wtij Ammundtzbergz fierd<i>ngenn
      belägenn, folio 18,                                       las  10.
      En åckerwret medh 1<      >t,                tunno13/32.
      Åcker utij Lislegårdz teppan med 41 noterat,     4 15/16 tunnor.
      Hö der sammastedhes,                                 las  4.
      Höö af enn tompt medh 7 noterat,                      1.


      Explicatio.

      Desse effterskrefne ägha wtij Bärgz-
      gårdz hemmanet och des äghor
      ähre noterade medh 12 bådhe i åcker
      och techter som her effter förmähles.
10. Erich Giöstaffssonn i Tiärna ägher
      utij bemälte hemmann,  spansädhee                      7.
      Utsädee det ena åhret i trädhes åck-
      renn medh 12 noterade,                             tunner  2 3/16.
      Utsädee det andra åhret med 13 noterat,  tunnor  4 7/32.
      Åkerteppa medh 14 noterat,                       tunna  15/32.
      Enn liten åckerwret medh 15 noterat,          tunna  3/32.
      Enn ilack skarp hådewalz2 äng, dogher til
      åcker och är medh 16 noterat.
      Åcker utij samma ängh,                               tunna  3/16.
      Noch enn åckerwret medh 17 noterat,        tunna  5/16.
      Noch en åckerwret medh 18 noterat, kumer3
      och bemälte Erich Giöstafssonn till
      medh sina bytesmenn,                                  tunna  5/16.
      Höö af samma teppa,                                       las  1/2.
      Åcker utij Laggaretechten med 24 noterat,  tunnor  2 1/8.

11. Hans Mickelsson ägher och utij samma
      hemman, spansädhee                                              4 5/8.
      Utsädee i trädes åckrenn det ena
      åhret medh 12 noterat,                                  tunna  1 7/16.
      Utsäde i sädhes åkren det an-
      dra åhret medh 13 noterat,                           tunna  2 11/16.
      Åcker utij sädhes teppann
      medh 19 noterat,                                          tunna  1.
      Höö der sammastedhes,                                   las  1/2.
      Enn skarp hårdewalz ängh
      medh 20 noterat, doger till
      at giöra åker utaff.
      Noch en illack skarp hårde-
     
waldz teppa medh 21 noterat,
      dogher och till åcker.
      Åker utij samma teppa,                                tunn3/32.
      Enn kalfue teppa medh
      22 noterat4.


      Notarum explicatio.

12. Jörann Andersson i Tiärna ägher och utij
      bemälte hemmann,  spansädee                               4 5/8.
      Utsäde det ena åhret i trädes åckren
      medh 12 noterat,                                          tunna  1 7/16.
      Utsäde det andra åhret i sädhes
      åckrenn medh 13 noterat,                             tunna  2 11/16.
      Åkertegher medh 23 noterat uti Storsueden,           5/8  tunna.
      Åker utij sädes täppan medh 19 noterat,    tunnor  2.
      Höö der sammastedhes,                                   las  1.
      Åker wtij Laggare techten medh 24 noterat,           1 1/4  tunna.
      Enn änges fiäll utij tächten medh
      U noterat,                                                        las  1/2.
      Och är bemelte ängiesfiell medh
      25 noterat.                 
      Enn åckerwret medh 27 noterat,                tunnor  11/16.
      Höö af enn tompt medh 35 noterat,                   las  1.
      Humblegårdh medh 36 noterat, om stenger             90.

13. Hanss Erichssonn ibidem, ägher och utij
      bemälte hemmann, spansädhee                               4 5/8.
      Utsäde det ena åhret i trädes åkren
      medh 12 noterat,                                         tunna  1 7/16.
      Utsäde det andra åhret i sädes
      åckrenn medh 13 noterat,                            tunna  2 11/16.
      Åker af en dehl i Lagger techten medh
      26 noterat,                                                   tunna  2 23/32.
      Höö der sammastedhes,                                   las  4.
      Enn åckertegh medh rödt NB
      noterat, ähr utij Matz Knudtzssonss
      hemman belägen och kommer
      desse till som ägha utij nest för-
      bemälte Bergz hemmanet,  innehåler                       2 3/16  tunnor.
      Enn åcker wret, kallas Alder-
      lunenn, kommer och dem alla til
      som ägha utij Berghgårdz
      hemmanet och är medh rödt P
      noterat,                                                        tunna  3/32.
      Hö der sammastedhes,                                     las  1.
      Enn ängies fiehl utij Laggare techten
      medh 33 noterat och kommer dem
      alla till som ägha utij Bergz
      gårdz hemmanet,                                             las  1/2.
      Enn åckerwret medh 37 noterat, kommer
      Oluf Knudtzssonn i Bårlängie till
       huilken finss på den taflan afritat
      medh nummero 2 i Tiärbyggie fierdingen,   tunno3/8.


      Notarum.

14. Pälle gårdzhemmanet ähr och wtij tegeskifte
      beläget medh Hansgårdz och Bergzgårdz
      hemmanet, skattat för spansädhee                                 18.
      Utsädee i trädes åckren det ena åhret medh
      14 noterat,                                                          tunner  6 25/32.
      Det andra åhret i sädes åckren medh 15 noterat,  tunna  6 1/8.
      Åcker wtij enn tächtt medh 28 noterat,                 tunna  1 15/16.
      Höö der sammastedhes,                                           las  1.
      Åckerwret medh 29 noterat,                                 tunna  7/8.
      Noch enn åckerwret medh 30 noterat,                  tunna  7/32.
      Åcker af enn tegh utij Stentäppann medh
      31 noterat,                                                           tunna  1 13/16.
      Hö der sammastedhes,                                             las  2 1/2.
      Hö af enn ängies fiehl utij Lagger techten medh
      32 noterat,                                                               las  1/2.
      Höö af enn ängies fiehl utij Stortäppann medh 39 noterat,  1 las.
      Utsädee i Skiäggie teppann medh 40 noterat,      tunner  4 1/8.
      Höö af enn ängies täppa medh 44 noterat,                las  3.


      Explicatio.

      Jöran Matzssonn i Nolanbäch i Tiärbyggie
      fierdingenn fins folio 28, ägher utsädee i
      Hanssgårdz hemmanet och äre hanss teger
      i trädes åckrenn medh 16 noterade,            tunno3/4.
      Utsädee i sädes åckrenn på några teger
      medh 17 noterat,                                        tunner  1 19/32.
      Enn åckertegh utij Storteppann medh      }
      Noch en åckerteg der sammastedh medh}     38 noterat,  1 3/32  tunna.
      Höö der sammastedhes,                                    las  1.

      Till förbemälte by ähr skogh till wedh och
      gerslee.  Mulebetee till nötorfftenn. Timber-
      skogh, näfuerskogh, fiskewatn intet.
      Quarn och sågh intet.


(Karttext vänster om sjön Tiärnann:)
Hårdewalz ängh.
Hårdewalz ängh.
Hårdewalz ängh.
Här möter skogh och mulebete på denna sidann.
Öffuer Fårssa äghior på denna sidan.
Laggare tächtan, kallas Store täppann.
Sand jordh.
Sand iordh.
Hårde walz ängh.
Sand jordh.
Sandiordh.
Hårdewalz ängh.
Sandh jordh.
Hårdewalz ängh.
Sand jordh.
Trädes åkrenn.
Sädes åkren.
Sandh jordh.
Trädes åckren.
Laggare täktan.
Sandh jordh.
Sandh jordh.
Sädes täppann.
Skarp hådewall2.
Sädes åkren.
Sandh jordh.
Sandh jordh.
Skarp hårdewall.
Storsweden.
Stentäppan.
Alder lunden.
Sandiordh.
Trädes åkeren.
Tomp-ter.
En onyt-tigh myre.
Tiärnann.
Skarp hårdewalz ängh.
Sand jordh.
Trätte täppan, ilack skarp hårdewall dogher til åker.
Sandiordh.
Godh hårde-wall.
Hårde wall.
Slogh myra.
Sand jordh.
Tächt jordh.
Kallas Hästhaghan.
Här möter skogh och utmark.
Sandh jordh.
Kallas Stor-sweden.
Här möther skogh och mulebetee.

(Karttext höger om siön Tiärnann:)
Skarp hårde-wallz ängh.
Här möter skogh och mulebetee på denna sidan.
Kitte tächten, hårdewal.
Skarp hårde-walz wret.
Hårde-walz ängh.
Sandmylla.
Kalles tächten, hårdewalz ängh.
Sandh jordh.
Kallas tächten, hårdewalz ängh.
Kallas Tompten.
Sandhmylla.
Sand jord.
Sädes åkren.
Sandh jordh.
Sand mylla.
Sandh jordh.
Ilack onytigh myra.
Sandh mylla.
Kallas Storhagen, skarp hårdewalz ängh.
Trädes åkren.
Sandh <jor>dh.
Sandh jordh.
Sandh jordh.
Tächt jordh.
Sädes åkren, sandh jordh.
Bammers hagan.
Lislegår-dz täppan.
<Sa>nd <j>ordh.
Sandh jordh.
Hårdewal.
Skiägge täppan, hårdewalz ängh.
Sand jordh.
Kallas Kiershagen.
Obrukad.
<Sa>nd jordh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________________
1Fel för rödt.
2Fel för hårdewalz.
3Fel för kommer.
4Konservatorn har lyckats vända ter upp och ned.
5Fel för offanbemälte.