U2:87-9


(Framsidan:)
Åhreby och en stoor engh, kallas
Röömyran i Broobygge fierdingen.
På denna taflan afrijt och
deschriberade  nummero 1.  Anno 1641.


      Notarum explicatio.

     
Åhreby ähr ett skattehemman.
      Desse effterschrefne äga uthi förbemältte hemman.

A.  Matz Hansson ibidem.
      Äger uthsäde i trädes åkern det ena året,     1 1/8  tunnor land.
      Det andra åhret,                                          1 3/4  tunnor land.
      Samsäde i Åhreby tächten,                          1 17/32  tunnor land.
      Åker i Röömyr täppan medh A noteratt,      3/16  tunnor land.
      Noch åker af en täppa medh A och
      detta signum A noteratt.
      Höö aff Åhreby tächten, och af dhe tegar
      som ähre medh A, B, D och F noterade.
      Höö i Åhreby täppan af dhe tegar medh A
      noteratt,                                                      3 las.

B.  Knutt Knutzson ibidem.
      Äger uthsäde i trädesåkern medh B noterat,  3 3/4  tunnor land.
      Uthsäde i sädesåkern,                                   2 5/6  tunnor land.
      Samsäde uthi Åhreby tächten aff dhe
      tegar medh B noterat,                                   1 23/32  tunnor land.
      Obrukad åker ibidem,                                  3/16  tunnor land.
      Höö aff samma techt.
      Åker uthi Röömyre täppan aff een teg
      medh B noteratt,                                           1/8  tunnor land.
      Höö af samma teg,                                        1/2  las.
      Höö aff een stor äng, kallas Röömyran och är
      beblandat medh star och hårdwals båtten
      och är medh 160 noteratt,                             1  las.
      Höö af några tegar uthi Röömyre täppan
      medh B noteratt,                                           1 1/2  las.


      Notarum explicatio.

      Höö af tegar uthi Åhreby täpporna
      och är medh B noterat,                                 3  las.

C.  Lars Pedersson i Söpnareby
      uthi Skomsareby fierdingen i hwilcken
      fins.
      Äger och uthsädhe i trädes åkren,                  1 5/16  tunnor land.
      Det andra åhret i sädes åkren,                       1 1/32  tunnor land.
      Samsädhe i Åhreby tächtan af dhe
      tegar medh C noterade,                                9/16  tunnor land.
      Höö af några änges fiälar i samma
      tächt medh C noterat,                                   3 1/2  las.
      Höö i Röömyree täppan af een teg med
      C noteratt,                                                    1/4  las.
      Höö af änges fiälar i Åhreby täpporna
      medh C noterat,                                            3 1/2  las.
      Höö af Röömyran som är medh 160 noterat1/2  las.

D.  Carll Ingellsson ibidem i förbemälte
      Åhreby.
      Äger och uthsäde i trädes åkern,                   4 3/4  tunnor land.
      Det andra åhret i sädes åkren,                       3 13/32  tunnor land.
      Samsädhe uthi Åhreby tächtan af
      dhe tegar medh D noteratt,                            3 27/32  tunnor land.
      Höö af samma endshijlte tegar,                      4  las.
      Noch höö aff dhe tegar i samma
      tächt medh A, B, D och F
      noterade.
      Åker aff de tegar uthi Röömyre
      täpporna medh D noteratt,                            7/16  tunnor land.
      Höö af samma tegar,                                     1  las.
      Höö af dhe tegar uthi Åhreby täppor-
      na medh D noterat,                                      3  las.
      Höö uthi Röömyran som är mz 160 noterat, 3  las.

E.  Niels Larszon i Sundh i Tårgzånger
      sochn.
      Äger och uthsäde i trädes åkern,                   2 1/8  tunnor land.
      Det andra åhret i sädhes åkren,                     1 1/2  tunnor land.
      Samsädhe i Åhreby tächtan aff
      the tegar medh E noterat,                              9/32  tunnor land.
      Höö aff samma i bemälte tächt,                     4 1/2  las.
      Höö i Röömyran medh 160 noterat,              1 1/2  las.
      Höö i Römyre täppan af een
      teg medh E noteratt,                                      1/2  las.
      Höö aff dhe tegar uthi Åhreby
      täpporna medh E noteratt,                             1 1/2  las.


      Notarum explicatio.

F.  Matz Oluffsson ibidem,
      äger och uthsädhe i trädes åkren,                  27/32  tunnor land.
      Det andra året i sädhes åkren,                       3/8  tunnor land.
      Samsädhe i Åhreby tächten, aff
      dhe tegar medh F noterat,                             3/16  tunnor land.
      Höö aff samma tegar,                                    1 1/2  las.
      Noch höö aff dhe tegar medh
      A, B, D och F i samma
      tächt.
      Höö i Röömyre täppan af dhe tegar
      medh F noteratt,                                           1 1/2  las.
      Höö i Röömyran medh 160 noterat,              1/2  las.
      Höö aff någre tegar i Åhreby täppor-
      na medh F noterade,                                     1  las.

G.  Erich Olufsson i Hyttinge,
      fins på den taflan medh nummero 4
      och litera C,
      äger åker uthi Hyttings hagan af
      dhe tegar medh G noterade,                          5/32  tunnor land.
      Höö aff samma tegar,                                    2  las.

H.  Hustro Margareta i Nääs,
      äger och några tegar uthi Hyttings
      hagan, höö                                                    1/2  las.
      Åker aff samma tegar,                                   1/32  tunnor land.

I.   Knutt Andersson i Hyttinge,
      äger och några tegar i Hyttings
      hagan medh I noterat, höö                             3 1/2  las.
      Åker af samma tegar,                                    15/32  tunnor land.

K.  Hans Erichson ibidem, äger
      och några tegar uthi Hyttings
      hagan medh K noterat, höö                          4 1/2  las.
      Åker aff samma tegar,                                   17/32  tunnor land.

L.  Johan Matzon i Hyttinge,
      äger och uthi Hyttings hagan
      några tegar medh L noterat, höö                   1 1/2  las.
      Åker ibidem,                                                 1/8  tunnor land.

M.  Oluff Mårthensson i Tröne,
      fins på den tafflan medh nummero 5.
      Äger höö aff några tegar i Hyttings
      hagan medh M noterat, höö                          1  las.
      Åker aff samma tegar,                                   3/16  tunnor land.


(Karttext:)
Ler mylla.
Miälgia ägor på dhenna sidhan.
Sädhes åkern, sand jordh.
Store Dale elfwen.
Här möther Gylle äghor på denna sidhan.
Ler mylla.
Sandh mylla.
Trädhes åkern, sand iordh.
Sandh iordh.
Sandh mylla, sädhes åkern.
Ler mylla.
Kallas Röömyran.
Här möther Mooråkers äghor.
Sand mylla.
Sand iordh.
Trädes åkern.
Sandh mylla.
Lermylla.
Kallas Åreby täpporna.
Kallas Åhreby täcktan.
Obrukad.
Lermylla.
Her möther Gylle äghor.
Skogh, mulebethe på dhenna sidhan.
Lermylla.
Hyttinge äghor på dhenna sidhan.
Ler iordh.
Hyttinge äghor.
Grundh leriordh.
Åssleby äghor på denna sidhan.
Her möther Hyttinghee äghor.
Hyttingz haghen.
Her möther Fager-stagh1 äghor.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_________________
1Fel för Fagerstadh.