U2:91-2     
Notarum explicatio.

A.  Fagerstadh ähr 1 skattehemman
      och renttar 33 stighar och 3 korger kol.
B.  Uthsädhee dett enna åhreth,                        14 7/8  tunnor.
C.  Deth andhra åhreth,                                     9 7/8  tunnor.
      Obruckath åker till dett uthsädett medh B noterat.
D.  Höö uthij Sörrtäcktan beblandhath medh star och hårdhewalz
      båtn,                                                           48 las.
E.  Åker uthij samma täckt,                               6 1/2  tuna.
F.  Obruckatt åker och uthij samma täckt,         6 1/2  tuna.
G.  Höö uthi Norrtäckan1 medh skarp hårdhewalz
      båtn,                                                           30  las.
H.  Åker uthi samma täckt,                                1 3/16  tunnor.
I.   Obruckath åker och uthij samma täckt,         1/2  tuna.
K.  Enn trägård.
L.  Humblegårdh till                                           200 stenger.
      Höö uthi gierdz lindherna,                            6  las.
      Skogh och mulebethe litheth. Fiskewatn i elfwan.
      Timber, näfuer och löfskogh intet på bysens äger
      utan på Store Ålmeningen half annan mill
      ifrån byn.
      Noch ett lijtet skattetårp fins med sine äger
      wara afrijtat i Brobygge fierdingen folio 28
      och brukas samme torp under Fagersta för
      fäbodher och ähr ännu intet skattlagt. Dhes
      äger bliffue noterade och specificerade i Bro-
      bygge fierdingen folio  24 ut supra för-
      mält ähr.


(Karttext:)
Her mötter Hyttinge ägor, uthmarck, skogh, mulebethe på denna sidhan.
Hårdwall.
Leriordh, sädhes åkern.
Store Dale elfwen.
Sädhes, grundh leriordh.
Trädes åkern, sandh mylla.
Hårdwall.
Obrukad.
Norr täckttan.
Grundh leriordh, obrukad.
Sörr täckttan, ähr med hårdh och myrewalz båtn beblandat.
Grundh leriordh, obrukad.
Sandh iordh.
Trädes åkern, sandh iordh.
Obrukad grundh lerjordh.
Sandh iordh, obrukad.
Grund leriordh.
Onythigh myra.
Her möther Alzbäckz änghar i Skomsareby fierdingen offwan broon.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________
1Fel för Norrtäcktan.