U2:95-6      Notarum explicatio.

      Grukarby ähr et skattehemman.
      Och der uthi boo och äga desze effterschrefne.
      Dess ägor äro noterat och specificerat som efterfölier.

A.  Lars Jöranson jbidem äger
      Vthsäde vthj sädesåkren det ena året                      3 5/8  tunnor
      Det andra året i trädesåkren                                   2 3/8  tunnor
      Höö af een tompt med A noterat                            4 las
      Höö af Röömyran, beblandat med star och
      hårdvals båten, och fins på den taflan med
      numero 1 och är med 160 noterat                         1 las
      Höö af een enges täppa, fins afrijttad
      den taflan med numero 7 och är med 3 noterat      4 las
      Åker i samma täppa

B.   Anders Hansson i Söder Sellnääs i  Hässbyggie fierdingen,
      äger och uthsädhe i bådha trädes åkrarna,              13/16  tunnor.
      I sädes åkren det andra åhret,                                19/32  tunnor.

C.  Oluf Knutzon i Häsze i Hässebygge fierdingen,
      fins folio 14 och med nummero 16.
      Uthsäde det ena året i trädes åkren,                        13/32  tunnor.
      Det andra året i sädes åkren,                                  7/32  tunnor.
      Höö af några tegar uthi enn hårdwals
      tompt medh C noterat,                                          1 las.

D.  Jngel Hanszon i Hångszarfwe, äger
      uthsäde det ena året i sädes åkren,                         5/8  tunnor.
      Det andra året,                                                       5/16  tunnor.
      Höö af enn tompt medh D noterat,                         1  las.

E.  Åsswedh Perszon i Gerbergh giärdet i Amons-
      bergs1 fierdingen, fins                            , äger
      uthsäde i sädes åkren det ena året,                          7/8  tunnor.
      Det andra året,                                                       13/16  tunnor.
      Åker uthi enn täppa,                                               1 5/32  tunnor.
      Höö af enn hårdwals tompt med E noterat,             3  las.
      Humblegårdh med E noterat, till                             50 stenger.
      Höö af enn engesfiäl, fins afrijttat på den
      taflan med nummero 7 och är med 9 noterat,         2 las.
      Obrukad åker af samma fiäl,                                   1/4  tunnor.

F.  Matz Erichszon i Grukarby, äger
      uthsäde det ena året i sädes åkren,                          3 5/16  tunnor.
      Det andra året i båda trädes åkrarna,                      3 1/16  tunnor.
      Åker uthi enn täppa med F noterat,                        3/8  tunnor.
      Obrukad åker uthi enn täppa medh F noterat,        1 11/32  tunnor.
      Höö af samma täppa,                                              1 1/4  las.
      Höö af enn tompt medh star och hårdwals
      boten beblandat och ähr med F noterat,                  3  las.
      Humblegårdh medh F noterat, till                            100 stenger.
      Höö af enges fiälar affrijttat på den taflan
      med nummero 7 och äre med 8 noterat,                  4  lass.
      Åker af samma fiälar,                                               5/16  tunne.
      Höö af Röömyran, afrijttat på den taflan
      med nummero 1 och är med 160 noterat,                3/4  las.

G.  Knut Knutzon i Åreby, fins på den taflan
      med nummero 1 och littera  B, äger och
     (Texten är till större delen borta i vikningen på denna rad:)  3 7/8  tunnor.
      Det andra året,                                                        3 7/8 tunnor.
      Åker uthi enn täppa med G noterat,                         8/16  tunnor.
      Höö af enn teg uthi een hårdwals tompt,                   1 1/2  las.
      Enn humblegårdh medh G noterat,                           200  stenger.

H.  Jöran Andersson i Grukarby, äger och 
      uthsäde i sädesåkren det ena året,                           3 5/32  tunnor.
      Det andra året,                                                        2 5/8  tunnor.
      Åker uthi enn täppa,                                                3/32  tunnor.
      Åker uthi enn täppa medh H noterat,                       27/32  tunnor.
      Höö af samma täppa,                                              1 1/2  las.
      Höö af enn engesfiäl uthi enn täppa med H noterat,  1  las.
      Höö af enn skarp hårdwals tompt med H noterat,    4  las.
      Höö af enn enges täppa med star och hård-
      wals båten beblandat, fins affrijttat på den
      taflan medh nummero 4 och är medh R noterat,     3  las.
      Een kålltäppa medh H noterat.

I.   Anders Olufsson ibidem, äger och
      uthsäde uthi sädes åkren det ena året,                     3 9/16  tunnor.
      Det andra året,                                                       2 7/8  tunnor.
      Åker uthi enn täppa medh I noterat,                       5/16  tunnor.
      Höö uthi enn skarp hårdwals täppa medh
      I noterat,                                                               1  las.
      Höö af enn tegh uthi een hårdwals tompt
      medh I noterat,                                                      1  las.
      Een humblegård medh I noterat.

K.  Matz Olufsson i Nyckleby i Skomsarby fierding,
      fins                                          äger och
      uthsäde i trädes åkren det ena året,                         3/8  tunnor.
      Det andra året,                                                       1/4  tunnor.
      Höö af tegar uthi enn tompt,                                   1 1/2  las.
      Höö af enn engesfiäl som fins affrittat
      på den taflan medh nummero 7 och är med 7 noterat,  1 1/4  las.

L.  Matz Hanszon i Häsze i Hässebygge fierdingen,
      fins folio 14 med nummero 1, äger och uthi förbemälte
      by uthsäde det ena året i sädesåkren,                      7/8  tunnor.
      Det andra året,                                                       5/8  tunnor.
      Höö af enn engesfiäl som fins på den
      taflan med nummero 7 och är medh 7 noterat,       1 1/2  las.

M.

N.  Per Jöransson i Uthandaal i Skomsareby
      fierdingen, fins                                                    äger och
      uthsäde det ena året i sades2 åkren,                       25/32  tunnor.
      Det andra året,                                                     21/32  tunnor.
     
Åker  uthi enn täppa medh N noterat,                  1/16  tunnor.

      Broo ähr et skattehemman,
      uthi forbemälte3 hemman äga desze effterschrefne och
      dess ägor äre noterat och specificerat som efterfölier.

O.  Knut Anderszonn ibidem, äger
      uthsäde i båda trädes åkrarna det ena året,            2 7/8  tunnor.
      Det andra året,                                                     2 13/16  tunnor.
      Höö af enges teger uthi enn täppa medh
      O noterat,                                                            3 1/2.


      Notarum.

      Höö af enn tompt medh star och hårdwals
      båten beblandat,                                                   3  las.
      Noch höö af tegar i enn tompt,                              3  las.
      Höö af tegar uthi Grukarby tompten
      med O noterat,                                                    2 1/2  las.
      Höö af enn teg i åker tompten medh O
      noterat,                                                                1  las.
      Höö af Röömyran, beblandat med staar
      och hårdwal, fins på den taflan med
      nummero 1 och är medh 160 noterat,                   2  las.
      Höö af Store Lussan, fins afrittat
      den taflan med nummero 5 och är med IJ
      noterat,                                                                3/4  las.
      Höö af Broo hesthage, fins afrijttat
      på den taflan med nummero 5 och är
      medh IJ noterat,                                                   3  las.
      Een humblegård medh O noterat, till                     160 stenger.

P.  Knut Halfwardsson ibidem, äger
      uthsäde i båda trädes åkrarna,                              3 9/16  tunnor.
      Det andra året,                                                     2 9/32  tunnor.
      Höö af tegar uthi enn skarp hårdwals
      täppa med     noterat,                                          3 1/2  las.
      Noch höö af enn täppa och är medh
            noterat,                                                         1  las.
      Höö af Broo hestehagen, fins afrijttat
      på den taflan med nummero      och är
      med      noterat,                                                    3  las.
      Höö af några teger uthi enn hård-
      wals tompt medh        noterat,                              3  las.
      Höö af tegar uthi Grukarby tompten
      medh       noterat,                                                2 1/2  las.
      Höö af enn skarp hårdwals teg i6
      tompte med      noterat,                                        1/4  las.
      Höö uthi huus tompten med       noterat,               1/2  las.
      Åker af enn engesfiäl, fins afrijtat
      på den taflan med nummero         och
      är med          noterat,                                            17/32  las.
      Höö af samma engesfiälar,                                    1/4  las.
      Höö af Store Lussan, fins
                     och är med             noterat,                   3/4  las.

Q.  Lars Jöransson ibidem, äger
      uthsäde i båda trädes åkerna det ena
      åhret,                                                                   1 1/32  tunnor.
      Det andra åhret i sädes åkren,                              1 1/4  tunnor.
      Höö aff enn teg uthi een hårdwals
      tompt med Q noterat,                                           1 1/2  las.
      Noch höö aff enn skarp hårdwals
      tompt medh Q noterat,                                          1/2  las.

R.  Matz Jöransson i Söder Sellnääs i
      Hässebygge fierdingen uthan broon, äger och uthsäde
      i bådhe trädes åkrerna,                                         5/32  tunnor.
      Det andra åhret i sädes åkren,                              7/16  tunnor.
      Höö af enn teg uthi enn tompt med R noterat,       3/4  las.
      Noch höö af een litten tompt mz R noterat,           3/4  las.


      Explicatio.

S.  Erich Olufszon i Öfwer Swerdsiö i Skiärsiö fierdingen,
      fins folio       med nummero       , äger och
      uthsäde i båda trädes åkrarna det ena året,            3/8  tunnor.
      Det andra året,                                                     5/8  tunnor.
      Åker uthi enn täppa medh        noterat,                 3/16  tunnor.
      Höö ibidem,                                                         1/2  las.
      Höö af enn teg uthi enn tompt med       noterat,     3/4  las.
      Noch höö af tegar uthi enn skarp hårdwals tompt,  3/4  las.

T.

U.  Jacob Hanszon i Wästansiö uthan broon, fins
      folio      med nummero      , äger och uthi förbemälte by
      uthsäde det ena året i trädes åkren,                       3/8  tunnor.
      Det andra året,                                                     7/16  tunnor.

W.  Jöran Andersson i Grukarby, äger och
      uthsäde i trädes åkren det ena året,                       1/8  tunnor.
      Det andra året,                                                     7/32  tunnor.

Ä.  Nils Anderszon i Forneby, fins på den taflan medh
      nummero      , äger och
      uthsäde det ena året i trädes åkren,                       1  tunnor.
      Det andra året,                                                     1 23/32  tunnor.
      Höö af teger uthi enn hårdwals täppa,                   1 1/2  las.

Z.  Knut Andersson i Hyttinge, fins på den taflan medh nummero
            , äger och uthsäde i sädes åkren,                     1/32  tunnor.

Å.  Per Matzon i Forneby, äger och
      uthsäde det ena året i trädes åkren,                       5/8  tunnor.
      Det andra året,                                                     3/16  tunnor.
      Höö af teger uthi åker tompten,                             1  las.

Ö.  Oluf Erichsson i Bårsta färga, fins
                  , äger och uthsäde i trädes åkren,              7/32  tunnor.
      Det andra året,                                                     5/32  tunnor.

IJ. Matz Jönszon i Söpnareby i Skomsareby fierdingen,
      fins                                                      äger och
      uthsäde uthi trädes åkeren det ena året,                17/32  tunnor.
      Det andra året,                                                    3/8  tunnor.
      Höö uthi åker tompten med              noterat,       1/4  las.

2.   Matz Knutzon i Forneby, fins på den taflan medh
      nummero      och littera      , äger uthsädhe det ena året,  7/8  tunnor.
      Det andra året i sädes åkren,                               11/32  tunnor.
      Höö uthi åker tompten,                                        1/4  las.

3.   Per Olufszon i Hyttinge, fins på den taflan medh
      nummero        .

4.   Förbemälte Knut Andersson äger noch
      uthsäde i trädes åkren det ena året,                      3/32  tunnor.
      Höö af enn engesfiäl uthi enn hårdwals täppa,       1 1/2  las.
      Åker uthi samma täppa,                                       9/32  tunnor.

5.   Hans Erichszon i Hyttinge, fins på samma tafla med
      nummero      , äger och höö af enn engesfiäl med       noterat,  1  las.

6.   Erich Olufszon ibidem, äger och
      höö af några ängesfiälar uthi täpporna med      noterat,  2  las.

7.   Hustro Margareta i Nääs, fins                              äger
      höö af enn engesfiäl af samma täppa medh      noterat1/2  las.

X.  Johan Oluffsson i Sellnaas4 i Hässebygge fierdingen
      hwilcken fins folio    .
      Äger och uthsäde i trädes åkren,                         9/32  tunnor.
      Uthsäde det andra åhret i sädes åkren,                3/8  tunnor.

      Till förbemälte byiar är skog och muhlebethe lijttet.
      Fijkewatn5 något i Tuna åån.
 

      Notarum explicatio.

A.  Österby ähr 1 crone hemman
      och renttar 15 7/16 stighar kol, affratz kol     5  stigar.
B.  Uthsädhee deth enna åhreth,                        8 5/8  tunnor.
C.  Deth andhra åhreth,                                     7 1/8  tuna.
E.  Nys upbruckath åker uthij samma åhrwägh,  1 15/16  tunnor.
F.  Höö aff enn skarp hårdhewalz täckt,             30  las.
G.  Åker uthij samma täckt,                               2 tuna.
H.  Nys upbruckath åker aff samma täckt,         2 1/2  tuna.
I.   Obruckath åker och uthi samma täckt,         1 7/16  tunnor.
K.  Höö uthi tompt änghan, beblandhath medh star och hårdewalz
      båtn,                                                           10  las.
L.  Höö aff enn skarp hårdhewalz täppa,            8  las.
M.  Åker och uthij samma täppa,                       29/32  tunnor.
N.  Enn trägårdh.
O.  Humblegårdh,                                              60  stenger.
      Höö aff gierdz lindherna,                              2  las.
      Skogh och mulebethe littet. Fijskewatn i Tuna åån.


(Karttext vänstra halvan:)
Hyttinghe äghor på denna sidhan.
Grundh leriordh.
Åker tomptan.
Sädhes åkern, grundh leriordh.
Sädhes åkern.
Forneby äghor på denna sidhan.
Trädhes åkern, leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Leriordh.
Trädh<es>.
Tompt.
Leriordh.
Tompt.
Tompt.
Tuna Presstgårdz äghor på denna sidhan om åån.
Tune broon.
Tompt.
Tompt.
Tompt.
Leriordh.

(Karttext högra halvan:)
Grund leriordh.
Uthmarck.
Uthmarck.
Hyttinge ägor.
Uthmarck.
Grund leriordh.
Her möther skogh och mulebethe.
Grund leriordh.
Trädes åkern, leriordh.
Uthmarck.
Grundh leriordh.
Leriordh.
Nys upbruckath åker aff ängan.
Grund leriordh.
Sädhes åkern, grund leriord.
Leriordh, trädhes åkern.
Leriordh.
Leriordh.
Heedhe äghor uthan broon på denna sidhan om åån.
Tompt änghan.
Tuna åån.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


__________________
1Fel för Amunsbergs.
2Fel för sädes.
3Fel för förbemälte.
4Fel för Sellnääs.
5Fel för Fijskewatn.
6Fel för ;.