U2:99-100      Notarum explicatio.

      Hyttinge ähr 2 hemman,
      det ena frelsze och det andra skatte och äre mäst
      uthi åker och eng i tegeskiffte tillhopa belägne.
      Och äre desse ägor noterade och specificerade som efter-
      fölier.

A.  Frälszehemmanet, kommer wälborne Petter
      Krusze till och äre des ägor med A noterade.
A.  Uthsäde det ena året,                                  5 9/16.
A.  Det andra året,                                            10 5/16.
      Höö af enn godh hårdwals tächt med A noterat,   28  las.
      Åker ibidem,                                                        1 1/8  tunnor.
      Höö af Store tomptan medh A noterat,                 10  las.
      Åker uthi Hafree täppan,                                      1 7/16  tunnor.
      Höö af tegar i enn litten hårdwals tompt,                2 1/2  las.
      Enn betteshaga, kallas Koohagen.
      Åker uthi samma hage med A noterat,                  5/8  tunnor.
      Höö af enn hws tompt,                                         1 1/2  las.
      Höö uthi Röömyran, fins på den taflan med nummero 1
      och är med 160 noterat,                                       8  las.
      Höö uthi Mactkemyrengen, fins afrijtat på denna
      taflan och är med 11 noterat,                                3  las.
      Höö af enn engesfiäl uthi enn skarp hårdwalseng,
      kallas Dom engen, fins afritat på den taflan
      med nummero 8 och är med 7 noterat,                3  las.
      Åker uthi Swr tompten med A noterat,                 17/32  tunnor.
      Höö ibidem,                                                         1/4  las.
      Höö af gärdzlinderna,                                           2  las.
      Höö uthi Storehagen, fins affritat på den taflan medh
      nummero 7 och är med 11 noteratt,                      9  las.

      Desze effterskrefne äga uthi skattehemmanet.

C.  Erick Oluffson i Hyttinge, äger
      uthsäde i båda trädes åkrarna det ena året,           1 13/32  tunnor.
      Det andra året,                                                     1 13/16  tunnor.
C.  Höö uthi Kiältompten,                                           8  las.
C.  Åker ibidem,                                                         9/16  tunnor.
C.  Höö af enn engesfiäl uthi Store tompten,                3/4  las.
      Höö uthi Knaggetompten,                                     1/4  las.
      Höö uthi enn hårdwals täckt med C noterat,         5  las.
      Åker i Hafretäppan,                                             1/16  tunnor.
      Höö af gärdslinderna,                                           1/4  las.

D.  Knut Anderszon ibidem, äger och
      uthsäde det ean året,                                           1 13/16  tunnor.
      Det andra året,                                                    2 25/32  tunnor.
      Höö af enn hårdwals täckt med D noterat,          4  las.
D.  Åker uthi Hafretäppan,                                        1/32  tunnor.
      Höö af några tegar i Kiäle tompten,                     1/4  las.
      Höö af Knagge tompten,                                     1/4  las.
      Höö af Store tompten med D noterat,                 3/4  las.

E.  Hans Erickszon ibidem, äger och
      uthsäde det ena året,                                           1 27/32  tunnor.
      Det andra året,                                                    2 1/4  tunnor.
E.  Höö af enn hårdwals täckt,                                   5  las.
      Åker ibidem,                                                       0.
      Höö uthi Kiäle tompten,                                       1/4  las.
      Höö uthi Knagge tompten med E noterat,            1/4  las.
      Höö af Store tompten med E noterat,                  1  las.
      Åker ibidem,                                                        0 .
      Höö af Biurbäcksängan, afrijtat på den
      taflan med nummero 5 och är med S noterat,      6  las.
      Äger och höö uthi Hällemyreängen, fins affrijttat
      på den taflan medh nummero 7 och är medh
            noterat.

F.  Johan Matzon ibidem, äger och
      uthsäde det ena året,                                           25/32  tunnor.
      Det andra året,                                                   1 3/16  tunnor.
      Höö af enn hårdwals täckt med F noterat,          4  las.
      Åker ibidem,                                                      0.
F.  Höö uthi Kiäle tompten,                                      1/4  las.
F.  Höö uthi Knagge tompten,                                   1/4  las.
      Höö af Store tompten,                                        3/4  las.
      Åkertäppa med F noterat,                                  15/32  tunnor.
      Höö af enn eng, kallas Biurbäcksengen,
      fins afrijtat på den taflan med nummero 5
      och är med S noterat.
      Äger och höö uthi Hällemyre ängen, fins affrijttat
     
på dhen taflan medh nummero 7 och är mz     noterat.

G.  Oluf Mårthenszon i Tröne, fins
      på den taflan med nummero 5, äger och
      uthsäde det ena året,                                             13/16  tunnor.
      Det andra året i både sädesåkrarna,                      1 1/16  tunnor.
G.  Höö uthi enn hårdwals täckt,                                 3  las.
      Höö uthi Kiäl tompten,                                          1/4  las.
      Höö af Knagge tompten,                                       1/4  las.
      Höö uthi Store tompten med G noterat,                 1/4  las.
      Äger och höö uthi Hällemyre ängen, finss affrijtat
      på den medh nummero 7 och är medh         noterat.

H.  Hustro Margareta i Nääs, fins
                            äger och uthi förbemälte by
      uthsäde det ena året,                                             3/16  tunnor.
      Det andra året i sädes åkren,                                 3/16  tunnor.
      Höö af enn hårdwals täckt med H noterat,            1  las.
H.  Höö af Store tompten,                                           1/2  las.

I.   Knut Knutzon i Åreby, fins aff-
      rijtat på den taflan med nummero 1 och littera B.
      Uthsäde uthi förbemälte by det ena året,               1/4  tunna.
      Det andra åhret,                                                    1/16  tunna.


      Notarum explicatio.

K.  Jöran Anderszon i Grukareby, fins på
      den taflan med nummero 3, äger uthi förbemälte by
      uthsäde det ena året,                                            17/32  tunnor.
      Det andra året,                                                     1/8  tunna.
      Nybrukat åker uthi enn wret med K noterat,        7/8  tunnor.

L.  Matz Erichszon ibidem, äger och uthi förbemälte
      by uthsäde det ena året,                                       1/32  tunnor.
      Det andra året,                                                    7/32  tunnor.

M.  Anders Olufszon feltwebel ibidem, äger
      uthsäde det ena året,                                           3/16  tunnor.
      Det andra året,                                                   1/16  tunnor.

B.  Hans Nilszon i Åssleby, fins på den taflan
      med nummero 6, äger och uthi förbemälte by
      uthsäde det ena året,                                          5/16  tunnor.
      Det andra året,                                                  1 1/32  tunnor.

      Forneby ähr ett skattehemman,
      desze efterschrefne äga uthi förbemälte by och hemman,
      ägorna noteras och specificeras som fölier.

S.  Per Matzon ibidem, äger
      uthsäde det ena året,                                          1 7/16  tunnor.
      Det andra året,                                                   1 31/32  tunnor.
      Höö uthi enn hårdwals tompt med S noterat,      1 1/2  las.
      Höö uthi Lissle ängan med S noterat,                 3  las.
      Höö uthi Mactkemyran med staar och hårdwals
      båten beblandat, och är med 11 noterat,            1  las.
      Höö af enn engesfiäl uthi Biurengen, fins på
      den taflan med nummero 5 och är med     noterat,  4  las.
      Noch höö af Rönneängen, fins afrijtat på
      samma tafla med      noterat,                              1  las.
      Åker ibidem,                                                     1/8  tunnor.    
      Äger och förbemälte bonde några ägor uthi Grukarby
      och Broo, finnas afrijttade och specificerade
      på den taflan med nummero 3 och är med Å noterade.

N.  Matz Jönszon i Söpnareby i Skomsareby fierdingen
      fins                                         äger och uthi förbemälte
      hemman, uthsäde det ena året i båda trädes
      åkrarna,                                                              1 1/2  tunnor.
      Det andra året,                                                    2 tunnor.


      Notarum explicatio.

      Höö af enn engesfiäl uthi tompten
      med N noterat,                                                1  las.
      Höö af Mactkemyran med 11 noterat,             1 1/2  las.
      Höö af enn eng, kallas Store Lussen
      som fins afrijttat                       och
      är med           noterat,                                      1/2  las.
      Höö af enn skarp hårdwals eng,
      kallas Lissle engen och är med S noterat.
      Höö af enges fiälar uthi enn engh,
      kallas Kråckenääset, fins afrijtat
      på den taflan med nummero 5
      och är med      noterat.

O.  Matz Knutzon i Forneby,
      äger och uthsäde det ena året,                         2 5/16  tunnor.
      Det andra året,                                                2 7/8  tunnor.
      Höö af enn hårdwals tompt med
      O noterat,                                                       3 1/2  las.
      Höö af enn skarp hårdwals eng
      och är med S noterat.                  
      Åker uthi Täppegården, fns på den
      taflan med nummero 6 och är med
            noterat,                                                     1 1/32  tunnor.
      Obrukad åker ibidem,                                     7/16  tunnor.
      Höö ibidem,                                                    2 1/2  las.
      Höö uthi Mactkemyran med 11 noterat,          2 1/2  las.
      Höö uthi Röömyran, fins på den
      taflan med nummero 1 och är med
      160 noterat,                                                    1/2  las.
      Höö uthi Store Lussan, fins afrijtat
                        och är med         noterat,               2  las.
      Åker uthi enn täppa, fins afrijtat
      på den taflanF, och är med        noterat,           1/4  tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                                    1/2  las.
      Höö af änges fiälar uthi Krock-
      näässet, fins afrijtat på den taflan
      med nummero 5 och är med       noterat,         2 1/2  las.
      Åker ibidem,                                                    3/8  tunnor.
      Höö af ängesfiälar, finas på den
      taflan med nummero 5 och är med      noterat.

P.  Oluf Erichszon i Fergan, fins
                                  äger och uthi förbemälte by
      uthsäde det ena året i båda trädes åkrarna,     11/16  tunnor.
      Det andra året,                                                9/32 tunnor.
      Höö af enn teg i tompten med P noterat,         1  las.
      Höö af enn täppa, afrijtat på den
      taflan medh nummero 6 och är med
      noterat,                                                           1  las.

Q.  Nils Anderszon i Forneby, äger och
      uthsäde det ena året i båda trädes åkrarna,     1/16  tunnor.
      Det andra året,                                                1 11/16  tunnor.
      Höö af enn teg uthi tompten medh Q noterat,   1  las.
      Höö uthi Lissle engen med Q noterat.
      Höö af Forneby täppan, fins afrijtat
      på den taflan med nummero 6 och
      är med        noterat,                                         1 1/2  las.
      Åker ibidem,                                                    13/32  tunnor.
      Höö af Mactkemyran med 11 noterat,             2 1/2  las.
      Höö uthi Röömyran, fins afrijttat
      den taflan med nummero 1 och är med
      160 noterat.
      Höö af enngzfiälar uti Kråknässet,
     
finnas afrijtat på den taflan med nummero 5 och

 
      Notarum explicatio.

      är medh      noterat.
      Höö af enn täppa med star och hårdwals
      båtn beblandat, fins på den taflan med nummero 6
      och är med         noterat,                                  1 1/2  las.
      Åker ibidem,                                                    11/32  tunnor.

R.  Erich Olufszon i Öfwer Swerdsiö i Skiär-
      siö fierdingen uthan broon, fins folio        , äger
      uthsäde.

T.  Lars Jöransson i Grukareby, fins
      på den taflan med nummero 3 och littera A, äger och
      uthsäde.

U.  Matz Hanszon i Häsze i Häszebygge
      fierdingen, fins folio 14 med nummero 1,
      äger och uthsäde uthi förbemälte by,                1 3/32  tunnor.

W.  Knut Anderszon i Broo, fins på den
      taflan med nummero 3 och är med      noterat,
      äger och uthi förbemälte by
      uthsäde det ena året i trades1 åkren,                0.
      Det andra året i sades3 åkren,                         3/32  tunnor.

X.  Knut Halfwardszon ibidem, äger och
      uthsäde uthi sädes åkren det ena året,             3/32  tunnor.


      Desze effterschrefne äga höö
      af enn tegg uthi tompten med       noterat,
      alla tillhopa.

      Matz Knutzon i Forneby, äger
      höö af förbemälte tegg med       noterat.   
      Oluf Erichszon i Färgan, fins
                        äger och höö af förbemälte tegg.
      Matz Jönsson i Söpnareby, fins
                         äger och höö af förbemälte tegg.
      Nils Anderszon i Forneby, fins på dhen
      taflan med nummero     och är med       noterat,
      äger och höö af förbemälte tegg.

      Desze äga uthi Liszle engen alla tilhopa
      och är med        noterat.

      Matz Knutzon i Forneby, höö af
      förbemälte tegg.
      Oluf Erichson i Färgan, äger och
      höö ibidem.
      Matz Jönszon i Söpnareby, höö.
      Nils Andersson i Forneby, höö ibidem.
      Per Matzon ibidem, höö af samma eng.
      Till förbemälte byar är skog till wed och gärssle.
      Mulebethe till nödtorften. Fiskewatn i Tuna åån något.

(Utanför ramen, litt O:)
FMed nummero 6.


(Karttext:)
Her möther Röömyre änghan.
Åsleby äghor på denna sidhan.
Kiälle tomptan.
Leriordh.
Leriordh.
Nys upbruckatt aff ängan, leriordh.
Trädes åkern, leriordh.
Röömyre änghan.
Åsleby ägor.
Sädhes åkern, lermylla.
Leriordh.
Koohaghen.
Uthmark.
Her möther Åszleby och Wästanwägz äghor.
Åssleby och Wästan-wägz äghor på denna sidhan.
Sädhes åkern, leriordh.
Uthmarck.
Trädes åkern, leriordh.
Sädhes åkern, lermylla.
Haffwre täppan, leriordh.
Leriordh.
Gruckare och Broo äghor.
Matckemyran.
Leriordh.
Her möther Grukareby och Broo äghor på denna sidhan.
Her möther enn täckt, kallas Täppegården.
Trädes åkern, godh leriordh.
Sädhes åkern, godh leriordh.
Leriordh.
Luse bäcken.
Her möther Tröne äghor på denna sidhan.
Sädhes åkern, godh leriordh.
Tomptten.
Lisle ängan.
Luse bäcken.
Tuna åån.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_____________________
1Fel för trädes.
2Fel för Store?
3Fel för sädes.