U2:försättsblad


Geometrisch affritningh
          och
calculation öffwer halffwa Tunna sockn
offwan bron, skatte crone1 och frelsze medh
desz åker och engz rätta quantitet och qualitet.
Afmätit, rijtat och calculerat effter Hans
Kongliga Maystätz medgiffne instruction
pro annis 1644, 45 och 1646
              aff
Jonas Arffwedhszon.

På effterföliandes sätt haffwer för warit och
ähnu ähr brukeliget att mätha jordh offuan
Långhedan hoos bönnderna sin emällan.

                 Nembligen.

Ett spannelandh håller 18 stånger i längden, i
breddan 9 stånger, stångan 6 allnar.                   Facit    5832 quadratz alnar.
Ett spannelandh håller 18 snesslandh.
Ett snesslandh är 9 stånger långdt, 1 stångh bret.
Stångan 6 allnar.                                               Facit    324 quadratz alnar.
Ett båndelandh hålleer 1 stångh på alla
sidor.                                                                Facit     36 quadratz alnar.
Innehåller altsså et tunnelandh effter Dallekarl-
larnes reffningh.                                                 Facit     11664 quadratz alnar.
Men effteer Hans Kungliga Maystätz instruction innehållar
et tunnelandh,                                                                 14000 quadratz alnar.
Defferentian emällan den nyya
och gambla reffningen ähr,                                               2336 quadratz alnar.


(Under ramen:)
Inleffwererat uthij Hans Kongliga Maystätz Rächninge Cammar
aff landtmätaren Jonas Arffwedson den 2 may anno 1648.
                                                                      Peder M2.


______________
11 st n överkryssat.
2Hörnet där namnet står är bortriven, skall troligen vara  Menlös.