U2:RegisterBrobyggie fierdingen.                Folio 1.

Tiernebyggie fierdingen.            Folio 25.

Amundzbärgz fierdingen.           Folio 711.

Skomsareby fierdingen.             Folio 99.


                 Brobyggie fierdingen.

                                                                        folio
Grönlindan,                                                         2.
Wästanån,                                                          2.
Tächt,                                                                 4.
Fråsteboo,                                                          5.
Hännebergh och Storssweden,                            7.
Wäster Leerbächen,                                            8.
Öster Lerbächen,                                                9.
Sprackzkyia och Wallestadh,                              11.
Galtzboda,                                                         12.
Hijnszeboda,                                                      13.
Kuteboo och Bäch,                                            15.
Floda,                                                                16.
Gyllekyia,                                                           17.
Ugleboda,                                                          18.
Mureboo och Näsz,                                           19.
Baggebo,                                                           20.
Twikesta,                                                           21.
Några styckien fäbodar,                                     22.
Lackssiön och några styckien fäboodar,             23.
Hässlebärget och några fäbodar,                        24.

Effterskreffne byiar ähre och uthi öffwanbemälte
fierdingh belägne och affmätte, doch i tafflewiss
affrijttade och describerade, nembligen.
Åhreby och 1 stor engh, Römyran benämndh medh            nummero, folio 87.   1 noterat.
Österby, Grukarby och Broos ägor medh                           nummero,         94.   3 noterat.
Hyttinge och Fornebyess ägor medh                                   nummero,         98.   4 noterat.
Stortrönne och Lilltrönnes medh                                         nummero,        102.   5 noterat.
Åssleby, Wästanwägh och Rogåckers ägor medh                nummero.        106.   6 noterat.
Söderbo, Bärgia och Alderbächz ägor medh                       nummero,        110.   7 noterat.
Dommbegården, Baggarffwe, Wäderbachen och Järpbos ägor nummero,  114.  8 noterat.
Jonssarffue, Helssarffue, Backegården och Under Bärggegårdzens ägor
medh nummero,                                                                                         118.  9 noterat.


            Tiernebyggie fierdingen.

                                                                        folio.
Nor Boodane,                                                   27.
Nor Bodane,                                                     31.
Noch Norbodane,                                             35.
En engh, kallas Stora Lussen,                            39.
Öffuer och Ytter Åckre,                                    43.
Miälga,                                                             47.
Ytter Forsza,                                                    49.
Öffuer Fårssa,                                                  50.
Ytter Mora,                                                      51.
Nordanbäch och Nordanåcker,                         52.
Jämpteboo,                                                      53.
Båtsta färghan,                                                  55.
Motewaahl,                                                      56.
Bortzleboo,                                                      57.
Reppebächen,                                                  59.
Jämptebotächten,                                              60.
Pålssbootächten,                                               61.
Lenhedan,                                                        63.
Lenhedan,                                                        66.
Noch Lenhedan,                                               67.
Helszingegården,                                               68.
En stor cronne ängh, kallass Husshagen,            69.


Effterschreffne byyar ähre i offwanbemälte
fiärdingh belägne och affmätte, doch i tafflewijsz
affritade och discreberade.
                  Nembligen.
                                                                        Folio, chartans nummero.
Gylle ägor på den tafflan medh nummero            71.         102 noterat.
Bårlenge på den tafflan medh nummero              77.         112 noterat.
Tierne på den tafflan medh nummero                  83.         122 noterat.
Hångszarffue, Kiölffuenäs, Wästanängh
och Skräddarebachen på den tafflan medh
nummero                                                          132.         132 noterat.


Amundzbärgz fierdingen.

Öffuer Medhwägha,                                     722,  123.
Ytter och Öffuer Gerbrögierdet3,                  732,  124.
Båmszarffue,                                                712,  125.
Brussalla,                                                     752,  126.
Wallmora,                                                    762,  128.


                       Folio.
Engie och Biörkian                                            781.  131.
Några styckien ängiar, kallasz Rijssängian
och Öfuernässet,                                                792.  136.
Öffuer Mora,                                                     812.  137.
Smältaregården,                                                 822.  139.
Wthanhaga,                                                       832.  140.
Söder Amundzbärgh,                                         852.  141.
Stora Norbärgz ängian,                                      892.  147.
Tålnebåchzboda4,                                              882.  141. 145.
Norr Amundzbärgz ängian, Äfwian,                    912.  150.
Nor Amundzbärgh,                                            932.  152.
Nässet,                                                              932.  153.
Solbachen,                                                         942.  154.
Koppersslagaregården,                                       952.  155.
Duffuenässet,                                                      962.  156.
Gemmessbärke,                                                 972.  157.
Noch Gemmesbärke,                                         981.  159.


Skomszareby fierdingen.

Ytter Skomssarffueby,                                      1002,  162.
Öffuer Skomssareby, Öffuerby och Kåreby,     1032.  164.
Fiäcklemyran, Ytter Uthandahl och Utandahl,    1051.  166.167.169.
Öffuer Uthendahl,                                             1092.  169.
Alzbäch,                                                         1112.  172.
En engh, kommer Alzbäch till,                         1122.  173.
Tächt,                                                              1132.  174.
Dallsiö,                                                             1142.  175.
Igeltierneboda,                                                  1162.  177.
Ytter och Öfuer Nyckleby,                                1182.  179.
Öffuer och Ytter Nyckleby ängiar,                     1212.  182.
Söpnareby och Kiälarffue,                                 1202.  180.
Söpnareby ängiar,                                             1242.  185.
Isslingeby,                                                         1242.  185.
Barckaregierdet,                                               1252.  186.
Domnarffue,                                                      1282.  189.
Ytter Henssarffue,                                             1292.  191.
Öffuer Henssarffue,                                           1312.  193.
Haga och Ytter Mådwågha5,                             1322.  194.

Ehn geomerisk taffla på Fagerstadh
uthi samma fierdingh belägne och aff-
mäte medh nummero                                        902.  noterat.
(Under ramen:)
Reviderat den 1 martij 1701.

_____________________
1Ändrat med blyerts till 122.
2Överstrukna siffror.
3Fel för Gerbergierdet?
4Fel för Tälnebächzboda?
5Fel för Mädwågha?