U3:103-4


(Rubrik:)
Tuna sochn,    Öster Silffuerbergz fierdingh.


      Notarum explicatio.

A.  Knutzbo räntar                                      7 stigh kol.
      och ähr öde medh huuss och
      brukass af Hanss Hindrichson
      i Wästansiö i Skiersiöö fierdingen
B.  i Tuna sochn, hårdwalz höö                    16 lass.
      Åker uthi samma tächt,                          1/4 tunna.
C.  Skoghz ängh til samma tårp, höö            4 lass.

D.  Mårtenssbo räntar                  9 stige och 3 korger kol.
E.  Råstwändarebo räntar            11 stige kol.
      Dhesse tåårp ähra öde med huuss och tächtherna
      brukass af Larss Erickson i Mora by
      och i Mora fierdingh i Tuna sochn.
F.  Hårdwalz höö aff båda tächterna,          40 lass.
      Åker uthi samma tächter,                      1 tunna.
G.  Höö af en hårdwalss tächt, kommer
      Larss Erikson i Moraby til,                    4 lass.
H.  Höö af en hårdwalz tächt, kom-
      mer och Larss Erickson i Moraby til,      6 lass.


I.   Skogz ängh kommer Larss Erikson i Moraby til,       2 lass.
K.  Höö af en skogz ängh, brukass til Fergeby by i Mora fier-
      dingh i Tuna sochn,                                                  4 lass.
L.  Höö af en hårdwalss ängh, kommer welborne Petter
      Krussebiorn til och kallass Jakobzboo och ähr medh
      skarp hårdwall och starrbåtn beblandat, höö             6 lass.

M.  Nolanbergh ähr et ny uptagit torp på croness
      utmarck och ähr änn intit skattlagdt, höö af en hård-
      walz tächt medh N noterat, 16 lass.  Åkertäppa med
      O noterat,  5/16 tunnor.  Åkerwret med P noterat,  en 1/2 tunna.
      Höö af samma wret,  3 lass.  Til dhetta tårp ähr skogh och
      en hästehage med S noterat.
      Mulebethe til nötarfften.
Q.  Höö af en cronetächt, kallass Storegårdz tächtan och ähr
      medh starr och hårdwall beblandat,                              36 lass.
R.  Höö af en ängesstäppa, brukass in under Herregården,  1 lass.


(Karttext:)
Storemånss.
Bookhuuss.
Dam.
Gruffue siön.(Under skalan:)
Scala ulnarum.