U3:114


      Notarum explicatio.

A.  Måseby ähr itt cronetorp, ren-
      ter                                     10 stiger kol.
      Och ähr til dhetta torp ingen
      sädhess eller trädhess åker.
      Åker uthi en tächt med B noterat,    23/32 tunnor.
      Obrukat åker uthi samma tächt med
      C noterat,                                        1/2 tunnor.
      Höö uthi samma tächt,                      3 lass.
D.  Höö af en äng med starr och
      hårdwalz båtn beblandat,                  3 lass.
E.  Höö uthi en ängztäppa,                      2 lass.
      Obrukat åker uthi samma täppa
      medh F noterat,                                3/16 tunnor.
G.  Höö af en hårdwalz ängh, kallass
      Måseby torpet och ähr full med
      skogh och sten,                                 6 lass.
      Dhesse efterskrifne äga uthi
      dhen tächten medh H noterat.
      Jöran Larson i Naglare by i Mor-
      bygge fierdingen i Tuna sochn,
      höö                                                   3 lass.
      Obrukat åker uthi forbemälte1 tächt,  9/16 tunnor.
      Andherss Larson ibidhem, äger uthi för-
      bemälte tächt, höö                             2 lass.
      Obrukat åker uthi samma tächt,         5/16 tunnor.
      Erik Markusson ibidhem, äger och
      uthi förbmälte tächächt2, höö            2 lass.
      Obrukat åker dher sammastädess,     5/16 tunnor.
I.   Uthi Naglareby ängen ägha och
      dhesse förbemälte Naglareby karler.
      Jöran Larson äger uthi forbemälte1 Nag-
      lareby, ängh                                       5 6/10 lass.
      Andherss Larson ibidhem, äger
      och uthi förbemälte ängh                    4 2/10 lass.
      Erik Markusson ibidhem

      äger och uti förbemälte äng,               4 2/10 lass.
      Dhenne ofuan bemälte Naglare-
      by ängh med I noterat ähr
      mycket skoggången och dra-
      ger förbemälte ängh alt til hoopa
      när medelmåtigh åhrzwäxt
      ähr,                                                   14 lass.
      Om dhesse förbemälte Naglareby
      änger medh H och I note-
      rade kunna af förbemälte Nag-
      lareby karlerna brukass len-
      ger ähn disputerligit, ty dhe hafua
      all dhen bäste lägenheeten
      borte för ofuan bemälte cronetorp,
      dhet sielfua ritningen utwij-
      ser. Til dhetta torp ähr skogh
      till wed och gerdzle. Mule-
      bete til nötarften. Fijskewatn
      uthi Damsiön litet.
      Ödijss quarn medh K noterat.


(Karttext:)
Måseby siöön.
Sand iord.
Hårdwalz tächt.
Skogh och mulebethe på dhenna sidhan.
Iord.
Iord.
Starr och hårdwalz båtn.
Damsiöön.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________________
1Fel för förbemälte.
2Fel för tächt?