U3:119-120


(Rubrik:) Tuna sochn,  Nybo fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Thenne effterskrefne by ähr af
      Nybo fierdingen till Tårsånger sochn
      lagder och aflägger uthlagorne till Sätters lähn.

      Kårttilla ähr trij skatte hemman
      Uthij Södher hemmanet ägia desse effterskrefne och
      ähre dhess ägor noterade och specificerade som effterföljer.

B.  Erick Jönsson i Kårttilla ägher uthsädhe dhett enna
      åhrett,                                                                            2 13/16 tunnor.
B.  Dhett andhra åhret,                                                         3 3/16 tunnor.
      Samsädhe uthij änghess skogz täppan medh B noterat,   11/16 tunnor.
      Höö uthij samma tächt medh B noterat,                          2 las.
      Samsädhee uthij tächtan medh B noterat,                        13/32 tunnor.
      Höö uthij samma tächt,                                                    1 las.
      Åker uthij dhenn andhra tächtan medh B noterat,             1/8 tunna.
      Höö af samma tächt,                                                       1/2 las.
B.  Åker uthij Näss ängz täppan, afrijtat folio 120,                 1/16 tunna.
      Höö uthij Näss ängan, afritatt folio 119,                           5 las.
      Åker uthij samma ängh medh B noterat,                          1/8 tunna.
      Höö uthij Långnässett, afritatt folio 121 och 122,             3 las.
      Höö uthij Lyckian, afrijtatt folio 122,                               1/2 las.
      Höö uthij enn skogz ängh, kallas Ny haghen, afrijtatt
      folio 124,                                                                       4 las.
      Höö uthij twå små tompther medh B noterade, afritatt folio
      122,                                                                               1/2 las.
      Humblegårdh medh B noterat, afrijtatt folio 122,             40 stenger.
      Höö uthij Storängz myran, afrijtatt folio 122,                    5 las.
      Höö uthij gierdzlinderna,                                                  1 las.

C.  Erick Andersson ibidem, äger och uthij dhetta
C.  hemmanett, uthsadhe1 dhett enna åhret,                           3 3/8 tunnor.  

C.  Dhett andhra åhrett,                                                        3 15/16 tunnor.
      Åker uthij ängess skogz täppan medh C noterat,             3/4 tunnor.
      Höö uthij samma täppa,                                                  1 las.
      Åker uthij täcktan medh C noterat,                                 3/16 tunnor.
      Höö uthij samma täckt,                                                   1 las.
      Höö uthij Kielle täppan medh C noterat,                         1 1/2 las.
      Höö af en lijten täppa, kallas Pals täppan.
                                                                                            höö

(Flik på baksidan:)
     Höö af enn litten täppa, kallas Pålz täppan och ähr
      medh C noterat och afrijttatt folio 120,                            1 las.
      Obrukatt åker uthij Nässängz täppan,                               1/2 tunna.
      Höö uthij samma täppa med C noterat, afrijtatt folio 119, 1 1/2 las.
      Höö uthij Näss änghan,                                                    4 las.
      Höö uthij Änghess gårdz haghen medh C noterat,             3 las.
      Höö uthij Långnässett, afrijtatt folio 121 och 122,             3 las.
      Höö uthij Lyckian, afrijtatt folio 122,                                1/2 las.
      Höö uthij Storeängz myran, afrijtatt folio 122,                   5 las.
      Höö uthij enn skogzängh, kallas Haghen och ähr medh C noterat,
      afrijtatt folio 123,                                                              7 las.
      Obruckatt åker uthij samma haghee,                                  13/32 tunnor.
      Höö uthij twå hussetompter medh C noterat, afrijtat folio 122,  1 1/2 las.
      Humblegårdh medh C noterat, afrittatt folio 122,               300 stänger.
      Enn kalfuetappa2, kommer och Erich Andersson till och ähr 
      medh C noterat, afrijtatt folio 120.
      Höö af gierdzlinderna, afritatt folio 119,                             1 las.

S.  Andhers Oluffson Rapp ibidem, ägher och
      uthij samma hemman uthsädhe dhett enna åhret,                 2 1/8 tunna.
      Dhett andhra åhret,                                                            1 9/16 tunnor.
      Åker uthij änghess skogz täppan medh S noterat,              19/32 tunnor.
      Höö uthij samma täppa,                                                     1 las.
      Höö uthij tächtan medh S noterat,                                      1/2 las.
      Höö uthij Nässänghan, afrittat folio 119 och 122,               2 1/2 las.
      Höö uthij Nässängz täppan medh S noterat,                       1/2 las.
      Höö uthij Långnässet, afritatt folio 121 och 122,                1 las.
      Höö uthij lyckian medh NB noterat, afrijtat folio 122,        1/4 las.
      Höö uthij Storängz myran, afritatt folio 121 och 122,          3 las.
      Obrukatt åker uthij Haghen medh S noterat, afrijtatt folio
      120,                                                                                   13/32 tunnor.
      Höö af samma haghe,                                                         8 las.
      Höö uthij Nyhaghen medh S noterat, afrittatt folio 124,       1 las.
      Höö af gierdzlindherna,                                                       1/4 las.

E.  Andhers Jönsson ibidhen3, ägher och uthi samma
      hemman uthsädhe dhet enna åhret,                                     2 3/16 tunnor.
E.  Dhett andhra åhret,                                                             1 26/32 tunnor.
      Åker uthij Ängzskogz täppan medh E noterat, afritatt
      folio 119,                                                                           15/16 tunnor.
      Höö uthij samma täppa,                                                     1/4 las.

      Åker uthij Kiälletäppan medh E noterat, afrijtatt folio
      119,                                                                                  1/4 tunna.
      Höö uthij samma täppa,                                                      1/4 las.
                                                                                            åker

      Åker uthij tächtan medh E noterat, afritatt folio
      120,                                                                              19/32 tunnor.
      Höö uthij samma tächt medh E noterat,                         1 1/2 las.
      Åker uthij Nässängz täppan medh E noterat, afrij-
      tatt folio 119,                                                                1/8 tunna.
      Höö uthij Nässänghan, afrijtatt folio 121 och 122,          2 1/2 las.
      Höö uthij Ängzgårdz haghen medh E noterat, afrij-
      tatt folio 120,                                                                 3 las.
      Åker uthij samma hagee,                                                1/16 tunna.
      Höö uthij Långnässett, afrijtatt folio 121 och 122,           2 las.
      Höö uthij Lyckian medh NB noterat, afrijtatt folio
      122,                                                                               1/4 las.
      Höö uthij Storängz myran, afrijtatt folio 122,
                                                                                            3 las.
      Höö uthij enn haghee medh E notterat, afrijtatt
      folio 121,                                                                        3 las.
      Åker uthij enn täppa, kallas Pålztäppan och
      ähr medh E noterat, afrijtatt folio 121,                             3/16 tunnor.
      Enn kalfuetäppa medh E noterat, folio 121.
      Höö uthij gierdzlinderna,                                                  1/2 las.
      Höö af enn engzfiäll uthij Siöhaghen i Nyboo
      fierdingen beläggen, afrijttatt påå dhenn taflan
      medh nummero 4,                                                           1/2 las.

F.  Anders Meckelson ibidem, ägher uthij
      dhetta hemmanet uthsädhe dhet enna åhret,                      1 5/16 tunnor.
      Dhett andhra åhret,                                                          1 1/4 tunna.
      Åker uthij tächtan medh F noterat, afrijtatt fo-
      lio 121,                                                                           3/16 tunnor.
      Höö uthij samma tächt,                                                    1 1/4 las.
      Höö uthij Näss änghan, afritatt folio 122,                          2 las.
      Höö uthij Långnässett, afrijtatt folio 122,                          1 1/2 las.
      Höö uthij Lyckian medh NB noterat, afritatt folio
      121,                                                                                1/4 las.
      Höö uthij Storängz myran, afritatt folio 122,
                                                                                            2 las.
      Höö uthij enn haghee, kallas Rogiers haghen
      och ähr medh F noterat, afrittatt folio 120,                      2 las.
      Höö uthij Kiälletäppan medh F noterat, afrijtatt
      folio 120,                                                                        1 1/4 las.
      Höö uthij hussetomptan medh F noterat, afrijtatt folio
      120,                                                                                1 las.
      Höö uthij gierdzlindherna, afritatt folio 120,                      1/4 las.
      Höö uthij Ängess skogz täppan medh F noterat,              1 1/2 las.
                                                                                 Lars Anderss

G.  Larss Anderson i Häsze i Tuna
      sochn i Hässe fierdingen, ägher och uthij dhetta
      hemman. Uthsädhee dhett enna åhret,                             3/4 tunnor.                         
G.  Dhett andhra åhrett,                                                        1 tunna.
      Höö uthij Ängessskogz täppan medh G noterat,
      afritatt folio 119,                                                             1/2 tunna.
      Höö uthij tächtan medh G noterat, afrijtatt folio 120,
      till                                                                                   1 1/8 las.
      Åker uthij enn annan tächt medh G noterat, afrijtatt
      folio 2,                                                                            1/16 tunna.
      Höö uthij samma tächt,                                                    1/4 las.
      Höö uthij Kielletäppan medh G noterat, afrijtatt folio
      120,                                                                               1/4 las.
      Höö uthij Nässänghan medh G noterat, afrijtatt
      folio 122,                                                                        1/2 las.
      Höö uthij Nässängz täppan medh G noterat, afrijtatt
      folio 119,                                                                        1/4 las.
      Åker uthij samma täppa,                                                  1/16 tunna.
      Höö uthij Långnässätt medh G noterat, afrijttatt folio
      121 och 122,                                                                  1 las.
      Dhetta förbemälte hemman ägher ängzfiällar uthij
      Långnässett medh 9 noterade, afrijttade folio 121,           11 1/2 las.

      Uthij Mellan hemmanet äga
      dhesse eftersqreffue och ähre dhess ägor noterade
      och specificerade som efter följer.
I.   Matz Andersson i Kårtilla, uthsädhe dhett
      enna åhret,                                                                   7/8 tunnor.
I.   Dhett andhra åhrett,                                                      2 1/4 tunna.
      Höö uthij Änghess skogz täppan medh I noterat, afritatt
      folio 119,                                                                     1 1/2 las.
      Höö uthij Laress Månss haghan medh I noterat, afritatt
      folio 120,                                                                     7 las.
      Åker uthij Nässängz täppan medh I noterat, afrijtatt
      folio 119,                                                                     1/16 tunna.
      Höö uthij samma täppa medh I noterat,                       1/4 las.
      Höö uthi Nässänghan, afrijtatt folio 121, 122                2 las.
      Höö uthij Lyckian, afrijtatt folio 121,                            3 las.
      Höö uthij Storängz myran, afrijtatt folio
      121,                                                                           2 1/2 las.
      Höö uthij Gierdzlinderna,                                            1/2 las.

K.  Laresz Anderszon ibidem, uthsädhe
      dhett enna åhrett,                                                       1 11/16 tunnor.
K.  Dhett andhra åhret,                                                    3/4 tunnor.
      Åker uthij Ängzskogz täppan medh K noterat, afrijtatt
      folio 119,                                                                   7/16 tunnor.
      Höö uthij samma täppa,                                             1 las.
      Åker uthij Tomptängan medh K noterat, afrijtatt
      folio 120,                                                                   1/16 tunna.
      Hoo4 uthij samma ängh,                                              8 las.
      Höö uthij Nässänghan, afrijtatt folio 121 och 122,       2 las.
      Höö uthij Lyckian, afrijdat folio 122,                           1 1/2 las.
      Höö uthij Storängz myran, afrijtatt folio 122,                2 1/2 las.
      Höö uthij Nässängz täppan, folio 119,                         1/4 las.
      Höö uthij enn ängh, kallas Storhaghen och ähr medh
      K noterat, afrijtatt folio 123,                                        4 las.
      Höö uthij gierdzlinderna,                                              1/4 las.
      Obrukatt åker uthij Ängess skogen medh K noterat, afrijtat
      folio 120,                                                                    1/4 tunna.

L.  Unge Erick Andersson ibidem, ägher och utij
      dhetta hemmanet uthsädhee dhett enna åhret,
      afrijtatt folio 119,                                                        15/16 tunnor.
L.  Dhett andhra åhrett,                                                     29/32 tunnor.
      Höö uthij Änghess skogz täppan medh L noterat, afrijtat
      folio 119,                                                                    1 1/4 las.
      Höö uthij Nässänghan, afritatt folio 121 och 122,         1 las.
      Höö uthij Lyckian, afrijtatt folio 122,                            1 1/2 las.
      Höö uthij Storängz myran, afrijtatt folio 122,                 1 1/2 las.
      Höö uthij enn skogzängh, kallas Storehaghen och ähr medh
      L noterat, afrijtatt folio 123,                                         5 las.
      Åker uthij samma haghe,                                              1/8 tunna.
      Höö af gierdzlindherna,                                                1/8 las.

M.  Matz Anderszon i Sönne i Tårs-
      sångz sochn, ägher och uthij samma hemmanett.
      Uthsädhee dhet ena åhret,                                            1 1/16 tunna.
M.  Dhett andhra åhret,                                                      1 tuna.
      Åker uthij Ängzskogz täppan medh M noterat, afrijtatt
      folio 119,                                                                     5/16 tunnor.
      Höö uthij samma täppa,                                                3/4 las.
      Höö uthij Nässänghan, afrijtatt folio 121, 122,               2 las.
      Höö utij Nässängz täppan, afrittatt folio 119,                 1/2 las.
                                                               Höö uthi Lyckian.

(Badsidans stora flik:)
      Notarum explicatio.

      Höö uthij Lyckian medh dhee andhre grannarna
      som Matz Andhersson i Sönne ägher, afritatt folio 122,
                                                                                         2 las.
      Höö uthij Storängz myran, afritatt folio 122,                    las.
      Åker uthij enn skogzängh, kallas Storhagen och ähr
      medh M noterat, afritatt folio 123,                              7/32 tunnor.
      Höö uthij gierdzlindherna,                                            1/4 las.

N.  Larss Pipare i Biöränge i Skiedue sochn,
      ägher och uthij dhetta hemmanet uthsäde dhett
      enna åhrett dhett,                                                      5/16 tunnor.
      Dhett andhra åkhrett,                                                7/16 tunnor.
      Höö uthij Laress Månss haghen medh N notterat, folio 120,  2 las.

D.  Andhersz Oloffson i Kårtilla, ägher och
      uthij samma hemman uthsäde dhett enna åhret,          3 5/8 tunnor.
D.  Dhett andhra åhrett,                                                  4 1/16 tunna.
      Höö uthij Ängzskogz täppan medh D noterat, afrij-
      tatt folio 2,                                                               3 las.
      Åker uthij Jacobz haghen medh D noterat, afrijtatt
      folio 120,                                                                 7/16 tunnor.
      Höö uthij samme haghe,                                           7 las.
      Höö uthij Nässänghan, afrijtatt folio 122,                  5 1/2 las.
      Åker uthij Nässängz täppan medh D noterat, afrijtatt
      folio 119,                                                                 3/32 tunnor.
      Höö uthij Lyckian, afrijtatt folio 122,                        6 las.
      Höö uthj Storängz myran, afritatt folio 122,              6 las.
      Hoo4 utij enn tompt medh D noterat, afrittatt folio 122,
                                                                                     1/2 las.
      Höö uthij enn skogzängh, kallas Nyhaghen, afritatt
      folio 124,                                                                4 las.
      Höö uthij gierdzlindherna,                                        2 las.
      Humblegårdh medh D noterat, afrijtatt folio 122,    600 stänger.

P.  Peder Erickson ibidem, äger och
      uthij dhetta hemmanett uthsäde dhett enna åhret,
      afrittatt folio 2,                                                       2 11/32 tunnor.
      Dhett andhra åhrett folio 119,                                 2 11/16 tunnor.
      Åker uthi Ängzskogz täppan medh P noterat, afrijt-
      tatt folio 119,                                                         9/32 tunnor.
      Höö uthij samma täppa,                                         1 1/2 las.
      Höö uthij enn ängh, kallas Jacobzhaghen och ähr med
      P noterat, afrijtatt folio 120,                                   3 las.
      Höö uthij Nässänghan, afritatt folio 122,                 3 las.
      Höö uthij Nässängz täppan medh P noterat, afrijtatt
      folio 119,                                                              1/2 las.
      Höö uthij Lyckian, afritatt folio 122,                      3 1/2 las.
      Höö uthij Storängz myran, afrijtatt folio 122,          3 las.
      Höö uthij enn skogzängh, kallas Nyhagen och
      ähr medh P noterat, afrijtatt folio 124,                   1 1/2 las.
      Höö uthij gierdzlindherna,                                      1 las.
      Enn lithen kåltäppa medh P noterat, afritatt
      folio 122,                                                              6 .
                                                                 Uti Österhemmanet.


      Uthi Öster hemmanet äga
      dhessee efftershreffue och ähr dhess ägor
      noterade och specificerade som effterföljer.

R.  Larss Oloffson i Kårtilla.
      Uthsädhe dhett enna åhret,                                  1 5/8 tunnor.
      Dhett andhra åhrett,                                            1 5/16 tunnor.
      Höö uthij Ängzskogz täppan medh R noterat, afrijtatt
      folio 119,                                                            1 1/4 las.
      Obrukatt åker uthij ängess skoghen medh R noterat,
      afrijtatt folio 120,                                                 1/4 tunna.
      Höö uthij Nässänghan, afrijtatt folio 121 och 122, 1 1/2 las.
      Åker uthij Nässängz täppan medh R noterat, afrijtatt
      folio 119,                                                             1/4 tunna.
      Höö uthij samma täppa,                                       1/2 las.
      Höö uthij Lyckian, afrijtatt folio 121 och 122,      1 1/2 las.
      Höö uthij Storängz myran, afrijtat folio 121,         1 1/2 las.
      Åker uthij enn skogzängh, kallas Storhagen och ähr
      medh R noterat, afritatt folio 123,                        11/16 tunnor.

R.  Obruckatt åker uthij samma ängh,                        3/8 tunnor.
      Höö uthij samma ängh,                                        6 lass.
      Höö uthij enn tompt medh R noterat, afrijtatt folio
      122,                                                                    1/4 las.
      Höö uthij gierdzlindherna, folio 2,                         1/2 las.
      Humblegårdh medh R noterat, afrijtatt folio 122,  60 stänger.

      Fins på dhen taflan med nummero 4.
U.  Knutt Simmonszon i Mijlzbo i Tårs-
      sångz sochn, ägher och uthij dhetta hemmanet
      uthsädhe dhett enna åhrett, afrijtat folio 119,        1 3/4 tunnor.
      Dhett andhra åhret, afrijtatt folio 119,                   1 13/16 tunnor.
      Höö uthij Ängess skogz täppan medh U noterat, afrijtatt
      folio 119,                                                             1 1/2 las.
      Höö uthij Knutz Simmonss hagen medh U noterat, afrijtatt
      folio 120,                                                             6 las.
      Åker uthij Nässängztäppan medh U noterat, afrijtatt
      folio 119,                                                             1/16 tunna.
      Dhesse tu näst förbemälte hemman, Mällan och Ööster
      hemmanet äghia uthij en ängh, kallas Raffstijl-
      lan, huilcken ängh ähr inom Tårssångz råå
      belägen och ähr samma ängh omätt.

X.  Hanss Erichsson i Thosarebyn i Nybo fierdingen äger
      uthij Långnässet någhre teger medh X noterat, afrij-
      tatt folio 121 och 122,                                          2 las.
      Förbemälte Hanss Erickson finss på den taflan med
      nummero 1.

Å.  Knutt Matzon i Söpnarebyn offuan
      bron i Tuna sochn och Skomsarreby fierdingen,
      ägher någhra theghar uthij Nässängan och ähre
      medh Å noterat, afrijtade folio 122, höö              2 las.

Ä.  Larss Jonsson i Mora i Morbygge fierdin-
      gen och Tuna sockn, ägher uthij Storängz
      myran enn ängzfiäll och ähr medh Ä noteratt,
      afrijtatt folio 121, höö                                          1/4 lass.

      Nilz Pedhersson i Storhaga i Morbygge
      fierdingen och Tuna sockn, ägher och en ängess
      fiäll uthij Storängz myran medh Ö notterat,
      afrijtatt folio 122, höö                                          5 las.
      Förbemälte Nils Pederson fins i Morbygge, folio 64 med
      nummero 1.


      Notarum explicatio.

      Fins folio 46 i Skiersiö fierdingen.
      Hanss Jöresson i Skierdsiöö utij Skierdsiöö
      fierdingen och Tuna sochn, ägher och enn
      ängzfiäll uthij Storängz myran medh IJ
      noterat, afritatt folio 122, höö                               1 1/2 las.
                                  Fins och folio 46 nummero 4.
      Erich Laresson i Skierdsiöö ägher och uthij sam-
      ma ängzfiäll medh IJ noterat, afrijtatt folio 122,
      höö                                                                      1 1/2 las.
2.   Erick Laresson i Biörckeledh i Nyboo fierdin-
      gen ägher och uthij Storängz myran ängess
      fiällar medh 2 noterat afritatt folio 121 och 122.
      Höö fins på den taflan med nummero 6,                1 las.
3.  Matz Jöransson i Täppan i Nyboo fierdingn
      och Tuna sockn, ägher och uthij Storängz my-
      ran enn ängesfiäll medh 3 noterat, afritatt
      folio 121, höö fins på den taflan med nummero 2,  1 1/2 las.
4.   Andherss Oluffson i Hooln i Nybo fierdin-
      gen, ägher och uthij samma ängh medh 4 noterat,
      afrijtatt folio 121, höö                                            1 las.
5.  Matz Ericksson i Kråkemyran i Nyboo
      fierdingen, ägher och uthij Storängz myran
      medh 5 noterat, afritatt folio 121,                          2 las.
      Matz Erickson fins på den taflan med nummero 2.
6.   Andherss Erichsson i Bobärgh i Nybo fier-
      dingen, ägher uthij Långnässett en ängess
      fiäll och ähr medh 6 noterat, afritatt
      folio 121, höö                                                       2 las.
7.   Hanss Knutsson i Moora i Nybo fierdin-
      gen, ägher och uthij Långnässet enn ängess fiäll
      och ähr medh 7 noterat, afritatt folio 121,
      höö                                                                      1 las.
8.   Änghess fiällar kommer Prästebolett i Tu-
      na till och ähra uthij Långnässet beläg-
      ne och ähro med 8 noterat, afritatt folio
      121, höö                                                              3 las.
      Uthij Storängz myran lijdher hele bynn stor
      skadhe när som stor flodh ähr.
      Dhesse trij förbemälte hemman som ähr
      Södher, Mellan och Öster hemmanett
      äghia tilhoppa uthij Nässänghan som
      ähr medh 10 noterat och ähr afritat och speci-
      ficerat folio 110,                                                   34 lass.
      Knut Simonsson i Milzbo i Tårssängz sochn
      och Larss Pipare i Biöränghan i Skiedue
      sochn, äghia intett uthij Nässängan medh
      dhe andhra.
      Södher hemmanet ägher enn ängzfiäll
      uthij Lyckian tilhoppa som förbemälte ähr och
      ähr medh NB noterat, afrijtatt och specificerat
      folio 122,                                                            1 3/4 las.
      Dhesse trij förbemälte hemman äghia och uthij
      Storängz myran tilhoppa af dhe ängess
      fiällar medh II noterat, specificerade folio 119,
      afrijttade folio 121 och 122,                                37 las.

  
      Knut Simonson i Milssbo, Laress Pipare
      i Biöränge och Laress Andhersson i Hässe i
      Tuna sochn och i Hässe fierdingen, dhesse förbemälte
      ägia intett uthij Storängz myran.
      Mellan hemmanet och Öster hemmanet äghia till-
      hoppa uthij Lyckian af dhen ängh som ähr medh
      12 noterat, och afrijtatt folio 122.

      Till dhenne förbemälte by ähr skogh till
      wedh och giersle lijten, mulebete och littett.
      Fiskewatn i Öfwer och Yther siön.


(Karttext:)

Kallas Ängz gårdz hagen, hårdewall.
My-re wallz båtn.
Skarp hård wallz äng.
Engess gårdz hagen, hård wall.
Skogh och mule-bete påå dhenna sidhan.
Grund ler iordh.
Skarp hårdhewall påå dhenna sidhan.
Kallas Näss ängz täpperna.
Öffwer siön.
Kallas Näsz engan.
Pålz täppan.
Trädes åkern, ler iord.
Lind.
Kallas Rogiers hagen, hårdwallz hage.
Trädess åkeren, leriord.
Lindh.
Leriord, trådess5 åker.
Sädes åkern, leriodh.
Trädes åkern.
Lind.
Skogh och bärgh påå dhenna sijdhan.
Kallas Jacobz hagen, hård wallz ängh.
Trädess åker, leriordh.
Grund leriord.
Sädhess åkern, leriordh.
Tompt hagen, hårdwallz ängh.
Lyckian påå dhenna sijdhan.
Lind.
Laresz Måns haghen, hårdwallz ängh.
Kalfuetäppa.
Sädhess åkern, ler iord.
Hård wallz äng, kallass Hågen.
Stor ängz myran på dhenna sidhan.
Sädess åkern, ler iordh.
Lind.
Kalffuetäppa.
Kallas Täcktan, hårdh walz täckt.
Lind.
Mulebette påå denna sidhan.
Myra.
Kallas och Täcktan, hårdhewallz täckt.
Myra.
Kallass Änghess skoghen.
Hård wallz äng, kallas Engz skogz täppan.
Leriord.
Kallass Änghess skogen.
Grund ler iord.
Grund ler iord.
Thosareby ägor påå dhenna sidhan och Thosareby äghor.


(Under skalan:)

Scala ulnarum.


_________________
1Fel för uthsädhe.
2Fel för täppa.
3Fel för ibidem.
4Fel för höö.
5Fel för trädess.