U3:130


(Rubrik:)
Nybo fierdingh.


      Notarum explicatio.

2.   Hans Larszon ibidem, äger
      och uthi förbemälte Österhemmanet som ähr
      specificerat folio 129,                                 2 1/8 tunnor.
A.  Utsäde det ena åhret,                                  1 17/32 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                          1 1/4 tunnor.
C.  Samsäde uti Lindone,                                  2 5/32 teratunnor.
      Höö der sammestädess,                              4 1/16 lass.
      Samsäde uthi täcktan med D noterat, af-
      rijtat folio 129,                                            9/32 tunnor.
      Höö uti samma täckt,                                  1 1/16 tunnor.
E.  Höö uti en skarp hårdwalz ängh, kal-
      lass Hägnan,                                               1 13/32 lass.
F.  Åker uti en täppa til det ena åhret,
      til                                                                9/32 tunnor.
G.  Åker uti en täppa til det andra åhrs
      sädit,                                                          9/32 tunnor.
      Höö uti en ängz täppa med     noterat,        3 lass.
      Höö uti Lyckian med C.D noterat,             1 lass.
     
Höö uti Hässare ängan med A.B.C noterat1/2 lass.
      Höö af någre ängessfieller uthi Långehagen,
      afrijtade folio 136 med 33 noterat,              3 lass.
      Noch höö af en ängessfiel, afrijtat folio 136 med 28 noterat,  3 lass.

3.   Jöran Matzon ibidem, äger
      och uti förbemälte hemman,                        4 7/16 tunnor.
A.  Utsäde det ena åhret,                                  3 7/8 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                          2 15/16 tunnor.
C.  Samsäde uti Lindone,                                  1 3/4 tunnor.
      Höö ibidem,                                                9 7/16 lass.
      Åker uti en täckt med D noterat och
      ähr afrijtat folio 14,                                      5/8 tunnor.
      Höö uti samma täckt,                                  2 9/16 lass.
E.  Höö uthi en skarp hårdwalz ängh, kal-
      lass Hägnan,                                               3 1/8 lass.
F.  Åker uthi täppan til det ena åhres
      sädit,                                                          21/32 tunnor.
G.  Åker uti en täppa til det andra åhrs
      sädit,                                                          21/32 tunnor.
      Höö uti hästehagen med A.C noterat,         2 lass.
      Åker uti samme hage,                                 9/16 tunnor.
      Höö uti lyckian med C.D noterat och ähr
      afrijtat folio 129,                                         1 lass.
      Åker ibidem,                                              7/16 tunnor.
      Höö uti en ängessfiell uthi Hässare ängan
      belägen, med A.B.C noterat,                       1 lass.
      Höö uti en tompt med K noterat, afrijtat fo-
      lio 14,                                                         1 lass.
      Åker uti en tompt med L note-
      rat och ähr afrijtat folio 129,                        7/16 tunnor.
      En åkerthegh uthi Långehagen belägen och
      ähr afrijtat folio 136 med 31 noterat,           1 1/8 tunna.
      Höö af en skarp och illack ängzfiell medh
      31 noterat, afrijtat folio 136,                       2 lass.
      Noch höö af någre ängessfieller, afrijtat folio 136
      med 33 noterat,                                          7 lass.
      Noch höö af en ängessfiell, afrijtat folio 135 med 44
      noterat,                                                       2 lass.
      Noch höö af en ägzfiell1 med 28 noterat, afritat folio 135,   2 lass.

      Desse efterskrifne äga
      uti Wester hemmenet.

4.   Olof Nilzon i Bodane
      äger uthi förbemälte hemman,                     4 15/16 tunnor.
A.  Utsäde det ena åhret,                                  3 31/32 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                          3 tunnor.
C.  Samsäde uti Lindone,                                  1 25/32 tunnor.
      Höö uthi bidem,                                          9 9/32 lass.
D.  Åker uthi täcktan med      noterat,               5/8 tunnor.
      Höö ibidem,                                               2 3/16 lass.
                                                                       Höö uthi.

      Notarum explicatio.

E.  Höö uthi en skarp hårdwalz ängh, kallass Häg-
      nan,                                                            3 5/32 lass.
F.  Åker uthi en täppa till det ena åhret,             23/32 tunnor.     
G.  Åker uthi en täppa till det andra åhret,         23/32 tunnor.
O.  Höö af Quarn ängan, afrijtat folio 14,          3 lass.
      Och ähr samma ängh beblandat  med skarp hård-
      walz och starrwalz båtn.
      Höö uthi Gresshagen med E.F noterat,       2 lass.
      Åker ibidem,                                              7/8 tunnor.
      Höö uthi en täppa med I noterat,                1/2 lass.
      Höö uti en tompt med P noterat,  och ähr afrijtat
      folio 14,                                                      3 lass.
      Höö af några ängzfieller, afrijtade folio 135 med M
      noterat,                                                      6 lass.
      Höö af några ängessfieller uti Långehage medh 30
      noterat, afrijtat folio 136,                           8 lass.

5.   Daniel Jönzon ibidem, äger
      och uthi förbemälte hemman,                      4 1/16 tunnor.
A.  Utsäde det ena åhret,                                  3 1/4 tunna.
B.  Det andra åhret,                                          2 7/16 tunnor.
C.  Samsäde uthi Lindone,                                1 1/2 tunnor.
      Höö ibidem,                                                9 1/4 lass.
D.  Samsäde uti täcktan,                                   9/32 tunnor.
      Höö uti samma täckt,                                  2 1/4 lass.
F.  Åker uthi en täppa til det ena åhret,              19/32 tunnor.
G.  Åker uti en täppa til det andra åhret,            19/32 tunnor.
      Höö uthi Gress sueden med E.F noterat,
      till                                                               2 lass.
      Åker ibidem,                                               5/8 tunnor.
Q.  Höö uthi en skarp hårdwalz täppa, kallass Lyc-
      kian och ähr afrijtat folio 129,                      3 lass.
R.  Höö uthi en tompt, afrijtat folio 129,             3 las.
K.  En hästehage, kommer förbemälte Westerhemmanet til.
S.  En ny inlagder sued, kommer och förbemälte
      hemman til, kan med tidan wäll tiäna til
      ängh.
E.  Höö uti en skarp hårdwalz ängh, kallass Häg-
      nan, afrijtat folio 130,                                  2 19/32 lass.
      Höö af några ängzfieller som ähra afrijtade
      folio 133 med N noterat,                            8 lass.
      Höö af några ängessfieller uthi Långehagen, afrijtade fo-
      lio 136 med 29 noterat,                              7 lass.

T.  En ängesstäpa kallass Lyckian, kommer Anderss
      Oloffzon i Bometsarfue til, finss folio 126 med
      nummero 7,                                                3 lass.
      Anders Jönsson ibidhem, finss folio 126 med
      nummero 2, äger och uti förbemälte ängztäppa,  2 lass.
      Ängztäppa med M noterat, afrijtat folio 128, kommer
      Hanss Matzon i Moora til i Nybbo fierdingen,
      finss på dhen taflan med nummero 3,           3 lass.
U.  Ängesstäppa, kommer Hanss Nilsson i Ud-
      sarfue til, finss folio 127 med nummero 1,    1 lass.
      Åker uti samma täppa,                                1 7/16 tunnor.


(Baksidans flik:)
      Notarum explicatio.

      Desse efterskrifne ägha uthi Häsare ängan
      med W noterat.
      Larss Månsson i Bobergh, äger uthi förbemäl-
      the ängh, finss på dhen taflan med nummero
      6, höö til                                                     3 lass.
      Jöran Mårtensson ibidhem, finss och på sam-
      ma tafla medh nummero 6 och äger uthi samma
      ängh, höö                                                   3 lass.
      Unge Anderss Ericksson ibidhem, äger och
      uthi förbemälte ängh, höö                           3 lass.
      En deel af samma ängh komer förbemälte Lars
      Månsson enskijlt til och ähr samma dell
      med X noterat, höö                                     6 lass.
      Noch en deel af samma Hässare ängh,
      kommer Oloff Pedersson i Biörkeledh
      i Nybbo fierdingen, finss på dhen taflan
      med nummero 6 och ähr samma ängess fiell
      med Y noterat,                                           3 lass.
      Grabbe täppan med Z noterat, kommer Matz
      Oloffzon i Udsarfue til, finss folio 127
      med nummero 2, höö                                 4 lass.
      Grabbe täppan med 2 noterat, kommer Olof
      Hansson Bodane til, och lyder den åkeren
      til som han äger uthi Åkerödh, huilken
      finss wara describerat folio 12,                    4 lass.
3.   En skarp hårwalz ängh, kommer
      Nilss Staffanson til i Åkerödh, finss foli-
      o 127 med nummero 5,                              3 lass.
      En skarp hårdwalz ängh med 4 noterat
      och ähr afrijtat folio 129 och kom-
      mer Hanss Andersson til i Bometsarfue
      til, finss folio 126 medh nummero 4,            3 lass.


      Til dhenne förbemälte by ähr skogh och mule-
      bete litet. Fijskewantn2 intit, utan litet i
      uthi Dale elfuen. Sågh och quarn ingen. Timber,
      näfuer och löfskogh intet.


(Karttext:)
På denna sidan möta Åssenss ägor.
Kallass Häsare ängan.
Kallass Hägnan.
Utmark.
Ler iord.
Grund ler iord.
Ler iord.
Skogh och mule-bethe.
Grund leriord.


______________________
1Fel för ängzfiell.
2Fel för Fijskewattn.