U3:133a


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Nybo fierdingh.


      Notarum explicatio.

      Rasiön ähr 1 skattehemman
      och ähr till förbemälte hemman ingen sädess eller trädess
      åker, uthan alenast täckteiordh och renter,               16 1/2 stigh kol.

1.   Meckel Jönson ibidem, äger
      samsäde uthi en täckt med A noterat,                       3 7/16 tunnor.
      Höö uti samma täckt,                                               16 lass.
      Höö af några ängzfieller med B noterat,                    20 lass.
      Åker uthi samma täckt med C noterat,                     1 1/4 tunnor.
      Obrukat åker uti samma täckt medh D noterat,        13/16 tunnor.

2.   Jon Anderson ibidem, äger och någ-
      ra ängessfieller uti en täckt med E noterat, höö         8 lass.
E.  Åker på samma teger till,                                          3 7/16 tunnor.
      Höö af en skarp hårdwallz ängh med F noterat,       5 lass.

      Erickzon Meckel i Åsen och kallas
(Under ramen:)
Mechel Erickson folio 133 med nummero 6.

      Notarum explicatio.
      hanss hemman der i Åsen Labbebo och äger han
      her i Rasiön ängzfieller med G noterat, höö              15 lass.
      Åker på samma ängzfieller,                                      2 9/16 tunnor.
      Åker wret med H noterat,                                       1/2 tunna.
I.   Ängzfieller, komma pastori Mester Simmon i Tuna
      Prestegård till, höö                                                  14 lass.
      Åkerteger med K noterat, komma och pastori til,    5/8 tunnor.
      Obrukat åker teger medh L noterat,                        1 1/2 tunna.
M.  Ängzfieller, komma Oloff Nilsson i Bodane til, finss
      folio 130 med nummero 4,                                      6 lass.
      Obrukat åker på samma tegh,                                  3/32 tunnor.
N.  Ängzfieller, komma Daniel Jönson Bodane til, finss
      folio 130 med nummero 5,                                      8 lass.
O.  Ängessfieller, komma Hanss Tommesson til i Ståc-
      kelzbo i Skiedwij sochn, höö                                   4 lass.
      Åker på samma tegh,                                              1 1/32 tunnor.
P.  Ängessfiell, kommer Hanss Nilsson i Udsarfue til,
      finss folio 127 med nummero 1, höö                        5 lass.
      Höö af en skarp hårdwalz sued med Q noterat,
      kommer och förbemälte Hanss Nilsson til,               2 lass.
      En ny inlagder sued kommer och Hanss Nilsson
      til med R noterat,                                                    1/2 lass.
S.  Ängess täppa, kommer Matz Oloffzon i Udsarfue
      till, finss folio 127 med nummero 2, höö                   2 lass.
      Styggemyran med T noterat  kommer Anderss
      Oloffzon i Holen til och finss på dhen taflan
      med nummero 2 i Nybbo fierdingen, höö                 2 lass.
U.  En ängh, kallass Åkerödz ängen, kommer hele
      Åkerödz byn til och ähr samma ängh med starr
      och hårdwalz båtn beblandat och ähr med U
      noterat, Åkeröd finss folio       , höö                       26 lass.
      Och ähr samma ängh afrijtat folio 134.
      Til förbemälte by ähr skogh och mulebete litet.
      Fijskewatn uthi Rasiön. Quar3 och sågh ingen.
      Timber, nafuer1 och löfskogh intet.

(Text höger om ramen:)
Förbemälte Stygge-
myran ähr afrijtat
folio 20.


(Karttext:)
Grund leriord.
Skogh och mule bethe.
Grund ler iord.
Ödehuss.
Grndh2 leriord.
Grund leriord.
Grudh2 ler iord.
Skogh och mulebete.
Grund leriord.
Grund ler iord.
Grund ler iord.
Utmark.
Her möther Åkerödz ängan, afrijtat folio 20.______________
1Fel för näfuer.
2Fel för Grundh
3Fel för quarn.