U3:133b


(Beskrivning, fortsättning från sid 131-2:)

      Notarum

U.  Höö uti Skarpetäppan                                 2 lass.
      Åker uthi samma täppa,                              7/8 tunnor.
      Ängz täppa med W noterat,                       1 lass.
      Åker uthi Hagen med F noterat,                  5/32 tunnor.

6.   Meckel Erickzon ibidem,
      hafuer bygt sigh utur bolbyn i Åsen och
      in uthi sin täckt som kallass Labbebo
      täckten, huilken han och äger enskijlt,
      men uthi bolbyn äger han både uthi åker
      och ängh efter sin kotha1 och äger
      uti förbemälte by,                                       3 1/2 tunna.
A.  Utsäde det ena åhret,                                  2 5/8 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                          2 7/16 tunnor.
C.  Höö uthi Brolass ängan,                              2 3/4 lass.
D.  Höö uti Häsare ängan,                                 2 3/4 lass.
E.  Höö uti Sörtäcktan,                                     1 7/8 lass.
      Åker uthi samma täckt,                               3/8 tunnor.
F.  Höö uthi Hagen,                                          1 7/8 lass.
      Höö uthi Stor ängan med X noterat,           6 lass.
Y.  Åker uti Labbebo täckten,                          4 tunnor.
      Höö i samma täckt,                                     3 lass.
      Åker och ängess fieller som ähra afrij-
      tade och specificerade folio 133 och
      ähra noterade med G och H noterat,           3 1/16 tunna.
      Åker uthi förbemälte Hagen med F noterat, 9/32 tunnor.
      Höö af samma ängzfiäller med G och H noterat, afrij-
      tade folio 133,                                            15 las.

      Nordanåker ähr 1
      skattehemman, alt tilhopa,                           2 1/2 tunna.
Z.  Utsade2 det ena åhret,                                 4 1/8 tunna.
Å.  Det andra åhret,                                          2 1/2 tunna.
      Samsäde uti en täckt medh Ä note-
      rat,                                                             15/16 tunnor.
      Höö uthi samma täckt,                                1 lass.
      Detta förbemälte hemman ähr för sigh sielft
      enskijlt beläget och ähr afrijtat folio 131.

              Specialis.
7.   Olof Jönson i Norden-
      åker äger uthi förbemälthe hemman,            1 1/4 tunna.
Z.  Utsade2 det ena åhret,                                 2 1/16 tunna.
Å.  Det andra åhret,                                          1 1/4 tunna.
Ä.  Åker uthi täckten,                                        15/16 tunnor.
      Höö uti samme täckt,                                  1/2 lass.
      Höö af en ängessfiell uthi Långehagen
      belägen och ähr afrijtat folio 136
      med P noterat,                                            2 lass.


      Explicatio.

8.   Suen Johanson ibidem,
      äger                                                            1 1/4 tunna.
Z.  Utsäde det ena åhret,                                   2 1/16 tunna.
Å.  Det andra åhret,                                          1 1/4 tunna.
Ä.  Åker uti täckten,                                         15/16 tunnor.
      Höö uthi samma täckt,                                1/2 lass.

Ö.  En ängesstäppa, kommer Hanss
      Ericksson i Bobergh til i Nybo fierdingen,
      finss på dhen talflan3 med nummero 6,
      höö                                                            8 lass.
      Åker uthi samma täppa,                              1 5/8 tunnor.
2.   En skarp hårdwalz täppa, kommer
      Hanss Jacobson i Millessbo til, finss på
      den taflan i Nybo fierdingen med
      nummero 4,  höö                                       4 lass.
3.   Ängesstäppa, kommer Anderss Oloffzon
      i Bomsarfue til, finss folio 126 med nummero
      7, höö                                                        2 lass.
      Hanss Andersson ibidhem, äger och uthi
      förbemälte täppa, finss och folio 126 med nummero 4,
      höö                                                            2 lass.
4.   En änghess täppa, kallass Långtäppan kom-
      mer Jönss Jonson i Bomsarfue til, fins
      folio 126 med nummero 8, täppan ähr afrij-
      tat folio 16, höö                                         1 1/2 lass.
      En ängesstäppa med 5 noterat, ähr afrijtat
      folio 131 och kommer Erick Larson
      i Biörkeled til, finss på dhen taflan
      i Nybbo fierdingen med nummero 6,           1/2 lass.
6.   En skarp hårdwalz ängh, komer Jönss
      Larson i Holen til och ähr afrijtat
      folio 131, Jönss Larson finss på dhen
      taflan med nummero 2, höö                        4 lass.
7.   Ängesstäppa, afrijtat folio 131, kom-
      mer Anderss Olofson til i Holen, finss
      på den taflan med nummero 2 i Nybbo
      fierdingen, höö                                            3 lass.
      Åker uthi samma täppa,                              7/16 tunnor.
8.   En hårdwalz ängh, kommer Erick
      Matzon i Tåå til i Nybo fierdingen och
      finss på det folio 126 med nummero 11,
      ängen ähr afrijtat folio 132, höö                   8 lass.
9.   En ängess täppa, kallass Mört tiernne
      täppan, kommer Anderss Jonsson til
      i Bomsarfue, finss folio 126 nummero 2, täppan
      ähr afrijtat folio 131, höö                             2 lass.

      Til ofuan bemälte byaar ähr skogh och
      mulebete. Till wed och gerdzle litet.
      Fijskewatn intit,                                          0.
      Quarn och sågh intet. Timber, näfuer och löfskogh
      intet.

_________________
1Fel för kvotha.
2Fel för Utsäde.
3Fel för taflan.