U3:135-6


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Nybo fierdingh.


      Notarum explicatio.

      Desse efterskrifne äga uthi
      denna stora ängan som kallass Långhagen
      och ähre huart lade ängh för sigh noterade
      och specificerade som efterfölier.
A.  Höö af en hårdwalz ängh, kallass Innere Tru-
      then, kommer Erick Andersson i Rofuelzboo1
      til, finss folio 127 med nummero 3,             16 lass.
B.  Höö af en hårdwals äng, kallass Inner Truthen
      och kommer Hanss Nilsson i Udsarfue til, finss
      folio  127 med nummero 1,                        7 lass.
C.  Höö af en skarp hårdwals äng, kallass Ytter
      Truthen och kommer Matz Olofzon i Udsarfue
      til som finss folio 127 med nummero 2,       5 lass.
      Noch höö af en skarp hårdwals ängh, kommer förbemälte
      Mass Olofzon til och ähr med D noterat,     4 lass.
      Noch höö af en ängessfiell med D+ noterat, 4 lass.
      Noch höö af en ängessfiell med E noterat,   2 lass.
      Hanss Nilsson ibidem äger och höö af samma
      ängzfiell,                                                      2 lass.
F.  Noch höö af en hårdwals ängh, kallass
      Skrifuare ängan, kommer och förbemälte Hanss
      Nilsson i Udsarfue til,                                  6 lass.
      Åkerwret med D noterat, kommer förbemälte
      Matz Olofzon i Uddsarfue til,                       7/16 tunnor.
     
      Erick Matzon i Tåå finss folio 128
      med nummero 11, äger någhra ängess fiellar uti
      ofuan bemelte Långehagan med G noterat,  24 lass.

      Erick Pålsson i Tåå finss folio 128
      med nummero 12, ägher några ängessfieller uthi
      denne stora ängen Långehagan med H no-
      terade, höö til                                             14 lass.

I.   Jöran Oloffzon i Åkeröd, finss folio
      127 med nummero 4, hafuer bygt sigh itt litet
      heman uthi dhenne store ängan Långehagan
      och ähre hanss ägor til förbemälte hemman noterat som
      efterfölier.
I.   Utsäde det ena åhret,                                   1/2 tunna.
K.  Det andra åhret,                                          5/8 tunnor.
      Noch en åkertäppa med L noterat,             7/8 tunnor.
      Höö af några ängessfieller til samma heman
      med M noterat,                                           22 lass.
      Åker på samma ängzfieller,                          7/8 tunnor.
N.  Höö uti en skarp hårdwals ängh, kallass
      Storkolen,                                                   4 lass.

      Jönss Jönson i Bometsarfue fins folio
      128 med nummero 8, äger och uthi förbemälte ängh
      til,                                                               2 lass.
      Til dhen åkeren som han äger uthi Åkeröd.

      Oloff Hanson i Bodane finss folio 127,
      äger och uthi förbemälte ängh til dhen åkeren
      som han äger uthi Åkeröd,                          3 lass.

      Erick Mårtensson i Ååsen finss folio 132
      med nummero 2, äger och uthi förbemälte ängh med N noterat,
      höö til                                                         2 lass.
O.  En skarp hårdwalz ängessfiell, kom-
      mer cronehemmanet Rassbo til i Skied-
      we sochn, fins folio      ,                              2 lass.

      Olof Jönson i Nordenåker, finss folio 133
      med nummero 7, äger en ängessfiell med P note-
      rat, höö                                                      2 lass.

(Beskrivning på baksidan:)
Hans Andersson i Bomsarfue, finss
folio 126 med nummero 4, ägher och några ängessfiel-
lar uthi Långehagen med Q noterat, höö            4 lass.

Jönss Jonsson ibidhem, finss på samma fo-
lio 126 med nummero 8, eger och några ängess-
fieller afrijtade folio 136 med R noterat,            7 lass.

Anderss Andersson ibidem, äger och någ-
ra ängessfieller uthi förbemälte Långehage afrijtat
folio 135 med S noterat,                                   8 lass.

Anders Oloffzon ibidem, äger och uti
förbemälte Långehage någhra ängessfieller med
T noterat, afrijtade 135, höö                            5 lass.

Peder Jöransson ibidem, ängessfieller uti
förbemälte Långehage, afritat folio 135 med U
noterat,                                                            6 lass.

Hanss Tommesson ibidem, äger och några
änghz fieller uthi förbemälte Långehage, afrijtade
folio 136 medh X noterat,                                3 lass.
Åker på samma fiell,                                         11/16 tunnor.

Erick Pedersson ibidem, äger och ängzfiel-
lar uthi förbemälte Långehage, afrijtade folio 136
medh IJ noterat,                                                6 .

Anderss Jonsson ibidem, äger och några
ängzfieller uthi Långehagen med W noterat, afrijta-
de folio 136, höö                                              4 lass.
Och kallass samme ängh Bomsarfz Watnrödh.

Hanss Tommesson ibidem, äger och uthi förbemälte
Watnrödh med W noterat, höö                         2 1/2 lass.

Erick Pedersson ibidem, äger och uthi samme
ängh medh W noterat, höö                               1 1/2 lass.

Anderss Hansson ibidem, finss folio 126 med
nummero 6, äger och ängessfiell uthi Långehengen4 afrijtat
folio 136 med Ä noterat,                                  5 lass.

Jöran Oloffzon ibidhem, äger och uthi för-
bemälte Långehagen med Å noterat en åkerthegh,  1 1/16 tunnor.
Höö af samme tegh,                                          1/2 lass.

Ö.  En croneängh, kallass Dracksueden
och uthi Långehagen belägen och brukass af
Mass Jöransson I Hälleberg, huilken fins
på den taflan med nummero 2 i Nybbo fier-
dingen och räntar samma ängh 1 skepundh
stångejern, höö til                                              10 lass.

Desse efterskrifne äga uthi en hård-
wals ängh, kallass Storsueden uthi Långhagen
belägen, afrijtat folio 135 med IJ noterat.

Jöran Ericksson i Boberg i Nybo fier-
dingen, fins på dhen taflan med nummero 6, äger uti
förbemälte ängh,                                              4 lass.

Israel Oloffzon ibidem, äger och uthi
samma ängh höö,                                              4 lass.

Daniel i Skarpegerdet i Nybo
fierdingen, fins på den taflan med nummero 6
och äger halfparten uthi förbemälte ängh emot för-
bemälte Jöran Ericksson och Israel Olofson, höö  8 lass.


Knut Larsson i Moora i Nybo
fierdingen, fins på dhen taflan med nummero
3, äger och en ängessfell2 uthi Långe-
hagen med 2 noterat, höö                                4 lass.

3.  En croneäng, kallass Kellängen och
kommer cronehemmanet Rassbo til i
Skiedwij sochn, höö                                         3 lass.

Oloff Pedersson i Biörkeledh i Ny-
bo fierdingen, fins på dhen taflan
med nummero 6, äger höö uthi en ängh uti
Långehagen, afrijtat folio 135 med 4 note-
rat,                                                                   1 1/2 lass.


Anderss Oloffzon ibidem, fins och
       
på samma tafla med nummero 6, äger och
uthi förbemälte ängh med 4 noterat,                 1 1/2 lass.

Anderss Jönsson i Biörkeledh, äger och
någre ängessfieller uthi Långehagen, afrijtade
folio 21 med 5 noterat, höö til                           10 lass.
förbemälte Anders Jönson fins på dhen taflan
i Nybo fierdingen medh nummero 6,                 6.

Anderss Matzon i Biörkeledh, finss
på dhen taflan med nummero 6 och äger någre
ängzfieller uthi Långehagen med 6 notera-
de, höö                                                             5 lass.

Unge Erick Andersson i Bobergh, äger
höö af en engessfiell uthi Långehagen belägen
med 7 noterat,                                                 1 lass.

Israel Oloffzon ibidem, äger och uthi för-
bemälte ängessfiell medh 7 noterat,                  1 lass.

Jönss Simmonsson i Millessbo
i Tåårssångz sochn, fins på dhen taf-
lan med nummero 4 i Nybbo fierdingen, äger
och höö af en ängzfiel uthi Långehagen belegen,
afrijtat folio 135 med 8 noterat,                       5 lass.

Daniel i Skarpegerdet finss på dhen
taflan i Nybbo fierdinghen medh nummero        6.
Äger noch höö af en hårdwals ängh, kallass
Nötskogen i Långhagen belägen, afrijtat folio 135
noterat medh 9, höö                                          4 lass.

Anderss Erickzon i Bobergh fins
på dhen taflan med nummro 6 i Nybo
fierdingen, äger och några ängessfieller
uthi Långehagen, afrijtat folio 135 med 10 note-
rade, höö til                                                      6 lass.

Jöran Mårtensson ibidem, fins på
samma tafla och äger några ängzfieller uti
Långehagen, afrijtat folio 135 med 11 noterat, höö  6 lass.

Jöran Ericksson ibidem, fins och
på samma tafla och äger några ängzfieller
uthi Långehagen, afrijtat folio 136 med 12 note-
rade, höö                                                         17 lass.

Desse efterskrifne äga uthi en skarp
hårdwalsängh, kallass Bobergz Bergefall
och ähr uthi Långehagen belägen, afrijtat folio
135 med 13 noterat.

Anderss Erickzon i Bobergh, finss på

(Sid 136:)
dhen taflan med nummero 6 i Nybo
fierdingen, äger uthi förbemälte ängh med 13 note-
rat, höö                                                            2 lass.

Jöran Erickzon ibidem, äger och uti förbemälte
ängh med 13 noterat, höö                                2 1/2 lass.

Hanss Erickzon ibidem, äger och uti
förbemälte ängh med 13 noterat,                      1 lass.

Israel Oloffzon ibidem, äger och uti
förbemälte ängh med 13 noterat, höö               1 lass.

Mass Erickzon i Hellebergh, fins
på dhen taflan med nummero 2 i Nybo fierdingen,
äger och uti förbemälte ängh med 13 noterat,   2 lass.

Desse efterskrifne äga uti en ängh,
kallass Fänemyran uthi Långehage belägen,
afrijtat folio 135 med 14 noterat.

Larss Månsson i Boberg, äger uti
förbemälte ängh med 14 noterat, höö               2 lass.
Larss Månson fins på dhen taflan med nummero 6.

Jöran Mårtensson ibidem, finss och på
samma tafla med nummero 6 och äger uti förbemälte
ängh med 14 noterat, höö                                3 lass.

Unge Anderss Erickzon ibidem, äger och
uthi förbemälte ängh medh H noterat,               3 lass.

Erick Andersson i Rafuelzboo, finss
folio 127 med nummero 3, äger och uti förbemälte ängh
med 14 noterat,                                               2 lass.

Förbemälte Larss Månson i Bobergh, äger och
en illack och skarp hårdwals ängh, afrijtat
folio 136 med 15 noterat,                                 1/2 lass.

Erick Larsson i Biörkeled, finss på
den taflan med nummero 6, och äger några ängz
fieller uti Långehagen, afrijtat folio 135 med 16 noterat,
höö                                                                   6 1/2 lass.

Oloff  Pedersson ibidem, finss och på
samma tafla med nummero 6, äger och höö af
en hårdwals ängh, afrijtat folio 135 med 17 note-
rat, kallass Biörkeledz Biörkan, höö                  8 lass.

Mass Jöransson i Hellebergh, finss
på den taflan med nummero 2, äger och ängess
fiell uthi Långehagen, afrijtat folio 135 medh
18 noterat, höö                                                 4 lass.

Jönss Larsson i Holen, finss på den
taflan med nummero 2, äger uthi en kallass Hols
Bergefall och ähr en skarp hårdwals ängh
och ähr afrijtat folio 135 med 19 noterat, höö    2 lass.

Anderss Oloffzon ibidem, äger och uti sam-
ma ängh med 19 noterat, höö                           1 lass.

Hanss Jöransson ibidem, äger och uti
samma ängh med 19 noterat, höö                     1 lass.

Mass Jöransson i Hällebergh, fins på
den taflan med nummero 2, äger ängessfieller uti
Långehagen med 20 noterat, höö                      4 lass.

Hustru Anna i Nolanbergh, fins på
den taflan med nummero 3, äger och ängh uthi
Långehagen, afrijtat folio 22 med 21 noterat, höö   3 lass.

Mass Knutzon i ibidhem, äger och ängessfiell
uthi Långehagen, afrijtat folio 21 med 22 noterat, höö  7 lass.

Meckel Meckelsson ibidem, äger och
med sine bythessmän höö af några ängzfiäl-
ler uti Långehagen, afrijtat folio 21 med 23 note-
rade,                                                                9 lass.


Erick Mårtensson i Åsen finss folio
132 med nummero 2, äger noch ängessfiel med 24 note-
rat, afrijtat folio 135, höö                                  1 1/2 lass.

Mass Andersson ibidem, fins folio 132
med nummero 5, äger höö af en ängessfiell uthi Långe-
hagen med 25 noterat,                                      1/4 lass.

26.  Noch en skarp hårdwalz äng, kommer
dem alla til i åsen, afrijtat folio 136, höö            .

Knut Jacobzon i Moora, finss på den
taflan med nummero 3, äger ängzfiel uthi Långe-
hagen med 27 noterat,                                      3 lass.

Widrick Andersson i Bodane, finss fo-
lio 129 med nummero 1, äger och några ängessfieller
uti Långehagen, afrijtade folio 136 med 28 note-
rade, höö                                                          4 lass.

Desse efterskrifne äga alla tilhopa
uthi en hårdwals ängh, kallass Jupe-
dal och ähr afrijtat folio 135 med 28 note-
rat.

Widrick Andersson i Bodane, äger och
uthi förbemälte Jupedal medh 28 noterat, höö   8 lass.

Hanss Larsson ibidem, äger och uthi
forbemälte3 Jupedal med 28 noterat, höö         3 lass.

Jöran Matzon ibidem, äger och uthi forbemälte3
Jupedal med 28 noterat, höö                             2 lass.

Erick Andersson i Rofuelzbo1, äger och
uti förbemälte Jupedal med 28 noterat, höö      2 lass.
Förbemälte Erick Andersson fins folio 127 med nummero 3.

Daniel Jönsson ibidem, äger och uti Långe-
hagen några ängessfieller med 29 noterat,         7 lass.
      
                    +fins folio 130 med nummero 4.
Oloff Nilzon+  ibidem, äger och
ängessfieller uthi Långehagen, afrijtade
folio 136 med 30 noterat, höö                          8 lass.

Jöran Matzon ibidem, fins och folio 130
med nummero 3, äger och en åkertegh uthi Långehagen,
afrijtat folio 135 med 31 noterat,                      1 1/8 tunna.
Höö af ängzfiell med 31 noterat,                       2 lass.

Mårten Nilzon i Öfuer Sättra
i Skiedwij sochn, äger och uthi Langehagen4
några åker och ängzfieller, afrijtade folio
135 med 32 noterade,                                      5 11/16 tunnor.
Höö af samma ängzfieller med 32 noterat,        8 lass.

Desse effterskrifne äga uthi desse ängess
fieller som ähra noterade med 33, affrijtade
folio 135 och 136                                      22.

Widrick Andersson i Bodane, äger uti
förbemälte angessfieller5 med 33 noterat,         4 lass.

Hanss Larsson ibidem, äger och i förbe-
mellte ängessfieller med 33 noterat,                  3 lass.

Jöran Matsson ibidem, fins och folio
130 med nummero 3, äger och uthi forbemälte3 ängessfiel-
lar med 33 noterat,                                           7 lass.

Jon Larsson i Millessbo i Tårsångz sochn,
fins på dhen taflan med nummero 4 i Nybo fier-
dingen, äger och höö af en skarp hårdwals ängess
fiell uthi Långehagen, afrijtat folio 135 med 34 noterat,  3 lass.

Ängzfieller medh 35 noterat, komma
Norr hemmanet i Solberga i Morbygge
fierdingen huilket finss folio 61
och ähra samma ängzfieller afrijtade folio 136.
Höö til förbemälte hemman,                             7 lass.

Söderhemanet äger och uti forbemälte3
ängzfieller med 35 noterat, höö                         7 lass.
(Fortsättning sid 137:)


(Karttext:)
Hårdwals ängh, kallass Innare Truten.
Bodane äghor påå denna sidhan.
Ellack och skarp hårdwals ängh, kallass Muss Kneten.
Ytter Trutan, hårdwals ängh.
Dale Elfwan.
Hårdwals ängh, Ytter Trutan.
Skarp och illack hårdwals ängh, kallass Muss Kneten.
Leriord.
Hårdwals ängh, kallass crone äng Dracksueden.
Hårdwals ängh.
Hårdwals ängh, kallass Stor sueden.
Skogh och mulebethe påå dhenna sidhan.
Skarp hårdwals ängh, kallass Fänemyran.
Illack skarp hårdwalsängh.
Illacka och skarpa hårdwalsänger, kall6 Spiutan.
Stomgerdet.
En ellack och skarp hårdwals ängh, kallass Watteröd.
Fors ängan.
Nötte skogen, skarp hårdwals ängh.
Fors ängh.
Skarp hårdwals ängh, kallass Hålms Moran.
Myrewals båtn.
Kallass Bomsarfz Watterödh, en skarp hårdwals ängh.
Rassboo äghor i Skiedwe sockn på denna sidhan.
Kallass Biörkeledz Biörkan, hård-wals ängh.
Hårdwal ängh, Tååss Biörkan.
Hols Bergefall.
Jupedal.
Jupedal.
Leriordh.
Jupedal, skarp hård wals ängh.
Leriodh7.____________________
1Fel för Rafuelzboo?
2Fel för fiell.
3Fel för förbemälte.
4Fel för Långehagen.
5Fel för ängessfieller.
6Fel för kallas.
7Fel för leriordh.