U3:14-15


(Rubrik:)
Tuna sochen, Häsze fierdingh.


      Notarum explicatio.

      Häsze ähre 7 skatte-
      hemman och ähre
      alle uthi åkeren i tege-
      shiffte belägne, män uthi ängiar-
      na intet, uthom ängiarna
      specificeras till hwart hemman
      som effterfölier. Och äga alla
      tillhopa,  123 7/8 tunnor. NB.
A.  Uthsäde det ena åhret, alla     
      tillhopa                                                 141 1/8 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                    130 9/16 tunnor.

NB. Der medh för-
stås spansädhe,
hwar efter almogen
skattar, och räch-
nas 2 spansäde
på 1 tunna, blifwer
altså 247 3/4 span-
sädhe.9

      Specialis explicatio.

      Desse efftershrefne äga uthi Näss
      hemmanet, och äre dess ägor
      noterade och specificerade
      som effterfölier.
1.   Maths Hansson
      i Häsze äger uthi bemäle hemman.
A1.                                                          6 tunnor land.
      Uthsäde det ena åhret,                       6 13/16 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                 6 5/16 tunnor.
E.  Höö uthi Diupängen,                           6 las.
      Höö uthi Forssbachssweden
      med A noterat, fins affritat folio 16,  2 las.
      Åker uthi Bäker ängen med
      B noterat,                                          1 7/32 tunnor.
      Höö uthi samma eng,                         1 las
      Höö uthi en tompt medh C
      noterat,                                             1 las.
      Höö uthi Nässtompten
      medh G noterat,                                2 las.
                                                                       #

#   Höö af  Nässbo ängess teger med suart A noterade,
      finnes afrijtade folio 20,                       19 las.

2.   Jöhan Hansson ibidem, äger och
      uthi samma hemman,                            2 3/4 tunner.
A.  Uthsäde det enna åhret,                       3 1/8 tunna.
B.  Det andra åhret,                                   3 11/16 tunner.
E.  Höö af den hårdewalz änghan,              5 las.
H.  Höö af en skarpp hårdewalz ängh,
      kallas Spånetuthen som fins afritat
      och describerat folio 18,                      3 las.
B.  Höö af  Hool änghan som fins afrittat
      folio 16, dock skarpp hårdewall,         4 las.
      Åker der sammastädes,                      13/32 tunner.
B.  Höö af den hårdewalz änghan, kallas Näss-
      boo som fins afrittat folio 20,               2 1/2 las.
B.  Höö af en hårdewalz täppa som fins
      afrittat folio 18,                                   4 las.
N.  Höö af en skarp hårdewalz äng som
      fins afrittat och describerat folio 30,     3 las.

3.  Peder Hansson ibidem, äger och uthi
      samma hemman,                                  3 1/4 tuna.
A.  Uthsädhe det enna åhret,                     3 11/16 tunner.
B.  Det andhra åhret,                                 3 3/8 tunner.
C.  Höö af en skarp hårdewalz ängh som fins
      afrittat folio 16,                                    4 las.
E.  Noch höö af den hårdewalz änghan,      6 las.
H.  Höö af den skarppa hårdhewalz änghan
      kallas Spånetuten som fins afrijtat folio 18,   3 las.
B.  Höö af Nässboo änghan som fins afrittat
      folio 20,                                                 3 1/2 las.
2.  Höö af en skarpp hårdhewalz fiäll som fins
      afritat i Hässebygge fierdingen folio 23,   2 las.
                                                                            *

      Notarum explicatio.

*     Effterskriffne ägia uthi Salmackareboo hemmanet
      och ähre dess ägor afrittade och specificerade som effter
      fiölier.
4.   Peder Nilsson ibidem, äger och uthi förbemälte
      hemman,                                                          2 1/4 tunna.
A.  Uthsäde det enna åhret,                                    2 9/16 tunner.
B.  Det andhra åhret,                                              2 5/16 tunner.
D.  Höö af den skarppa hårdhewalz änghan som kalllas
      Salmakarebo änghan, fins afrittat folio 16 med,  20 las.
D.  Höö af Långerudh änghan, dock skarpp hårdewallz
      ängh som fins afrittat folio 20,                            2 las.
7.   Höö af den myre och hårdewalz änghan, kallas Selänghan
      som fins afrittat i Hässebygge fierdingen folio 22,  2 las.
D.  Hwmblegårdh,                                                   200 stenger.
                                                                                       x

      Notarum explicatio
x
5.   Jöran Matsson i Hässe i Hässebygge-
      fierdingen äger och uthi samma hemman,             2 1/4 tunna.
A.  Uthsädhee dett enna åhret,                                  2 9/16 tunner.
B.  Det andhra åhret,                                                2 5/16 tunner.
I.   Höö af denn skarppa hårdhewalz änghn, kallas
      Hoolänghan som fins afrittat folio 16,                   6 las.
D.  Höö af den hårdewalz änghan,                             3 las.
F.  Höö af hagetompthan, dock skarp hårdewall,       2 las.
E.  Höö af en hårdewalz täppa,                                  6 las.
      Åker der sammastädes,                                       1/8 tunna.
R.  Höö af en änges myra som fins afritat och
      describerat folio 30,                                            2 las.

      Effterskriffne ägia uthi Hans Oluffsons hemman.
6.   Oluff Andersson ibidem, äger uthi samma
      hemman,                                                            3 3/8 tunner.
A.  Uthsädhee det enna åhret,                                  3 13/16 tunner.
B.  Det andhra åhret,                                               3 1/2 tunna.
F.  Höö af hagetompthan doch skarp hårdewall,       4 las.
E.  Noch höö af den hårdewalz änghan,                    3 las.
K.  Höö af Storboo änghan, dock skarp hårdewall som fins
      afrittat folio 17,                                                   4 las.
F.  Höö af Tolssboo tächtan, dock skarp hårdewall som fins
      afrittat folio 18,                                                   10 las.
      Åker af samma tächt,                                          11/16 tunner.


      Notarum explicatio.

F.  Höö af den måssewalz änghen som fins afrittat
      folio 20 medh F noterat,                                    4 las.
M.  Höö af en ängh som ähr beblandat medh star och
      hårdewalz båtnn som fins describerat folio 30,   2 las.


     Notarum

7.   Hans Oluffson i Hässe äger och
      uthi samma hemman,                                         3 3/4 tunner.
A.  Uthsädhee det enna åhret,                                 4 1/4 tunna.
B.  Det anhra åhret,                                                3 15/16 tunner.
K.  Höö af Storboo änghan, doch skarpp hårdewall som fins
      afrittat och describerat folio 17,                        6 las.
      Höö af  Wathemmars täppan, doch skarp hårdewall
      som fins afrittat folio 14 med G noterat,            5 las.
      Höö af hagetomptan som fins afrittat folio 13,  doch
      skarp hårdewall med rött F noterat,                  2 las.

8.   Oluff Karelzon ibidem, äger och uthi
      förbemälte ehmman,                                         2 1/4 tunna.
A.  Uthsäde det enna åhret,                                     2 9/16 tunner. 
B.  Det andhra åhret,                                               2 5/16 tunner.
L.  Höö af Degeränghan
som fins afrittat folio 17,     4 las.
I.   Höö af den Holänghan som fins afrittat folio 16,  2 las.
      Höö af den hårdewalz änghan som fins afrittat folio
      14 medh D noterat,                                           2 las.
      Höö af enn ängesfiäll uthi Beker änghan, doch hårdhewall
      som fins afrittat folio 14 med H noterat,             1 las.
      Åker af enn wrett uthi Geetswedhen, fins afrittat
      folio 14 med D noterat,                                    5/8 tunner.
      Åker uthi Södher ängz täppan som fins och afrijt-
      rat folio 14 med H noterat,                              3/16 tunner.

      Höö der sammastädes,                                    1/2 las.
F.  Höö af den hagetompthan som fins afritat folio
      14, doch skarpp hårdewall,                              2 las.

9.  Gamle Hans Oluffson ibidem, äger och
      uthi förbemälte hemman,                                  4 3/8 tunner.
A.  Uthsädhe det enna åhret,                                  4 15/16 tuner.
B.  Det anhra åhret,                                               4 9/16 tunner.

      Höö uthi Degeränghan, doch skarpp hårdhewall
      som fins afrittat folio 17 med rött L noterat,      8 las.
      Höö uthi Geetswedhes, fins afrittat folio 13 doch
      skarpp hårdewall med rött D noterat,              3 las.
I.   Höö af Holänghan, fins afrittat folio 16,             3 las.
      Höö uthi Beker änghan som fins afrittat folio
      14, doch hårdhewall med suart I noterat,          1 1/2 las.
      Höö af den hagetompthan som fins och afrittat
      folio 14 med rött F noterat,                              3 las.
I.   Höö af Långerudh swedhen som fins afrittat
      folio 20, doch skarp hårdhewall,                      2 las.
P.  Höö aaf en lithen myrewalz ängh som fins
      afrittat och describerat folio 30,                       1 las.

      Desse effterskriffne ägiä2 uthi Nilss
      Anderssons hemman och ähre dess ägor
      noterat och afritat som effterfiölier.
10. Unge Oluff Andersson ibidem, äger
      uthi åfwanbebemälte hemman,                        2 tunner.
A.  Uthsädhee det enna åhret,                               2 1/4 tunna.
B.  Det andhra åhret,                                            2 1/16 tunner.
      Höö af Sootswedhen, doch skarp hårdewalz
      ängh, fins afrittat folio 17 med K,                    3 las.
      Åker uthi Beker änghan som fins afrittat
      folio 14 med K.                                             2 3/8 tuner.
      Höö der sammastädes,                                  1/2 las.
      Höö af hagetompthan som fins afrittat med F noterat
      folio 14,                                                         2 las.
      Höö af enn hårdhewalz tompt som fins
      afrittat folio 14 med NB noterat,                    1 las.
      Höö af en skarpp hårdhewalz ängh,
      kallas Hällan som fins afrittat och describerat
      folio 24 medh 12 noterat,                                6 las.
      Åker af Qwarnswedhen som fins afrittat
      folio 14 med K noterat,                                  1 3/8 tunner.
      Höö af en sloghmyra som fins afrittat folio
      20 medh L noterat,                                         2 las.

      Desse effterskriffne ägia uthi Nilz Daf-
      wetz hemman som effterfiölier.
11. Unge Hans Andersson ibidem, äger
      uthi förbemälte hemman,                                 6 tunner.
A.  Uthsädhe det enna åhret,                                 6 13/16 tunner.
B.  Det andhra åhret,                                            6 5/16 tunner.
      Höö uthi Spånetäcten som fins afrittat
      folio 18 med H noterat,                                  6 las.
      Höö af Degeränghan som fins afrithat folio
      17, doch skarpp hårdhewall med L noterat,    4 las.
      Höö af den skarppa hårdhewalz änghan som
      fins afrittat folio 17 och kallas Salmakare-
      boo änghan med D noterat,                            6 las.
      Höö af den Hoolänghan medh I noterat
      som fins afrittat folio 16,                                  4 las.
      Höö af Forssbacke swedhen som fins och afrittat
      folio 16 med suart L noterat,                           6 las.
      Åker af samma swedh,                                   3/8 tunner.
      Höö af Hagetompthan som fins afritatt
      folio 14 med F noterat,                                   4 las.
      Åker uthi Bekeränghan som fins och afrittat
      folio 14 med L noterat,                                   3/4 tunner.
      Höö der sammastädes,                                    3 las.
      Höö af Hästehagen som fins afrittat folio
      14 medh L noterat,                                         10 las.
      Åker af samma hage,                                      1 tunna.
      Noch höö uthi Förssbacke swedhen som fins
      afrittat folio 16 med 10 noterat,                      2 las.
      Höö af en tächt, kallas Nilss Dafuitz fäboo-
      der som fins afrittat och describerat folio
      30 i Hessebygge fierdingen med G noterat,    16 las.
      Åker der sammastädes,                                  1/2 tunna.

      Erich Jöransson i Fagerbackan som fins
      describerat folio 20 i Hässebygge fierdingen.
      Äger och uthi bidem af åffwanbemälte hemman,  1 7/8 tunner.
A.  Uthsädhe det enna åhret,                                 2 1/8 tunner.
B.  Det andhra åhret,                                             1 15/16 tunner.
M.  Höö af en godh hårdewalz ängh, kallas
      Forssbacke swedhen, afrittat folio 16,              26 las.
      Höö af Gunnerssboo änghan som fins afrittat
      folio 13 mädh Å noterat,                                  8 las.
      Höö af  Hädegierdz täppan som fins afrittat
      folio 15 med AE noterat,                                2 las.
                                                                                    

      Explicatio.

      Desse effterskriffne äga uthij
      Päder Olofsons hemmaneth.
12. Anderss Anderson i Häse, äger
      uthij förbemälte hemman,                                 3 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                     13 3/8 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                               3 1/8 tunnor.
L.  Höö uthij Dheger ängen, affritath
      folio 17,                                                          4 las.
      Höö uthij Rijksätra ägen3 medh T
      noterath, affrijtat folio 15,                                2 las.
      Höö uthij Hyttetächten med N noterath
      affritat folio 14,                                               9 las.
      Åker uthij samma täckt,                                  7/8 tunnor.
      Höö aff Siömyran, fins affritat folio 23
      mäd F noterath,                                              3 las.

13. Gamle Lars Anderson ibidem,
      äger utij förbelte hemmanet,                       3 3/4 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                    4 1/4 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                              3 15/16 tunnor.
      Höö uthij Hyttetächten, affritat folio 14 med
N.  noterath,                                                         10 las.
      Åker uthij samma täckt,                                  1 1/8 tunna.
E.  Höö uthij Diupängen,                                       5 las.
D.  Höö uthij Geet sueden,                                    3 las.
      Höö uthij Quaren sueden, affritat folio 14
      med N noterath,                                              4 las.
      Åker uthij samma sueedh,                                9/16 tunnor.
      Höö uthij en lijten sueed, affrijtat folio 15
      med N noterath,                                              1 las.
      Höö aff en tåmpt med NB noterath,
      finnes folio 14,                                                 5 las.
      Höö uthij Siömyran på Nårr Selenäs
      chorttet belägen, finnes affritat folio 23
      med E noterath,                                               3 las.

      Desshe effterskriffne äga uthi Hans
      Eskilz hemmanet och ähroo des ägor aff-
      ritade noterade och specificerade såm
      effterfölier.
14. Anders Pederson ibidem, äger
      uthij samma förbemälte hemmanet,                  3 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                     3 3/8 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                               3 1/8 tunnor.
      Höö uthij Fårsbachka sueden, finnes aff-
      ritat folio 16 med O noterath,                          16 las.
      Åker uthij Bäcker ängen, affritat folio
      14 med O noterath,                                         27/32 tunnor.
      Höö der sammastädes,                                    1 las.

15. Jöran Suenson ibidem, äger och
      uthij förbemälte hemmanet,                             3 1/8 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                    3 1/2 tunna.
B.  Det andra åhret,                                              3 1/4 tunnor.
C.  Höö uthij Söder ängen,                                   4 las.
I.   Höö uthij Hool ängen, fins folio 16,                  3 las.
      Höö uthij Hästehagen, folio 13 med D noterat, 4 las.
G.  Höö uthij Näss tåmpten, folio 14,                    1 1/2 las.
      Höö uthij Sööder ängen, folio 18 med
P   noterath,                                                         2 lass.
      Ängesfiell Grebo ängen folio 20 med P
P   noterath,                                                         1 las.

16. Oluff Knutzson ibidem, äger och
      i samma hemmanet,                                        6 3/8 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                    7 1/4 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                              6 11/16 tunnor.
C.  Höö uthij Sööderängen,                                  10 las.
      Höö uthij Hoolängen, affritat folio 16 med
Q   noterath,                                                        8 las.
      Höö uthij Söderbo sueden folio 16 med
Q   noterath,                                                        2 las.
      Höö uthij Nääs tåmpten med G noterat,         3 las.
      En åkerwreet med Q noterat, folio 14,            3/4 tunnor.
      Höö uthij Stortåmpten folio 15 med R noterat1/2 las.
      Höö uthij Sööderängen, folio 18 med Q noterat,  12 las.

      Desshe effterskriffne äga uthij Matz
      Jakopz hemman och ähr des ägor noterat
      och specificerade såm fölier.
17. Erickh Olufson ibidem, äger uthij förbemälte
      hemman,                                                              2 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                          2 1/4 tunor.
B.  Det andra åhret,                                                   2 1/16 tunnor.
K.  Höö uthij Storbo ängen, folio 17 med K noterat,  5 las.
      Höö uthij Båås bechken, folio 19 med H noterat,  2 las.
      Höö uthij Skrykholen, affritat folio 17 medh
S   noterath,                                                               4 las.
      Höö uthi Deger ängen, folio 17 med L noterath,    3 las.
      Höö uthij hage tåmpt, folio 14 med F noterat,       1 las.
      Höö uthi Sööder ängen, folio 14 med C noterat,   1 las.
      Höö uthi Selängen på Norre Selänas4 carteth aff-
      ritat folio 22 med 8 noterath,                                1 las.
      Höö uthij Ugleboo, fins folio 19 med R noterat,   8 las.

18. Peder Hanson ibidem, äger och utij samma
      hemmanet,                                                           3 3/8 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                         3 13/16 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                                   3 1/2 tunnor.
S.  Höö uthij Tolssbo täckten, affritat folio 18,            8 las.
      Höö aff Söörby sueden med Q noterath, aff-
      ritat folio 16, ägor tilhopa med Olof Knut ibidem,  1 las.
      Höö aff en ängh kallas Säll ängen, affritat
      och specificerath folio 24 med 9 noterath,            6 las.
      Höö uthij tompten med G noterath,                      1 1/2 tunnor.
      Höö uthij Stortåmpten med R noterath,
      finnes folio 14,                                                     1 las.
      Höö uthij en husståmpt med S noterath,                1 las.
      Åker uthij Söder ängz teppan med S noterat.
      affritat folio 14,                                                    3/16 tunnor.
      Höö uthij samma teppa,                                       1 las.


      Notarum.

19. Hans Jönson ibidem, äger,                                   5 7/8 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                         6 11/16 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                                   6 3/8 tunnor.
      Höö utij  Tolzbo täckten med T noterat
      fines affritat folio 18,                                            6 las.
      Åker uthij Tolzbo täckten med T noterat,             19/32 tunnor.
      Höö uthij Storbo ängen med K noterat, affritat
      folio 17,                                                              6 las.
      Höö uthij Bååsbächken, afritat folio 18,               4 las.
      Höö uthij Spåne täckten med H noterath,
      affritat folio 18,                                                   4 las.
      Åker uthij Sööder ängztäpperna med
T   noterade, affritat folio 14,                                    1 7/16.
      Höö uthij samma täpporna,                                4 las.
      Höö uthij Stortompten medd R noterat.
      affritat folio 15,                                                  2 las.
      Höö uthij Näståmpten med G noterath,
      affritat folio 14,                                                  2 las.

      Desse effterskriffne äga utij Per Pålz
      hemman och ähra des ägor noterade och
      specificerade som effter föllier.
20. Päder Pålzson ibidem, äger uthij förbemälte
      hemman,                                                           3 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                       3 3/8 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                                3 1/8 tunnor.
      Höö uthij Spåne täckten med H noterat,
      affritat folio 18,                                                 7 las.
      Höö uthij Salängen5 på Nor Selängskortet
      affritat folio 22 med 8 noterath,                         5 las.
      Höö aff en myra på Nor Selängskortet,
      affritat folio 21 med I noterath,                          4 las.
     
och kallas Rebächken.

21. Peder Erichson Pik ibidem, äger                        3 3/4 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                      3 11/16 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                                3 3/4 tunnor.
      Höö uthij Spåne tächten med H noterat,
      affritat folio 18 ,                                                5 las.
      Höö aff Rebächken på Nor Selenäs
      charttet affritat och specificerath folio
      21 och ähr med L noterat,                                4 las.
      Höö uthij Degerängen med L noterat, folio 17, 2 las.

      Desse effterskriffne äga uthij Hans
      Erichsons hemmanet och ähra dess ägor
      noterade och specificerade som effterfölijer.
22. Erich Jonson ibidem, äger                                  6 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                       6 13/16 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                                 6 5/16 tunnor.
      Höö uthij Spåne tächten med H noterath,
      affritat folio 18,                                                  8 las.
H.  Höö uthij Bååss brekan6, afritat folio 19,            6 las.
      Höö uthij Deger ängen med L noterat,
      affritat folio 17,                                                 6 las.
      Höö uthij Grebo ängen, affritat folio
      20 med NB noterath,                                        2 las.
      Höö uthij Kåperslå näset, affritat folio 14
      med L noterat,                                                 3 las.
      Höö uthij Söder ängen, afritat folio 14
      med C noterath,                                                4 las.
      Ängess täppa med X noterath, aff-
      ritat folio 18,                                                     1 las.
      Stor häll ängen, folio 24 med 12 noterat,           3 las.

      Desse effterskriffne boo söder i byn
      och ähra des ägor noterade och
      specificerade som effterfölier.
      Päder Matzson i Grebo äger söder
      i byn,                                                                3 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                      3 3/8 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                                3 1/8 tunnor.
      Höö uthij Spåne tächten, affritat folio 18
      mäd H noterath,                                               4 las.
      Höö uthij Grebo ängen, affritat folio 20
      med NB noterath,                                            6 las.

23. Anderss Matzon ibidem, äger och
      söder i byn,                                                      4 tunnor.
A.  Utsäde det ena åhret,                                        4 1/2 tunnor.   
 
        
B.  Det andra åhret,                                                4 3/16 tunnor.
      Höö uthi en lithen ängh, kallas Uggle-
      boo med Z noterat, afritat folio 18,                   4 lass.
      Höö uthij Näset med Z noterath, aff-
      ritat folio 19,                                                    4 las.
      Höö uthij Rijkesätra med T noterath, aff-
      ritat folio 15,                                                    2 las.
      Een åkerwret med Z noterath, folio 15,            1 1/4 tunnor.
      Höö uthij samma wreet,                                   2 las.
      Höö uthij Sööderängen med C noterath, fins 

      affritat folio 14,                                                2 las.
      Åker wreet med Z noterath,                            13/16 tunnor.  
      Höö uthij samma wreet,                                   1 las.
      Höö uthij Soomyran på Kåpparsslagare-
      hytte chortet affritat och specificerath folio 25
      med 100 noterath,                                           3 lass.
      Åker uthij Gelekorss åkeren med S noterat,
      afffritat folio 15,                                                  tunnor
      Höö uthij samma Gelekors åkeren,                      las.
      En myra affritat folio 30 med Q noterath, höö   2 las.
.

      Explicatio.

24. Anders Hanson ibidem, ägher utij
      Gamle Jöns Larsons hemmanet,                      8 1/8 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                     9 1/4 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                              8 9/16 tunnor.
      Höö uthij Långruden med Å noterath, affri-
      tat folio 20,                                                    12 las.
      Höö uthij Röödmyran med Å noterath, affri-
      tat folio 18,                                                    12 las.
      Höö uthij Ugleboo, ligger tilhopa med Spåne
      tächten, affritat folio 18 med Q noterath,          2 las.
      Höö uthij Bååss bäcken med Å noterath
      affritat folio 18,                                               6 las.
      Höö uthij Näset med Å noterath, affritat
      folio 19,                                                         2 las.
      Höö uthij Rijsäter7 med T noterath, affritath
      folio 14,                                                         4 las.
      Höö uthij Sööder ängen med C noterath,
      affritat folio 14,                                               4 las.
      Åker uthij Gelekors åkeren med S noterat,
     
affritat folio 14,                                               4 tunnor.
      Höö der sammatädes,                                        las.
      Änges täppa med P noterat, fins folio 11,       2 lass.

      Erich Hanson i norr äger uthij Hans
      Anders hemmanet,                                          3 3/8 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                    3 13/16 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                              3 1/2 tunnor.
      Höö uthij Rödmyran med Å noterath, affritat
      folio 18,                                                          8 lass.
      Höö uthij Tolzbo med T och Ä noterath,
      affritat folio 18,                                                4 las.
      Höö uthij Degerängen med L noterath, folio 17,  2 las.
      Höö uthij Båås bächken tilhopa med Spåne
      tächten belägen , affritat folio 18,                      4 lass.
      Höö uthij Lille Tårgåle ängen med Ä noterat,
      affritat folio 14,                                                3 las.
      Åker uthij Gelekors åkeren, folio 14,                   tunnor.
S.  Höö ibidem affritat folio 14 med S not-
      rath,                                                                    lass.

25. Oluff Matzson ägher uthij Skeffue
      Erich Matz hemman,                                       4 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                    4 1/2 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                             4 3/16 tunnor.

      Höö uthij Spåne tächten med H noterath,
      affritat folio 18,                                               5 las.
      Höö uthij Stora Tårgålen med Ö noterath, affri-
      tat folio 14,                                                     10 las.
      Höö uthij Söderängen med C noterath, aff-
      ritat folio 14,                                                   2 lass.
      Höö uthij en tåmpt med Ö noterath, aff-
      ritat folio 14,                                                   2 lass.
      Åkerwreet med Ö noterath, affritat folio
      14,                                                                 21/32 tunnor.
      Höö uthij Somyran på Kåpparslagare hytte
      chortet affritat folio 25 med 100 noterat,         4 las.
      Åker uthij Gelekores åkeren, affritat
      folio 14 med S noterath,                                     tunnor.
      Höö ibidem,                                                       las.
      En ängh med M noterath, affritat folio 29,        6 lass.

26. Jöran Olufson ibidem, äger uthij Skeffue
      Erich Matzsonz hemman,                                 2 3/8 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                     2 1/16 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                               2 1/2 tunnor.
      Höö uthij Båås bächken, affritat folio 19 med H noterat,
      tilhopa med Spånetächten belägen,                   3 lass.
      Höö uthij Wetesta sueden med IJ noterath, aff-
      ritat folio 15,                                                    4 las.
      Höö i Hegerdet med IJ noterat, afritat folio 14, 5 las.
      Åker ibidem,                                                   1 tunnor.
      Höö uthij Söderängen med C noterat, afritat folio 14,  2 lass.
      Höö uthij Somyran på Kåpparsslagare hytte gerdet,
      affrijtat och specificerath folio 25,                    2 lass.
      Höö uthij Gelekors åkeren med S noterat, aff-
      ritat folio 14,                                                       lass.
      Åker ibidem,                                                      tunnor.
      Höö i Söderängen med IJ noterath, folio 18,    8 lass.

27. Hans Anderson ibidem, äger utij
      samma hemmanet,                                           14 1/8 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                     14 11/16 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                               4 5/16 tunnor.
L.  Höö uthij Deger ängen, afritat folio 17,             4 lass.
      Höö uthij Röttmyran med U noterath, affritat
      folio 17,                                                           6 las.
      Höö uthij Huisterödz ängen med U noterath,
      affritat folio 18,                                                 8 las.
      Höö uthij Näset, affritat folio 15 med U
      noterath,                                                          6 lass.
C.  Höö uthij Söderängen, affritat folio 14,              2 lass.
      Höö uthij Gelekores åkeren med S noterath,
      affritat folio 15,                                                 2 5/8 las.
      Åker ibidem,                                                    2 tunnor.
      Åkerwreet med 2 noterath, affritat folio 14,
      ligger uthij Sööder ängen,                                  1 tunna.


28. Hans Larson i Häse, äger uthij förbemälte
      hemman,                                                           2 1/2 tunnor.
A.  Uthsäde i det ena åhret,                                     2 13/16 tunnor.
B.  Det andra gierdet åhret,                                     2 5/8 tunnor.
      Höö uthij Bååsbechke teppårna med W noterat,
      affrijtat folio 18,                                                 4 lass.
C.  Höö uthij Söder ängen, affritat folio 14,              1 lass.
      En wreet, kallas Södertäppan med X noterath,
      affritat folio 15,                                                  9/16 tunnor.
      Nåch en åkerwret med X noterath, affritat folio
      15,                                                                    1 9/16 tunnor.
      Höö uthij Gelekorss åkeren åkeren, affritat folio 14
      med S noterath,                                                  2 3/16 lass.
      Åker ibidem,                                                      1 11/16 tunnor.
      En ängess täppa, fins folio 10 med Z noterath,     2 lass.

29. Salig her Olufz effterleffuerska ägher uthij
      förbemälte hemman,                                           1 1/2 tunna.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                         1 11/16 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                                   1 9/16 tunnor.
      Höö uthij Hackemyran, tilhopa med Spånetuthen8 och
      Bååssbecken belägen, affritath folo 19,                1 lass.
      Höö uthij Rycksäther7 med T noterath, affritat
      folio 14,                                                              1 lass.
C.  Höö i Sööder ängen, affritat folio 14,                   1 las.
      Åker wreet med 4 noterath, affritat folio
      15,                                                                     15/16 tunnor.
      Höö uthij en ängh, på Norr Roma chartet fines
Y   folio 11 och kallas förbemälte ängh 
Skorph näseth med  1 lass.

30. Hans Pederson ibidem, ägher utij förbemälte
      hemman,                                                             2 1/4 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                         2 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                                  2 1/16 tunnor.
      Höö uthij Hachkemyran, affritat folio 19 med Hx noterat,  6 las.
      Höö uthij Bååssbächken, belägen tilhopa med Spåne-
      tuten8 och och Hachkemyran, affritatde folio 18,  3 las.
      Höö uthij Ryckssäter7 med T noterat, afritat folio 14,  1 las.
      Höö uthij en täppa med 5 noterath, folio 15,          1 las.
      Åker uthij samma täppa, affritat folio 15,                7/16 tunnor.
      Höö uthij Söder ängen med C noterat, afritat folio 14,  3 lass.
      Höö uthij Hebygge tächten med 5 noterat, afritat folio 15,  6 las.
      Åker uthij samma tächt,                                         1 1/16 tunnor.
    
31. Matz Greguson ibidem, ägher och
      uthij samma hemmanet,                                          6 tunnor.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                           6 13/16 tunnor.
B.  Det andra åhret,                                                     6 5/16 tunnor.
      Höö uthij Grebo ängen, affritat folio 20,
      med NB noterath,                                                 3 las.
      Höö uthij Lindbergz ängan tilhopa med Spåne-
      tuten8 och Hachkemyran9 belägen, affritat
      folio 19 med H noterat,                                         14 las.
H.  Höö uthij Hachkemyran, afritat folio 19,                 6 las.
C.  Höö uthij Söder, folio 14, ängen,                            4 las.
      Åkerwreet med 6 noterat, afritat folio 15,             1 15/16 tunnor.
      Höö ibidem,                                                           1 las.
      Åker uthij Gelekors åkeren med S noterat,
      fins folio 14                                                            4 tunnor.
      Höö ibidem,                                                           5 3/16 lass.

      Gelekors åkeren med S noterath,
      affritat folio 15, innehåller allt till-
      hopa,                                                                     7 11/16 tunnor.
      Höö ibidem altt tilhopa,                                          10 las.

      Tolzbo täcktan medh NB noterath,
      affriat folio 20 såsom och dhe andra
      Tolzbo tächteran med F och T noterade,
      affritat folio 17, haffuer warit tilhopa
      itt gammaltt hemman och ähr nu ödhe
      med huuss. Dhetta hände seedan stora pestilen-
      tian gaff öffuer att grasera, och nu brukas
      egorna ut supra förbemältt ähr, men Tolzbo-
      tächten med NB noterath brukas till skatte-
      hemmanet i Heede i Hesse fierdingen, inne-
      håller altt tillhopa till                                              30 las.
      Huilchket Heede fines affritat folio 4.
      Lindebärgz täpperna med 7 noterath,
      kåmmer skattehemmanet Hede til i Hesse-
      fierdingen, affritat folio 4, höö alla til-
      hopa till forbemälte10 täpper med        noterat, finns folio 20,
                                                                                 10 las.
      Een slogssueed, kåmmer Jöran Pederson
      till i Nor Selenäss med 8 noterath,
      affritat folio 20. Nor Selenäs fins folio 22,             1 lass.
      Åkeruret med 9 noterath, kåmmer Johan
      Hansson i Nor Rome till, affritat folio
      15,                                                                      1 1/8 tunnor.
      Höö ibidem,                                                        1 las.
      Åkerwreet med 10 noterath, affri-
      tat folio 15, kåmmer Buskåker till i Hesse
      fierdingen, Buskåker fins folio 13
                        5/16 tunnor.
      En tåmpth, kåmmer dhem till såm
      boo söder i förbemälte Hessseby, mest alla
      tilhopa och ähr samma tåmpt med nummero
11  noterath, affritat folio 14, innehåller altt
      tilhopa, höö                                                         2 las.
      Och kallass Yxehammarss tåmpten.   
 
 
 
          

      Een tåmpt kommer Oloff
      Bengtson, orgenisten till
      i Hässe med R noterath, aff-
      ritat folio 14, innehåller höö,                                2 lass.

      Tingzgården medh numero 13
      noterath finss folio 13 affritat och
      kåmmer heela Tuna sochn till
      och brukas under Tuna Prestegård
      för tingz gästningh skuld, innehåller
      altt tillhopa,                                                        30 las.
      Grope tächten kåmmer och
      Tuna Prestegård till för tingz
      gästningh skuld, fins affritat          
      folio 12 med rött S noterath,
      Höö till                                                              24 las.
      Åker der sammastädes,                                     2 3/8 tunnor.

      Till förbemälte Hässe by ähr skogh
      och mulebete till nödtårfften.
      Timberskogh på 1 1/2 mill när
      bålbyn. Näffuer och löffskogh

  
 
  intet. Såågh och quaren ingen.

      En tulquaren fins affritat folio
      13 med 60 noterath.
      Frelse quarnar komma frelsehem-
      manet Fårsbachka till, finnes folio 1511
      medh 61 noterath.


(Karttext:)
Luus bächken.
Her möter Trööne ägor offuan broon.
Grope tächten på denna sijdan såm fines folio 12.

Kallas Tingz gåården.
Squaltte quaren.
Tull quaren.
Sandh mylla.
Squaltte quaren.
Frostebrun.
Tuna
Åån.
Hage tåmpth.
Ler och sandh mylla.
Sand iord.
Ler mylla.
Sand iord.
Ler och sand mylla.
Squaltte quaren.
Sand mylla.
Skogh och mulebete på denna sijdan.
Vath hammars teppan.
Nääs tåmpten.
Ler och sand mylla.
Kallas Bäker ängen.
Onyttigh myra.
Söder ängz teppan.
Söder ängz teppan.
Yxe hammarz tåmpten.
Geeth sueden.
Söder ängen.
Ler och sand mylla.
Ler iordh.
Kallas Geelekars åkeren.
Ler iord.
Quaren Sueden.
Ler och sandh mylla.
Sandh iord.
Sandh mylla.
Hytte täcktten.
Ler och sand iord.
Sand iord.
Skogh och mulebete.
Sand mylla.
Dee äger som her emot möta finnas folio 16.
Söderteppan.
Heste hagen.
Sand iord.
Skarppa hårtuals änger.
Sand iord.
Heste hagen.
Kallas Store Tårgåle ängen.
Hede geetz täppårna.
Kåpparslå nässeth.  

Kallas Rijk sätra ängen.
Dee äger som her till skolle mötas åt, ähr afrijtade folio 19.
Tårgåle ängen.
Watensta sueden.
Elak skarph hårduals ängh.
Kallas Näseth.
Lille Tårgåle ängen.


 
______________________
1Felplacerat.
2Fel för ägia.
3Fel för ängen?
4Fel för Selänäs?
5Fel för Sälängen?
6Fel för becken?
7Fel för Rijksäter?
8Fel för Spånetäcthan?
9 Detta stycke skrivet till vänster om Notarum Explicatio
10Fel för förbemälte.
11Med blyerts ändrat till 16.