U3:143-4


(Rubrik:)
Sätters lähn,  Tuna sochn,  Nybo fierdingh.


      Notarum explecatio.

      Holen och Hällebärgh ähre twenne schatte
      hemman och ligia i tegeskifte tillhopa både medh åker och enngh.
      Thesse efterrshrefne äga uti Hoole hemmanet och ähr thess ägor
      noterat och specificerat som efterfölier.

C.  Jöns Larsson i Hoolen, uthsede det ena åhret,      3 15/32 tunnor.
      Deet andra åhret,                                                3 17/32 tunnor.
      Åcker uthi Holehagen medh C noterat,                1 1/4 tunnor.
      Höö uthi samma haga,                                         7 las.
      Åcker uthi Hobergz ängia,                                   3/8 tunnor.
      Höö uthi dito,                                                      1 1/2 laas.
      Höö uthi Hooletompta medh C noterat,                1 1/2 laas.
      Höö uthi een huusstompt med C noterat,              1 1/2 lass.
      Höö uthi gierdzlindorne,                                       2 laas.
      Humblegårdh medh C noterat,       till                  700 stänger.
      Höö uthi Dywijkztäppan, noterat och specificerat på then
      tafflan medh nummero                                           5.
      Höö af Holebergefellet, beläget i Långehagen, noterat och specificerat
      på thet arbetet i Nybo fierdingen som är till bookz fört,  folio 14.

B.  Hans Jörensson, uthsede det enna åhret,                 1 3/32 tunnor.
      Det andra åhret,                                                     1 tunna.
      Åcker uthi Hobärgzängian med B noterat,              27/32 tunnor.
      Höö uthi dito,                                                         6 laas.
      Höö uthi huusstompan med B noterat,                    1/2 laas.
      Höö uthi gierdslijndorna,                                         3/4 laas.
      Humblegårdh medh B noterat,                 till            200 stenger.
      Höö uthi Hoole Bergefellet uthi Långehagen belägit, noterat och specificerat
      på det arbete som är i bookfört i Nybo fierdingen folio 14.

E.  Peder Larsson ibidem, uthsede det enna åhret,          2 5/16 tunnor.
      Deet andra åhret,                                                     1 15/16 tunnor.
      Åcker uthi Hoolehagen medh E noterat,                   5/16 tunnor.
      Höö uthi dito,                                                           1 1/4 laas.
      Höö uthi Stortäppan med E noterat,                         1/2 lass.
      Höö uthi Hooletomptan medh E noterat,                  1 laas.
      Höö uthi huusstomptan medh E noterat,                    1 las.
      Höö uthi gierdslijndorne,                                           1 las.
      Enn beteshaga medh E noterat.
      Höö uthi Flatbergzängan afrijtat och specificerat på dhen taflan
      med nummero,                                                          3.

A.  Hans Matzon i Mooran i Nybo fierdingh.
      Äger och i deta hemmanet uthsede det enna åhret,     1/4 tunna.
      Höö uthi huustomptan med A noterat,                       1/2 las.

D.  Zacharias Hansson i Bodarne i Nybo fierdingh.
      Uthsede det enna åhret,                                            21/32 tunnor.
      Deet andra åhret,                                                      1 1/32 tunnor.
      Åcker uthi Hoolehagen medh D noterat,                   3/16 tunnor.
      Höö uthi dito,                                                           2 laas.
      Höö uthi Stortäppan med D noterat,                         1 1/4 las.
      Höö uthi Hooletompan medh D noterat,                    3/4 laas.
      Höö uthi gierdslijndorne,                                            1/4 laas.
      Höö uthi een enngh i Flattebergzmyran noterat och
      specificerat uthi then taflan medh nummero     ,         3 laas.
      Höö af Kijttmoran i Långehagen belägit
      noterat och specificerat på thet arbete som är till bookz fört i Nybo fierdingen, folio 14.

F.  Matz Tynnesson i Milesboo i Tårsånger sochn,
      äger och ibidem uthsede det enna åhret,                     1/4 tunna.
      Deet andra åhret,                                                       5/32 tunnor.
      Höö uthi Storetäppan med F noterat,                         2 1/2 las.

G.  Hans Jönsson i Bodanne i Nybo fierdingh, äger och ibidem.
      Uthsede det enna åhret,                                             21/32 tunnor.
      Höö uthi Stortäppan med G noterat,                         2 1/2 laas.

N.  Anders Olufsson i Holen i uthsede det enna åhret,      3 3/4 tunnor.
      Det andra åhret,                                                        2 1/16 tunnor.
      Åcker uthi Hoolehagen med N noterat,                      9/32 tunnor.
      Höö uthi dito,                                                            1 1/2 laas.
      Höö uthi litzle åckerstäppan medh N noterat,             1 laas.
      Höö uthi Hellebärgz tomptan medh N noterat,            1 laas.
      Höö uthi huusstomptan medh N noterat,                     1 laas.
      Höö uthi gierdzlindorne,                                              1 laas.
      Höö uthi enn enngh, kallas Dydijckztäppan, noterat och specificerat
      på then tafflan medh nummero 5,                                 5 1/2 laas.
      Höö af Hoolebergefelle i Långehaggen belägit,
      noterat och specificerat folio 14.

P.  Johan Persson i Millesbo i Tårsångh sochn, äger och i dito.
      Uthsede deet enna åhret,                                             13/32 tunna.
      Det andra åhret,                                                          1/2 tunna.
      Åcker uthi Hoolehagen med P noterat,                        1/8 tunna.
      Höö uthi dito,                                                              1 1/4 laas.
      Obrukat åcker uthi Stortäppan med P noterat,            11/16 tunnor.

 
      Notarum explicatio.

Q.  Mats Jacopsson i Tossarebyn äger ibidem.
      Uthsede det enna åhret,                                             7/32 tunnor.
      Deet andra åhret,                                                      15 
      Höö uthi Hoolehagen medh Q noterat,                      1/8 laas.
      Höö uthi Hooletompta medh Q noterat,                    1 laas.

R.  Lars Sigfredsson i Assboda i Tårsånger sochn, äger
      och ibidem uthsede det enna åhret,                             1/4 tuna.
      Det andra åhret,                                                        9/32 tunnor.
      Höö uthi Hoobergzängian medh R noterat,                3 laas.
      Åcker uthi dito,                                                         1/16 tunna.
      Höö uthi Hooltomptan medh R noterat,                     1/4 laas.

U.  Hustru Malin på Nybärget i Schiedwe sochn, äger och ibidem.
      Uthsede det enna åhret,                                             5/32 tunnor.
      Det andra åhret,                                                        1/4 tunna.
      Höö uthi Hoobergzengian med U noterat,                  1 1/2 lass.
      Höö uthi Hoolehagen medh U noterat,                       3/4 laas.
      Höö uthi Hoole och Hällebergztomptan med U noterat,  3/4 laas.

W.  Lars Månsson i Bobärgh i Nybo fierdingen, äger ibidem.
      Uthsede det enna åhret,                                            3/32 tunnor.

X.  Hustru Kirstin i Kråckemyra, hafuer bygt sigh uthur Hällebergh
      och uthmedh een enngh, kallas Kråckemyra och äger i både hemmana.
      Uthsede det enna åhret,                                            1 3/32 tunnor.
      Det andra åhret,                                                       1 3/32 tunnor.
      Åcker uthi Kråkemyra med X noterat,                     9/16 tunnor.
      Obrukat åcker i dito,                                                23/32 tunnor.
      Höö uthi samma tächt,                                              3 1/2 las.
      Höö uthi enn tompt medh Kråckemyra belägen, noterat med X,   1 laas.
      Höö uthi Kråckemyreängan med X noterat,              2 laas.
      Höö uthi Stoortäppan med X noterat,                       2 1/4 las.
      Höö uthi Hällebergztomptan medh X noterat,            1 laas.
      Höö uthi gierdslijnderne,                                            3/4 laas.
      Höö uthi Flattebergzmyran, noterat och specificerat på then
     
tafflan med nummero        3,                                      1 laas.


Y.  Gamle Anders Nilsson i Tosarebyn i Nybo fierdingen.
      Äger ibidem uthsede det enna året                           < > tunnor.
      Det andra åhret,                                                      < > tunnor.
      Åcker uthi Kråckemyran med Y noterat,                 < > tunnor.
      Höö uthi samma enngh,                                            < > las.
      Höö uthi Hollehagen medh Y noterat,                        1 las.
      Åcker i samma haga,                                                 3/32 tunnor.
      Höö uthi täppan med Y noterat,                                1 las.

Z.  Oluf Erichsson i Wåbeck i Morbyge fierding.
      Äger ibidem, uthsede det enna åhret,                         9/32 tunnor.
      Deet andra åhret,                                                      1/8 tunnor.
      Höö uthi Hällebergztomptan med Z noterat,              1 las.

      Till förbemälte byar ähr skogh till wedh
      och gierdzle lijten, mullebete och litett.
      Fijskewaten uthi Dale älfuen litet. etc.

2.   Färje-kar stugan.


      Notarum explicatio.

Å.  Erich Pädersson i Bommetsarfwe i Nybo fierdingh, äger ibidem.
      Uthsår det enna åhret,                                               7/32 tunnor.
      Deet andra åhret,                                                      3/16 tunnor.
      Höö uthi Hoolehagen med Å noterat,                         1/2 laas.
      Åcker uthi Hoobergzengen med Å noterat,               13/16 .
      Höö uthi bidem,                                                        2 laas.

Ä.  Hustru Anna i Nollanbärgh, äger och ibidem.
      Åker uthi Hoolehagen med Ä noterat,                      3/32 tunnor.
      Höö uthi ibidem,                                                      1/4 laass.

Ö.  Nils Nilsson i Millessbo i Tårssånger sochen, äger ibidem.
      Höö uthi Stoortäppan med Ö noterat,                      6 laas.

      Uthij Hällebärghz hemmanet äga desse eftershrefne.
H.  Jöran Andersson i Hällebergh, uthsede det enna åhret,  2 19/32 tunnor.
      Det andra åhret,                                                        2 27/32 tunnor.
      Obrukat åcker uthi Hoolehagen medh H noterat,       5/16 tunnor.
      Höö i dito,                                                                 1 laas.
      Höö uthi Kråkemyran med H noterat,                        1 laas.
      Obruckat åcker uthi Hobergzengien medh H noterat3/16 tunnor.
      Höö der sammastädes,                                               2 laas.
      Höö uthi Hällebergztomptan med H noterat,               1 laas.
      Höö uthi huusstomptan medh H noterat,                     2 laas.
      Höö uthi gierdslijndorne,                                             1 laas.
      Denne bonden eger i åker och engh i Moraby och Morbygge fierding, folio 33.

I.   Erich Matzon ibidem, uthsäde det enna åhret,               2 1/8 tunnor.
      Det andra åhrett,                                                        2 3/8 tunnor.
      Åcker uthi Lissle åckerstäppan med I noterat,             5/8 tunnor.
      Höö uthi bidem,                                                          5 lass.
      Höö uthi een ny inlagdh suedh medh I noterat,            1/2 lass.
      Obruckat åker uthi Hobärgz ängian med I noterat,      3/8 tunnor.
      Höö uthi samma äng,                                                  2 lass.
      Höö uthi Hällebergz tomptan med I noterat,                1 lass.
      Höö uthi huusstomptan,                                               1/2 lass.
      Höö uthi gierdzlijndorne,                                              1 lass.
      Enn kalfuetäppa med I noterat.
      Enn kåltäppa medh I noterat.
      Höö af Diupedall i Långehagen benemdh, noterat och specificerat
      och är till bookz fört på deet arbette i Nybo fierding, folio   .

K.  Michell Johansson ibidem, uthsede det enna åhret,      11/16 tunnor.
      Deet andra åhret,                                                       25/32 tunnor.
      Höö uthi enn huustompt med K noterat,                      1 lass.
      Höö uthi gierdslijndorne,                                             1/8 lass.

L.  Mats Jöransson i Täppan,bygdt sigh uthur Hällebergh och uth på
      uthweggarna, uthsede det ena åhret,                            1 31/32 tunnor.
      Deet andra åhret,                                                        3/4 tunnor.
      Åker uthi täppan med L noterat,                                 1 12/32 tunnor.
      Höö uthi   täppa medh L noterat,                                 6 lass.
      Åker uthi Kråkemyra medh L noterat,                        13/16 tunnor.
      Höö uthi samma ängh,                                                 2 1/2 lass.
      Höö uthi enn myra, kallas Flattebergzmyra, noterat och specificerat folio   , 1 1/2 lass.
      Höö uthi gierdeslijndorne,                                            1/4 lass.
      Höö uthi huustomptan medh L noterat,                        1/4 lass.
      Humblegårdh medh L noterat,                                     1/4 lass.
      Höö af Hällebergz Biörkan i Långehagen belägen, noterat och specificerat
      på det arbetet som är till bookz fört i Nybo fierdingen, folio  .
      Höö af Munkängen i Långhagen belägen och finnes på
      samma arbete ibidem,              folio   .

M.  Peder Jönsson i Sälenäss i Hässe fierdingen, äger ibidem
      Uth-säde det enna åhret,                                            1/2 tunna.
      Deet andra åhret,                                                        9/32 tunnor.
      Åcker uthi Kråkemyran med M noterat,                     3/32 tunnor.
      Höö uthi samma enngh,                                              1 1/4 lass.
      Höö uthi Hällebergztomptan medh M noterat,             1/4 lass.
      Höö uthi gierdeslindorne,                                            1/8 lass.

O.  Anderss Jonsson i Kårtilla i Tårssånger sochn, uthsede det
      enna åhret,                                                                3/8 tunnor.
      Deet andra åhret,                                                      3/8 tunnor.
      Åcker uthi Kråkemyran med O noterat,                   < >
      Höö uti sama ängh,                                                   1 1/4 lass. 
      Höö uthi Hoobergzängian medh O noterat,                1 1/2 lass.

S.  Anders Jansson i Bomssarfue i  Nybo fierdingen, äger ibidem
      uthsede det enna åhret,                                             3/32 tunnor
      Det andra året,                                                         5/16 tunnor.
      Åcker uthi täppan med S noterat,                              1/8 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                                             1 1/4 laas.
      Höö uthi litzle åckerstäppa med S noterat,                1/2 lass.
 
 

      Höö uthi huusstomptan med S noterat,                      1/2 lass.

T.  Matz Erichsson i Kråkemyran, uthsede det enna åhret,  3/16 tunnor.
      Det andra åhret,                                                         9/16 tunnor.
      Åcker uthi Kråckemyran med T noterat,                    5/16 tunnor.
      Höö uthi samma enngh,                                              1 lass.
      Höö uthi een tompt wedh Kråckemyran beläget, med T noterat,  1 lass.
      Höö uthi Hällebergztomptan medh T noterat,              1/2 lass.
      Humblegårdh wedh Kråckemyran belägen, med T noterat,  80 stenger. 
      Åcker uthi täppan medh T noterat,                             3/8 tunnor
      Obrukat åcker ibidem medh T noterat,                      3/16 tunnor.


(Karttext:)
Här möter ett stort bärgh, kallas Hoobärgett.
Hobärgz hagian, skarp hårdewaalz angh1.

Tossare by äger.
Grund ler-jordh, obrukad.

Kråckemyra, skarp hårdewalz änngh.
Ler jordh.
Obrukad.
Myre wall.
Kråkemyra.
Humblegård.
Ler jordh.
Ler jordh.
Hårde walz tächt.
Tompter.

Hoobärgz engie.
Grud ler jord.
Betes mark.
Grundh ler jordh.
Skarp hårdewall och myrewals botn beblandat.
Betes mark.
Kallas Stortäppan, skarp hårdewalls änngh.
Täppan.
Obrukad.
Täpan.
Grund ler jordh.
Betes mark.
Grund ler jord.
 

Ny in lagd swedh.
Litsle åkers täppan.
Ler jordh.

Hole täppan.
Obrukat åker.
Betes mark.
Grund lerjordh.
Sckarp hårdewall, Hoole hagen.
Grund ler jordh.
Grund ler jordh.
Moora ägor.

Skarp hårdewall.
Betes hage, Litzle åkers täppor.
Ler myl-la.
Trädes åker.
Trädes åker.
Ler mylla.
Ler myl-la.
Betes mark.
Mora ägor.
Sädes åker.
Ler myl-la.
Tossareby ägor på denne sidan.
Trädes åkeren.
Trädes åker.
Moora ägor.
Ler myl-la.
Husse tompt.
Sädes åker.
Hole tomptan.
Hällebärgz tomptan.
Moora ägor.
Tompt.
Sädes åkeren.
Ler myl-la.
Ler mylla.
Gierds lijndor.
Dahle älfwen.
<    > ägor i Moorbygge fierdingh på denne sijdan om elfwen.
Bobärgz ägor på denne sijdan.


  
 

________________________
1Fel