U3:147-8


(Rubrik:)
Sätters lähn, Tuna sochn,  Nybo fierdingh.


      Notarum explecatio.

      Moora ähr itt helgerdz skatte-
                  hemman.
      Dhesse effterskrifne ähr uthi förbemälte hemman och
      ähro dhess ägor noterade och specificerade som
      effterfölier.

E.  Knut Larson i Moora, äger uthsäde dhet
      ena åhret,                                                            3 23/32 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                3 11/16 tunnor.
      Höö uthi Moors hagen med E noterat,                12 lass.
      Åker uti samma hage,                                          1/8 tunna.
      Obrukat åker uthi samma hage med E noterat,     9/32 tunnor.
      Höö uti Afwundz hagen med E noterat,                4 lass.
      Åker uti samma hage,                                          9/16 tunnor.
      Höö uti Rotbecken med E noterat,                      6 lass.
      Åker dher sammastädhess medh E noterat,         3/8 tunnor.
      Höö uthi en skogzängh, kallass Baggekierret
      och ähr skarp hårdwalzäng, noterat med E,         2 lass.
      Höö uti  Lilssle11 ängan med E noterat,                3 lass.
      Höö uti husstompterna af några thegar
      medh E noterat,                                                  5 lass.
      Höö uti 2 små täpper medh E noterat,                 2 lass.
      Höö uthi gerdz lindherna,                                     2 lass.
      Humblegård med E noterat, till                            200 stänger.
      Kåltäppa med E noterat.
      Höö uti Kiellängan i Långehagen belägen och
      ähr afritat och specificerat på dhet ahrbetet som
      ähr til bookz fört i Nybbo fierdingen, noterat folio 14.

K.  Hans Matson ibidhem, äger utsäde
      dhet ena åhret,                                                     21/32 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                 1 1/2 tunna.
      Höö uti Moorzhagen med K noterat,                   5 lass.
      Åker uti samma hage med K noterat,                  25/32 tunnor.
      Åker uti Rotbecken med K noterat,                    19/32 tunnor.
      Höö dher sammestädess,                                     3 lass.
      Höö af någre thegar i husstompterna
      med E noterat,                                                    3 lass.
      Höö uti gerdzlindherna,                                        1/2 lass.

M.  Knut Jacobson ibidhem, hafuer
      bygt sigh uthur Moora och in uthi en äng,
      kallass Flatbergz ängan och ähr bådhe ängan
      såsom och torpet med M noterat och äger tegh
      om thegh med them hem i byn, utsäde
      dhet ena åhret,                                                     1 tunna.
      Dhet andra åhret,                                                 1 1/4 tunna.
      Höö uti Moorsshagen med M noterat,                 6 lass.
      Höö uti Rotbecken med M noterat,                     3 lass.
      Höö uthi en hårdwalz ängh, kallass Baggekier-
      ret med M noterat,                                              2 lass.
      Höö uti en husstompt med M noterat,                  3 lass.
      Höö uti gerdzlinderna,                                          1 lass.
      Höö af Nötheskogen i Långehagen beläget, afritat och
      specificerat på dhet ahrbetet som ähr til bokz
      fört i Nybbo fierdingen noterat  folio 14.

L.  Hans Knutson ibidhem, äger utsäde
      dhet ena åhret,                                                     7/8 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                  2 tunnor.
      Höö uti Moorsshagen med L noterat,                   8 lass.
      Åker uti samma hage,                                           21/32 tunnor.
      Obrukat åker dher sammastädhes med L noterat, 1/16 tunnor.
      Höö uti Rotbecken med L noterat,                       4 lass.
      Höö af en thegh i tomptan med L noterat,             1/2 lass.
      Höö uti gerdzlinderna,                                           1 lass.
      Åker uti Rootbecken med L noterat,                    3/32 tunnor.

I.   Hustru Margeta ibidhem, äger utsädhe
      dhet ena åhret,                                                     5/8 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                 29/32 tunnor.
      Höö uti Moorsshagen med I noterat,                   3 lass.
      Höö uti Rootbecken med I noterat,                     2 1/2 lass.
      Höö uti en tompt med I noterat,                          2 lass.
      Höö uti gerdesslinderna,                                      1/4 lass.

D.  Lars Sigfredzon i Assboda i Tor-
      sångers sochn, äger ibidhem utsädhe dhet
      ena åhret,                                                           3/16 tunnor.
      Åker uti Moorsshagen medh D noterat,              7/8 tunnor.
      Höö uti samma hage,                                          1 1/2 lass.
      Höö uti Rootbecken med D noterat,                   3/4 lass.
      Höö af en tegh i tompten med D noterat,            1/2 lass.
      Höö uti Siöötäppa med D noterat,                      1 1/2 lass.

O.  Hustru Malin på Nyberget i Skiedue
      sochn, äger ibidhem utsäde dhet ena åhret,          1/8 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                9/32 tunnor.
      Höö uti Moorsshagen med O noterat,                4 1/2 lass.
      Höö uti Rootbecken med O noterat,                  1 lass.

N.  Hustru Anna i Moora äger utsädhe
      dhet ena åhret,                                                    3/32 tunnor.
      Höö uthi Moorsshagen med N noterat,               1 lass.
      Höö uti tomptan med N noterat,                         3/4 lass.

P.  Jöran Olofzon i Åkeröd i Nybbo
      fierdingen, äger ibidhem utsäde dhet
      ena åhret,                                                            7/32 tunnor.

A.  Jöns Larson i Hoolen i Nyb-
      bo fierdingen, äger ibidhem
      några theger i Lille ängen med
      A noterat, höö                                                   3 lass.
      Höö uti Moorsshagen
      med A noterat,                                                   1 lass.
      Åker uti samma ha-
      ge                                                                       5/32 tunnor.

B.  Hans Jören-
      son i Hoolen i Nybbo
      fierdingen, äger ibidem
      ängessfieller uti Lilssle11-
      ängen med B noterat,  höö   1 1/4 lass.

C.  Anders Oloff-
      son i Hoolen, äger och i
      bidem ängessfieller
      uti Lilssle11 ängen med
      C noterat, höö             2 lass.

F.  Matz Knutzon
      i Nordenbergh, äger
      och en ängessfiell i
      Lissle ängen med F note-
      rat,  höö                       1 lass.

G.  Hustru Anna i Nor-
      denbergh äger och i
      bidhem  ängessfiell i
      Lissle ängen medh G
      noterat, höö                  1 lass.

H.  Annders Jö-
      ranson i Öffuersät-
      tra i Skedue sochn,
      äger ängessfiell ibidhem
      i Lissle ängan medh
      H noterat, höö              1 lass.
(Fortsättning på högra sidan av kartan:)


      Notarum explecatio.

R.  Mats Jörenson i Täppan i Nybo fier-
      dingen äger uthi Siötäpperna med R note-
      erat, höö                                                             1 lass.

S.  Matz Markuson i Milessboo i Tårsånger
      sochn äger ibidhem åker i Rootbecken medh 
      S noterat,                                                            3/16.

T.  Sakriasz Hanson i Bodanne i Nybbo
      fierdingen, äger åker i Siööhagen med T noterat17/32 tunnor.

U.  Per Larson i Hoolen, äger uthi Siöötäppan
      åker till,                                                               3/32 tunnor.

Q.  Jören Anderson i Hällebergh
      i Nybbo fierdingen, äger ängessfiell uti Afundz-
      hagen medh Q noterat, höö                                 3 lass.

      Nordanberg ähr itt skattehemman
      thesse effterskrifne äga uthi forbemälte1 hemman,
      och ähre dhess ägor med röda bokstäffuer som
      efterfölier noterade.

A.  Matz Knutzon i Nordanberg, äger
      utsäde dhet ena åhret,                                       2 3/16 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                              2 21/32 tunnor.
      Höö uthi Tomptängen med A noterat,               5 lass.
      Höö uthi täppa medh A noterat,                       1/2 lass.
      Åker uti Kiessåsen med A noterat,                   5/16 tunnor.
      Höö dher sammestädhess,                                1 lass.
      Höö uti wreten med A noterat,                         3 lass.
      Åker  uthi en hage med A noterat,                    1/2 tunna.
      Höö uti samma hage och ähr med starr och
      hårdwalz båtn beblandat,                                   6 lass.
      Höö uti husstomptan med A noterat,                 2 lass.
      Höö uthi gerdzlinderna,                                      1 lass.
      Kalfue täppa med A noterat.
      Höö af några ängztäppor som ähro afritade
     och specificerade på dhen taflan medh nummero 4.
      Höö af efterskrefne ängar som ähre i Långehagen
      belägne, kallass Holzmoren12 och Nötheskogen, afritade
      och specificerade på dhet ahrbetet som föress til bok
      i Nybbo fierdingen,                    folio 14.

B.  Erik Oloffson i Dalewijk i Tårsånger sochn,
      äger ibidhem utsäde dhet ena åhret,                     9/16 tunnor.
      Dhet andre åhret,                                                7/32 tunnor.  
      Obrukat åker med B noterat,                              3/16 tunnor.
      Höö uti Tomptängan med B noterat,                   2 lass.
      Höö uti hagen med B noterat,                             1 lass.
      Höö uti en tompt med B noterat,                         1/8 tunna.
      Höö af Nötskogen i Långehagen, belägen i Nybbo
      fierdingen, afritat och specificerat folio 14.

C.  Mechel Meckelson i Nordanborgh2,
      äger utsäde dhet ena åhret,                                 1 1/2 tunna.
      Dhet andra åhret,                                               1 7/8 tunnor.
      Höö uthi Tomptängan med C noterat,                 4 lass.
      Höö uti en täppa med C noterat,                        1 lass.
      Höö uti hagen med C noterat,                             2 lass.
      Höö uti Kiessåsen med C noterat,                      4 lass.
      Höö uti en tompt med C noterat,                        1 lass.
      Höö uti husstomperna med C noterat,                 3/4 lass.
      Höö uti gerdesslinderna,                                      3/4 lass.
      Höö uti Sönlöss täppan, afritat och specifi-
      cerat på dhen taflan med nummero 4.
      Höö uti en hage med C noterat,                          1 lass.
      Höö af Nordanbergz biörkan och af Hälle-
      bergz biörkan i Långehagen belägne, afritade
      och specificerade i Nybbo fierdingen folio 14.

D.  Oloff Pederson  Biörkeledh
      i Nybbo fierdingen, äger ibidhem utsäde dhet
      ena åhret,                                                           5/16 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                3/8 tunnor.
      Höö uti Tomptängan med D noterat,                  2 lass.
      Höö uti hagen med D noterat,                            1/2 lass.
      Höö uti täppan med D noterat,                           1/4 lass.
      Höö uti tomptan med D noterat,                         1/2 lass.

E.  Lars Hanson wedh Falum13, äger och
      ibidhem utsäde dhet ena åhret,                            1/4 tunna.
      Dhet andra åhret,                                                1/4 tunna.
      Höö uti Tomptängan med E noterat,                   2 lass.
      Höö uti täppan med E noterat,                            3/4 lass.
      Höö uti tompan med E noterat,                           3/4 lass.

F.  Anders Mekelson i Kårtilla i Tårsangers3
      sochn ähr ibidhem utsäde dhet ena åhret,              3/16 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                 7/16 tunnor.
      Höö uti Tomptängan med F noterat,                    2 lass.
      Höö uti hagen med F noterat,                              1/2 lass.
      Höö uti tomptan med F noterat,                           1/2 lass.

G.  Jöran Mårtenson i Bobergh i Nybbo
      fierdingen, äger uti bidhem utsäde dhet
      ena åhret,                                                              7/16 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                  3/8 tunnor.
      Höö uti Tomptängan med G noterat,                     1 lass.
      Höö uti hagen med G noterat,                               1/2 lass.

      Lars Månson i Boberg i Nyb-
      bo fierdingen, äger ibidhem utsäde dhet ena
      åhret,                                                                    3/8 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                  11/16 tunnor.
      Höö uti Kiessåssen med      noterat,                     4 lass.
      Höö uti tompterna med       noterat,                      2 1/2 lass.

I.   Hustru Anna i Nordenberg i Nybbo
      fierdingen, äger ibidhem utsäde dhet ena
      åhret,                                                                  13/16 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                17/32 tunnor.
      Höö uti Tomptängan med I noterat,                    1 1/2 lass.
      Höö uti Kiessåsen medh I noterat,                       3 lass.
      Höö uti tompterna med I noterat,                        2 1/2 lass.
      Höö uti gerdesslinderna,                                      1/4 lass.

K.  Mas Pålson i Sönne i Tårsångers sochn, äger
      ibidhem utsädhe dhet ena åhret,                           3/8 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                7/16 tunnor.
      Höö uti Kiessåsen med K noterat,                      3 lass.
      Höö uti husstompterna med K noterat,                3 lass.
      Höö uti gerdesslinderna,                                      1/8 lass.

L.  Jöns Jonson i Bometsarfwe i
      Nybbo fierdingen, äger ibidhem utsäde deht
      ena åhret,                                                            1/4 tunna.
      Dhet andra åhret,                                                1/2 tunna.
      Höö uti Tomptängan med L noterat,                    1 lass.
      Höö uti täppan med L noterat,                             1/4 lass.
      Höö uthi hagan med L noterat,                             3/4 lass.
      Höö uti tomptan med L noterat,                           1/2 lass.

M.  Erick Larson i Mora i Morbyg-
      ge fierdingen, äger ibidhem utsädhe dhet
      ena åhret,                                                            7/16 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                9/32 tunnor.
      Höö uti Tomptängan med M noterat,                  1 1/2 lass.
      Höö uti en täppa medh M noterat,                      1/4 lass.
      Höö uti hagan med M noterat,                            3/4 lass.
      Höö uti tomptan med M noterat,                        1/2 lass.

N.  Oloff Erickson i Tårsångers sochn, äger
      och ibidhem en obrukat åker med       noterat,    1/8 tunna.
(Fortsättning i kolumn till vänster:)


O.  Anders Matson i
      Biörkeled, äger och ibidhem några
      ängessfieler i Kiessåsen medh O
      noterade,                                                    1 1/4 lass.

P.  Anderss Jönson ibidhem, äger
      i och ibidhem ängessfiell uti
      Kiessåssen med P noterat,                         1 lass.

Q.  Andersz Oloffson i Bom-
      sarfue, äger och ibidhem uti
      Kiessåsen en ängessfiell med Q
      noterat, höö                                                1 1/2 lass.

      Desze efterskrifne ägha uti
      Flatbergzmyran som ähr med rött
      noterat, höö alla tilhoopa på hele myren.
      R till                                                            10 lass.
 
      Jon Larsson i Millessboo
      i Tårsågers3 sochn, äger uthi förbemälte
      Flatbergzmyran, höö                                   5 lass.

      Matz Markusson ibidhem,
      äger och uti samma myran med
      rött R noterat, höö                                     2 lass.

      Erik Jacbson4 ibidhem,
      äger uti förbemälte myran medh R
      noterat, höö                                                3 lass.

      Knut Simmonson ibidhem,
      ägher uthi en skogz, kallass Suedhan
      medh rött S noterat noterat.
      Höö uti förbemälte,                                    2 lass.
(Fortsättning till höger om den vänstra kolumnen:)


      Sakrias Hanson i Bo-
      danne i Nybbo fierdingen, äger
      och uti förbemälte Flatbergz myran
      och hanss ängesstegh med rött T
      noterat, höö                                               3 lass.

      Jönss Simmonson i Milles-
      boo i Tårsångerss sochn, äger och uthi för-
      bemälte Flatbergzmyran och ähr hanss ängess-
      fiell med rött U noterat, höö                        2 lass.

      Andersz Jönson ibidem, äger
      och uthi förbemälte Flatbergzmyran medh
      rööt W noterat, höö                                   2 lass.

      Matz Jörenson i Täppan i
      Nybbo fierdingen, äger och uthi förbemälte Flat-
      bergzmyran med rött X noterat, hoo5         1 1/2 lass. 

      Hustru Kierstin i Kråkemyran, äger
      och uthi sama ängessfiell med rööt X
      noterat, höö                                               1 lass.

      Per Larson i Hoolen i
      Nybbo fierdingen äger en hård-
      wallz äng, kallass Flatbergz-
      ängen medh rött Y noterat,                         10 lass.
      Åker uti samma äg6,                                   3/32 tunnor.

      Till dhesse förbemälti byar
      ähr skogh til wed och
      gerdzle litet. Mulebete
      och litet.
      Fijskewantn7 uti Ytter
      siöön.
      Squalte quarn till
      förbemälti byar bru-
      kass höst och
      wåår och ähr
      medh rött Z
      noterat.


(Karttext:)
Grund ler iord.
Flat-bergz ängen.
Ler, grund ler iord.
Hårdwall öfwer alt, kallass Rote-becken.
Illak myrewals båtn, kallass Flatbergz myran.
Hårdwals äng, Flatbergz ängan.
Grund ler iord.
Leriord.
Illak myrewals båtn.
Godh hårdwallz äng.
Skarp hårdwalz ängh, Lilla Flatbergz myran.
Siöö hagen eller täpperna.
Ytter siöön.
Hård-wals äng.
Suedan.
Afuundz hagen, hård wall öfuer alt.
Leriord.
Grund leriordh.
Bagge kerret, hårdwall.
Skapp8 hård wall.
Bagge kerret, hårdwall.
Grundh leriordh.
Ler iord.
Myra.
Moors ha< >n, hårdwalz ängh.
Ödhes hustompt.
Hoole och Hällebergz ägor på dhenna sidhan.
Kallass Moors hagen öfuer alt, hård wall ängh öffuer alt.
Ler iord.
Ler iordh.
Grund ler iord.
Myre walz båtn.
Ler myl-la.
Ler myl-la.
Mors hagen.
Betess mark.
Hagen, myre walls båtn.
Ler mylla öfwer alt.
Ler myl-la.
Trädess åkeren.
Ler mylla.
Betess mark.
Her möta Hoole och Hälle-bergz ägor-na.
Ler myl-la.
Skarp hård-walz backe.
Sä-des åke-ren.
Trädes åker.
Leriord.
Skualte quarn.
Kallass Kiess åssen, hård wallz ängh öffuer alt.
Ler mylla.
Ler mylla.
Ler mylla, sädess åkeren.
Hårdwall ängh, kallass Wreten.
Tompter, tompter öfuer alt.
Öffuer alt hårdwall.
Myre wallz båtn.
Trädess åker.
Hårdwall ängh, kallass Wreten.
Tompt.
Tompt.
Tompt.
Hård wallz ängh, Lisle ängan.
Kallass Tompt ängan, hård wall ofuer9 alt.
Ler mylla.
Sädis åkeren, ler myl-la.
Myre wallz båtn.
Lermylla.
Sä-dess åke-ren, ler mylla öfuer alt.
Her möter en frelse tächt, kommer walborne10 Petter Krusse til och brukass til Bobergh.
Her möther Biörkeledz och Bobergz ägor.
           


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_________________
1Fel för förbemälte.
2Fel för Nordanbärgh.
3Fel för Tårsångers.
4Fel för Jacobson?
5Fel för höö.
6Fel för äng.
7Fel för Fijskewatn?
8Fel för Skarp.
9Fel för öfuer.
10Fel för wälborne.
11Fel för Lissle?
12