U3:151-2


(Rubrik:)
Sätters lähn,  Tårs-ånger sochn.


      Notarum explecatio.

      Thenne effterschrefne by ähr af Nybo fierdingen till
      Tårssånger sochn lagder och aflägger uthlagorne till Sätters
      lähn.
      Millessbo ähr trij skattehemman.
      Uthij Westerhemmanett äga desse eftershrefne och ähre dess
      äger noterat och specificerat som efterföljer.

A.  Jöns Sijmmonson i Milleszbo ägher uthsädhe det enna åhret,    3 13/32 tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                                    2 9/16 tunnor.
      Åker uthi enn wret til samma åhrwäg,                                      1 1/4 tunna.
      Åker uthi Tächtan medh A noterat,                                        1 1/32 tunna.
      Åker i Täcktänghan medh A noterat,                                      3/4 tunnor.
      Höö uthi samma tächt,                                                            1 1/4 lass.
      Höö uthi Rijssänghan,                                                             4 lass.
      Höö uthij Täppan medh A noterat,                                         14 lass.
      Åker uthij samma täppa,                                                         3/16 tunnor.
      Åker uthi Haghen medh A noterat,                                          1 1/16 tunna.
      Höö uthij samma hage,                                                           6 lass.
      Höö uthi Åkermyran medh A noterat,                                    2 lass.
      Höö uthi Tächtan, afrijtatt och specificerat på dhen taflan medh nommero1 5
      åffwan siönn, höö                                                                  6 lass.
      Höö uthij Flatbärgzmyran, afrijtatt i Nybo fierdingen och spicificerat på
      dhen taflan medh nummero                                                    3.
      Höö utij Kiellemyran, afrijtatt på Norrhemmanet i Milleszboo, noterat och spicificerat
      på samma tafla,                                                                      4 lass.
      Höö uthij Gierdhesslinderna,                                                   1 lass.
      Enn kåltäppa medh A noterat.
      Humblegårdh medh A noterat.
      Höö af Fennemyran i Långehaghan belägen och ahr2 afrijtatt och spicificerat
      på dhett ahrbeteth som ähr till bookz fört i Nyboo fierdingen, noterat folio 14.
     
B.  Knut Simmonsson ibidem, ägher uthsädhee det enna åhret,      15/16 tunnor.
      Dhet andhra åhret,                                                                 1 tunna.
      Åker uthi enn wrett till samma åhrwäg,                                    1/2 tunna.
      Höö uthij Haghen,                                                                  3 lass.
      Åker i samma hage medh B noterat,                                       1/8 tunna.
      Höö uthij Täppan medh B noterat,                                          1/2 lass.
      Åker uthij Täcktan medh B noterat,                                        9/16 tunnor.
      Åker uthij Täcktänghan medh B noterat,                                1/4 tunna.
      Höö uthij Rijssängan,                                                             1 1/2 lass.
      Höö utij enn skogzängh, kallass Swedhen, afritatt och specificerat i Nybo fierdingen
      på dhen taflan medh nummero                                               3.
      Höö uthij Tächtan, afrijtatt och specificerat på dhen taflan åffwan siön
      medh nummero 5, höö                                                          2 1/2 lass.
      Enn kåltäppa medh B noterat.
      Höö uthij Gierdzlindherna,                                                    1/4 lass.      Notarom explicatio.

C.  Matz Jöranson i Mijllessbo, ägher och uthsädhee det
      enna åhret,                                                                         1 7/32 tunnor.
      Dhet andhra åhret,                                                              <     >tunnor.
      Åker uthij haghen medh C noterat,                                   <     >tunnor3.
      Höö utij samma haghe
,                                                   <     >lass3.
      Åker uthi Täcktan medh C noterat,                                    <     >tunnor3.
      Höö uthi Täcktänghan medh C noterat,                              <     >lass3.
      Höö uthi Åkermyran medh C noterat,                                 1/2 lass3.
      Höö uthij Rijsshaghen,                                                        2 lass3.
      Höö uthij Swen medh C noterat,                                        2 lass3.
      Höö uthij Gierdhzlijndherna,                                                1/23.
      Höö uthij Täckttan, afrijtatt och specificeratt på dhen
      taflan offuan siön medh nummero 5, höö                              3 lass3.

D.  Nilsz Nilszon i Norr Mijllszbo, ägher och uthij
      dhetta hemman, och ähre dhe ägher noterat och specificerat s-om3
      effter fiölger, uthsädhee dett enna åhret,                                 3/8 tunnor3.
      Dhet andhra åhret,                                                                5/16 tunnor3.
      Höö uthij Haghen,                                                                 1/2 lass3.
      Höö uthij Rijsshaghen                                                           1/2 las3.

E.  Matz Tynneszon i Norr Millszbo, ägher och utij3
      dhetta hemman och ähre dhe ägher noterat och specificerat som3
      effter fiöljer, uthsädhee det enna åhret,                                  5/32 tunnor3.
      Dett andhra åhret,                                                                3/32 tunnor3.

F.  Oloff Hanszon i Mijllszbo, äger uthsäde dhet
      enna åhret,                                                                           3/16 tunnor3.
      Dhet andhra åhret,                                                               3/16 tunnor3.
      Höö uthij Haghen,                                                                1/2 las3.
      Obruckatt åker uthij Tächtänghan medh F noterat,               13/16 tunnor3.
      Höö uthi samma täckt,                                                         1  1/4 lass3.
      Höö uthij Rijsshaghen,                                                         1/2 lass3.

G.  Andher Jonszon ibidem, äger uthsädhe dhet
      enna åhrett,                                                                         7/16 tunnor3.
      Dhett andhra åhret,                                                              3/8 tunnor3.
      Höö uthij Täcktänghan medh       noterat,                            3 las3.
      Höö uthij Täckttan, afrijtatt och specificerat på dhen
      taflan offwan siönn medh nummero 5, höö                           1 lass3.
      Höö uthij Flatbärgzmyran, afrijtatt i Nyboo fierdingen och
      specificerat på then taflan medh nummero                            3.

H.  Erick Jacobszon i Norr Mijllszbo, ägher och
      uthij dhetta hemman och ähre dhee ägor noterat och specif-icerat3
      som efterfiölgier, uthsädhe dhett enna ähret4,                       9/32 tunnor3.
      Dhett andhra ähret4,                                                           5/32 tunnor3.
      Höö uthij Haghen,                                                              1 las3.
      Höö uthij Täcktänghan medh H noterat,                             1 las3.

I.   Nilsz Perszon i Storehagha i Mor byg3-
      ghe fierdingen, ägher och uthij dhetta hemman, änghessfiäller
      uthij Täcktänghan medh I noterat,                                     1 1/4 lass3.

K.  Hanss Jackobsson i Södher hemmanet i Mijllssbo,
      ägher enn ängh, kallas Biusswijckan, höö                        5 las

      Uthij Norr hemmanett ägia desze
      effterchefne och ähra dess ägor noterat och specificerat som  efter-
      fölijer.

6.   Nilz Nilszon i Mijlleszboo, äger uthsädhe dhett enna
      åhret,                                                                            1 17/32 tunnor.
      Dhett andhra åhret,                                                       1 9/32 tunnor.
      Åker uthi Täckttan medh 6 noterat,                               1 9/32 tunnor.
      Höö uthij samma täckt,                                                 6 1/2 lass.
      Åker uthij enn wreet i Hästehaghen belägen, medh 6 noterat14/32 tunnor.
      Höö uthij samma wrett,                                                 2 lass.
      Höö uthij Hästehaghen,                                                 5 las.
      Obruckat åker uthij en täppa i Hästehaghen belägen och
      ähr medh 6 noterat,                                                      3/32 tunnor.
      Höö uthij Kiellemyran,                                                  5 las.
      Åker uthij samma ängh,                                                15/32 tunnor.
      Höö uthij Kiellemyretäppan medh 6 noterat,                 1 las.
      Höö uthij enn hussetompt medh 6 noterat,                    1/2 lass.
      Höö uthij Gierdzlindherna,                                             1 las.
      Höö uti Åkermyran,                                                     2 1/2 lass.
      Höö uthij Biorckenässet5, afrijttat och specificerat på dhen
      taflan offuan siön medh nummero 5, höö                      4 las.
       Höö uthij Täcktan, afrijtatt och spicificerat på dhen taflan
      offwan siön medh nummero 5, höö                              3 las.
      Humblegårdh medh 6 noterat,                                     150 stenger.
      Kalfetäppa medh 6 noterat.


      Notarom explicatio.

3.   Matz Erickszon i Millszbo, äger uthsädhe dett
      enna åhreth,                                                            1 29/32 tunnor.
      Dhett andhra åhret,                                                 1 1/16 tunna.   
      Åker uthij Täcktan medh 3 noterat,                         9/16 tunnor.
      Höö uthij samma täckt,                                           6 1/2 lass.
      Höö uthij Åkermyran,                                             2 1/2 lass.
      Åker uthij Kiellemyra täpperna medh 3 noterat,      1 5/16 tunnor.
      Höö uthij Kiellemyran,                                            5 las.
      Höö uthij Hästehaghen,                                           5 1/2 lass.
      Höö uthij Täckttan, afrijtatt och specificerat på dhen taflan
      offwan sion6 medh nummero 5, höö                        3 1/2 lass.
      Höö uthi Biörckenäset, afrijtatt och specificerat på dhen
      taflan offwan siön medh nummero 5, höö                4 lass.
      Enn kalfuetäppa medh 3 noterat.
      Höö uthij Gierdzlindherna,                                      1 lass.

4.   Erick Jacobszon ibidem, äger uthszädhe
      dhett enna åhret,                                                    1 9/32 tunnor.
      Dhett andhra åhrett,                                               1 3/32 tunnor.
      Åker uthij Tächtan medh 4 noterat,                        3/16 tunnor.
      Höö uthij samma täckt,                                          5 1/2 las.
      Höö uthij Åkermyran,                                            2 las.
      Åker uthij Kiällemyreetäppan,                                15/32 tunnor.
      Höö uthij Kiällemyran och täpperna tilhoppa,         5 las.
      Höö uthij Biörckenässet, afrijtat och specificerat på den
      taflan offwan siön medh nummero 5,                     4 las.
      Höö uthij Gierdzlindherna,                                     3/4 las.
      Enn tompt medh 4 noterat.
      Höö uthij i ängh i Långehaghen belägen, kallass Spiu-
      than och ähr afrijtat och specificerat på dhet ahrbe-
      thett som ähr till bockz fört i Nybo fierdingen, noterat folio 14.

7.   Matz Tynneszon ibidem, äger uthsädhe
      dhett enna åhrett,                                                  21/32 tunnor.
      Dhet andhra åhret,                                                11/16 tunnor.
      Åker uthij Täcktan medh 7 noterat,                      7/8 tunnor.
      Höö uthij samma täckt,                                         4 las.
      Höö uthij Åkermyran,                                           1 1/2 las.
      Åker uthij Kiällemyran medh 7 noterat,                 3/8 tunnor.
      Höö uthij samma myra,                                         3 las.
      Höö uthij enn täppa i Kiällemyran medh 7 noterat, 1 las.
      Höö uthij Hästehaghen,                                         1 3/4 las.
      Höö uthij Biörckenäset, afrijtat och specificerat på dhen
      taflan offwan sion6 medh nummero 5, höö               2 las.
      Höö uthij Gierdzlindherna,                                      1/4 las.
      Enn kalfuetäppa medh 7 noterat.

2.   Matz Joranszon7 i Mijllszbo på Wester-
      hemmanet, ägher och uthij dhetta hemmanet, och ähree
      dhe äghor noterat och specificerat som effterfiölijer.
      Uthsädhee dhee enna åhret,                                   27/32 tunnor.
      Dhett andhra åhret,                                                23/32 tunnor.
      Höö uthij Täcktan,                                                 2 1/2 las.
      Höö uthij Äkermyran,                                            2 1/2 las.
      Höö uthij Kiällemyran på enn teegh medh 2 noterat, 1 las.
      Höö uthij Gierdzlindherna,                                       1/4 las.

      Andhers Anderson i Bometzsarfue i
      Nyboo fierdingen i Tuna sochn ägher och uthij dhetta
      hemmaneth uthsädhee dhett enna åhret,                  29/32 tunnor.
      Dhett andhra åhrett,                                               13/32 tunnor.
      Åker uthi Täcktan medh 9 noterat.
      Höö uthij samma täckt medh 9 noterat,                  4 las.
      Höö uthij Åkermyran,                                             1 las.
      Höö uthij Kiällemyran medh 9 noterat,                    4 las.
      Höö uthij enn myra i Hästehaghen medh 9 noterat,  2 las.
      Höö uthij Biorckenäsett5, afrijtatt och specificerat på dhen
      taflan offuan siön medh nummero 5, höö                 1 1/2 las.
      Höö uthij Gierdzlindherna,                                      1/4 las.

8.   Hustru Jngebor i Bometzarfue i Nybo fier-
      dingen och Tuna sochn, ägher och uthij bidem uthsädhe
      dheet enna åhrett,                                                   29/32 tunnor.
      Dhett andhra åhrett,                                                29/32 tunnor.
      Höö uthij Täcktan medh 8 noterat,                         4 las.
      Höö uthij Åkermyran,                                            1 las.
      Höö uthij Biorckenässet5, afrijtatt och specificerat på dhen
      taflan offwan siön medh nummero 5,                      1 1/2 lass.
      Höö uthij Gierdzlindherna,                                       1/4 las.

      Oloff Hanszon i Millszbo på Wästerhemmanet ägr8
      och uthij bidhem enn änghesstäppa i Kiällemyran beläghen och
      kallas Kiälbo täppa och ähr noterat medh 10, höö  1 las.
(Fortsättning längst upp till höger:)


      Notarum explicatio.

     
Uthi Söder hemmanet i Mijllsz-
      bo äga desze effterskreffne, och ähre desz
      äghor noterat  och specificerat som effterfiölijer.

A.  Jon Larszon i Mijllszbo äger uthsäde
      dhett enna åhret,                                                1 5/16 tunnor.
      Dhett andhra åhret,                                            1 3/4 tunnor.
      Åker uthij enn täckt, kallas Storhagen och ähra
      samma theghar medh A noterat,                        7/16 tunnor.
      Höö uthij samma häghee9,                                 3 las.
      Höö uthij Alddher bäcken medh A noterat,       3 las.
      Åker uthij samma ängh,                                     3/32 tunnor.
      Åker uthij Kiälletäppan medh A noterat,           1/2 tunna.
      Höö uthij samma täppa                                      1 las.
      Åker uthij enn annen Kiälletäppa medh A noterat1/16 tunna.
      Höö uthij samma täppa,                                     1 las.
      Höö uthij Kalfuetompttan medh A noterat,         2 las.
      Höö uthij hussetompttan medh A noterat,           1 las.
      Höö uthij Gierdzlindherna,                                  2 las.
      Kalfuetäppa medh A noterat.
      Höö uthij enn skogzängh, kallas Hoobärgz ängan för Wäster
      hemmanet beläghen och medh A noterat,           4 las.
      Höö uthij Flatbärgzmyran, afrijtatt i Nyboo fierdingen
      och specificerat på dhen taflan medh nummero 3, 5 las.
       Höö uthij enn ängh i Långhehaghen beläghen och ähr afrijtat
      och specificerat på på dhet ahrbetett som ähr till bockz fört
      i Nyboo fierdingen och kallas Spiuthan, noterat folio 14.

B.  Anders Jöonszon ibidem, äger uthsäde
      dhett enna åhrett,                                                 15/16 tunnor.
      Dhet andhra åhret,                                               1 1/2 tunnor.
      Höö uthij Alddher bäcken medh B noterat,          3 las.
                                                                                            x

x
      Höö uthij enn ängh, kallas Flatbärgzmyran
      afrijtatt i Nyboo fierdingen och specificerat
      på dhenn taflan medh nummero 3,                       2 las.
      Höö uthi Storrehaghen medh B noterat,               1 las.
      Åker uthij samma haghee medh B noterat,           13/32 tunnor.
      Åker uthij Aldderbäcken medh B noterat,            3/32 tunnor.
      Höö dher sammastädhess medh B noterat,           3 las.
      Höö uthij Kiälletäppan medh B noterat,                1 las.
      Åker uthij Kiälletäppan medh B noterat,               11/32 tunnor.
      Höö uthij Hussetomptan medh B noterat,              1 1/2 las.
      Höö uthij Kalfuetompttan medh B noterat,            1 1/2 las.
      Åker uthij samma Kalfuetompt med B noterat,      1/8 tunna.
      Höö uthij Husstomptan medh B noterat,                1 las.
      Höö uthij Hoobärgz änghan medh B noterat,         4 las.
      Höö uthij Gierdzlindherna,                                      1 1/2 las.
      Åker uthij Hobärgz änghan medh B noterat,          11/16 tunnor.
      Höö uthij enn ängh i Långhehagen beläghen,
      kallas Spiuttan, ahr2 afrijtatt och specificerat
      på dhet ahrbethett som ahr2 till bockz
      fört i Nyboo fierdingen, noterat folio 14.

C.  Mats Marckuszon ibidem,
      ägher och uthsädher dhet enna åhrett,                   13/16 tunnor.
      Dhett andhra åhret,                                              25/32 tunnor.
      Höö uthij Alddherbäcken medh C noterat,           2 las.
      Åker uthij samma ängh medh C noterat,              1/16 tunna.
      Höö uthij Storehagen medh C noterat,                 1 las.
      Åker uthij samma haghe medh C noterat,             1/16 tunna.
      Höö uthij enn täppa med C noterat,                     1 las.
      Höö uthij Kalfuetomptan medh C noterat,             1 las.
      Höö uthij Hussetomptan medh C noterat,              1/2 las.
      Höö uthij Gierdzlinderna,                                       1 las.
      Humblegårdh medh C noterat.
      Höö uthij Flatbärgzmyran, afrijtatt och specificerat
      på denn taflan medh nummero 3,                         2 las.
 (Fortsättning rakt nedanför:)


      Notarum explicatio.

E.  Johan Pedherson i Mijllszbo, ägher och
      i Södher hemmanet uthsädhe dhett enna åhret,       2 3/4 tunnor.
      Dhett andhra åhret,                                               2 1/2 tunna.
      Höö uthij Alddherbäckenn med E noterat,           5 las.
      Åker uthij samma ängh medh E noterat,               1/8 tunna.
      Åker uthij Storehaghen medh E noterat,               29/32 tunnor.
      Höö uthij samma haghee medh E noterat,             4 las.
      Höö uthij Kalfuetäppa medh E noterat                  1/4 las.
      Höö uthij Kalfuetomptan medh E noterat,             2 las.
      Åker i samma tompt medh E noterat,                   1/4 tunna.
      Höö uthij Hussetomptan medh E noterat,              1 1/2 las.
      Höö uthij Rootbäcken medh E noterat,                1 1/2 las.
      Åker uthi samma ängh medh E noterat,                1/16 tunna.
      Höö uthij Gierdzlindherna,                                    2 1/2 las.
      Humblegårdh medh E noterat,                              200 stenger.
      Höö uthij en ängh, kallas Täckttan, afrijtatt och specificerat
      på dhen taflan offuan siönn medh nummero 5,      10 las.
      Åker uthij samma täckt,                                       7/16 tunnor.
      Höö uthij enn ängh, kallas Swen, afrijttatt och specificerat
      på dhen taflan offuan sion6 medh nummero 5,       6 las.
      Höö och uthij enn wrett ofuan sion6, noterat specificerat nummero 5,  4 las.

D.  Erick Jackobszon i Norr Mijllszbo,
      ägher och uthij dhetta hemmanet uthsädhe dhet enna
      åhret,                                                                   3/4 tunnor.
      Dhett andhra åhret,                                              31/32 tunnor.
      Åker uthij Alddherbäcken medh D noterat,          3/32 tunnor.
      Höö uthij samma Alddherbäcken med D noterat, 2 las.
      Höö uthij Storehaghen,                                         1 1/2 las.
      Åker uthij samma haghe,                                      1/16 tunna.
      Höö uthij Gierdzlinderna,                                      3/4 las.
      Höö uthij Kalfuetomptan medh D noterat,            1 las.
      Höö uthij Hussetomptan med D noterat,               1/2 las.
      Höö uthij Flatbärgzmyran, afrijtatt och specificerat på
      dhen taflan medh nummero 3,                               3 las.


F.  Hansz Jackobson i Söder Mijllsz-
      boo, ägher uthsadhee10 dhet enna åhret,                 2 3/32 tunnor.
      Dhett andhra åhret,                                                2 9/32 tunnor.
      Höö uthij Alddherbäcken medh F noterat,             3 1/2 .
      Åker uthij samma ängh medh F noterat,                 5/16 tunnor.
     
      Höö uthij Storehaghen medh F noterat,                   5 las.
      Åker uthij samma haghee medh F noterat,              21/32 tunnor.
      Åker uthij Kalfuetomptan medh F noterat,              5/16 tunnor.
      Höö uthij samma tompt medh,                                1 las.
      Åker uthij Rootbäcken medh F noterat,                 9/32 tunnor.
      Höö ibidhem,                                                         1 las.
      Höö uthij enn ängh, kallas Biusswicka som ähr
      specificerat uthij Wästerhemmanet och ähr med K noterat,
                                                                                   5 las.
      Höö uthij Gierdzlindherna,                                     1 1/2 las.
      Höö uthij Hussetomptan medh F noterat,               1/2 las.

G.  Nilz Nilszon i Mijlszb11 på Norr
      hemmanet, ägher och uthij dhetta hemmanet uthsäde
      dhett enna åhret,                                                   7/32 tunnor.
      Dhett andhra åhret,                                               5/32 tunnor.
      Höö uthij Alddherbäcken medh G noterat,            1 las.
      Åker ibidem,                                                         1/8 tunna.
      Åker i Kiälletäppan medh G noterat,                     1/4 tunna.

H.  Matz Erickszon ibidem, ägher och
      i dhetta hemmanet uthsäde dhet enna åhret,            3/16 tunnor.
      Höö uthij Alddherbäcken med H noterat,             1 las.
      Åker ibidhem medh H noterat,                              1/32 tunna.
      Åker uthij Kielletäppan med H noterat,                3/32 tunnor.
      Höö ibidhem,                                                       1/4 las.

I.   Matz Tynneszon ibidem, äger och uthij
      dhetta hemmanet änghessfiällar uthij Store-
      haghen medh I noterat, höö                                 1 las.
      Åker ibidhem medh I noterat,                              1/16 tunna.

K.  Matz Knutszon i Nordenbärgh i
      Nyboo fierdingen, ägher uthij Skåltäppan medh
      K noterat, höö                                                   3 las.
      Höö uthij Finsketäppa och med K ,                    4 las.

M.  Oloff Pedherson i Biörckeledh ägher
      uthij Lombtiärnss täppa medh M noterat, höö    3 las.

L.  Erick Lareszon i Biörkeledh ägher uthij
      Skåltäppan medh L noterat, höö                       2 las.
      Höö uthij Sönlöss täppan medh L noterat,         1 las.

N.  Hansz Eickson12 i Bobärgh i Nybo fier-
      dingen, åker uthij Siööhaghen medh N onterat,  1 1/8 tunna.
      Höö uthij samma hagee,                                     3 las.
      Andherss Ericksson ibidhem, ägher i samma
      haghe, höö                                                        2 1/2 lass.

O.  Andhers Jönsson i Kärttilla13 i Tåhrsångz
      sockn, ägher enn ängessfiäll uthij samma
      haghe medh O noterat,                                     1/2 las.

P.  Hans Nilszon i Udsarffue i Nybo
      fierdingen, ägher uthij Sönnlösstäppa medh P noterat,
      höö                                                                  2 las.

Q.  Meckel Meckelszon i Nordanbärgh i
      Nyboo fierdingen, ägher och uthij Sönlösstäppan medh
      Q noterat, höö                                                 2 las.

S.  Laresz Månszon i Bobärgh i Nybo
      fierdingen, ägher och uthij enn täppa, kallas
      Sönlösstäppan, höö                                           2 las.

      Sqwältte qwarnar till hele byn
      medh X notratt14, brukass hööst och wår.
      Till förbemälte by ähr skogh till wedh och
      gierdzlee. Lijtett mulebethe och lijtett
      fijskee watn i Öffwer och Ytther siön.


(Karttext vänstra sidan:)
Myrewålz ängh, kallas Hoobärgz ängan, hårdwalz ängz båtn.
Bärgh och skogh på denna sidhan.
Hårdewalz angh15, kallas Rijsshagen.
Kallas Biusswijkan, myrewalz ängh.
Myrewalz båtten.
Hårdewalz wreth.
Hårdewalz ängh, kallas Täppan.
Kalla<s> Tächtan, ler jordh.
Leriordh.
Kallas tächtängan, hårdhewalz ängh.
Onyttigh myra.
Skogh och mule-be-te på dhenna sidhan.
Grund leriordh.
Leriordh.
Kallas Tächtängan.
Trädes åker, leriordh.
Trädes åkeren, leriordh öffuer allt.
Sädhes åker, lerjordh. öffuer altt.
Myrewalss ängh.
Hårdewalz ängh, kallas Hagen.
Kåltäppor.
< >dhess åkeren.
Åker myran, kallas Åker myran.
Leriordh.
Leriordh.
Trädess åkeren.
Leriordh.
Starck ler iordh öffuer alt, sädhess åkeren.
Her möther  bärgh och skogh på dhenna sidhan.
Kalfwetäppa.
Ytter siön.
Kallas Kalf <    > terna, hårdewalz ängh.
Kalass Kalfuetomp-tan.
Kal-las Husstomptan.
K< >ltäppan
Kallas och Kiältäppan.
Ler iordh, trädes åkeren.
Myra.
Huss tompt-terna.
Trädes åkeren, starck ler jordh.
Grund ler iordh.
Kallas Kielltepperna.
Kallass Storhagen, hårdwalz ängh.
Grund ler ijordh.
Ler iordh.
Kallas Aldder bäken.
Hårdh walz ängh.
Myrewalz båttn.
Ler iordh.
Kallas Storehagen, hårdewalz ängh.
Ler iordh.
Ler iordh.
Ler iordh.
Sönlös täppan, skarp hårdwals ängh.
Kallas Sönlös täppan, hårdwals ängh.
Kallas Siööhaghen, hårdhewalz ängh.
Ler iordh.
Sönlöss täppan, hårdewalz ängh.
Kallas Finske täppan, skarp hårdewalz ängh.
Myra.
Kallas Skåltäppan, skarp hårdwalz ängh.
Ler iordh.
Lombtierns täppan, hårdewalz ängh.

(Karttext höger sida:)
Öfwer siöen.
Kallas Tächtan, hårdewalz < >ngh.
Sk<  > och mule-be-te på dhenna sidhan.
Karfuetappa16.
Leriordh.
Ler jordh.
Leriordh.
Kallas Kalffuetäppan.
Lindh.
Lindh.

Grundh leriordh.
Slogh myra.
Skogh och mule-be-te påå dhenna sij-dhan.
Kallas Hästehagen.
Wrett, beblandatt medh star och hårdewalz båtn.
Täppa.
Obrukad täppa.
Skarp hårdwalz ängh.
Kallas Kiellemyran, skarp hårdewalz ängh.
Grundh ler iordh.
Kallas Kiellemyre täpperna.
Täpperna, hårdewalz ängh.
Ler iordh.
Bärgh och  <   > på dhen-na sidhan.
Onytytigh17 myra.
Ler mylla.
Myre walz båttn.
Kiellemy-ran.
Hårdewalz båttn < > lass, Kielboo täppan.
Myre walz båtn öfwer alt.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


(Text på baksidan, delvis otydbar p.g.a konserveringen:)
<   >Säthers lähn, Tuns sochn.
Nummero 4.

______________________
1Fel för nummero?
2Fel för ähr.
3Vid konserveringen av kartan har högra delen sammanfogats 1 rad för lågt.
4Fel för åhret.
5Fel för Biörckenässet.
6Fel för siön.
7Fel för Jöranszon?
8Fel för äger?
9Fel för haghee.
10Fel för uthsädhee.
11Fel för Mijlleszbo.
12Fel för Erickson.
13Fel för Kårttilla?
14Fel för noteratt.
15Fel för ängh.
16Fel för Kalfuetäppa.
17Fel för Onyttigh?