U3:155-6


(Rubrik:)
Sätters lähn, Tuna sochn, Nybo fierdingh.


(Delningsbeskrivning:)
      Millessboo offwan siöen.

I.   Jöran Hanson ibidem, haffuer
      bygt sigh uthur Wäster hemmanet i Millessboo
      och till dhetta hemmanet offwan siön och ähr
      dhess äghor noterat och specificerat som effter fijölger.
A.  Uthsädhee dhet enna åhret medh A noterat,                    4 1/16 tunna.
B.  Dhet andhra åhret medh B noterat,                                 4 9/16 tunnor.
C.  Obruckat åker uthij enn täppa medh C noterat,              11/16 tunnor.
      Bruckatt åker uthij samma täppa och medh C noterat,    3/16 tunnor.
      Höö uthij samma täppa medh C noterat,                         1 1/2 las.
D.  Höö uthij Täcktan medh D noterat,                                  4 las.
      Åker uthij Täcktan, doch utij samma äng med D noterat3/16 tunnor.
E.  Åker uthij enn wrett medh E noterat,                                1/4 tunna.
      Höö uthij samma wrett medh E noterat,                           1 las.
      Höö uthij gierdzlindherna,                                                 1 las.
F.  Humblegårdh medh F noterat.
G.  Kåltäppa medh G noterat.
      Dhenne förbemält Jöran Hansson hafwer mäst sin
      ängh uthij Dalewijck i Wijcka sockn.

H.  Per Laresson i Dalewijck i Tåhrssångz sockn, ägher
      uthij dhetta hemman uthsädhe dhet enna åhret medh H noterat1/2 tunna.
      Dhet andhra åhret medh I noterat,                                    3/16 tunnor.
      Höö uthij enn wreet medh K noterat,                               1 las.

L.  Erick Matzsson i Åssen i Nybo fierdingen, ägher
      höö uthij enn swedh medh L noterat,                               3 las.
      Höö uthij Täppan medh L noterat,                                     1/2 las.

M.  Nilss Nilsson i Tosareby i Nybo fierdingen,
      ägher uthij enn swedh medh M noterat, höö                     1 las.
      Enn ängh, kallass Nässtäppan medh N noterat, höö         2 las.

O.  Matz Hansson i Tosarby i Nybo fierdingen, ägher
      uthij enn ängh, kallas Domängan och medh O noterat, höö  2 las.
      Hustru Karijn i Tosarby i Nybo fierdingen, ägher och uthij samma
      ängh och ähr medh O noterat, höö                                   2 las.
      Gamle Andhers Nijlsson ibidem, ägher och uthij samma
      ängh, ähr medh O noterat,                                               1 las.     
      Matz Hansson i Wijcka sochn Dalewijck, ägher
      och uthij samma Domängh, åker medh O noterat,             11/16 tunnor.
      Matz Hansson i Wijcke sochn Dalewijck, ägher och uthij
      samma ängh, ähr medh O noterat, höö                             1 las.
      Unge Andherss Nilsson i Tosareby i Nybo fierdingen,
      ägher och uthij samma ängh, ähr medh O noterat, höö      2 las.

P.  Jönss Sijmmonsson i Wästare Mijllszbo, ägher her uthij
      enn ängh, kallass Täcktan, ähr medh P noterat, höö         6 las.
      Knut Simmonsson ibidem ägher och uthij samma ängh
      medh P noterat, höö                                                       2 1/2 las.
      Matz Jöransson ibidhem, ägher och uthij samma ängh
      medh P noterat, höö                                                       3 las.
      Andherss Jönsson ibidhem, ägher och uthij samma ängh,
      höö                                                                                 1 las.
      Nijlss Nilsson i Mijllssboo på Norr hemmanet , ägher
      och uthij samma ängh, kallas Täckttan, höö                      3 las.

Q.  Johan Pedherszon i Millssbo på Södher hemmanet,
      ägher och uthi samma täckt medh Q noterat, höö            10 las.
      Åker uthij samma täckt,                                                  7/16 tunnor.
R.  Åker wrett medh R noterat, kommer och Johan Person till,
                                                                                            7/32 tunnor.
      Höö uthij samma wreet,                                                  4 las.
S.  Höö uthij Suen medh S noterat,                                      6 las.
T.  Jöns Laresson i Hooln i Nybo fierdingen, ägher
      uthij Dywijikss täppa medh T noterat, höö                      6 1/2 las.
      Andherss Oloff i Hooln ägher och utij samma täppa,
      höö                                                                                5 1/2 las.
U.  Nilz Nilsson i Norr Mijlssboo, ägher uthij Biörcke-
      nässett och ähr medh U noterat, höö                              4 las.
      Matz Tynnesson i Norr Milssboo, ägher och uthij samma
      ängh, höö                                                                       2 las.
      Matz Ericksson i Norr Mijlbo1, ägher och uthij Biörcke-
      nässett, höö                                                                    4 las.
      Erick Jakobsson ibidhem, ägher och i Biörckenässett,
      höö                                                                                4 las.
W.  Andhers Andhersson i Bomsarffua i Nybo fierdingen,
      ägher och uthij Biörkenässet teghar och ähr medh W noterat,
      höö                                                                                1 1/2 las.
W2.  Hustru Ingebor i Bomssarffue, ägher och uthij Biörckenässet
      på samma tegar medh W noterade, höö                          1 1/2 las.
X.  Jöns Nilsson i Fergheby i Morbygge fierdingen,
      ägher och utij dhetta hemmanet en ängen fiäll i
      Domängan belägen och ähr  medh X noterat, höö           1 las.
Y.  Andhers Oloffsson i Holn i Nybo fierdinghen, ägher och
      enn engh, kallas Dywijckss täppan och ähr medh Y noterat,
      höö                                                                                10 las.

      Till förbemälte hemman ähr skogh och mulebete till nöö-
      torfftan. Fijskee watn i Öffwer siön.
      Och ähr offwan bemälte Dywijckzz täppan medh
      Y noterat, af nämbden uthsyntter till fäfott. Emädhan som
      Mijllssboo karllarna och Hoole karllarna om förbemälte
      täppa hafwer warrijtt trätssne. Nu ähr denna förbemälte täppa
      af  Hoole karllarna åther emott lagh och doom enn tredie-
      dhell större inlagdher ähn hon för warijtt hafwer.
      Dhetta hafuer gambla män för migh berättat.
Z.  Matz Erichsson i Norr Mijlssbo, ägher en änghes fiäll
      uthij Täcktan medh Z noterat, höö                                 3/4 lass.


(Karttext:)
Skogh och bärgh påå dhenna sidhan.
Kallas Täcktan, hård walz ängh.
Skogh och mulebete på denna sidan.
Skogh och mulebete på denna sijdan.
Grund leriord, kallas Wret.
Hård walz ängh, kallas Täcktan, hårdh walz ängh.
Skogh och mule-bete på dhenna sijdhan.
Sädhes åkern, ler iordh.
Kallas Suedh, myre walz angh3.
Myre walz båtn.
Kåltappa4.
Humblegårdh.
Sädhes åkern, leriordh.
Suedh, hårdewälz ängh.
Trädes åkern, ler iordh.
Täppan, hårdh wal<  >
Kal las Wrett, hård walz äng.
Kallas Domänghan, hård walz äng.
Ler iordh, Täppan obrukad.
Skarp täcktan, hårdh walz ängh.
Myrewalz ängh.
Leriord.
Myra, onyttigh.
Näsz täppan, hårdh walz ängh.
Hårdh walz ängh.
Öfwer siöen.
Kallas Biörkenäset, hård walz ängh.
Skogh och mu<le>bete på dhenna sidhan.
Skogh och mulebete påå denna sidhan.
Leriordh.
Täcktan, hårdwa< > ängh.
Biörke näset.
Skogh och mulebetee på dhen-na sijdhan.
Dywijckz täppan, hårdwalz ängh.
Dywijckz täppan, hård wålz ängh.
Kallas Suen, hård walz ång5.


(Under skalan:)
Scala ulnarum


(Baksidan:)
Mi<  >boo offuan siön,  Säters lähn,  Tuna sochn.
nummero 5.

____________________
1Fel för Mijlsbo.
2W med 2 prickar ovanför.
3Fel för ängh.
4Fel för Kåltäppa.
5Fel för äng.