U3:159-60


(Rubrik:)
Sätters lähn,  Tuna sochn,  Nybo fierdingh.


      Notarum explecatio.

      Bobärgh och Biörkeledh liggia i tegeskiefte
      både i åcker och ängh.
      Bobärgh ähre tu hellgiärdz skattehemman.
      Uthi Wästerhemman äga desse efftershrefne och
      ähre dess ägor noterat och specificerat som effterfölier.

A.  Hans Erichsson i Bobärgh, äger uthsede det ena åhret,      1 7/8 tunna.
      Det andra åhr< >t,                                                           1 23/32 tunna.
      Höö uthi Biurängian,                                                         4 lass.
      Åker uthi Giärdan med A noterat,                                     7/16 tunna.
      Höö uthi samma giärde,                                                    1 1/4 las.
      Åcker uthi Lissleängen med A noterat,                             1/8 tunna.
      Åker uthi Nygiärdet medh A noterat,                               1 5/16 tunna.
      Obrukat åker   uthi samma giärde med A noterat,             5/16 tunna.
      Höö uthi samma Nygiärde,                                               1 laas.
      Höö uthi Biurängz tomptan med A noterat,                       1/2 las.
      Höö uthi Huusstomptan medh A noterat,                          1 las.
      Höö uthi een ängh i Långehagen belägit och kallas
      Bobärgz Bergefellet, noterat och specificerat folio    .
      Höö uthi Siööhagen, fins på then taflan medh nummero 4.
      Höö uthi Gierdslindorne,                                                   1/2 las.
      Kalfueteppa medh A noterat.

D.  Issraell Olufsson ibidem, uthsede det enna åhret,               1 3/8 tunnor.
      Det andra åhret,                                                               25/32 tunna.
      Höö uthi Biurängie,                                                          2 1/2 las.
      Åcker uthi Giärdet medh D noterat,                                  5/16 tunnor.
      Höö uthi samma Giärden,                                                 1 1/4 las.
      Obruckat åker i Nygiärdet medh D noterat,                     3/32 tunnor.
      Höö ibidem,                                                                     1/2 lass.
      Åcker uthi Lissleänge med D noterat,                               1/32 tunna.
      Höö uthi Biurängz tompterne med D noterat,                    1 1/4 lass.
      Höö uthi een ängh i Långehagen belägen, kallas
      Boobärgz Bergefelle, noterat och specificerat folio   .
      Höö uthi Storsueden i bemälte äng belägen, noterat och specificerat folio  .
      Höö uthi Fännemyran i förbemälte äng belägen,
                  noterat och specificerat folio   .

H.  Jöran Erichsson ibidem, uthsede det ena åhret,                  2 tunnor.
      Det andra åhret,                                                               3 15/32 tunnor.
      Höö uthi Biurängie,                                                          7 las.
      Höö uthi Giärdan med H noterat,                                     5 las.
      Höö uthi Nygiärdstäppan medh H noterat,                       1 laas.
      Åcker uthi Lissleängen med H noterat,                             1/4 tunna.
      Höö uthi Biurängz tomptan med H noterat.
      Höö uthi Biurängz tomptan medh H noterat,                     2 1/2 las.
      Höö uthi Huustompan med H noterat,                              1 1/2 las.
      Höö uthi enn eng i Långhagen belägen och
      kallas Bobergz Bergefelle, noterat och specificerat folio   .
      Höö uthi Storsueden uthi förbemälte äng belägen,
      noterat och specificerat   folio   .
      Höö uthi Musseknättan i samma äng belägen,
      noterat och specificerat folio   .
      Humblegårdh medh H noterat, till enn                               160 stenger.
      Enn kalfuetäppa medh H noterat.

G.  Gamle Anders Erichsson ibidem, uthsede det ena åhret,    1 7/8 tunna.
      Det andra åhret,                                                               1 27/32 tunna.
      Höö uthi Biurängie,                                                           4 lass.
      Åcker uthi Giärden med G noterat,                                   5/32 tunnor.
      Höö der sammestädes,                                                     3 1/2 las.
      Åcker uthi Lissleänge med G noterat,                                3/32 .
      Obruckat åcker i Nygiärdet med G noterat,                      3/32.
      Höö uthi Biurängz tompan med G noterat,                        3 laas.
      Höö uthi enn engh uthi Långehagen belägit, kallas
      Bobärgz Bergefelle, noterat och specificerat folio   .
      Höö uthi Siöhagen, noterat och specificerat på then taflan
      med nummero 4.
      Höö af Nyängian i Långehagen belägit, noterat och specificerat folio  .
      Höö uthi Gierdslindorne,                                                   1/2 las.

K.  Scharpe giärdet ähr bygdt uthur Westerhemmanet
      i Bobärgh och ähr uthi tegeschieffte belägit både i åcker
      och enng medh Bobärgh och Biörkeledh.
      Daniel i Skarpegiärdet, uthsede det ena åhret,                   1 15/32 tunnor.
      Det andra åhret,                                                               1 1/4 tunna.
      Åcker uthi Gierden medh K noterat,                                7/32 tunnor.
      Höö der sammestädes,                                                     1 las.
      Åcker uthi Nygiärdet,                                                       1 1/16 tunna.
      Höö der sammastädes,                                                     8 las.
      Höö uthi Huustomptan med K noterat,                             1 1/4 las.
      Höö af Gierdslindorne,                                                     1 las.
      Höö uthi Storsweden i Långehagen beläget, noterat
               och specificerat              folio.
      Höö af Nöteskogen i samma ängh belägen, noterat
                  och specificerat        folio  .


      Notarum explecatio

I.   Hustru Karin ibidem, uthsår det ena åhret,                        9/16 tunnor.
      Det anda åhret,                                                               11/16 tunnor.
      Åcker uthi Gierden medh I noterat,                                 1/16 tunnor.
      Höö der sammastädes,                                                    3/4 lass.
      Höö uthi Nygiärdet medh I noterat,                                 4 lass.
      Höö uthi Gierdetzslindorne,                                             1/4 las.
      Höö af Nötteskogen i Långehagen belägit, fins uthi Nybo fierdingen
      noterat och specificerat     folio  .

M.  Anders Michelsson i Kårtilla i Tårssångers sochn.
      Uthsede det enna åhret,                                                  13/32 tunnor.
      Höö uthi Nygiärde.
      Höö uthi Storsweden i Långehagen belägit ihopa med Daniel i Sckarpe-
      giärdet beläget, noterat specificerat folio,                        2 lass.

U.  Hans Matzon i Mora i Nybo fierdingh, uthsede det ena åhret,  13/32 tunnor.
      Det andra åhret,                                                             7/32 tunnor.
      Höö uthi Giärden medh U noterat,                                  1/2 las.

W.  Jacob Andersson i Kårtilla i Tårsångers sochn.
                   Uthsede det enna åhret,                                    7/32 tunnor.
      Det andra åhret,                                                            1/16 tunna.
      Höö uthi gierden,                                                          1/2 las.

Ä.  Peder Jönsson i Hiertebo i Sckiersiöö fierdingh, uthsede det ena åhret,  1/4 tunna.

Z.  Hustru Kirstin i Kråckemyra i Nybo fierding, uthsede det enna åhret,  7/16 tunnor.
      Det andra åhret,                                                            9/16 tunnor.
      Höö uthi Gierden medh Z noterat,                                1/2 las.
      Höö uthi Biurängztompterne med I noterat,                   1 1/4 las.

      Uthi Österhemmanet äga desse efftershrefne och ähre
      dess ägor noterat och specificerat som effterföljer

E.  Jöran Mortensson i Bobärgh, uthsede det ena åhret,      1 7/16 tunnor.
      Det andra åhret,                                                           2 tunnor.
      Höö uthi Biurängian,                                                    5 las.
      Åcker uthi gierda,                                                        1/2 tunna.
      Höö ibidem,                                                                2 1/4 las.
      Höö uthi Nygiärdet medh E noterat,                             1 las.
      Obruckat åcker ibidem,                                               1/8 tunna.
      Åcker uthi Sweden medh E noterat,                            1/2 tunna.
      Höö uthi samma suedh,                                               2 las.
      Höö uthi Biurengztompterne medh E noterat,              3 las.
      Höö uthi Gierdzslindorne,                                            1/2 las.
      Höö uthi Fänngemyra, noterat och specificerat folio.
      Höö af Stumbgiärdet i Långhaghen belägit, noterat och specificerat folio.
      Höö af Nöteskogen och i Långhaghen belägit, noterat och specificerat folio  .

B.  Lars Månsson ibidem, uthsede det enna åhret,             2 9/32 .
      Det andra åhret,                                                         1 29/32 .
      Höö i Biurängie,                                                         5 lass.
      Åcker uthi Gierdan medh B noterat,                           1/2 tunna.
      Höö uthi samma gierde,                                             2 1/2 las.
      Obruckat åcker i Nygiärde,                                       3/16 tunnor.
      Åcker uthi Sweden medh B noterat,                          1/8 tunna.
      Höö uthi samma suedh,                                              3 las.
      Höö uthi Biurängztompterne medh B noterat,             2 1/2 las.
      Höö uthi Biurängian af några engiesfieller som ähre kiöpte ifrån
      Kiellarfue i Skomsareby åfuan broon i Tuna sochn med
      B noterat,                                                                 1 1/2 las.
      Åcker uthi samma ängh medh B noterat,                    1/8 tunna.
      Höö uthi Huustomptan med B noterat,                       1/2 las.
      Höö uthi Gierdslindorne,                                            1/4 las.      
      Höö uthi åckertomptan med B noterat,                      1 las.
      Höö uthi Söönlööstäppan, noterat och specificerat på
      then taflan nummero 4.
      Höö uthi Fännemyran i Långhaghen
      belägen, noterat och specificerat folio  .
      Höö af Spiutan i Långhagen belägen och
      ähr illack skarp hårdwalsäng, noterat och
      specificerat folio   .

C.  Unge Anders Erichsson ibidem, uthsede det ena åhret,  1 3/16 tunnor.
      Det andra åhret,                                                          1 9/32 tunnor.
      Höö uthi Biurängie,                                                      3 1/2 las.
      Höö uthi Gierdan med C noterat,                                 2 las.
      Åcker uthi samme Gierdan,                                          7/32 tunnor.
      Obruckat åker uthi Nygierde med C noterat,               11/16 tunnor.
      Höö der sammastädes,                                                1/3 las.
      Höö uthi Biurtomptan med C noterat,                          1 1/2 las.
     
Höö uthi Nygiärdstäppan,                                            1/2 las.
      1 kohltäppa med C noterat.
      Höö uthi Fännemyra i Långhagen belägen,
      noterat och specificerat.
(Fortsättning längst upp till höger:)


F.  Erich And1 i Raffwelssboo i Nybo fierdingen, uthsede
      det enna åhret,                                                          3/16 tunnor.
      Obruckat åcker uthi Nygiärdet med F noterat,          3/32 tunnor.

T.  Matz Andersson i Åssen i Nybo fierding.
      Uthsede det enna året,                                              11/32 tunnor.
      Det andra åhret,                                                       5/32 tunnor.
      Höö i Giälan2 medh T noterat,                                 1/2 las.
      Åcker uthi samma Gierden med T noterat,               5/32 tunnor.
      Höö uthi Biurängztomptan med T noterat,                1/2 las.

Ö.  Peder Larsson i Hoolen i Nybo fierdingh.
      Uthsede det enna åhret,                                           5/32 tunnor.

      Biörkeledh ähr tu skattehemman.
      Uthi Westerhemmanet äga desse effterschrefne, och dess
       ägor ähr noterat och specificerat som effterföljer.

L.  Erich Larsson i Biörkeledh, uthsede det enna åhret,  2 5/32 tunnor.
      Det andra åhret,                                                     2 7/8 tunnor.
      Höö uthi Biurängian,                                               6 las.
      Åcker uthi Gierdan med L noterat,                         1 1/8 tunna.
      Höö der sammastädes med L noterat,                    7 las.
      Höö uthi Lissle engztäppan med L noterat,             1 laas.
      Höö uthi Stortäppan med L noterat,                       3 las.
      Åcker uthi Kalfuetäppan med L noterat,                 3/32 tunnor.
      Höö uthi samma täppan,                                         1/2 las.
      Höö uthi Tiältomptan med L noterat,                      2 las.
      Höö uthi Gierdeslindorne,                                       1 1/2 las.
      Höö uthi Söönlööstäppan, noterat och specificerat på then
      taflan med nummero fyra.
      Höö uthi Skåltäppan, noterat och specificerat på then taflan
      medh nummero 4.
      Höö uthi Waturöödh
      Höö uthi Kielengen      } i Långhagen belägne, noterat specificerat folio  .
      Höö af Grinhoolen
      Obrukat åker i sädhesgierdeth,                               13/32 tunnor.


      Notarum explecatio.

N.  Oluf Persson ibidem, uthsede det enna åhret,           2 21/32 tunnor.
      Det andra åhret,                                                      3 9/16 tunnor.
      Höö uthi Biurängie,                                                 7 laas.
      Höö uthi Lissleängie med N noterat,                        4 lass.
      Åcker uthi samma enngh,                                         1/8 tunna.
      Höö uthi een åckertompt medh N noterat,               1 lass.
      Höö uthi Loombtierens täppan, noterat och specificerat på
      then taflan medh nummero 4.
      Höö uthi Stumbgierdet i Långhaghen, noterat och
      specificerat folio                   14.
      Höö i Biörkeleds Biörkan och i Långehagen
      belägit, noterat och specificerat folio  14.
      Höö uthi Gierdslindorne,                                          2 lass.

      Uthij Österhemmanett äga
      desze eftershrefne.

S.  Anders Jönsson i Biörckeledh, uthsede det enna åhret,  2 3/16 tunnor.
      Deet andra åhret,                                                      1 13/16 tunnor.
      Höö uthi Biurängie,                                                   3 laas.
      Åcker uthi samma engh med S noterat,                     1/16 tunna.
      Höö af dhe tegar som han hafuer kiöpt af Kiellarfue
      i Skomsareby fierdingh åfuan broon med S noterat,   2 1/2 las.
      Åcker uthi Giärdan medh S noterat,                         27/32 tunnor.
      Höö uthi samma Giärdan,                                          2 1/2 las.
      Höö uthi Lissleängie medh S noterat,                        2 las.
      Höö uthi tuenne åckertompter med S noterat,           2 laas.
      Höö uthi een huustompt medh S noterat,                   1 laas.
      Höö uthi Stortäppan medh S noterat,                        1 laas.
      1 kåltäppa medh S noterat.
      Höö af Holsmooran
      Af Trätächtan             }  uthi Långehagen belägnee,
      Af Fännemyran               noterat och specificerat folio  14.

R.   Anders Matzon ibidem uthsede det enna åhret             2 3/32 tunnor
      Det andra åhret                                                           2 5/8 tunnor
      Höö uthj Biurängie                                                      5 laas
      Åcker uthj giärdan med R noterat                               13/32 tunnor
      Åcker uthj Tiältomptan med R noterat                         7/32 tunnor
      Höö uthj samma tompt                                                1 las
      Höö uthj åkertomptan med R noterat                           1/2 lass
      Höö uthj skogzeengh medh R noterat                           2 las
      Höö uthj gierdzlindorna                                                1/2 las
      Höö af Fännemyran     }  vthj Långehagen belägne
      Höö af Muus knetan         noterat och specificerat folio 14.


Q.  Anders Olufsson i Bommesarwe i Nybo fierding
      äger i bemälte hemman.
      Uthsede det enna åhret,                                            5/16 tunnor.
      Det andra åhret,                                                       11/32 tunnor.
      Höö uthi Biurängian af några tegar med Q noterat,   1 1/4 las.
      Höö uthi Giärdan med Q noterat,                            1 las.
      Höö uth Lissle ängie med Q noterat,                        1/2 las.
      Höö af een teegh i Tiälltomptan med Q noterat,       1/4 las.

X.  Jöran Olufsson i Åkre i Nybo fierding.
      Uthsede det enna åhret,                                           15/32 tunnor.
      Deet andra åhret,                                                     11/16 tunnor.
      Höö uthaf een teegh i Biurengiann med X noterat,    1/2 las.
      Höö uthi Giärdan med X noterat,                            2 las.
      Åcker uthi samma Giärdan,                                     1/8 tunna.
      Åcker uthi Tiältomptan med X noterat,                   5/32 tunnor.
      Höö uthi Huustomptan medh X noterat,                  1/4 las.
      Höö uthi Lissleängian med X noterat,                      2 las.
      Höö uthi Stortäppan med X noterat,                       1/2 las.

Y.  Jöns Simonsson i Millesboo i Tårssång sochn.
      Uthsede det ena åhret,                                             5/8 tunnor.
      Det andra åhret,                                                      9/16 tunnor.
      Höö af een teeg i Biurängie medh Y noterat,            1/4 las.
      Höö uthi Giärdan med Y noterat,                            1/2 las.
      Åcker uthi samma Giärdan med Y noterat,              1/32 tunna.
      Höö uthi Huustomptan med Y noterat,                    1/2 las.
      Höö uthi Stoortäppan med Y noterat,                     4 las.
      Åcker uthi samma täppa,                                         5/16 tunna.

Å.  Matz Knutzon i Nordanbärgh i Nybo fierdingh.
      Uthsede det enna åhret,                                           21/32 tunnor.
      Deet andra åhret,                                                    21/32 tunnor.

2.   Peder Jacobsson i Naglarby i Morbygge fierdingh.
      Höö af några engiesfieller uthi Biurengie
      med 2 noterat,                                                        1 laas.
      Åcker uthi samma eng med 2 noterat,                      1/16 tunna.


3.   Anderss Månsson i Öfuer
      Swerssiö i Norbygge fierding
      äger några eengzfieller i
      Biurengie med 3 noterat, höö                                   2 1/2 las.
      Åcker uthi samma eng med 3 noterat,                      1/16 tunna.
      Höö af en engiesfiel i gierdslindorne
      med 3 noterat,                                                         1/4 las.

4.   Ingiel Nilsson på Nybärget i Schedwe sochn,
      äger och eengiesfieller uthi Biurengie
      med 4 noterat, höö                                                 1/2 las.
      Åcker uthi samma engh med 4 noterat,                   3/16 tunnor.

      Till thenne by ähr skogh till weedh och
      gierdzle liten, muulebette och littet.
      Fiskiewatten något uthi älfuen.

5.   Enn holma kommer Biörkeleds byn till,
      höö                                                                       1 lass.
6.  Enn holme kommer Bobergz byn
      till, höö                                                                  1 lass.(Karttext:)
Hårdewals enng, kallas Sue-den.
Starr hårdewals täppan.
Skarp hårde wallz täppa, kallas Stor