U3:2-3(Rubrik:)
Tuna sochen,  Hässze fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Berg och Sweeden ähra tilhopa tree
      skattehemman och ähre uti tegeskiffte
      både i åker och eng belegne, och
      äga alla tillhopa  27 tunnor landh.
A.  Utsäde till heele byen det ena åhret,                   30  tunnor.
B.  Det andra åhret,                                                21 15/16  tunnor.
C.  Höö till heele byen aff Öössmyren,                    36  lass.
D.  Höö uthi Lissle Engian, tilhopa                            8  lass.
E.  Åker uthi Wretbacken,                                       2 3/4  tunnor.
      Höö der sammastedes,                                      4  lass.

      Specialis explicatio.

1.   Erich Andersson i Bergh,
      äger uthi Wester hemmanet,                               4 1/2  tunnor land.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                       5   tunnor land.

B.  Det andra åhret,                                                 3 9/16  tunnor land.
C.  Höö uthi Össmyran,                                            6  las.
D.  Höö uthi Lizleangen1,                                         1 15/16  las.
E.  Åker uthi Wretbaken,                                         7/16  tunnor land.
      Åker uthi Store täppan medh E x
      noteratt,                                                            2 1/8  tunnor land.
      Höö uthi samma täppa,                                      6  las.
      Höö uthi Knoostäppan medh F noterat,             2  las.
      Åker i Gatetäppan mz G noterat,                       3/8  tunnor land.
      Höö uthi Öfwertäppan mz 13 noterat,               4  las.
      Åker uthi Kiältäppa medh
      H noterat,                                                          1  tunna land.
      Höö uthi samma täppa,                                      1  las.
      Åker uthi Wretbacketäppa
      medh I noteratt,                                                3/4  tunnor land.
      Höö uthi Wretebaken mz E noterat                  5/8  las.
      En åkerwret med K noterat,                            11/16  tunnor land.
      Höö uthi samma wret,                                      2  las.
      Höö uthi ö.

2.   Anders Knutzon ibidem, 
      äger uthi förbemälte hemman,                          4 1/2  tunnor land.
A.  Uthsäde det ena åhret uthi
      Österåkren,                                                     5  tunnor.
B.  Det andra åhret uthi Wester-
      åkren,                                                             3 9/16  tunnor land.
C.  Höö uthi Össmyran,                                         6  las.
D.  Höö uthi Lissleangen1,                                     1 5/16  las.
E.  Höö uthi Wretbacken,                                      5/8  las.
      Åker uthi samma Wretbake,                            7/16  tunnor land.
      Höö uthi Nyangen1 medh
      L noterat,                                                        8  las.
      Åker uthi samma Nyäng,                                 3/4  tunnor land.
      Åker uthi een wret medh
      O noteratt,                                                      5/16  tunnor land.
      Höö uthi Kiäletäppan medh
      K noteratt,                                                     2  las.
      Åker uthi samma täppa medh
      K noteratt,                                                     11/16 .
      Åker uthi Wretbacktäppan
      medh M noterat,                                            3/4  tunnor land.
      Åker uthi Bärmyretäppan
      medh P noteratt,                                            13/32  tunnor land.
      Höö uthi samma täppa,                                  4  las.
      Höö i Gatetäppan medh
      T noterat,                                                      2  las.
      Höö uthi Knoosängen med
      F noterat,                                                      2  las.

      Desse efterschrefne äga uthi
      Millan hemmanet och ahre2 des
      ägor noterat och specificerat som effter-
      fölier.

3.   Anders Erichsson i Bergh,
      äger uthi förbemälte hemman                       2 5/8  tunnor land.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                  2 7/16  tunnor land.
B.  Det andra åhret,                                            2 1/16  tunnor land.
C.  Höö uthi Össmyran,                                      3 1/2  las.
D.  Höö uti Lissleängen,                                      3/4  las.
E.  Höö uthi Wretbacken,                                   3/8  las.
      Höö uthi sweden medh U noterat,                6  las.
      Åker uthi samma swedh,                               1/4  tunnor land.
      Åker uthi Kiältäppan med
      W noteratt,                                                   7/32  tunnor land.
      Höö uthi samma täppa,                                 1 1/2  las.
      Åker i Wretbackan medh
      E noteratt som förbemälte är,                        1/4  tunnor land.      Notarum explicatio.

      Åker uthi een tapa3 med X noterat,               3/32 tunnor land.
      Höö aff een ängestääppa med
      Y noterat,                                                     1/2  las.
      Höö uthi Hörnetäppan medh
      Z noterat,                                                      3/4  tunnor land.
      Åker uthi Älfwetäpporna
      medh Å noterat,                                            5/16  tunnor land.
      En ängestäppa medh IJ noterat,
      fins folio 4,                                                    1  las.
      Äger åker i een täppa medh
      IS noterat,                                                     3/16  tunnor land.

4.   Niels Michelsson ibidem,
      äger och uthi förbemälte hemman,                 4  tunnor land.
A.  Uthsade4 det ena åhret,                                  4 7/16  tunnor land.
B.  Det andra åhret,                                             3 3/16  tunnor land.
C.  Höö uthi Össmyran,                                       5 5/16  las.
D.  Höö uthi Lissleängen,                                     1 3/16  las.
E.  Åker uthi Wretebacken,                                  3/8  tunnor land.
      Höö der sammestädes,                                   9/16  las.
      Höö uthi Wretebacketäpporna med
      Ä noterade,                                                   4  las.
      Höö uthi den täppan mz  Z noterat,               1 1/4  las.
      Åker uthi een täppa med O noterat,              3/8  tunnor land.
      Åker uthi een täppa med Ö noterat,              5/16  tunnor land.
      Een ängestäppa medh 11 noterat,                 6  las.
      Äger och åker uthi een täppa
      med IS noteratt,                                           3/8  tunnor land.

5.   Matz Matzsson i Sweden hafwer
      bygdt sig uthur förbemälte Millan hemman
      och uth på tächten medh 2 noterat,
      och äger uthi förbemälte Millan hemman,     3 1/8  tunnor land.
A.  Uthsädhe det ena åhret,                                3 7/16  tunnor land.
B.  Det andra åhret,                                           2 1/2  tunnor land.
C.  Höö uthi Össmyran,                                     4 1/8  las.
D.  Höö uthi Lissleängen,                                   7/8  las.
E.  Höö uthi Wretbacken,                                  7/16  las.
      Åker ibidem,                                               5/16  tunnor land.
      Höö uthi Swedshagen mz IJ noterat,            4  las.
      Åker uthi tächten medh 2 noterat,                3  tunnor land.
      Höö uthi samma techt,                                  8  las.
      Höö uthi een ilack myre-
      walseng, kallas Bär-
      myran medh 3 note
rat,                                 4  las.
      Noch höö af een eng,  kallas
      Swedshagen medh 4 noterat,                       6  las.
      Åkerwret medh 10 noterat,                          1 9/16  tunnor land.
      Engestäppa medh 12 noterat,                       2  las.

(Flikens baksida:)
      

      Notarum explicatio.

      Desse effterskrefne äga uthi Öster hemmanet.
6.   Jöns Olufsson ibidem, äger uthi detta
      hemmaneet,                                                 2 1/8  tunnor land.
A.  Uthsädhe det ena åhret,                                2 1/2  tunnor land.
B.  Det andra åhret,                                           1 3/4  tunnor land.
C.  Höö uthi Össmyran,                                      3  las.
D.  Höö uthi Litzleängen,                                     5/8  las.
F.  Höö uthi Wretbacken,                                   5/16  las.
      Höö uthi Kiäletäppan med 9 noterat,            6  las.
      Höö uthi Nyangen1 medh 2 noterat,             3  las.
      Åker uthi samma eng,                                   1/2  tunnor land.
      Åker uthi Wretebacketäppan med
      R noteratt,                                                    1/2  tunnor land.
      Åkerteppa medh S noteratt,                         1/4  tunnor land.

7.   Hans Matzsson ibidem, äger och
      uthi förbemälte hemman,                             2 1/8  tunnor land.
A.  Uthsäde det ena åhret,                                 2 1/2  tunnor land.
B.  Det andra åhret,                                           1 3/4  tunnor land.
C.  Höö uthi Össmyran,                                     3  las.
D.  Höö uthi Lissleängen,                                   5/8  las.
E.  Höö uthi Wretebacken,                                5/16  las.
      Åker uthi samma wret,                                 3/16  tunnor land.
      Höö uthi Wretbaketäppan
      medh S noteratt,                                          2  las.
      Åker uthi den täppa med R  noterat,            1/4  tunnor land.
      Åker uthi Kiältäppan med 6 noterat,            9/16  tunnor land.
      Höö uthi Nyängen med 7 noterat,                6  las.
      Åker uthi samma eng,                                   3/8 tunnor land.


      Notarum explicatio.

8.   Johan Matzsson ibidem, äger och
      uthi förbemälte hemman,                              3 5/8  tunnor land.
A.  Uthsadhe4 det ena åhret,                               4  tunnor land.
B.  Det andra åhret,                                            2 7/8  tunnor land.
C.  Höö uthi Össmyran,                                      4 3/16  las.
D.  Höö uthi Litzleangen1,                                   1 1/16  las.
E.  Höö uthi Wretbacken,                                    9/16  las.
      Åker uthi samma eng,                                    5/16  tunnor land.
 
    Åker uthi Elfwetäppan medh
                noteratt,                                             9/16  tunnor land.
      Höö uthi samma täppa,                                2 1/16  las.
      Åker uthi den täppan med Ö noterat,          1/4  tunnor land.
      Höö aff een hårdwalseng, kallas
      Knoosängen och kommer
      Tyllesnääs by till i Torssånger     
      sochn, och är med 14 noterat,                     12  las.
      Åker uthi samma äng,                                  2 1/8  tunnor land.

      Till förbemelte by är skog och
      mulebethe lithet. Fishewatn uthi
      Store Daleälfwen och Tune åhn.


(Karttext:)
Skåmsareby i Skåmsarby fierdingen i Tuna sochn på denna sijdan.
Tyllesnääs ägor i Tårgsånger sochen på denne sijdan.
Stora Dala elfwen.
Tuna åhn.
Leer jordh.
Ler jordh.
Leer jordh.
Bethesmark.
Store täppan.
Wrete bachen.
Skarph hårdwals tächt.
Leer jord.
Leer jord.
Ler jord.
Kallas Össmyran och ähr mäst onyttigh.
Desse täppor kallas Kiäle täpporna.
Ler jordh.
Noor och Söder Romee ägor på denne sidann, fines folio 7.
Ny ängan.
Holm siön.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.
 


________________
1Fel för ängen.
2Fel för ähre.
3Fel för täppa.
4Fel för Uthsäde.