U3:21


(Rubrik:)
Häsze fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Fagerbacka ähr itt skatte-
      hemman, renter                                 3 stiger 1 korgh.
1.   Erik Jöranson ibidhem, skatter
      för Fagerbacka 3 stiger och en
      korgh kol, men för dhe äger som
      han hafuer uthi Hässe by afrijtat och
      describerat folio 14 och 15 skattar
      han,                                                 5 stigher kol.
A.  Uthsädhe dhet ena åhret dhet,           4 5/8 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                              2 1/2 tunnor.
C.  Åker uthi en täckt,                            1 7/8 tunnor.
      Höö ibidhem huilke finnes folio 22,   10 lass.
D.  Höö af en hårdwalz ängh beblandat
      med starrbåtn,                                  16 lass.
      Höö uti Siöömyran med E noterat, af-
      rijtat folio 22,                                    2 lass.
      (Överstruken text, 8 rader:)
      En sued nyss inlagder af Jöran
      Peederson i Norr Selenäss med G
      noterat, kan med tidhen tiäna til åker.
      Ängesstegh uthi Siöömyran, kommer
      förbemälte Erick Jöranson til, höö    4 lass.NB.

      NB. afrijtat folio 23 noterat K.


      Notarum explicatio.

      Pedher Nilsson i Hässe äger uthi
      samma suedh med H noterat, kan och
      hanss dhel med tidhen tiäna til åker.
I.   Höö af en myrewalz ängh, kallass Re-
      beckan, kommer Pedher Påfuelson
      til i Hässe, huilken finss folio 14 med nummero 20
      och ähr samma äng medh 1 noterat,      4 lass.
L.  Höö af en slogmyra, kommer Oloff
      Andhersson til i Hässe, afrijtat folio 14 finss
      med nummero 10 och ähr myran med L noterat,  2 lass.

2.   Bergegården ähr ödelagder med
      huss för otidigt  ijsswallande skull, men
      ägerna brukass til Haga, till nummero 3 ibidem.

3.  Haga ähr itt skattehemman,
      renter en stigh kol för dhe äger som
      lyda Haga till och 6 stiger kol för Ber-
      ge gårdhesenss äger och ähre dhess äger noterat
      och specificerat som efterfölier.
      Åker uthi en täckt med M noterat,       1 1/2 tunna.
      Höö uthi en sloghmyra medh N note-
      rat,                                                      2 lass.
      (Överstruken rad:)
      Slogmyra, kommer Knut Anderson i
      Södher Selenäss til, medh O noterat,   2 lass.
      Ängesstäppa, kommer och Knut Anderson til med
      P noterat,                                            1 lass.

      Hårdwalz täppa med R noterat, kommer til Haga,  2  lass.

(Till höger om klammern:)
Fins folio 25.


(Karttext:)
Suedh.
Kalf täppa.
Ler myl-la.
Littera S kalfuetäppa ligger till Haga.
Rebecken.
Rebeckan.
Onyttigh myra.
Slogh myra.
Kalfue täppa.
Berge täcktan.
På denne platzen ähr ett stort bärg der af suallar ijsen om wårtijdh så stort så at Bergegården ähr der igiänon öde-lagdh.
Efter bemälte Erich Jöranson eger een engh, folio 12, kallas Gunnarsboo, höö till 8 lass.
Slogh myra.
Tiern

(Under skalan:)
Scala ulnarum.