U3:22-3


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Häsze fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Höö uthi Bergetäcktan, afrijtat folio 21
      medh Q noterat,                                    26 lass.
      Åker uthi samma täckt med Q noterat,   11/16 tunnor.

4.   Högznäss ähr ett skattehem-
      man, ränthar                                           7 stigar kol.
      Höö uthi en täckt medh S noterat,          20 lass.
      Åker uthi samma täckt,                           1 1/16 tunnor.
      Höö uthi en täckt med T noterat, afrijtat
      folio 20,                                                 6 lass.
      Åker uthi samma täckt,                           1/2 tunna.
      Höö uthi en täckt med U noterat, afrijtat
      folio 20,                                                  4 lass.
      Noch uthi en ängesstigh medh W noterat
      afrijtat folio 20,                                       2 lass.
      Till Högznäss, Haga och Fagerbacka
      ähr godh skogh och mulebethe. Fijskewatn
      uthi Seleness siön.

      Noorr Sälenäss ähr 4
      skatte hemman, renta alla tilhoopa,
      kol                                                          33 stiger.
      Och uthi förbemälte by mäst intit annat
      än som tächteiordh och lithen trädhess
      åker, dhet description uthwijser som
      efterfölier.
A.  Utsädhet til trij hemman, alla tilhoopa,      8 1/8 tunna.
B.  Dhet andra åhret, alla tilhopa,                   3 1/4 tunna.

1.   Nilz Jöranson i Sälenäss,
      rentar                                                    18 stig kol.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                          6 1/16 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                    2 7/32 tunnor.
C.  Höö uthi Eker ängen medh starr och
      hårdwalz båtn beblandat,                        16 lass.
      Åker ibidem,                                          1 1/8 tunna.


      Notarum explicatio.

      Höö uthi Eskilztäcktan medh starr och hård-
      walz båtn beblandat, medh D noterat     16 lass.
      Åker uthi täckten der sammastädes,       6 tunnor.
E.  Höö uthi Hyttebackan med starr och hård-
      walz båtn beblandat.                              4 lass.
      Åkerwret medh F noterat,                     1 tunna.
      Höö af Kalkebergz täppan medh G noterat,  1 lass.
      Åkertäppa medh H noterat,                  1 3/16 tunnor.
      Står  (Överstrukit höö ibidem:)             1/2 lass.
      Höö uthi en hårdwalz ängh, kallass Nyhagen,
      noterat medh  A. B. C.                         7 7/8 lass.
      Höö uthi Lindbergz ängen, ligger tilhopa medh
      Spånetuthan, Hackemyran och Ugglebo i i Hässe
      by, afrijtadhe folio 18                           3 lass.
      Höö uthi Stacklehagen med A. B. C. noterat,  7 7/8 lass.
      Een engzfiell på Seelengen nummero 132, höö till  2 lass

2.   Jöran Nilzon ibidem, rentar                       5 1/2 stig kol.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                            1 9/32 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                      21/32 tunnor.
I.   Höö uthi Greboo hagen medh starr och hård-
      walz båtn beblandat,                                14 lass.
K.  Åkerwret,                                                7/8 tunnor.
      Höö uthi samma wret,                              2 lass.
      Höö uthi Hyttebackan tilhopa medh Nils
      Jöranson medh E noterat,                         4 lass.
      Höö uthi Nyhagen med A. B. C. noterat,  2 3/16 lass.
      Höö uthi Stacklehagen med A. B. C. note-
      rat,                                                           2 3/16 lass.

3.   Jöran Pederson ibidhem, renther 9
      stiger kol.
L.  Utsädhe dhet ena åhret,                             1 1/2 tunnor.
M.  Dhet andra åhret,                                     1 3/4 tunnor.


      Notarum explicatio.

N.  Höö uthi en hårdwalz-
      täckt,                                  12 lass.
      Åker uthi samma täckt
      till,                                       2 tunnor.
O.  Höö uthi en hårdwalz-
      täckt,                                  8 lass.
      Åker ibidhem,                     17/32 tunnor.
      Höö af en skarp hård-
      walz täppa med P
      noterat,                              1 lass.
      Höö uthi Nyhagen
      medh A. B. C. noterat,       3 15/16 lass.
      Höö uthi Stacklehagen
      medh A. B. C. noterat,       3 15/16 lass.
                                                NotaBene verto folio


(Karttext:)
Eker ängen.
Nyhagen.
Hyttebackan.
Kallas Stacklehagen.
Quarn.
Hårdwalz ängh.
Kallass Selängan.
Leer myl-la.  
 
 
 
Leer mylla.
Lee myl-la.
Greeboo hagan.
Kalkebärgz täppan.
Selenäss siöön.
Siö myran.
Siöö myrerna.
Starr båttn.
Hardwalz1 tächt.

________________
1Fel för Hårdwalz.