U3:24


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

4.   Jöns Olofzon i Norr
      Sälenäss, renther                               1/2 stig kol.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                     25/32 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                               1/4 tunnor.
      Höö uthi täckt med Q noterat, af-
      rijtat folio 22,                                    4 lass.
      Åker ibidem,                                     2 7/8 tunnor.
      Höö uthi Össtäcktan medh R
      noterat, afrijtat folio 22,                     10 lass.
      Åker uthi samma täckt,                      1/2 tunna.
      Åkertäppa med S noterat, afrijtat
      folio 23,                                             1/2 tunna.
 
      Höö ibidhem,                                     2 lass.
      Höö uthi Kalkebergz täppan med
      T noterat, afrijtat folio 23,                  4 lass.
U.  Höö af en skarp hårdwalz täppa,
      kommer Hansss Olofzon i Änga til,
      afrijtat folio 23,                                   2 lass.
      En myrewalz täppa, kommer
      Anders Anderson till i Hässe
nummer 12, afrijtat folio 23 med F noterat,  3 lass.
      Dhenne bondhen Jönss Olofson äger och itt nybygdt
      torp, kallass Miucksiöö, afrijt-
      tat och describerat folio 31.
                                                     NB.

NB.
5.   Daniel Hansson i Nor-
      dansiö, wester om åån i Norr
      Selenäss folio 22, äger sina
      ägor mest enskijlt för sigh sielf och
      ähre afrijtade folio 23, specificerat som efter-
      fölier.
X.  Utsädhe dhet ena åhret, folio 22
      till,                                                         3 1/4 tunna.
Y.  Dhet andra åhret,                                   3 1/16 tunna.
      Höö af en hårdwalz täckt, afrijtat
      folio 23 med Z noterat,                         14 lass.
      Åker ibidhem,                                       1 1/32 tunna.
      Höö uthi skarp hårdwalz tächt,
      afrijtat folio 23 medh Å noterat,             10 lass.  
 
 

      Noch höö uthi en täckt, afrijtat
      folio 23 medh Ä noterat,                        8 lass.
      Åker ibidhem,                                        7/8 tunnor.
      Noch een eng littera G noterat, fins folio 23, till  4 lass.

      Ängefiell med 2 noterat, afrijtat fo-
      lio 23, kommer Per Hanson til i
      Hässeby folio 14 med nummero 3, höö    2 lass.

      Ängessfielle kommer Jöran Matzon
      i Hässeby til, folio 14 nummero 5 och ähr sam-
      ma fiell noterat med 3, höö                     2 lass.
  

4.   Ängessfiell kommer Pedher Nilzon
      i Hässeby til, folio 14 nummero 4, höö    2 lass.
      fins afrijtat folio 23.

5.   Ängessfiell komme Hanss Jön-
      son i Hässeby til, folio 14 nummero 19.
      Höö, fins folio 23,                                     6 lass.

6.   Ängessfiell kommer Pedher Ander
      i Tyllessnäss ofuan bron i Skåmsar-
      by fierdingen, finss folio 23.
      Höö til,                                                   1 lass.


      Notarum explicatio.

7.   Ängessfiell, kommer Erik Jöranson
      til i Store Suedhen ofuan bron, finss
      folio 22,                                 höö         2 lass.

8.   Sälängan, kommer några bönder
      i Hässe til huilket uthi Hässe descrip-
      tion delucidius förmält ähr.

9.   Hällängan, kommer Pedher Hanson
      i Hässeby till, finss folio 14 nummero 18, höö  6 lass.

10. Hällängan med 10 noterat, kommer Nilz
      Mårthenson i Södher Selenass, finss
      folio 25 nummero 4, höö                       4 lass.
      Och renter af förbemälte ängh,         4 stiger kol.
11. Hällanängan med 11 noterat, kommer
      Buskåker til, finss folio 12, höö              6 lass.


12. Store Hällan, kommer unge Olof Andherson
      i Hässeby til, finss folio 14 med nummero 10,
      höö                                                        6 lass.
      Erik Jönson ibidhem, finss folio 14
      noterat 22, äger och uthi samma ängh,    3 lass.
      Hans Nilzon i Aldzbäck ofuan bron
      i Skåmsarby fierdingen, finss folio
      med nummero          , äger och i förbemälte ängh   3 lass.
      Hans Andersson i Åkerödh ofuan bron
      i Tiernebygge fierdingen, fins på dhen tafla folio     .
      Äger och uthi förbelte ängh, höö        4 lass.    

13. Ängesstäppa medh 13 noterat, kom-
      mer Anderss Jöranson til i Broo
      ofuan bron i Brobygge fierdingen,
      finss folio       ,                              höö  2 lass.      

      Store Hällan med 12 noterat, hafuer
      fordom warit itt gammalt skatte-
      hemman och wart ödhelagt när sto-
      ra pestilentian grasserade, dhetta
      efter gambla mänss berättelse,
      ägerna brukas af arfuingarne.

      Till dhenne förbemälte by ähr skogh til
      wedh och gerdzle. Mulebete til nö-
      törften. Fijskewatn i Selenäss
      siön. Gångandhe quarn medh 14 noterat, finss
      folio 22.


(Karttext:)
Stoora Hälängan.
Skogh och mulebethe.
Kallass Hälängarna.
Skarp hårdwalz änger.
Skarpe hårdwalz änger.
Kallass Häll-ängarna.
Skarp hårdwalzängh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.