U3:25


(Rubrik:)
Häsze fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Södher Sälenäss ähr 5
      skattehemman, alla afrijtadhe folio
      26 och til förbemälte hemman ähr ingen
      mycken trädhess åker, uthan mäst
      tächteiordh, ägerna ähre afrijtade och spe-
      cificerade som efterfölier, nembligen, folio 26 och 27.

1.   Hanss Mickelzon i Södher
      Selenass1, äger sina ägher mest enskijlt
      för sigh sielf och renter för                  3 tunland.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                      1 11/16 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                5/8 tunnor.
C.  Åkerwret til samma åhrwegh,              1/2 tunna.
      Åker uthi en skarp hårdwalz täckt
      medh D noterat, afrijtat folio 26,        1 1/8 tunna.
      Höö uthi samma täckt,                        10 lass.
      Åkerwret medh E noterat, folio 26,    1 5/8 tunnor.
      Höö uthi samma täckt,                        3 lass.


      Höö af en hårdwalz ängh, kallass Långbro-
      suade2 medh G noterat folio 25,        6 lass.
      Höö af en hårdwalz suedh medh H noterat,
      afrijtat folio 26.
      Åkerwret medh I noterat, afrijtat folio 27,  3/16 tunnor.

2.   Hanss Tommesson ibidhem, äger och sina
      äger för sigh sielf och räntar,                3 stiger kol.
      Åker uthi en tächt medh K noterat, afrij-
      tat folio 27,                                         1 1/16 tunna.
      Höö i samma täckt,                             6 lass.
      Höö uthi en täckt med L noterat, afrijtat
      folio 27,                                             10 lass.
      Åker uthi samma täckt med L noterat,  1 5/8 tunna.
      Noch höö af en hårdwalz täckt med M
      noterat, afrijtat folio 27,                      4 lass.
      Åker ibidhem,                                     3/16 tunnor.


(Karttext:)
Her möther Dyberget.
Långbroo suuad.
Skogh och mulebe-the.
Kallass Soomyra.
Her möther itt stort bergh, kallass Snattare3 beerget.
Hård och myre walz ängh.
Her möte Kåpper-slagarehytte ägena.

____________________
1Fel för Selenäss.
2Fel för sueden?
3Fel för Suattare?