U3:26-7


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Hässe fierdingen.


      Notarum explicatio.

3.   Knut Anderson ibidem, ren-
      tar för                                               4 1/2 tunneland åker.
      Äger och mäst sina ägher för
      sigh sielf.
N.  Utsädhe dhet ena åhret,                    3 1/2 tunnor.
O.  Dhet andra åhret,                              3 1/4 tunnor.
    
Höö uthi Thoor täcktan, afrijtat
      folio 26 noterat medh P,                  20 lass.
Q.  Höö uthi Bästängan medh starr
      och hårdwalz båtn beblandat,
      til,                                                    20 lass.
      Åker ibidhem,                                  1 3/8 tunnor.
      Höö af en godh hårdwalz täckt
      medh R noterat folio 27,                  40 lass.
      Åker ibidhem,                                  2 5/16 tunnor.
S.  En slogh swedh afrijtat folio
      25,                                                   1 lass.
      Noch folio 21, täpper med O och P noterat,  3 lass.
      Noch en ängzfiell med T noterat,       3 lass.

4.   Nilz Mårtenson ibidhem,
      äger medh sina bythessmän sina
      äger enskijlt, rentar                            5 stiger kol.
      Samsädhe uthi en täckt medh
      T noterat,                                         7 1/2 tunna.  
      Höö uthi samma täckt,                       14 lass.
      Höö uthi en täckt med U note-
      rat,                                                    3 lass.
      Åker ibidhem,                                    1 3/8 tunnor.  
      Höö uthi Soomyran, afrijtat
      folio 25,                                             10 lass.
X.  En kalfue täppa.
      Höö uthi tomptan med
      Y,                                                       4 lass.
      Höö uthi Wintherängan
      medh Z noterat,                                  4 lass.
      Höö af Hällengen, nummero 10 folio 24,
      4 lass.

5.   Johan Olofzon ibidhem,
      äger och medh sina bythessmän
      ägerna för sigh sielf enskijlt.
      Höö uthi en täckt medh Å
      noterat,                                              46 lass.
      Åker ibidhem,                                     7 1/4 tunnor.
      Höö uthi Wintherängan med      
      Ä noterat,                                          16 lass.
Ö.  Skomsareängan medh starr
      och hårdwalz båtn beblandat,
      höö                                                    8 lass.
IJ.  En ängh, kallass Bästängen
      och ähr godh hårdwalz ängh,
      någit sthenigh, höö                              16 lass.
      Höö af några ängessfiäller
      uthi Bästängan medh Q noterat
      och ähre med 160 noterat, höö          10 lass.

7.   En ängesstäppa, kallass
      Långbro suade,  höö 1 lass och
      ähr afrijtat folio 25.
      Höö uthi Soomyran, afrijtat folio 24,    10 lass. 

      Höö uthi täcktan medh U noterat, tilhopa med
      Nilz Mårthenson, finss folio 26 nummero 4,  3 lass.
      Åker ibidhem,                                      1 3/8 tunnor.
8.   En kalfuetäppa.


      Notarum explicatio.

      Till dhenne förbemälte Södher Sälenäss
      by ähr godh skogh och mulebete.
      Fijskewatn uthi Säleness siön.  

9.   Squaltequarn brukass höst och
      lådingh eller wåår.


(Karttext:)
Norr Selenäss äger.
Bethess mark.
Skarp hårdwallz, kallass Thoor täcktan.
Bethess mark.
Starr walz båthan.
Godh hårdwalz ängh.
Hårdwalz täckt.
Säleness siöön.
Leriord.
Ler iord.
Ler iord.
Ler iord.
Kalfuetäppa.
Ler iordh.
Leriord.
Bäst ängan.
Bäst ängan.
Leer iordh.
Ler iord.
God hårdwald.
Starr walz båtn.
Kallas Hälle åån.
Kalfuetäppa.
Kalfuetäppa.
Skarp hårdwalz ängh.
Skarp hårdwalz ängh.
Kallass Winterängan.
Skomsar engen.
Betessmark.
Skarp hård walz ängh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.