U3:34-5


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Skersiö fierdingh.


      Notarum explecatio.

      Öffuer Suerdsziö ähr
      tu skatte hemman, bådha tilhoppa,
                                                                       16 1/8 tunnor.
A.  Uthsädhe dhett enna åhret, bådha till-
      hoppa,                                                       19 1/2 tunna.
B.  Dhett andhra åhret,                                     18 1/4 tunna.
                  
              Specialis explicatio.
      Dhesse effterskreffne ägha utij
      Öster hemmanet och ähre dhess
      ägher noterat och specificerat som
      effter fööljer.
1.   Andhers Månszon i Öffuer Suerd-
      siöö ägher,                                                 4 1/8 tunnor.
A.  Uthsädhee dhet enna åhret,                         5 tunnor.
B.  Dhett andhra åhret,                                      4 11/16 tunnor.
      Höö uthij den tächttan medh A noterat,       14 las.
      Åker i samma tächt,                                     1/2 tunna.

      Höö tilhoppa uthij Siötäppan medh Anders
      Erichsson ibidhem, medh A och B,              5 las.
      Åker uthij samma täppa,                             7/32 tunnor.
      Höö uthij Hedhee täppan medh A noterat,  3 las.
      Åker uthij samma täppa,                             11/16 tunnor.
      Höö uthij Kulängan med A noterat,            4 las.
      Höö uthij Grijndbäcken medh A noterat,
      afrijtatt folio 36,                                          8 las.
      Höö af en engessfiäll uthij Bängtzboo
      täcktan medh A noterat,                             2 las.
      Höö uthij Naglareby ängan, afrijtat
      i Morbygge fierdingen folio 68,                    6 las.
      Höö uthij enn tompt medh A noterat,          1 las.
           1.         2.
2.   Erick Andersson ibidem, äger
      uthij samma hemman,                                  4 5/8 tunnor.
A.  Uthsädhee dhett enna åhret,                        5 5/8 tunnor.
B.  Dhett andhra åhret,                                     5 1/16 tunnor.
      Höö uthij Siöötäppan medh B noterat och
      A,                                                              5 las.
      Åker uthij samma täppa,                             7/32 tunnor.
      Höö uthij Hedheetäppan med B noterat,     4 las.
      Åker ibidem medh B noterat,                     11/16 tunnor.
      Höö utij Storetäppan medh B noterat,         4 las.
      Åker uthij samma täppa,                             1 3/32 tunnor.
      Höö uthij Siööhaghen medh B noterat,        1 las.
      Kalfuetäppa medh B noterat.
      Höö af Kulängz täppäna medh B noterat,
                                                                        6 las.
      Höö af enn ängessfiäll i Roggerdet
      medh B noterat,                                         1 las.
      Åker i Sörtäppan medh B noterat,              1 1/16 tunna.
      Höö uthij samma täppa,                              4 las.
      Höö uthij enn tompt medh B noterat,          2 las.
      Höö af Naglareby änghan, afrijtatt
      i Morbygge fierdingen, folio 68,                   6 las.
      Höö af enn tompt medh B och C noterat,
      till                                                               1/2 las.

                                                      A, NotaBene.

      Denne Anders Erichson eger bå-
      dhe åker och engh i Litzlehage, folio 59.


(Karttext:)
Kallas Hästehagen, skarp hårde walz ängh.
Sand iordh.
Sörsåkers sweden.
Wrett.
Sandh iordh.
Såndh iordh.
Kalas Söråkerss änghan, hårdwalz ängh.
Hagetäppan.
Kalftäppa.
Stortäppan.
Sand iordh, trädess åkern.
Såndiord.
Swerdsiöö siöön.
Såndh iordh.
Tompt.
Kallas Löfgierdett, hårdewalz ängh.
Siöhagen.
Trädes åkern, sand myla.
Sand iord.
Sånd iordh.
Myra.
Sädhess åker, sandiordh.
Sand iord.
Siötäppan, hård walz äng.
Kallas Kulängan, hårdewalz.
Hedhe täppan,
Kallas Kulängan, hårdewalz.
Kallass tächtan, hård walz äng.
Sand mylla, sädhess åkern.
Sörder täppan, hårdhwalz.
Såiordh.
Trädhess åkern, såndiordh.
Tompt.
Kallas Sördertäppan ängher.
Kulängan, hård walz ängh.
Såndiordh.
Tompt.
Trädess åkern, sånd iordh.
Sånd iord.
Sånd iordh, trädhess akern1.
Sådhess2 åker, sand iordh.
Sand iordh.
Tallhultet.
Kallas Bängtzbo täcktan, skarp hårdhewals ängh.
Kallas Roggerddhett, hård walz ängh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.


________________________
1Fel för åkern.
2Fel för Sädhess?