U3:36


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

3.   Daniel Jsiaszon i Öffuer
      Suerdssiöö, ägher och uthij Andhers
      Månssons hemman och ähre dhess äger
      noterat och specificerat som effter fölijer.
      Daniel Jssiasson ägheer uthij samma
      hemman, afrijttatt folio 35                           2 tunnor.
A.  Uthsädhee dhett enna åhret,                        2 3/8 tunnor.
B.  Dhett andhra åhrett,                                    2 5/16 tunnor.
      Höö uthij Store täppann medh C noterat,   6 las.
      Åker uthij samma täppa,                             1 9/32 tunnor.
      Åker uthij Siööhaghen medh C noterat,      11/16 tunnor.
      Höö af Kulleängen medh C noterat,           2 las.
      Höö af enn tompt medh C noterat,             1 las.
      Höö af Naglareby änghan, afrijtatt
      i Morbygge fierdingen, folio 68,                   3 las.

      Dhesze effterskreffne ägha uthij
      dhett andhra hemmanett.
4.   Hanss Suensson ägher uthij samma
      hemman, afrijtat folio 35,                             3 1/4 tunna.
A.  Uthsädhee dhett enna åhrett,                        3 15/16 tunnor.
B.  Dhett andhra åhret, afritatt folio 35
      til                                                                3 11/16 tunnor.
      Höö uthij Kulänghan medh D noterat, afrijtat
      folio 35,                                                      5 1/2 las.
      Höö uthij Södhertäppan medh E noterat, af-
      rijttatt folio 35,                                            6 lass.
      Höö uthij Talhultett medh D och E noterat
      och afrijttatt folio 34,                                   4 las.
      Höö af enn ängessfiäll uthij Roggerdett
      medh B noterat, afrijtatt folio 34,                 1 las.
      Höö uthij Naglareby änghan, afrijtatt
      i Morbygge fierdingen, folio 68,                   4 las.

5.   Erick Oloffson ibidem, äger
      uthij samma hemman,                                  2 1/8 tunna.
A.  Uthsädhe dhett enna åhret,                          2 9/16 tunnor.
B.  Dhett andhra åhrett,                                     2 7/16 tunnor.  

      Höö uthij Kulänghan medh  D noterat,
      afrijtat folio 35,                                           2 1/2 las.
      Höö uthij Södhertäppan medh E noterat,
      afrijtatt folio 35,                                          4 las.
      Höö uthij Talhultett medh D och E noterat,
      afrijtatt folio 34                                           2 las.
      Åker uthij Storetäppan medh E noterat,
      afrijtatt folio 35,                                          1/4 tunna.
      Höö uthij Naglareby änghan, afrijtatt i
      Morbygge fierdingen folio 68,                      3 las.

6.7. Store Bengzbo och Lille
      Bengtzboo ähra itt skatte hemman
      tilhoppa, ähra                                              4 1/2 tunna.
C.  Uthsädhee dhet enna ähret1, afritatt 

      folio 35,                                                      5 1/2 tunnor.
D.  Dhett andhra åhret, folio 35,                        4 1/2 tunnor.
fBängtzbo.  Höö uthij ftächtan
bådha tilhoppa, afritatt
      folio 35 med M noterat,                             16 las.
      Höö uthij Söretäppa tilhoppa, afrijtatt
      folio 35 med N noterat,                               14 las.
      Höö uthij Roghgerdhett tillhoppa, afrijtatt
      folio 34 med O noterat,                              10 las.

      Specialis explicatio.
      Store Bengtzbo ähr ödhe
      medh huss, menn äghorna bruckas af
      Erich Oluffson och Andhers Erichsson
      i Öffuer Suerdsiöö, och äghorna liggia
      tilhoppa medh Lille Bengtzboo i tegskifte. 
 
 
  

6.   Erick Oloffszon i Öffuer Suerd-
      siöö ägher uthij Store Bengtzboo,                2 tunnor.
C.  Uthsäde dhett enna åhret, afrijtatt folio   ,     2 3/4 tunnor.
D.  Dhett andhra åhret, folio 34,                        2 tunnor.
      Höö uthij tächtan medh M noterat, afrijtat
      folio 35,                                                      7 las.
      Höö uthij Sörtäppa medh N noterat, afritat
      folio 35,                                                      6 1/2 las.
      Höö uthij Roggerdet medh O noterat, afritatt
      folio 34,                                                      4 1/2 las.

      Anders Erickszon i Öffuer Suerd-
      siöö ägher och uthij Store Bengtsboo,         1 tunna.
C.  Uthsädhe dhet enna åhret, afrijtatt folio    ,   1 3/8 tunnor.
D.  Uthsädhee dhet andhra åhret,                      1 ?/? tunnor.
      Höö uthij täcktan medh M noterat, afrijtat
      folio 35,                                                      3 1/2 las.
      Höö uthij Sörtäppan medh N noterat, afritatt
      folio 35,                                                      2 1/2 las.
      Höö uthij Roghgerdhet medh O noterat, afrittat
      folio 34,                                                      2 1/2 las.
7.   Oloff Månson i Lille Bengzboda
      ägher,                                                         1 1/2 tunna.
C.  Uthsädhe dhett enna åhret, afritatt folio   ,    1 7/8 tunnor.
D.  Uthsäde dhet andhra åhret,                          1 1/2 tunna.
      Höö uthij Sörtäppan medh N noterat, afrittatt
      folio 35,                                                      5 las.
      Höö uthij tächtan medh M noterat, afrijtatt
      folio 35,                                                      5 1/2 las.
      Höö uthij Roghgärdhett medh O noterat, afritatt
      folio 34,                                                      3 las.
      Åker wreett medh F noterat, afrijtatt
      folio 35,                                                      5/16 tunnor.

      Ytter Suerdsiö ähr tu skatte-
      hemman, bädha2 tilhoppa ähr,                     17 7/8 tunnor.
E.  Uthsädhe tilhoppa dhett enna åhret,              18 3/4 tunnor.
F.  Dhett andhra åhrett,                                     14 1/8 tunna.

      Specialis explicatio.
      Påå Wäster hemmanet boo
      dhesse effterskreffne och ähre dhess ägor
      noterat och specificerat som effter fölijer.
8.   Jonsz Pederson i Yttter Suerd-
      siöö ägher uthij dhetta hemmanett, afrijtatt
      folio 35,                                                      4 tunnor.
E.  Uthsädhe dhet enna åhret, afritat folio 35,     4 tunnor.
F.  Dhet andhra åhret, afrittatt folio 35,              4 1/8 tunnor.
      Höö uthij Löfgierdhet medh G noterat, afrijtatt
      folio 35,                                                      6 las.
      Höö uthij Grindhbäcken medh G noterat, afrittat
      folio 36,                                                      5 las.
      Höö uthij Kulänghan medh G. H och I noterat, afrijtatt
      folio 35,                                                      2 lass.

      Åker wreett medh G noterat, afrijtatt folio 34,
      innehåller                                                    2 tunnor.
      Höö uthij samma wrett,                               6 las.
      Åker uthij Söråkerss täppan medh G noterat, afritat
      folio 34,                                                      1 1/2 tunna.
      Höö af en skarp hårdhewalz ängh, kallas Häste-
      haghen och ähr medh G noterat, afrijtatt folio 34,  2 las.
      Höö af Naglareby änghan, afrittatt i Morbygge
      fierdingen folio 68,                                      2 las.
      Höö uthij enn tompt medh G noterat, afritatt
      folio 35,                                                      1/2 las.
      Åker uthij Haghe täppan medh G noterat, afrijtatt
      folio 34,                                                      1 tunna.

      Jon Matszon i Söder Rom-
      ma i Hesse fierdingen ägher och uthij dhetta
      hemmanet, fins förbemälte Jon Matzon folio 7,  1 tunna.
E.  Uthsädhee dhet dhet enna åhret, afritatt
      folio 35,                                                      1 tunna.
F.  Dhett andhra åhrett,                                     1 1/16 tunnor.
      Höö uthij Löfgierdhet medh G noterat, afrijtat
      folio 35,                                                      2 las.
      Höö uthij Grijndbacken medh G noterat,     1 las.
      Höö uthij Naglareby änghan i Morbygge
      fierdingen, afrijttatt folio 68,                         1 las.


      Notarum explicatio.

      Dhesze effterskriffne boo
      påå Öster hemmandet i Ytter
      Suerdsiöö och ähre dhess ägor noterat
      specificerat som effter folijer3.
9.   Mårthen Mårthensson ibidem,
      ägher uthij dhetta hemmanet,                       4 tunnor.
E.  Uthsädhee dhet enna åhret, afrijtatt och
      folio 35,                                                     4 tunnor.
F.  Dhett andhra åhret,                                      4 1/8 tunnor.
      Höö uthij Löfgierdet medh H noterat,         14 las.
      Åker uthij samma Löfgerde,                        1 1/8 tunna.
      Höö uthij Grindhbacken medh H noterat,    6 las.
      Åker uthij Siötäppan medh H noterat, afrij-
      tatt folio 34,                                                1 5/16 tunnor.
      Höö uthij samma täppa,                              1/2 las.
      Höö uthij Naglareby änghan, afrijtatt
      i Morbygge fierdingen folio 68,                    6 las.
      Höö uthij enn tompt medh G noterat, afrijtatt
      folio 35, tilhop medh Jonss Pedhersson,       1/2 las.
      Höö uthij Stubbe Swen medh H noterat,     2 las.
      Höö af enn slåtter hage medh H noterat,
      afrijtatt folio 36,                                          1 las.

10. Jöran Lareszon ibidem, äger
      uthij samma hemman,                                  4 1/2 tunna.
E.  Uthsädhee dhet enna åhret, afritatt
      folio 35,                                                      4 3/4 tunnor.
F.  Dhett andhra åhret, afritatt folio 35,              4 9/10 tunnor.
      Höö uthij Löfgierdet medh I noterat,           6 las.
      Höö uthij Hedhetäppan medh I noterat, afrij-
      tatt folio 34,                                                2 las.
      Åker uthij samma ofuanbemälte Löfgierde medh I noterat,
      afrijtatt folio 35,                                          1 1/16 tunna.
      Höö uthij Kulänghan medh G. H och I noterat,
      afrijttatt folio 35,                                         2 las.

      Höö uthij enn tompt medh I noterat, afritat
      folio 35,                                                     2 las.
      Åker uthij Söråkerss suen medh I noterat,
      afritatt folio 34,                                           1 tunna.
      Höö uthij enn skarp hårdhewalss ängh,
      kallas Hästehaghen medh G noterat, afrijtatt
      folio 34,                                                      2 las.
      Höö uthij Naglareby änghan, afrijtatt
      i Morbygge fierdinghen folio 68,                  6 las.
      Höö uthij Söråkerss änghan medh I noterat,
      afrijtatt folio 34,                                          8 las.
      Åker uthij skogz suen medh I noterat, afrij-
      tatt folio 34,                                                15/32 tunnor.


      Notarum explicatio.

11.  Nilz Erickszon ibidem, äger
      och uthij Öster hemmanet afrijtatt folio   ,     2 3/16 tunnor.
E.  Uthsäde dhett enna åhrett afrijtatt,                2 1/16 tunnor.
F.  Dhett andhra åhret afrijtatt folio 35,              2 1/4 tunnor.
      til.
      Åker uthij Söråkerss suen medh I noterat, afrij-
      tatt folio 34,                                                1/2 tunna.
      Höö uthij samma täppa,                               1/2 las.
      Höö uthij Hästehaghen medh G noterat, afrijtatt
      folio 34,                                                      1 las.
      Höö uthij Buske änghan medh I noterat.      6 las.
      Höö uthij Naglareby änghan, afrijtatt i Morbygge
      fierdingen folio 68,                                      3 las.
      Höö uthij en tompt medh K noterat, folio 35, 3 las.

      Oloff Erickson i Sanwijkan
      i Skiärdsiöö fierdingen ägher och uthij dhetta
      hemmanet, fins folio 35, fins hans ståendes,  2 3/16 tunnor.
E.  Uthsädhee dhet enna åhret, afrijtatt folio 35
      til,                                                               2 1/16 tunnor. 
 
 
 

F.  Dhet andhra åhret, afritatt folio 35,               2 1/4 tunnor.
      Höö uthij Löfgierdhett medh H noterat,        1 las.
      Höö uthij Grindbäcken medh H noterat,      2 las.
      Höö uthij Naglareby änghan, afrijtatt i Mor-
      bygge fierdingen folio 68,                             3 las.
                 fFins folio 61 med nummero 4.
      fAnders Pedhersson i Fiergeby i Morbygge
      fierdingen ägher uthij dhetta hemmanett i
      enn ängh, kallass Grindbacken och ähr medh
      E noterat, höö                                            5 las.
  oFins folio 58 med nummero 6.
      oAndhers Hindricksson i Naglare och i Mor-
      bygge fierdinghen, ägher och uthij Grindhbacken
      uthij enn ängh och ähr medh X noterat, höö  3 las.
+Fins folio 244.
      +Erick Jacobsson ibidhem, i Morbygge fierdin-
      gen, ägher och uthij samma ängh medh X noterat,
      höö                                                             2 las.

      Till denne byen ähr skogh och mulebethe
      lijthet. Fijskewatn uthi Suerdsiön
      som fins folio 34. Quarn och sågh ingen.
      Timber, näfuer och löfskogh ingen.


(Karttext:)
Buskängan.
Hårdwalz ängh.
Grind baken.
Kallas Stubbe swen.
Kallas Grijnbaken.
Grind baken.
Hardwalss5 ängh.
Kallas Löff-gierdett.
Hårdwalz ängh.
Grindbaken.
Sånd iordh.

__________________
1Fel för åhret.
2Fel för bådha.
3Fel för fölijer.
424 antecknat med blyerts.
5Fel för Hårdwalss.