U3:38-9


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Skersiö fierdingh.


      Notarum explicatio.

      Långsiöö ähr 1 1/2 skatte
      hemman, bådha tilhoppa                    12 tunnor.  Spansäde 24.
A.  Uthsäde dhett enna åhret,                   14 1/2 tunnor.
B.  Dhett andhra åhret, afrijtatt
      folio 40, tilhoppa                                11 tunnnor. 
      Höö af enn skarp ilack hårdhewalz
      engh medh C noterat, tilhoppa           40 las.
      Höö af enn hårdwalz ängh medh D
      noterat, afrijtatt folio 40,                    10 las.
      Höö af gierdhess lindherna tilhoppa,
      afrijtatt folio 32,                                  6 las.

      Specialis explicatio.
1.   Andhers Hanszon i Lång-
      siöö ägher uthij dhetta hela hemman-
      net och ähr                                         8 tunnor.
A.  Uthsädhe dhett enna åhret,                  9 3/4 tunnor.
B.  Dhett andhra åhrett, afritatt folio 40,
      til                                                       7 1/16 tunna.
      Höö af  hårdhwalss änghen medh C noterat,
                                                                26 8/12 las.
      Höö af en hårdwallz ängh medh D
      noterat, afrijtatt folio 40,                     6 8/12 las.
      Åker wreett medh E noterat,              1 1/4 tunna.
      Åker wreett med F noterat,                1 7/16 tunnor.
      Höö uthij samma wrett,                       1/2 las.
      Åker uthij enn wrett med G noterat,
                                                                2 1/4 tunna.
      Höö af samme wrett,                          6 las.
      Höö uthij Gierdzlinderna, afrijtathe,
      folio 40,                                             4 las.
      Höö uthij enn tompt medh G noterat, 2 las.

2.   Anders Pedherszon ibidem,
      ägher och dhet 1/2 hemmanet och ähr,  4 tunnor. Spänsäde 8.
A.  Uthsädhe dhet enna åhret,                    4 3/4 tunnor.
B.  Dhet andhra åhret, afrijttatt folio 40,
      till                                                        3 2/3 tunnor.
      Höö uthij enn skarp hårdhewalz ängh
      medh C noterat,                                  13 4/12 las.
      Höö af enn hårdwalss ängh medh D noterat,
      afrijtatt folio 40,                                    3 4/12 las.
      Åker wreettr medh H noterade och
      afrijtatt folio 40,                                    1 tunna.
      Höö uthij samma wrettar medh H noterat, 4 las.
      Åker wreett medh K noterat, afrijtatt folio 40
                                                                  1 9/16 tunnor.
      Åker wreett medh L noterat, afritatt
      folio 40,                                                5/8 tunnor.
      Höö af gierdesslindherna, noterat
      folio 40                                                2 las.
      Höö af husstomptan medh M noterat,  2 las.
      Till dhetta hemman ähr skogh och mu-
      lebethe till nötorfftan. Lijthet fijskie.
      Quar och sågh ingen. Timber, näfuer och
      löfskog intet, utan på Store Ålmen-
      ningen 3/4 mil ifrån byen.


(Karttext:)
Tompt.
Tompt.
Hårdhwal.
Såndiord öfwer alt.
Hårdewalz äng.
Hårdewalz ängh.
Såndiord.
Skarp hård-walz ängh.
Her möther Wästänsiöö äghor.
Sånd iordh.
Tuna åan.
Nissetäckzt ägor på denne sijdan.
Skarp hårdwalz ängh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.