U3:4


(Rubrik:)
Tuuna sochen.


      Hede ähr 2 hemman, det ene
      crone och dhet andra ähr skatte.
A.  Skattehemmanet ähr                              7  tunnor land.
B.  Utsäde dhet ena åhret,                           5 1/4  tunnor.
C.  Det andre åhret,                                    5 1/16  tunnor.
      Åker uthi en täckt med D noterat,         3 3/8  tunnnor.
      Höö uthi samme täckt med E noterat,    4  lass.
      Åker uthi Groopängan med F noterat,   1 5/8  tunnor.
      Åker uthi samma täckt, G noterat,         3/4  tunnor.
      Höö uthi samma ängh med H noterat,    11  lass.
I.   Höö uthi Ryssängen1,                             14 lass.
      Åker uthi samme ängh med K noterat3/4  tunnor.
      Höö af en disputerligh ängess deel som
      kommer skattehemmanet til, men
      cronehemmenet äger intit emot förbemälte
      ängess deel, huilken fins ware noterat
      med L,                                                 3  lass.
M.  Höö af en hårdwals sued,                     2  lass.
N.  Höö af en ängess täppa,                        3  lass.
      Höö uthi en tompt med O noterat,        3  lass.
      Höö af en godh hårdwalsängh, fins folio 20
      medh NB noterat,                                30  lass.
      Noch höö af 3 stycken täpper, kallass Lind-
      bergz täpperna, finnes och folio 20 med
      7 noterat,                                             10  lass.

P.  Cronehemmanet ähr och,                       7  tunnor land.
Q.  Utsäde dhet ene åhret,                          5 7/8  tunnor.
R.  Dhet andre åhret,                                  5 3/8  tunnor.
      Höö af en skarp hårdhwals ängh,          10  lass.
      Noch höö af en skarp hårdwals ängh, kallass
      Ryssängen1 och ähr med T noterat,       8  lass.
      Höö af en skarp hårdwals äng, kallass Sueden
      och ähr med U noterat,                         6  lass.
      Höö af en skarp hårdwals ängh, afrijtat folio
      5 och ähr med W noterat, kommer skattehemmanet til,  8 lass.
X.  Höö af en ängesstäppa,                          3  lass.
      Höö af en ängestäppa med IJ noterat,    2  lass.
Z.  Humblegård til både hemmenen till,     ett 1000 stänger.
      En beteshage til både hemmenen med Å noterat,

      Til dhenne förbemälte by ähr skogh til wed och
      gerdzle litet. Fijkewatn2 någit i Tuna åhn.


(Karttext:)
Her mota3 Österby äger på denne offuan bron.
Her möta Prestegårdssens äger, finnes folio 12.


______________
1Fel för Rijssängen?
2Fel för Fijskewatn.
3 Fel för möta.