U3:41


(Rubrik:)
Skersiö fierdingen.


      Notarum explicatio.

      Wästansiö ähr tu
      skatte hemman, bådha tilho-
      pa                                                   41 5/16 tunnor.
A.  Uthsädhe dhet enna åhrett tillhop-
      pa, afritatt folio 43,                          34 tunnor.
B.  Dhett andhra åhrett tilhoppa,
      afrijtatt folio 43,                               32 1/2 tunna.

      Specialis explicatio.
      På Norr hemman-
      net ägha dhesse effterskrefne,
      och ähre dhess ägor noterat och
      specificerat som effterfölijer.
1.   Hansz Hijndrickson ibidem,
      ägher uthij förbemälte by och uthij
      Norr hemmanet,                               8 tunnor.

(Ovanför ramen:)
Hele Litsletäcktanz åker ähr  5 13/32 tunnor, finz
afritat folio 8 littera E.

A.  Uthsädhee dhett enna åhret medh A noterat, afritat
      folio 43.
B.  Dhett andhra åhret afrijtatt folio 43.
      Höö uthij Store tächtan medh C noterat, 15 18/24 las.
      Höö uthij Norrtächtan medh D notterat,  5 8/24.
      Åker uthij Lissle tächtan medh E noterat, afritat
      folio 4.
      Höö uthij samma tächt,                            10 las.
      Höö uthij enn lijthen tächt medh F noterat, afrijtatt
      folio 43,                                                   4 las.
      Höö uthij Gathetächtan medh G noterat,
      afrijtatt folio 42 och dels 43,                     5 8/24 las.
      Höö uthij enn tompt medh H noterat, afritatt
      folio 43,                                                   2 las.
      Åker uthij gathetächtan medh G noterat, afrijtat folio 43.

      Jacob Hanson ibidem, äger och
      uthij Norr hemmanät,                               4 tunnor.
A.  Uthsädhe dhett enna ahret1 afritatt folio 43
B.  Dhett andhra åhrett, afrijtatt folio 43.
      Höö uthij Storetächtan medh C noterat, afritatt
      folio 41,                                                   7 16/24 las.


(Karttext:)
Kallass Nortächtan, hårdwalz ängh.
Knutzhytte åhn.
Kallas Stortächtan, hårdhewalz ängh.
Hestehage, kommer Nor hemmanet till.


 

_____________
1Fel för åhret.