U3:42-3


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Skersiö fierdingh.


(Fortsättning från sid 41:)
      Höö uthij Nortächtan medh D noterat, afritat
      folio 41,                                                     2 16/24 las.
      Höö uthij Lijssletächtan medh E noterat,     5 las.
      Åker uthij samma tächt.
      Höö uthij enn lijthen tächt medh F noterat,
                                                                       2 las.
      Åker uthij samma tächt.
      Höö uthij Gathetächtan medh G noterat,    2 16/24 las.
      Höö uthij husstomptan medh K noterat,
                                                                       3 las.
      Åker uthij Gathetächtan med G noterat

NB
(Till höger om textramen:)
NB. Jöran Hanson eger
i åker och engh i Naglareby
folio 24.
 
3.   Jöran Hansson ibidem, ägher och
      uthij samma hemman,                                 8 tunnor.
A.  Uthsädhe dhet enna åhret.
B.  Dhett andhra åhrett.
      Höö uthij Storetächtan medh C noterat, afritat
      folio 41,                                                    15 18/24 las.
      Höö uthij Nortächtan medh D noterat, afrijtatt
      folio 41,                                                     5 8/24 las.
      Höö uthij Lissle tächtan medh E noterat,     10 las.
      Åker uthij samma tächt.
      Höö uthij enn lithen tächt medh F note-
      rat,                                                              4 las.
      Åker uthij samma tächt.
      Höö uthij Gathetächtan med G note-
      rat,                                                              5 8/24 las.
      Åker uthij samma tächt.
      Höö uthij enn tompt medh L noterat,           1 las.

4.   Gregusz Matszon ibidem,
      ägher uthij samma hemman,                         4 tunnor.
A.  Utsädhee dhet enna åhret.
B.  Dhet andhra åhret.
      Höö uthij Storetächtan medh C noterat, afrijtatt
      folio 41,                                                      7 16/24 las.
      Höö uthij Nortäcktan medh D noterat,
      afrijtatt folio 41,                                           2 16/24 las.
      Höö af Lijssletächtan medh E note-
      rat,                                                              5 las.
      Åker uthij samma tächt.
      Höö uthij Gathetächtan medh G note-
      ratt,                                                             2 16/24 las.
      Åker uthij samma täckt.
      Höö uthij enn litten täckt medh F note-
      rat,                                                              2 las.
      Åker uthj samma tächt.
      Höö uthij Storetächtan medh C noterat,
      kommer förbemälte Norr hemman till
      och innehåller alt tilhoppa ,                           46 las.
      Norrtäcktan kommer och Norr hem-
      manett till och ähr medh D noterat
      och innehåller,                                             16 las.
      Lissletächtan kommer och Norr hemmanet
      til och ähr medh E  noterat, innehåller          30 las.
      Lithen tächt medh F noterat, innehåller        12 las.
      Gatetächtan medh G noterat, innehåller       16 las.
      Enn hästehaghe, kommer förbemälte hem-
      man till och ähr medh M noterat, folio 41.
      Höö uthij enn husstompt, kommer Greguss
      Matsson till, ähr medh N noterat,                1 las.
      Åker wreett medh O noterat,                       17/32 tunnor.

      Dhesze effterskreffne äga
      uthij Södher hemmanet.
5.   Matz Elganszon äger uthij dhet-
      ta hemman,                                                 2 tunnor.
A.  Uthsädhee dhett enna åhret.
B.  Dhett andhra åhrett.
      Höö uthij Storeswen medh C noterat,
                                                                        1 1/8 las.
      Höö uthij Broonässet medh E noterat,        1 4/16 las.
      Höö uthij Storänghan medh F noterat,
                                                                        1 1/4 las.
      Åker wrett medh N noterat,                       13/32 tunnor.

6.   Laresz Knutzon äger
      uthij samma hemman,                                  4 3/4 tunnor.
A.  Uthsädhe dhet enna åhret.
B.  Dhett andhra åhrett.
      Höö uthij Storesuenn medh C noterat,
                                                                        1 1/4 las.
      Höö uthij Storeängan medh F noterat,        2 1/2 las.
      Åker uthij samma ängh,                              5/16 tunnor.
      Höö uthij enn ängh, kallas Grytt-
      änghan och ligher tilhoppa medh
      Knutzhyttee ägorna. Ståtthål-
      larrenss wälborne Petter Krussess
      frelsse och ähr samma ängh
      omätt,                                                        8 las.
      Höö uthij enn ängh på samma
      gerdd, kallas Grengz-
      ängan, ähr och omätt
      till                                                              6 las.
      Åker uthij ängess wretten
      medh L noterat.
     
Höö ibidem,                                               2 las.

      Åker wrett medh M noterat,
      kommer och Laress Knutzon till,
      till                                                               1 1/8 tunnor.


      Notarum explicactio.

7.   Pedher Jöranszon äger och
      uthij Södher hemmanet,                              4 3/8 tunnor.
A.  Uthsädhe dhett enna åhret.
B.  Uthsädhee dhett andhra åhret.
      Höö uthij Broonässet medh E noterat,        2 1/2 las.
      Åker uthij Nässet medh G noterat,             9/16 tunna.
      Höö uthij Grenghzängan som ähr omätt,      4 las.
      Höö uthij Nässett medh G noterat,              16 las.
      Höö af tomperna medh H noterat,              2 las.
      Åker uthij ängesswretten med L noterat.

8.   Pedher Perdhersson ägher och
      uthij dhetta hemmanet,                                6 9/16 tunnor.
A.  Uthsädhe dhett enna åhret.
B.  Dhet andhra åhret.
C.  Höö uthij Storesuen medh F noterat,           3 las.
      Höö uthij Bronässett medh E noterat,         3 3/4 las.
      Höö uthij Nässett medh H noterat,             3 las.
      Höö af en hussetompt medh K noterat,       1 las.
      Höö uthij Grängzänghan och ähr omätt,     8 las.
      Åker uthij änghess wretthen medh L noterat.
      Höö uthij samma ängh tilhoppa Pedher Jöranssson och
      Pedher Pedersson, innehåller                      4 las.
      Till dhenne by ähr skogh och mulebete till nötorf-
      tan. Höö uthij Storänghan medh F noterat, tilhoppa  3 3/4 las.
      Något lijthet fijskewatn.


(Karttext:) 

Sånd iordh.
Röö wretther.
Påå dhenna sidhan möther Långsiöö äghor.
Kallas Ängess wretten.
Såndiordh.
Lithen tächt.
Wästan siöö lacus.
Lissle tächtan.
Sädhess åkern.
Kallas tompterna.
Sånd iordh.
Hårdwalz ängh.
Hårdwalz ängh.
Såndiordh.
Dådes åkern.
Såndh iordh.
Gatetächtan.
Hårdh walz ängh.
Trådess1 åkern.
Sånd mylla.
Hoggårdenz egor på denne sijdhan.
Såndh mylla.
Trädhess åkern.
Storeängan.
Nässett.
Sånd myl-la.
Knutzhytte åen.
Hård walz ängh.
Näsett.
Bronassett2.
Skarp hård walz ängh.
Storeswen.
Skarp hårdewalz ängh.
Skogh och mulebete på dhenna sidhan.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

__________
1Fel för Trädess.
2Fel för Bronässett.