U3:44


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explicatio.

1.   Hoogården ähr itt frel-
      se hemman och kommer Jäsper
      Andherson till.
A.  Uthsädhe dhet enna åhret,                     18 1/2 tunna.
B.  Dhett andhra åhrett,                               17 1/2 tunna.
      Höö uthij tächtan medh D noterat,         50 las.
      Höö uthij Gytteänghan medh E noterat, af-
      rijttatt folio 45,                                       30 las.
      Höö uthij Suineänghan medh G noterat,
      afrijtatt folio 45,                                     1 las.
      Höö af enn ängh medh H noterat,          4 las.
      Åker wrett medh I noterat,                   1/2 tunna.
      Hestehaghe medh K noterat.
      Höö af enn tompt medh L noterat,        2 las.
      Enn trägårdh medh M noterat.
      Noch höö af en änghz fiäll, fins folio med NB NB noterat,  2 lass.

Enn kalfuertäppa medh N noterat.
Qwarn kommer Jerpeboo til, med O noterat.
Hammersmedia medh P noterat,
kommer Hoogårdhen till,
afritatt folio 45.
Höö af gierdzlinderna,         1 las.
Til dhetta hemman ähr skogh
och mulebete til notorfftan1.
Lijthett fijskie.


(Karttext:)
Detta förslotz.
Wästan siön.
Lind.
Trädhess åkern.
Mooiordh.
Lind.
Mooiordh.
Såndiordh.
Trädhes åkern.
Tompt.
Hård wall.
Hård walz ängh.
Sädhess åkern.
Wästansiö egor på denne sijdan.
Myra onyttigh.
Såndiordh.
Hårdhewalz ängh, kallas Tächtan.
Knutz hytte åen.
Hård walz ängh.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.


___________________
1Fel för nötorfftan.