U3:46-7


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Skersiö fierdingh.


(Kartbeskrivning:)
      Skiersiö ähr 2 skat-
      te hemman, alla tilhoppa,                           16 1/2 tunna.
A.  Uthsädhe dhet enna åhret, alla till-
      hoppa,                                                       23 3/8 tunnor.
B.  Dhet andhra åhret, alla tilhoppa,                  20 3/4 tunnor.
      Höö uthij Skiersiöö änghan medh C noterat,
      afrijtatt folio 9, tilhoppa                               28 las.

      Specialis explicatio.
      Dhesze effterskeffne
      äghia uthij Wäster hemmaneth.
1.   Matz Laresson i Skiersiöö, äger
      uthij dhetta hemmaneth                                5 tunnor.
      Uthsädhee dhet enna åhret.
      Uthsädhe dhet andhra åhret.
      Höö uthij Skiärsiöö ängan med C noterat,   8 1/4 las.
      Höö uthij Biuränghan med D noterat,          2 las.
      Åker uthij Höghlijndan medh E noterat,      21/32 tunnor.
      Höö i samma ängh,                                     1 lass.

2.   Hanz Jöranszon och påå
      samma hemman,                                          2 tunnor.
       Dhet andhra åhret.
      Höö uthij Skiärsiöö änghan med C noterat, 3 las.
      Höö uthij enn täckt medh H noterat,            20 las.
      Åker uthij samma täckt,                               1 tunna.
 
 
   
      Dhesze effterskreffne äga
      uthij Öster hemmanet.
3.   Hans Laresson i Skiersiöö ägher
      uthij förbemälte hemman,                            2 3/8 tunnor.
      Uthsäde dhet enna åhret.
      Dhet andhra åhret.             
      Höö uthij Skiersiöö änghan med C noterat, 3 1/4 las.
      Höö uthij Biuränghan med D noterat,          2 lass.
      Höö uthij enn ängh, kallas Grengz
      ängan, ligher till rådz medh landz
      höffdingens wälbborne Petter Krusses
      änghar, och ähr samma ängh omättee,
      höö                                                             5 las.
      Höö uthij Höghlindhan medh E noterat,       1 las.
      Åker uthij samma ängh,                               13/32 tunnor.
      Åker wreett medh F noterat,                      1/4 tunna.
      Höö uthij samma wreett,                             1/8 las.
F.  Höö uthij Biuränghan, afrijtat och
      specificerat folio 45,                                    2 las.

4.   Erick Laresson ibidem, ägher
      och uthij samma hemman,                            2 3/8 tunnor.
      Uthsädhe dhett enna åhret.
      Dhett andhra åhret.
      Höö uthij Skiersiöö änghan medh C noterat, 3 1/4 las.
      Höö uthij Biur änghan medh D noterat,       2 las.
      Åker uthij enn täckt med I noterat,             1 1/16 tunna.
      Höö uthij samma tächt,                               3 las.
      Åker uthij Höglijndhan med E noterat,        13/32 tunnor.
      Höö uthij samma ängh,                                1 las.
                                                                                    +

  +  Höö uthij Grengz änghan, ligger till rådz
      medh landzhöffdingens änghar och ähr
      samma ängh omätt,                                     5 las.
      Åker wreett medh G noterat,                     1 tunna.
      Höö uthij Biuränghan, afrijtatt och specificerat.
      folio 45 ,                                                    2 las.
(Överstruken rad:)

5.   Andhers Oloff ibidem, äger
      och uthij samma hemman,                           2 3/8 tunnor.
      Uthsädhe dhett enna åhret,                                 tunnor.
      Dhett andhra åhret,                                            tunnor.
      Höö uthij Skiärsiöö änghan medh C noterat, 3 1/4 lass.
      Höö uthij Biuränghan medh D noterat,        2 lass.
      Åker uthij Höglijndhan med E noterat,        13/32 tunnor.
      Höö uthij samma ängh medh E noterat,       1 lass.
      Höö uthij Grengz änghan, omätt,                 5 lass.
      Höö uthij Biurängan, afrijttatt folio 45,         2 las.

6.   Hans Jonszon ibidem, äger
      och uthij Wäster hemmanett medh Hanss
      Jöranssson,                                                 2 3/4 tunnor.
      Uthsäde dhett enna åhret.
      Dhett andhra åhret.
      Höö uthij Skiersiöö änghan medh C noterat,  7 las.
      Höö uthij Biuränghan medh D noterat,        2 las.
      Höö uthij Grengz ängan som ähr omätter och
      ligger till rådz medh wälborne Petter Krussess
      änghar,                                                        5 las.
      Höö uthij enn ängh, kallas Kolare änghan,
      och på samma redh1 belägen och ähr omätt,
      höö                                                            4 las.
      Åker uthij Höghlijndhan medh E noterat,    3/4 tunnor.
      Höö uthij samma ängh,                               1 las.
                                                                                +

+   Höö uthij Biuränghan, afrijtatt och speci-
      ficeratt folio 11,                                          2 las.
      Til dhenne by ähr skogh och mulebette
      till nötorfftan. Lijttit fijskewaten i
      Knutzhytte åån.


      Söderbo ähr tu hemma, det
      enna skatte, det andhra ähr frelsse hemman.
      Bådha tilhoppa affrijtatt och specificerat folio 48,     9 1/2 tunna.
A.  Uthsädhee dhett enna åhret, afrijtat och specificerat folio 48,  6 tunnor.
B.  Dhet andhra åhret, afrijtat folio 48,                          5 1/2 tunna.
      Sämsädhee uthij en tächt tilhoppa medh C noterat,  2 1/2 tunna.
      Höö uthij samma tächt, tilhoppa                              14 las.
      Höö uthij enn skarpp hårdhewalz ängh medh D noterat, 10 las.
      Åker uthij samma tächt tilhoppa                               1 1/8 tunna.
      Höö uthij enn hårdewalss tächt medh E noterat, tilhop-
      pa                                                                            14 las.
      Åker uthij samma tächt, tilhoppa                                1 1/16 tunna.
      Höö uthij enn skarp härdhewalz2 ängh, kallas Skogz-

      änghan alla tilhoppa och ähr medh F noterat,             30 las.
      Dhesse tu hemman ähra lijcka stora och ägha
      bådhe uthij åker och ängh lijka mycket.

      Specialis explicatio.
1.   Skatte hemmanet ähr                                                  4 5/8 tunnor.
A.  Uthsädhe dhet enna åhret, afritatt folio 14,                   3 tunnor.
B.  Dhett andhra åhrett, afrijtatt folio 48,                            2 3/4 tunnor.
      Sämsädhee uthij tächtan medh C noterat folio 48,        1 1/4 tunna.
      Höö uthij samma tächt, afrijtat folio 45,                        7 las.
      Höö uthij enn tächt medh D noterat, afrijtatt folio 48,    5 las.
      Åker uthij samma tächt,                                                9/16 tunnor.
      Höö uthij enn tächt medh E noterat folio 48,                 7 las.
      Åker uthij samma tächt, afrijtatt specificerat folio 48,     17/32
tunnor.
      Höö uthij enn skogz ängh medh F noterat, afrijtatt folio 14
                                                                                           15 las.
      Åker uthij enn tompt medh G noterat, afrijtatt och specificerat
      folio 14                                                                          1/4 tunna.  

      Höö uthij en tompt medh I noterat, afrijtatt folio 48,        1/2 las.
      Höö uthij enn tompt medh H noterat, afritat folio 45,       1 las.

      Frelse hemmanet ähr och                                                 4 5/8 tunnor.
      Och kommer frw Jngeborg til på Thollsättra i Up-
      landh i Ryy sochn, och aflägger till cronan
      i utleg
er                                                                          10 5/32 stigar kol.
      Och till fru Ingebor i affra itt skepund stånge-
      jern. Uthsädhe dhett enna åhret afrijtat folio 48
      till                                                                                     3 tunnor.
      Dhett andhra åhrett, afrijtatt folio 48,                                  2 3/4 tunnor.
C.  Samsädhee uthij enn tächt medh C afrijtatt, folio 48,           1 1/4 tunna.
      Höö uthij samma tächt medh C noterat,                             7 las.
      Höö uthij enn tächt medh C noterat, afrijtatt folio 48,         5 las.
      Åker uthij samma tächt,                                                      9/16 tunnor.
      Höö uthij enn tächt medh E noterat, afritatt folio 48,           7 las.
      Åker uthij samma täckt,                                                      17/32 tunnor.
      Höö uthij skogz änghan medh F noterat, afritat folio 48,      15 las.
      Åker uthij enn tompt medh G noterat, afritat folio 48,          1/4 tunna.
      Höö uthij samma tompt,                                                       1/2 las.
      Höö uthij enn tompt medh I noterat, afritatt folio 48,            1 las.
      Till dhenne by ähr skogh och mulebette til nötorfftan.
      Suin ängan kommer Hoogården till medh 113 noterat,  höö  2 las. 
 

 

(Karttext:)
Wrett.
Sand jord.
Hårdwal.
Wrett.

Her mötther Stora Heedan på dhenna sijdhan.
Sädhess åkern, röö sandiordh.
Trädhess åkern, sandiord.
Lind.
Sädess åkern.
Här möther Håghårdz ägor.
Kallas Biur ängan, skarp hårde walz ängh.
Röö sandiordh, trädhess åkern.
Sandiord.
Myra.
Tächt.
Sandiordh.
Lind.
Hårdwall.
Hårdwalz äng, kallas Höglijndhan.
Suin ängan, kommer Hoogårdhen till.
Tächt.
Sand iord.
Hårdwall.
Kallas Knutz hytte åån.
Hårdwalz täckt.
Kallas Skiersiöö ängan, skarp hårwalz ängh.
Södherbo äghor på dhenna sidhan.
Jerpeboo ägor, frelsse.

_____________________
1Fel för rådh?
2Fel för hårdhewalz.