U3:49


(Rubrik:)
Skersiö fierdingen.


      Notarum explecatio.

      Sanwijckan ähr itt skat-
      te hemman och rentar                            5 stigar kol.
NB.
1.   Oluff Erichsson ibidhem, ägher
      ängz fiäller uthij enn hårdwalz
      tächt och ähr samma teghar med
      A noterat, höö                                     8 las.
      Höö af någhra ängz fiäller uthij
      samma tächt, kommer wälborne Petter
      Krusse till och ähre samma theger
      medh B noterat,                                  10 las.
      Höö af enn hårdwalz ängh, kommer
      Oloff Erichson till enskijlt och ähr
      medh C noterat och kallas Håsse1 golf-
      weth,                                                   6 las.
      Enn täppa som ähr uthlagdher för
      fäfoott och duger till åker och
      kommer Oluff Erichson till och ähr
      medh D noterat.
      Åker och uthij en tächt med A noterat1/8 tunna.


      Notarum explecatio.

2.   Höö af enn tächt, kommer Pedher Hansson i
      bidhem till och ähr medh E noterat,      8 las.
      Enn suedh medh F noterat, kommer Pedher Hanson
      till, höö 2 lass höö af enn godh härdhewalz2 tächt
      medh G noterat,                                  9 las.
      Åker uthij samma tächt,                       1/16 tunna.
      Änghess fiällar medh H noterat, kommer
      wälborne landzhöffdingen Petter Kruse till,
      höö                                                     3 las.
      Åker wreett medh I noterat, kommer Pedher Hans-
      son till,                                                5/8 tunnor.
      Åker tegh uthij samma wrett, kommer wäl-
      borne Petter Kruse och ähr medh K noterat5/16 tunnor.
3.   Hustru Karijn ibidhem, ägher enn tächt medh L
      noterat, höö                                       8 las.
      Åker uthij samma tächt,                      3/4 tunnor.
      Höö uthij enn tächt tilhoppa medh Pedher
      Hansson och ähr samma tächt medh M note-
      ratt,                                                    4 las.

(Ovanför textramen:)
NB. Oluff Ericson
eger och utij Yter
Suerdsiö både åker
och engh, huilka finnes
afritat folio     och describe-
rade folio      .


(Karttext:)
Olffue siöön.
Skogh och mule-bette påå dhenna sidhan.
Kallas Hässe golffuet, hårdh wall.
Bethess mark.
Hårdewalz ängz tächt.
Hård wallz ängh.
Skarp hårde wall tächt.
Hård wall.
Hård walz ängh, 2 las.
Godh skog med timber sampt mulebethe och fijskewatn finz till denne byn.

__________________
1Fel för Hässe?
2Fel för hårdhewalz.