U3:50-1


(Rubrik:)
Tuna sochn,  Skersiö fierdingen.


      Notarum explecatio.

NB1. Pedher Hansson ägher och uthij samma
      tächt och ähr medh M noterat afritat folio 49, 6 lass.
      Obruckat åker uthij samma tächt,                    7/32 tunnor.
      Til dhetta hemman ähr skogh och
      mulebete till nötorfftan. Fijskewatn
      uthij Store Olffwesiöön.
      Humblegårdh kommer Oluff Erickson till och
      ähr medh N noteratt, fins folio 49,                 30 stenger.

      Skenshyttan ähr
      itt skatte hemman.
1.   Hanss Ärlansson renttar                                3 stijgar kol.
      Höö uthij enn tächt medh A noterat,             30 las.
      Åker uthij samma tächt,                                1 1/16 tunna.
      Af samma tächt kommer wälborne
      ländzhöffdingen Petter Kruse en
      fierdedhell till.

2.   Andhers Laresson ibidem,
      renther                                                         6 stigar kol.
      Höö af enn tächt medh B noterat,                40 las.
      Åker af samma tächt,                                   1 1/32 tunnor.
      Höö af enn skarp hårdhewalz
      tächt medh C noterat,                                  16 las.
      Hårdwalz tächt medh D noterat
      och kommer wälbörne Petter Kruse
      till och ränther alz tillhopa af dhe äghor
      som han äger uthij Skienzhyttan
      itt skiepundh stånge jiern.
      Höö                                                            14 las.
      Åker uthij samma tächt,                               1/2 tunna.
      Till detta hemman ähr godh skogh.
      Mulebete och.
 
Fishewatn
      uthij Olffuesiön.
      Quarn som går hööst och wår, kommer
      hele byen till och ähr medh H note-
      ratt.
      Hammersmedia till hele byen
      och ähr medh I noterat.


      Notarum explicato.
3.   Skensshyttenäss ähr itt torp
      af marck och moo upbygdt för 12 åhr
      sedhan, och ähr ähnnu intet skatlagt för sigh
      skielfft, uthan aflägger sinna uthlager
      inne medh Hanss Ärlansson i Skienzhyt-
      tan. Höö af enn tächt medh E noterat,   3 las.
      Höö af en hårdhewalss tächt medh F noterat
      til                                                         4 las.
      Höö af enn litten hårdwalz ängh medh
      G noterat,                                           2 las.
      Till dhetta torpt ähr skogh och
      mulebete til notorfftan2.  Fishewatn
      uthij Olffuesion3.

(Karttext:)
Store Olfuesiön.
Damsiöön.
Hård walz.
Skogh och mule-bete påå dhenna sidhan.
Hård walz ängh.
Godh hårdewalz tächt.
Hårdhe walz täckt.
Täckt.
Hård wall.
Storr Olffne siöön3.
Bergh och skogh påå dhenna sidhan.
Hård walz ängh.

__________________
1Med blyerts.
2Fel för nötorfftan.
3Fel för Olffuesiön.