U3:52


(Rubrik:)
Tuna sochn.


      Notarum explecatio.

1.   Skreckian ähr itt skatte torp
      och rentar                                                        4 1/4 stigh kol.
      Och ähr förbemälte torpp kiöpt af wälborne landz-
      höffdingen Petter Kruse undher skatte.
      Höö af enn hårdwalz täckt medh A noterat,      4 las.
      Åker uthij samma tächt,                                    3/8 tunnor.
      Höö aff enn hårdhewalz tächt medh B noterat,  2 las.
      Åker uthij samma tächt,                                    3/32 tunnor.
      Höö aff enn tompt medh medh C noterat,         1 1/2 las.
      Squalte quarn som brukas hööst och wår och
      ähr medh D noterat.
      Höö af enn ny inlagder myra och ähr medh E noterat,
      och slågz när torck åhr ähr,                               1/4 las.
      Gammalt hytteställe för lagdt ibidem hooz D.
      Till dhetta torp ähr skogh och mulebete till
      nötorfftan. Fiske wattn i Skräckee siöön.
      Haar godh lägenheet med utmark.


(Karttext:)
Hård wall.
Myre walz båtn.
My-re walz båtn.
Hårdh wall.
Tompt.
Täckt.
Skreckee siöön.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.