U3:58-9


(Rubrik:)
Tuna sochn,   Morbygge fierdingen.


      Notarum explecatio.

      Naglareby ähr 6 1/4
      skatte hemman.
      Gruby ähr 2 1/4 hemman.
      Lisslehaga ähr itt
      helgerdz skattehemman. Alla
      dhesse förbemälte byar liggia i tege-
      skiefte bådhe uthi åkeren såsom
      och uthi Naglareby ängan, huil-
      ken ähr afrijtat folio 62 och 63.
      Alla tillhoopa,                                    78 1/4 tunna
A.  Utsädhe dhet ena åhret, alla til-
      hoopa,                                              100 tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                               54 3/8 tunnor.

      Specialis.
1.   Peder Hämingson
      i Naglareby äger uthi hele byn,
      till                                                     2 1/8 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                             tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                       tunnor.
      Höö uthi Naglareby ängan, af-
      rijtat folio 62 och 63,                         3 lass.
      Åker wret uthi samma ängh,
      medh E noterat,                                5/16 tunnor.
      Höö uthi samma wret,                       2 lass.

2.   Anders Jacobson
      ibidhem, äger uthi hele byn                4 1/2 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                            tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                      tunnor.
      Ängesstäppa med N noterat,            3 lass.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat
      folio 62 och 63,                                8 lass.
      Åker uthi en wret i samma äng
      belägen, med E noterat,                    7/8 tunnor.
3.   Lars Olofz Jöran i-
      bidhem, äger uthi hele byn,                4 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                        tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                  tunnor. 

      Höö uthi ängesstäppan med
      I noterat,                                          6 lass.
      Höö uthi Naglareby ängan, med
                afrijtat folio 62, 63,                 6 lass.
4.   Unge Anders Larsson i-
      bidhem, äger uthi bidhem,                  3 3/4 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                             tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                       tunnor.
      Höö uthi Nygerödz ängan medh
      C noterat,                                        5 lass.
      Åker uthi Tijsketäppan med T
      noterat,                                            1 1/32 tunnor.
      Höö uthi samma täppan,                   4 lass.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat
      folio 62 och 63,                                5 lass.

      Anders Persson i
      Fergeby i Morbyggefierdingen     
      äge uthi förbemälte by, fins folio 26,  1 1/2 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                             tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                      tunnor.
      Höö uthi Naglareby ängan,                2 lass.
      Afrijtat folio 62 och 63.


NB. Wästansiö finz folio 43, Skiersiöfierdingen.

      Notarum explicatio.

NB.  Jöran Hason i Wästansiöö
      i Skiersiöö fierdingen, äger och uti dhenna by,  1 1/2 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                          tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                   
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat folio 62,63,  2 lass.

5.   Erick Meckelzon i Naglare-
      by ägher uthi bidhem,                                        3 1/4 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                            tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                                      tunnor.
      Höö uthi en hårdwalz ängh medh H note-
      rat,                                                                   6 las.
      Åker wret medh K noterat,                              3/16 tunnor.
      Höö uthi samma wret med K noterat,               2 lass.

6.   Anderss Hindrickzon ibidhem äge
      och uthi hele byn,                                             5 1/8 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                           tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                                     tunnor.
      Höö uthi Nygerödz ängan med C noterat,        8 lass.
      Åker uthi en täppa med M noterat,                  3/4 tunnor.
      Höö i samma täppa,                                         2 lass.
      Åkerwret med Q noterat,                                1/2 tunna.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat folio 62,63,  8 lass.
      Höö uthi en ängesstompt med W noterat,         6 lass.
      Noch eger denne bonden een engh i Skiersiö fierdingen noterat X, folio 36.

7.   Erick Jacobzon ibidem, ägher uthi
      hele byn,                                                          2 7/8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                            tunnor.
B.  Dhet andre åhret,                                                      tunnor.
      Åker uthi en wret med M noterat, tilhoopa med
      Andherss Hindrickson,                                    9/16 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                                   1/2 lass.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat folio
      62 och 63 til,                                                  5 lass.
      Höö uthi Nygerödz ängen med C noterat,       5 lass.
      Noch eger denne bonden een engh tillhopa med Anderz Hindrichson,
      notterat med X, folio 36.

8.   Larss Perss Anderss ibidhem, äger
A1. uthi hele byn,                                                  2 3/8 tunnor.
B1. Utsädhe dhet ena åhret,                                          tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                   tunnor.
      Höö uthi Larss Perss hagen med G noterat,     5 lass.
      Höö af en ängesstäppa med P noterat,            1 lass.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat folio 62,      4 lass.

9.   Gamle Jöran Larsson ibidem, äger
      uthi hele byn,                                                   2 3/8 tunnor.
      Utsädhe dhet ena åhret,                                           tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                    tunnor.
      Ängesstäppa med O noterat,                           5 lass.
      Höö uthi Larss Pedess hagen med G noterat,   5 lass.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat folio 62,       7 lass.

10. Anderss Jacobzon ibidem,
      eger uthi hele byn,                                            2 7/8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                           tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                                     tunnor.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat folio 62,       4 lass.


11. Unge Jöran Larsson ibidem, äger
      uthi hele byn,                                                    4 1/8 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                            tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                                     tunnor.
      Höö uthi Hage ängan medh E noterat,              2 lass.
      Höö uthi Naglareby ängen, afrijtat folio 62,       10 lass.

12. Hans Jöransson ibidhem, äger uthi hele
      byn,                                                                 4 1/8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                            tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                                      tunnor.
      Höö uti Kielterödz ängen medh D noterat,        3 lass.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat folio 62,       6 lass.

13. Thomas Jacobzon ibidem,
      äger uthi hele byn,                                            3 3/8 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                           tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                                     tunnor.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat folio 62,       9 lass.

      Gruby ähr 2 1/2 skatteheman, och
      ähr tilhoopa med Naglareby i thegeskifte beläget.
      Dessee efterskrifne äga i förbemälte
      Gruby och ähra dhess äger noterat och specificerat som efterfölier

14. Hans Erickzon i Gruby äger uthi
      hele byn,                                                         5 1/2 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                          tunnor.
B.  Dhet andra åhret.
      Åker uthi en täppa, kallass Tijsketäppan med
      F noterat,                                                       2 7/16 tunnor.
      Höö uthi samma täppa,                                    6 lass.
      Höö uthi Hage ängan med E noterat,               2 lass.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat folio 62,      8 lass.

15. Jöns Larsson ibidem, äger uthi
      hell2 byn,                                                         5 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                      tunnor.
B.  Dhet andra åhret.
      Hö uthi Hage ängan med E noterat,                 2 lass.
      Höö uthi Tijsketäppan medh S noterat,            8 lass.
      Höö uthi Naglareby ängen, afrijtat folio 62,       7 lass.
                                                                     Denne Jönz Larson hafuer
                                                                     ochså åker och engh utij
                                                                     Fergeby, huilket finz
                                                                     folio 61.

16. Knut Larsson ibidhem, äger uthi hele
      byn,                                                                 3 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                       tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                                 tunnor.
      Höö uthi Hage ängan medh E noterat,                 tunnor3.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat folio 62,       4 lass.

      Anderss Larsson i Fergeby, ägher och
      uthi dhetta by,                                                  2 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                       tunnor.
B.  Utsädhe dhet andra åhret,                                    tunnor.
      Höö uti Nygerödz ängen med C noterat,          3 lass.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat folio 62,       3 lass.


      Notarum explecatio.

17. Johan Larson i Gruby
      äger uthi hele byn,                                            4 3/4 tunnor.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                           tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                                     tunnor.
      Höö af en hårdwalz ängh med R
      noterat,                                                           8 lass.
      Åker  uthi samme ängh,                                    1/4 tunna.
      Höö uthi Hage ängan, medh E noterat,             2 lass.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat
      folio 62,                                                           6 lass.

      Nilz Person i Storehaga
      i Morbyggefierdingen, äger och uthi hele
      byn,                                                                 1 tunna.
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                       tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                                 tunnor.
      Höö uthi en hårdwalz ängh med R
      noterat,                                  2 lass.               NB


(Baksidan:)

      Notarum explicatio.

NB.  Lisslehaga ähr ähr itt helgärdz
                    skattehemman och ligger i thegeskiefte
      tilhoopa medh Nagglarreby och och Gruby ut supra.

18. Nilz Jonson ibidem, äger                                6 tunnor
A.  Utsädhe dhet ena åhret,                                    tunnor.
B.  Dhet andra åhret,                                             tunnor.
      Höö uti Hage ängan med E noterat,               5 lass.
      Höö uthi Kielterödz ängan med D noterat,     6 lass.
      Höö uthi en ängesstäppa medh V noterat,      2 lass.
      Höö uthi en tompt med Y noterat,                  3 lass.
      En åker wret medh Z noterat,                        5/16 tunnor.
      Höö uthi Någlareby ängan, afrijtat folio 62 och 63
      til,                                                                  8 lass.
         
        2         1
      Erick Andersson i Öfuer Suerd-
      siöö i Skiersiöö fierdingen, äger och uthi dhetta
      hemmanet.  Öfuer Suerdsiö fins folio 2,         3 1/8 tunna.
      Utsädhe dhet ena åhret,                                         tunnor.
      Dhet andra åhret,                                                  tunnor.
      Höö uthi Hage ängan med E noterat,              2 lass.
      Höö uthi en tompt med X noterat,                  5 lass.
      En åkerwret med Å noterat,                           5/32 tunnor.
      Höö uthi Naglareby ängan, afrijtat folio 62,     4 lass.

      Jöran Matzon i Fergeby, äger uthi
      Kielterödz ängan med D noterat,                    2 lass.

      Matz Larsson i Bodanne
      ofuan bron i Kierbygge fierdingen, äger och uthi
      Kiälterodz4 ängan 
medh D noterat,                3 lass

      Till dhe förbemälte 3 byar ähr skogh till wedh och
      gerdzle lithet. Mulebete til nötorften. Och lijtet
      fijskie i Stora Dala elffuen.


(Karttext:)
Kårtilla äger i Tårsångeess sochn på dhenne sidhan om elfuen.
Ler iordh.
Bethess mark.
Ler iordh.
Dale elffuen.
Hårde waldz engier.
Ler nynnlle5.
Bethess mark.
Ler iordh.
Her möther Ferge-by äger på dhenna sidhan.
Hårdwalz äng, kallass Nygerödz ängan.
Sand och lermylla.
Lermylla.
Lermylla.
Sand mylla.
Sandmylla.
Hårdwald.
Hård walz ängh, kallass Kielterödh.
Tijske täppan.
Stor-re haga.
Myrewalz ängh.
Sand iord.
Bethess mark.

(Under skalan:)
Scala ulnarum.

_________________
1Placerad 1 rad för högt.
2Fel för hele.
3Fel för lass.
4F